Faint mae'n ei gostio i hyfforddi ci? Dysgwch werth ac awgrymiadau

Faint mae'n ei gostio i hyfforddi ci? Dysgwch werth ac awgrymiadau
Wesley Wilkerson

Faint mae'n ei gostio i hyfforddi ci?

Mae hyfforddiant yn rhan bwysig o les cyffredinol anifail anwes. Mae mor hanfodol ag ymarfer corff dyddiol. Gall cŵn sy'n arddangos personoliaethau pryderus neu swil elwa o hyfforddiant. Fodd bynnag, mae gan lawer o bobl amheuon ynghylch y costau sy'n gysylltiedig â'r sefyllfa hon.

Y gwir amdani yw y bydd yn dibynnu ar sawl ffactor, ond mae'r cyfartaledd tua $200.00. Gall y prisiau a godir amrywio'n fawr o un lleoliad i'r llall, yn ogystal ag argymhelliad y tiwtor, dwyster yr hyfforddiant a phwrpas. Felly, mae'n bwysig cadw adnodd da i'w fuddsoddi yn natblygiad eich anifail, yn ogystal â dod â dirifedi i'w iechyd.

Yn y modd hwn, byddwn yn deall isod beth yw'r prif ffactorau a all ddylanwadu costau hyfforddi , ynghyd ag awgrymiadau ar sut i ddewis y tiwtor gorau a manteision darparu hyfforddiant priodol i'ch ffrind pedair coes. Awn ni!

Beth sy'n dylanwadu ar gost hyfforddi ci?

Pan fyddwn yn caffael anifail bach, mae’n cymryd amser ac adnoddau iddo ddatblygu yn y ffordd orau, yn ogystal â gwario ar hyfforddiant ac anghenion sylfaenol. Felly, byddwn yn darganfod isod pa rai yw prif ddangosyddion pris hyfforddi eich anifail anwes.

Lleoliad

Fel y gwyddom, mae Brasil yn wlad fawr iawn a chostau byw ar ei chyfergall un cyflwr fod yn hollol wahanol. Felly, gall y lleoliad y cewch eich gosod ynddo ddylanwadu ar gostau hyfforddi eich ci.

Yn y modd hwn, yn gyffredinol dinasoedd mawr, metropolisau neu wladwriaethau lle mae'r galw am hyfforddwyr yn ddwys, mae'r prisiau a godir yn uwch nag y byddent. mewn trefi bach neu leoedd lle nad yw hyn yn gyffredin iawn. Felly, edrychwch o gwmpas eich ardal bob amser am y gost fwyaf fforddiadwy i chi.

Gweld hefyd: Lliwiau ceffylau: gwybod y gôt o geffylau a'u hamrywiadau

Math o hyfforddiant (sylfaenol neu uwch)

Yn dibynnu ar angen y ci neu ewyllys y perchennog, gall hyfforddiant fod yn ysgafnach neu ddwysach. Mae'r hyfforddiant symlaf yn rhatach ac yn atgyfnerthu ufudd-dod, gan ganolbwyntio'n bennaf ar wobrau cadarnhaol a gwahaniaethu rhwng “na” ac “ie” fel bod y ci bob amser yn parchu pan fydd y perchennog yn siarad.

Yn ogystal, mae hyfforddiant uwch yn cael ei ddefnyddio , lle mae'r anifail anwes wedi'i hyfforddi i ailadrodd gorchmynion megis neidio, gorwedd i lawr, aros yn llonydd, yn ogystal â hyfforddiant ymosod (ar gyfer cŵn gwarchod), llonyddu, sylw a sain, ysgogiadau meddyliol ac arogl.

Ategion dylanwad y gwerth

Gall ategolion megis stondinau, peli, rhaffau neidio, bariau, polion ac eraill gynyddu pris hyfforddiant. Ar gyfer cŵn sydd wedi'u hyfforddi mewn ffordd symlach, defnyddir byrbrydau yn y bôn i atgyfnerthu ymddygiadau cadarnhaol. Eto i gyd, y rhai sy'n chwilio am ymarfer corffangen dwys yr ategolion a grybwyllir, gan wneud y broses yn ddrytach.

Nifer y dosbarthiadau

Mae'r tiwtoriaid fel arfer yn codi tâl fesul dosbarth a addysgir i'r ci, a gallant gau combos wythnosol neu fisol. Wrth gwrs, os yw eich ci yn ddysgwr cyflym, a'ch bod yn buddsoddi mewn hyfforddiant sylfaenol, ni fydd angen llawer o ddosbarthiadau arnoch.

Fodd bynnag, yn enwedig ar gyfer cŵn gwarchod, mae'n beth da cadw adnodd da ar gyfer hyfforddiant, oherwydd dylid dechrau'r broses yn bwyllog a chyson, a gall gymryd sawl dosbarth dros ychydig fisoedd.

Lefel y Galw am Hyfforddiant

Mae lefel galw eich ci yn ffactor arall a all godi prisiau ar gyfer dosbarthiadau hyfforddi. Er enghraifft, mae cŵn sydd â phersonoliaeth warchodol neu ymosodol angen mwy o amynedd, cysondeb ac amser i ddatblygu'r sgiliau gofynnol.

Ar y llaw arall, gellir hyfforddi cŵn cariadus ac ufudd trwy reddf yn llawer haws, gan leihau'r nifer. dosbarthiadau a'r pris a godir, gan ei fod yn haws hyfforddi.

Profiad yr hyfforddwr

Mae profiad yn ffactor a all gynyddu pris dosbarthiadau, hyd yn oed yn fwy felly os yw'r tiwtor yn enwog iawn yn yr ardal dan sylw.

Felly, ymchwiliwch yn dda iawn, oherwydd efallai na fydd hyd yn oed y profiad yn ddigon i'ch gwneud chi'n gyfforddus yn danfon eich ci bach. Rhaid dadansoddi agweddau eraill, megis argymhelliad, techneg anifer o wersi.

Sut i ddewis hyfforddwr da ar gyfer eich ci

Pan fyddwn yn meddwl am drosglwyddo ein ci i rywun arall, gall hyn greu ing arbennig. Felly, mae'n bwysig diffinio pwy fydd yn gyfrifol a dewis yr hyfforddwr yn ofalus iawn. Isod, byddwn yn darganfod sut y gallwch chi ddiffinio'r gweithiwr proffesiynol gorau.

Dadansoddwch y dull a ddefnyddiwyd

Cyn bwysiced â'r gost yw chwilio am hyfforddwr sy'n defnyddio technegau atgyfnerthu cadarnhaol sy'n seiliedig ar wyddoniaeth . Yn anffodus, mae yna lawer o hyfforddwyr cŵn o hyd sy'n defnyddio dulliau gwrthwynebu fel coleri tagu neu sioc, tynnu miniog, cŵn daear, ac offer hyfforddi eraill na ddylid eu hargymell.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eglurhad gyda'ch hyfforddwr. y mathau o offer y maent yn eu defnyddio i addasu ymddygiad anifail anwes cyn ymrwymo i ddosbarthiadau, wedi'r cyfan, eich anifail anwes yw hwn, ac mae'n werth ei drin (a'i hyfforddi)

Gweld hefyd: Modelau cenel cŵn: edrychwch ar syniadau syml

Byddwch yn siŵr am yr enw da

Bob amser edrychwch am argymhellion hyfforddwr cŵn gwych, oherwydd yn anffodus, nid yw pob hyfforddwr cŵn wedi'i ardystio i weithio gydag anifeiliaid. Nid yw bod yn hyfforddwr cŵn yn cael ei reoleiddio cymaint ag unrhyw broffesiwn arall, a gall bron unrhyw un honni ei fod yn hyfforddwr.

Nid yw hynny'n golygu, fodd bynnag, nad oes unigoliontystysgrifau profedig. Ar ben hynny, mae'n werth cofio y dylid ystyried hyfforddwr sydd â lefel uchel o gyfrifoldeb proffesiynol. Ceisiwch ddod o hyd i hyfforddwr sydd wedi'i enwi neu ei adnabod gan rywun agos atoch.

Nid yw profiad neu werth isel bob amser yn well

Gall dadl llawer o hyfforddwyr fod yn seiliedig ar y gostyngiad neu'r pris isel a godir , yn ogystal â hyfforddwyr eraill yn nodi bod ganddynt sawl blwyddyn o brofiad. Fodd bynnag, mae dadansoddi, hyfforddi a chael y ci yn gyfarwydd ag ef yn waith caled sy'n cymryd llawer o hyder.

Felly gwerthuswch ymddygiad a thechnegau'r hyfforddwr bob amser. Peidiwch â gadael i bris neu brofiad fod yr unig flaenoriaethau. Cofiwch fod angen i'ch ci ymddiried, teimlo'n ddiogel a chael hyfforddiant da a chyson i gael ei hyfforddi'n effeithiol dros amser.

Manteision hyfforddi ci

Nawr ein bod yn deall beth yw'r prif ffactorau yn y pris a sut i ddewis hyfforddwr da, gadewch i ni ddweud wrthych beth yw manteision cynnig yr hyfforddiant hwn i'ch ci bach. Dewch i ddarganfod yr holl fanteision!

Mae cerdded yn haws

Rydym i gyd wedi gweld achosion lle mae'n ymddangos bod ci yn mynd â'i ddyn am dro, ac nid y ffordd arall. Trwy hyfforddi'ch ci a meithrin ei ymddiriedaeth ymhlith bodau dynol a chŵn eraill, byddwch yn cerdded gyda'ch gilyddBydd yn brofiad pleserus i'r ddau ohonoch.

Fel hyn, bydd eich ci yn dysgu rhyngweithio'n ddiogel ac yn effeithiol ag eraill, yn lleihau cyfarth diangen pan fydd anifeiliaid anwes eraill yn mynd heibio ar y stryd ac yn tynnu llai ar y dennyn , gan ddod â llawer mwy o ysgafnder i'ch bywyd ar hyn o bryd.

Yn elwa perthynas y ci â phobl eraill

Wrth i'ch ci ddysgu parchu ffiniau ac ymddwyn yn briodol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, bydd cŵn a phobl eraill yn gwneud hynny. dod yn fwy cyfforddus a chyfforddus o'i gwmpas hefyd. O ganlyniad, bydd mwy a mwy o'r rhyngweithiadau hyn yn brofiadau cadarnhaol i'ch ci.

Os byddwch chi'n dechrau mwynhau'r cyfarfyddiadau cymdeithasol hyn, bydd eich ci yn dod yn fwy hamddenol a hylaw gyda phob rhyngweithiad. Mae hyn yn ei gwneud yn haws iddo fagu hyder yn y bobl a'r amgylchedd dan sylw.

Cywiro ymddygiadau digroeso

Unwaith y byddwch yn deall pa mor wych y gall hyfforddiant fod i'ch ci, bydd gennych y sgil hwn am byth . Nid yn unig y gall hyn eich helpu gyda'r holl gŵn sy'n eiddo i chi, ond unwaith y byddwch wedi meistroli hyfforddi eich ci eich hun, gallwch rannu eich gwybodaeth trwy hyfforddi'ch anifail anwes mewn sefyllfaoedd eraill.

Felly mae hyn yn helpu i gywiro ymddygiadau anghywir neu “manias”, megis gwneud yr anghenion ffisiolegol mewn lle amhriodol, curo dros fasys, brathu esgidiau, ymhlith eraill.

Mae'n dda i iechyd y ci

Pan fydd ci wedi'i hyfforddi'n dda , efeyn gwybod sut i ymddwyn. Mae hyn yn gwneud i'r perchennog deimlo'n llai rhwystredig. Felly, mae'r anifail anwes yn teimlo'n dawel ac yn fodlon. Yn union fel ni, mae anifeiliaid anwes hefyd yn profi adweithiau amrywiol. Gall eich ci ddeall cariad, casineb, rhwystredigaeth, ing a llawer o deimladau eraill yn hawdd.

Yn yr un modd, mae cŵn hefyd mewn heddwch pan fydd ganddynt drefn gywir. Nid yw cŵn heb eu hyfforddi yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg. Felly pan ddywedir wrthynt am y ffordd iawn i drin pethau, maent yn teimlo'n dda. Hefyd, mae gwobrau a diolch yn ein gwneud ni'n hapus. Mae hyn yn gwella iechyd cyffredinol ci.

A ydych, a ydych yn barod i hyfforddi eich ci?

Fel y gwelsom, gall costau amrywio’n fawr yn seiliedig ar ble mae rhywun yn byw. Os yw eich ci neu hyfforddwr mewn lleoliadau lle mae galw mawr, mae'n debygol y bydd y ffioedd a godir yn uwch na phetaech mewn tref fechan.

Gall prisiau amrywio hefyd yn dibynnu ar y math o hyfforddiant yr ydych yn chwilio amdano. Gall hyfforddi ci bach ar gyfer ufudd-dod sylfaenol fod yn llai costus, tra gall hyfforddiant uwch ar gyfer anifeiliaid ymosodol, neu'r rhai sy'n gofyn am driciau mwy soffistigedig, gostio mwy. Yn ogystal, waeth beth fo'r gost, mae'n werth nodi bod hyfforddiant yn wych ar gyfer iechyd y ci, cymdeithasu grŵp, teithiau cerdded ac er eich diogelwch!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.