Dewch i gwrdd â chi Rhodesian Ridgeback, y Llew Rhodesian!

Dewch i gwrdd â chi Rhodesian Ridgeback, y Llew Rhodesian!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod ci Llew Rhodesian?

Yn adnabyddus am gael ei ddefnyddio i hela llewod yn y gorffennol, mae'r Rhodesian Ridgeback neu Rhodesian Lion yn gi sydd, er gwaethaf ei gryfder, yn gallu cydfodoli'n gytûn yn yr amgylchedd domestig.

Yn yr erthygl hon, dysgwch am nodweddion yr anifail prin hwn, fel y crib ar ei gefn, yn ogystal â'i berfformiad uchel mewn cystadlaethau, oherwydd deallusrwydd a chyflymder.

Gweler hefyd beth sydd ei angen gofal iechyd ac arwyddion ar gyfer bwyd. Edrychwch hefyd ar ganllaw gyda'r costau hanfodol ar gyfer bridio iach, sut mae'r brîd yn cymdeithasu a chwilfrydedd am y llinach hon o Dde Affrica.

Nodweddion y brid Rhodesian Ridgeback

Arose in African jyngl i ymladd anifeiliaid mawr, mae'r Llew Rhodesian yn gi cyhyrog gyda marc unigryw ar y gôt ar y cefn. Darllenwch y manylion am ei nodweddion isod.

Tarddiad a hanes

Digwyddodd tarddiad cefnen gefnen Rhodesia pan fewnfudodd yr Almaenwyr a'r Iseldiroedd i wladychu rhanbarth Rhodesia hynafol, lle mae Zimbabwe heddiw , yn Ne Affrica, yn yr 16eg a'r 17eg ganrif.

Yn ôl cofnodion hanesyddol, cymerodd Ewropeaid gŵn o fridiau gwahanol, megis y mastiff, y milgi a'r Dane Mawr, a chroesasant gyda'r Khoi Khoi, cŵn semisavages o lwyth brodorol. Yn eich un chiMae tocio ewinedd hyd yn oed yn bwysicach i gŵn mawr na bridiau llai, oherwydd gall ewinedd hir achosi llithro ac anaf. Mae'n rhaid i'r toriadau ddigwydd pan fyddant yn bwa, gyda thorrwr penodol.

Chwilfrydedd am frid y Rhodesian Ridgeback

Ydych chi'n gwybod sut y dechreuodd y Llew Rhodesian hela llewod neu pam sefyll allan mewn cystadlaethau chwaraeon? A beth am eich perthynas ag enwogion? Edrychwch ar y chwilfrydedd isod.

Celwr llew!

Oherwydd bod ganddo lawer o gryfder a'i fod wedi'i fagu yn jyngl Affrica, mewn ardal â nifer fawr o achosion o anifeiliaid gwyllt, buan iawn yr oedd y Rhodesian Ridgeback wedi'i dynghedu i hela anifeiliaid mawr.

It yn ystod y gweithgareddau hyn a ddaeth yn enwog am helpu i hela llewod. Tasg y pac oedd mynd ar ôl a chornelu "brenin y jyngl" nes i'r heliwr gyrraedd i'w ddwyn i lawr. Hefyd fel grŵp, roedd y Ridgeback yn amddiffyn eiddo eu gwarcheidwaid rhag lladd anifeiliaid gwyllt eraill.

Cystadleuwyr gwych

Oherwydd ei adeiladwaith a chryfder athletaidd, mae'r Rhodesian Ridgeback yn sefyll allan mewn cystadlaethau chwaraeon cwn ledled y byd. Gall y ci hwn gyrraedd hyd at 55 cilomedr yr awr ac mae wedi'i restru fel y chweched cyflymaf yn y byd. Yn y rhestr hon, ef yw'r cyntaf ymhlith y cŵn mawr.

Yn ogystal, er ei fod yn ystyfnig ar ddechrau'r hyfforddiant, mae'ncraff ac ymroddedig wrth ddysgu. Felly, yn ogystal â gwneud yn dda mewn gweithgareddau sy'n ymwneud ag ystwythder, mae hefyd yn gwneud yn dda yn y rhai sy'n ymwneud ag ufudd-dod.

Yn cael ei garu gan enwogion

Yn ymroddedig i gwmni ei berchennog, mae'r Rhodesian Ridgeback hefyd wedi cwympo. mewn gras o enwogion. Mae gan yr actores Alessandra Negrini a'r fodel a'r cyflwynydd Ana Hickman lewod Rhodesian ymhlith eu hanifeiliaid anwes.

Roedd gan Luciano Huck ac Angélica gi bach o'r brîd yn barod hefyd, ond bu farw wedi dim ond dau fis ac roedd y cyflwynydd yn difaru'r golled. mewn rhwydwaith cymdeithasol. Artist arall sy'n tiwtora Llew Rhodesian yw'r actor Marcelo Faria. Mewn adroddiadau, mae eisoes wedi adrodd ei fod yn anifail dof a'i fod hyd yn oed yn cyd-dynnu â'i gathod.

Mae'r Rhodesian Ridgeback yn gydymaith dewr!

Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n dysgu sut mae'r Llew Rhodesian wedi dod yn anifail perfformiad uchel, sy'n addas ar gyfer teuluoedd egnïol. Ac er gwaethaf hyn, ei fod yn gi a chydymaith yn yr amgylchedd domestig.

Hefyd fel y gwelir yn y canllaw hwn, mae'n gi nad yw'n boblogaidd iawn ym Mrasil ac sy'n gofyn am hyfforddiant o oedran cynnar, cymaint i gefnu ar ei greddf o ystyfnigrwydd fel ag i greu trefn iachus. Nawr rydych chi hefyd yn gwybod mai'r delfrydol yw darparu digon o le ar gyfer y brîd hwn o Dde Affrica, sy'n cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid anwes egnïol eraill ac a fydd yn gydymaith a gwarcheidwad gwych i'r teulu!

Yn y dyddiau cynnar, defnyddid y Ridgeback ar gyfer gwarchod a hela anifeiliaid mawr, gan gynnwys llewod, a dyna pam y'i gelwir hefyd yn Llew Rhodesian.

Maint a phwysau

O yn ôl y safonau Cydffederasiwn Brasil Cinophilia, mae'r Rhodesian Ridgeback gwrywaidd sy'n oedolyn yn cyrraedd uchder o 63 i 69 centimetr, tra bod y fenyw rhwng 61 a 66 centimetr.

Mae pwysau'r gwryw yn cyrraedd hyd at 36. 5 kilo yn y cam oedolion, tra bod y fenyw yn cyrraedd hyd at 32 kilo. Ystyrir ei fod yn fawr. Fodd bynnag, er ei fod yn gyhyrog ac yn gryf iawn, mae'r Llew Rhodesian yn ystwyth a chyflym, felly nid yw mor drwm â chŵn mawr eraill.

Côt y Rhodesian Lion

Côt y Rhodesian Ridgeback yw byr a thrwchus, llyfn a sgleiniog, ond nid sidanaidd na gwlanog o ran gwead. Lliwiau posib yw gwenith golau a gwenith coch.

Efallai bod gan y got ddarn gwyn ar y frest a bysedd traed. Gall y trwyn a'r clustiau fod yn ddu eu lliw. Prif nodwedd ei gôt yw crib ar y cefn, fel mohawc, o'r ysgwyddau i'r cluniau, gyda gwallt yn tyfu i'r cyfeiriad arall mewn perthynas â'r gweddill.

Disgwyliad oes

>Y disgwyliad oes cyfartalog Mae oes Rhodesian Ridgeback rhwng 10 a 12 mlynedd. Mae ei hirhoedledd yn gysylltiedig â diet cytbwys, ymarfer corff ac ymweliadau arferol â'r milfeddyg.

Amser bywydmae hefyd yn gysylltiedig ag atal a gwneud diagnosis o glefydau y gallai fod yn dueddol o'u cael, megis dysplasia clun (camffurfiad clun), risg o artaith gastrig, gordewdra a phroblemau'r galon. Mae hefyd yn frîd sy'n tueddu i yfed ychydig o ddŵr, felly rhaid bod yn ofalus i osgoi problemau gyda'r arennau.

Personoliaeth brîd y Rhodesian Ridgeback

Er gwaethaf ei faint mawreddog, y Rhodesian Mae Lion yn dawel ac yn dawel mewn amgylchedd cyfarwydd. Gwiriwch isod am fanylion eu natur a sut mae'r brîd hwn yn cymdeithasu â phobl ac anifeiliaid.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae'r Rhodesian Ridgeback yn cael ei adnabod fel ci nad yw'n cyfarth rhyw lawer, a phan fydd yn cyfarth, y rheswm am hynny yw ei fod wedi canfod bygythiad posibl. Felly, nid yw fel arfer yn achosi problemau i'r tiwtor.

Er ei fod yn anifail cyfeillgar, nid yw fel arfer yn flêr pan mae'n cael hwyl, ond oherwydd ei faint mawr, mae angen bod yn ofalus gyda gwrthrychau y gall ostwng yn ystod symudiadau wedi'u camgyfrifo. Fel bridiau eraill, gall ddatblygu gwyriadau ymddygiadol megis distrywiaeth neu ddechrau cyfarth mwy os yw'n treulio llawer o amser ar ei ben ei hun, neu mewn mannau bach iawn.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

The Rhodesian Ridgeback yn gi oedd yn hela mewn pecynnau yn ei ddyddiau cynnar, sy'n gwneud iddo deimlo'r angen i gymdeithasu ag anifeiliaid eraill hyd yn oed heddiw.Felly, ni fydd cymdeithasu ag anifeiliaid eraill yn broblem, ond hyd yn oed yn un o'r atebion i osgoi diffyg. Fodd bynnag, mae angen iddo ddod i arfer â'r cydfodoli hwn o oedran cynnar.

Gweld hefyd: Crwbanod domestig: gweler rhywogaethau ac awgrymiadau bridio!

Fel gydag unrhyw gi sydd â greddf hela, mae'r Llew Rhodesian hefyd yn werth ei rybuddio y gall ymosod ar anifeiliaid anwes bach trwy eu drysu. gyda fangs.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Er ei fod yn fawr, mae cefnen y Rhodesian yn cael ei ystyried yn gydymaith da i blant, gan ddangos cyfeillgarwch a docrwydd. Pan nad ydyn nhw'n hoffi gêm fwy garw, maen nhw fel arfer yn cerdded i ffwrdd.

Fodd bynnag, mae angen goruchwyliaeth gan oedolyn, gan ei fod yn frid cryf iawn, sy'n gallu brifo plentyn yn anfwriadol mewn gêm . Fel arfer mae'n cael ei gadw a hyd yn oed yn cymdeithasu ar ôl ychydig gyda dieithriaid sy'n cyrraedd gyda'r tiwtor. Gyda dieithriaid yn cyrraedd ar eu pen eu hunain, gall weithredu fel ci gwarchod a chornelu'r person.

A yw'n frîd hawdd i'w hyfforddi?

Mae'r Rhodesian Ridgeback yn hawdd i'w ddysgu yn ystod hyfforddiant ac, unwaith y bydd y ddysgeidiaeth yn cael ei throsglwyddo, mae fel arfer yn ufudd. Fodd bynnag, yn ystod hyfforddiant, gall ddangos rhywfaint o ystyfnigrwydd, y gellir ei osgoi trwy ddyfalbarhad. Am y rheswm hwn hefyd, mae'n bwysig iawn bod hyfforddiant yn dechrau o gi bach.

Ymhlith y ddysgeidiaeth hanfodol mae ufudd-dod i'r perchennogi aros, gan fod hwn yn frid gyda greddf hela cryf ac yn gallu mynd ar ôl anifeiliaid bach.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Er gwaethaf cael rhywfaint o annibyniaeth ac nid yn aml yn mynnu hoffter, mae'r Rhodesian Ridgeback yn gi cyfeillgar ac amddiffynnol iawn i'r teulu sy'n ei groesawu ac, felly, yn dod i ben yn teimlo'n anghenus o'i adael ar ei ben ei hun am amser hir. .

Felly, yn ogystal â theithiau cerdded a gemau dyddiol, argymhellir cael anifeiliaid eraill gartref y gall gymdeithasu â nhw. Argymhellir hefyd cael digon o le iddo fyw, yn ddelfrydol ar gyfer ffermydd, ffermydd a ranches. Ond dylai iard gefn fawr fod yn ddigon.

Prisiau a chostau brîd cŵn Rhodesian Ridgeback

Yn cael ei ystyried yn gymharol brin, mae gan y Rhodesian Lion bris prynu uwch na bridiau eraill, ond yn debyg treuliau o ddydd i ddydd i gŵn mwy poblogaidd. Darllenwch isod am ganllaw cost ar gyfer ei greu.

Pris y Ci Llew Rhodesian

Nid yw'n boblogaidd iawn ym Mrasil, mae gan y Rhodesian Ridgeback brisiau uwch na rhai bridiau mawr eraill ar gyfer gwarchod a chwmni. Mae'r gwerth yn y farchnad anifeiliaid anwes cyfreithlon ar hyn o bryd rhwng $5,000.00 a $7,000.00.

Y prif amodau ar gyfer y pris terfynol yw cynnig pedigri, brechu a dadlyngyru wedi'u diweddaru a danfon microsglodyn. Gall hefyd ddylanwadu ar bris prynu aci bach a gynhyrchwyd o gi perfformiad uchel a brofwyd mewn cystadlaethau chwaraeon.

Ble i brynu ci bach Rhodesian Ridgeback?

Oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn frîd cymharol brin, nid oes gan y mwyafrif helaeth o glybiau cŵn ym Mrasil gytiau cŵn â thorlau Rhodesian Ridgeback achrededig. Ar y rhyngrwyd, fodd bynnag, mae'n bosibl dod o hyd i fridwyr mewn rhanbarthau fel Recife (PE) a Paulínia, y tu mewn i São Paulo.

Gan ei fod yn anifail ychydig yn boblogaidd a chyda greddf hela cryf, mae hyfforddwyr yn atgyfnerthu'r argymhelliad i chwilio am fridwyr cyfreithlon, ymweld â'r cenel a gofyn am adroddiadau iechyd, er mwyn peidio â bwydo'r farchnad ecsbloetio anifeiliaid.

Costau bwyd

Y pecyn porthiant 15 kg ar gyfer mae ci bach Rhodesian Ridgeback yn dechrau ar $130.00. Ar gyfer gwryw chwe mis oed sy'n pwyso pum kilo, y gost gyfartalog y mis fydd $52.50.

Mae'r ddogn 15-cilogram ar gyfer gwryw wyth oed sy'n pwyso 36 kilo yn dechrau ar $159,00. Ar gyfer y grŵp oedran a'r maint hwn, amcangyfrifir mai'r gost yw $119.90 y mis. Mae costau'n amrywio yn ôl oedran a phwysau'r anifail. Bydd y gost gyda byrbrydau tua $40.00 y mis.

Milfeddygol a brechlynnau

Y brechlynnau hanfodol ar gyfer y Rhodesian Ridgeback yw'r amryfalent (V8 a V10, sy'n amddiffyn rhag cyfres o glefydau) a gwrth. - gynddaredd. Mae'r amryfalent yn cael y cais cyntaf yn un mis a hanner, a daupigiadau atgyfnerthu bob 25 diwrnod, ac yna cynnal a chadw blynyddol.

Mae'r imiwneiddiwr rhag y gynddaredd yn cael y dos cyntaf bob pedwar mis a'r pigiad atgyfnerthu blynyddol. Mae gan ymweliadau arferol â’r milfeddyg brisiau sy’n amrywio o $100.00 i $200.00, yn dibynnu ar y gweithiwr proffesiynol neu’r clinig.

Gadlyngyr a gwrth-chwain

Rhaid i’r ci gael ei ddadlyngyru rhwng 15 a 30 diwrnod bywyd ac, ar ôl hynny, dylai ddigwydd deirgwaith y flwyddyn. Mae'r costau'n amrywio o $30.00 i $150.00, yn dibynnu ar y feddyginiaeth a'r treuliau gyda'r milfeddyg.

Mae gan y feddyginiaeth gwrth-chwain, ar y llaw arall, brisiau sy'n amrywio rhwng $139.00 a $159.00 yn y farchnad bresennol, yn ôl i bwysau'r ci. Hyd cyfartalog pob bilsen yw mis. Dewis arall arall yw coler gwrth-chwain, sy'n dechrau ar $30.00, ond mae milfeddygon yn dangos mwy o effeithiolrwydd gyda'r dabled.

Teganau, tai ac ategolion

Rhaid addasu tŷ ar gyfer y Rhodesian Ridgeback i eich maint mawr. Mae'r prisiau'n amrywio o $105.00 (plastig) i $386.00 (pren pinwydd), yn dibynnu ar y deunydd a ddefnyddir.

Gweld hefyd: Ci yn crafu'r wal: gwelwch pam a beth i'w wneud

Mae angen gwrthsefyll pob tegan ac ategolion ar gyfer y brîd hwn, oherwydd eu cryfder. Mae harnais dennyn byr yn dechrau ar $37.90. Mae tegannau fel teethers, esgyrn synthetig a theiars ar gyfer chwarae dygnwch yn amrywio o $16.90 i $59.90.

Gofal Cŵn Rhodesian Ridgeback

Dylai rhoi sylw i iechyd a chynnal proffil ymddygiad iach ddechrau’n gynnar i’r Rhodesian Lion. Nesaf, gweler y canllawiau sy'n amrywio o faeth i weithgaredd corfforol.

Gofalu am giwb Llew Rhodesian

Yn ogystal â brechlynnau, atal llyngyr a bwyd penodol, mae'r Rhodesian Ridgeback ei angen o oedran cynnar yn derbyn hyfforddiant , yn bennaf oherwydd ei fod yn frid mawr a chryf y mae'n rhaid iddo ufuddhau i orchmynion ei diwtor.

Yn ogystal, ar hyn o bryd mae angen iddo ddeall ei drefn bwydo a dŵr. Mae'n frîd a all ddatblygu'r arferiad o beidio â hydradu fawr ddim, oherwydd trefn hynafiaid yn jyngl Affrica. Rhaid hefyd cymdeithasu'r ci bach gyda phobl ac anifeiliaid eraill a chael microsglodyn fel nad oes unrhyw broblemau os yw'n dianc.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Yn ôl cyfrifiad brand o'r radd flaenaf, dylai Rhodesian Ridgeback gwrywaidd chwe mis oed sy'n pwyso pum cilo fwyta 202 gram o borthiant y dydd. Yn y grŵp oedran hwn, dylid dosbarthu'r swm hwn rhwng tri a phedwar pryd y dydd.

Dylai oedolyn gwrywaidd, wyth oed ac yn pwyso 36 kilo, fwyta 377 gram o borthiant y dydd. Ar yr adeg hon, dylai fod dau bryd y dydd. Mae arbenigwyr yn argymell bod byrbrydau yn cynrychioli 5% o ddeiet dyddiol yr anifail anwes.

Mae angen llawer o weithgaredd ar y brîd hwncorfforol?

Ci gyda geneteg heliwr yw'r Rhodesian Ridgeback, gydag adeiladwaith athletaidd ac yn ddelfrydol ar gyfer rhedeg, sy'n ei annog i wneud ymarfer corff bob dydd. Mae angen o leiaf dwy daith gerdded ddyddiol o 45 munud yr un ar gyfer y brîd, yn ogystal â chwarae gyda'r tiwtor, felly argymhellir ar gyfer teuluoedd egnïol sy'n hoffi ymarfer corff gyda'u hanifeiliaid anwes.

Mae dewisiadau eraill yn cyflogi gweithwyr proffesiynol sy'n cerdded ac yn ymarfer corff. gyda'r anifail a rhoi gofodau mawr iddynt a chwmni anifeiliaid actif eraill.

Gwarchod y Llew Rhodesian

I gadw cot y Rhodesian Ridgeback yn iach , rhaid i'r tiwtor wneud brwsio wythnosol i ddileu marw a gwallt budr. Rhaid gwneud y brwsio hwn gyda brwsh neu fenig sy'n benodol ar gyfer y math hwn o driniaeth, er mwyn peidio â llidro croen y ci.

Oherwydd hyd a gwead byr y gôt, ac os cynhelir brwsio wythnosol, nid oes angen bathio aml, y gellir ei wneud pan fydd y perchennog yn gwirio bod y gôt yn fudr neu bob mis.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Er mwyn osgoi ceudodau, tartar, anadl ddrwg a hyd yn oed afiechydon y stumog, rhaid bod brwsio dannedd o leiaf dair gwaith yr wythnos. Yr arwydd yw bod yr arferiad hwn yn cychwyn o gi bach, fel ei fod yn llai o straen, ac yn cael ei gyflawni gyda phast a brwsys penodol.

Y
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.