Dewch i gwrdd â'r Ankole Watusi, y gwartheg Affricanaidd gyda chyrn mawr!

Dewch i gwrdd â'r Ankole Watusi, y gwartheg Affricanaidd gyda chyrn mawr!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod gwartheg Ankole Watusi?

Mae'r Ankole Watusi yn wartheg Affricanaidd sy'n adnabyddus am faint gorliwiedig ei gyrn, sydd hyd yn oed yn cael eu hystyried yn gysegredig ac yn symbol statws gan rai pobl Affricanaidd, ond mae gan y brîd hwn agweddau cynhenid ​​​​eraill, a fydd hefyd yn cael sylw yma yn yr erthygl hon.

O hyn ymlaen, byddwch yn dysgu am brif rinweddau'r Ankole, megis ei nodweddion ffisegol, ei gynhyrchiant, manylion atgenhedlu a bwydo'r anifail, ei ymddygiad amddiffynnol gyda'u lloi, tarddiad y brid a gwybodaeth arall am y buchol hwnnw. Felly daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy am y gwartheg diddorol a hynod yma. Darllen hapus!

Nodweddion gwartheg Ankole Watusi

Mae'r Ankole yn wartheg sydd â llawer o nodweddion unigryw, fel ei gorn enfawr, ei reddf i amddiffyn ei lloi, atgenhedlu, ymwrthedd i brinder bwyd a chynhyrchiant. Gawn ni ddod i wybod hyn i gyd?

Disgrifiad corfforol o'r brid

Mae'r Ankole yn wartheg canolig ei maint, gyda theirw yn pwyso rhwng 540 kg a 730 kg, tra bod gwartheg yn pwyso rhwng 430 kg a 540 kg . Fel arfer mae ganddo goch, gwyn, brown neu got ddu, gyda lliwiau unffurf neu gyda smotiau, yn ogystal â gwlithlys pendil a thwmpath sy'n amrywio o ran maint.

Cyrn yr Ankole yw'r mwyaf ymhlith yr holl wartheg anifeiliaid a gallant fesur hyd at 2.5 metrun pen i'r llall. Mewn lloi, maent yn datblygu tua 2 fis oed ac yn cyrraedd maint llawn pan fo'r anifail yn flwydd a hanner oed.

Cynhyrchedd brid

Yn Nwyrain Affrica nid yw'n bwyta cig y. nid yw gwartheg na'r anifail yn cael eu lladd hyd yn oed, oherwydd yn y rhanbarth hwnnw mae'n gyffredin defnyddio nifer y pennau fel maen prawf i fesur cyfoeth y bridiwr.

Defnyddir llaeth a gwaed y gwartheg yn aml i gwneud diod gyda chynnwys protein uchel, sy'n sail i ddeiet llawer o lwythau Affricanaidd. Yn achos yr Inyambos, sbesimenau Ankole a ystyrir yn gysegredig a'r mwyaf prydferth o'r brîd, defnyddir eu wrin mewn toiledau Affricanaidd a defnyddir eu feces fel tanwydd pan fyddant eisoes yn sych.

Ymddygiad y buchol hwn

Mae'r Ankole yn rhywogaeth weithgar iawn, sy'n gallu rhedeg a neidio gydag ystwythder aruthrol, ac yn hynod gregar, y mae'n well ganddi fyw mewn buchesi i amddiffyn ei hun.

Mae gan y brîd hwn ymddygiad chwilfrydig a hynod: mae gwartheg llawndwf yn cysgu yn y nos yn ffurfio cylch, gyda'r lloi'n cael eu cadw'n ddiogel yn y canol. Yn ystod y dydd, mae'r lloi yn cysgu gyda'i gilydd o dan warcheidiaeth buwch sy'n eu hamddiffyn. Mae'r gwartheg hyn yn ymddwyn fel hyn oherwydd bygythiad ysglyfaethwyr, llewod a llewpardiaid, a dyna pam mae gan y fuches y reddf amddiffyn frwd hon.

Bwydo buchol

Buchol gyda chaledwch da yw Ankole. Mae eich diet yn seiliedig ar gramau adail, ond mae'n cynnal porthiant o ansawdd gwael ac ychydig o ddŵr a bwyd, yn ogystal â gallu teithio'n bell i fodloni newyn a syched. Oherwydd ei fod yn wartheg sy'n addasu i ranbarthau â phorfeydd isel a bwyd mewn amodau prin, mae'r gallu hwn wedi caniatáu iddo oroesi am ganrifoedd yn Affrica.

Atgenhedlu Ankole

Mae beichiogrwydd Ankole yn tua naw mis oed. Mae'n cael ei eni yn pwyso rhwng 14 kg a 23 kg, hynny yw, llai na lloi o fridiau eraill. Mae'r pwysau geni isel hwn yn gwneud y tarw Ankole yn ddewis da ar gyfer croesfridio neu ar gyfer trwytho heffrod llo cyntaf: y bwriad yn y ddau achos hyn yw cynhyrchu esgor yn haws.

Gweld hefyd: Anifeiliaid ag arferion dyddiol: gwybod beth ydyn nhw a gwirio rhywogaethau!

Wrth atgynhyrchu'r brid, mae bridwyr yn rhoi blaenoriaeth i anifeiliaid sy'n cyflwyno'r rhinweddau gorau, hynny yw, y rhai sydd â mwy o nerth; mwy o wrthwynebiad; cynhyrchu llaeth uwch, yn achos buchod; anian bwyllog; a harddwch yr anifail.

Gweld mwy am frid Ankole Watusi

Nawr mae'n bryd dysgu am darddiad yr Ankole, pwysigrwydd uchel corn yr anifail mewn rhai gwledydd yn Affrica, y rheswm dros ei enw yw Ankole Watusi a gwybod a oes buches o'r brîd yma ym Mrasil.

Gweld hefyd: Canllaw pysgod betta ymarferol: Popeth y mae angen i chi ei wybod!

Tarddiad gwartheg Ankole

Mae'r Ankole o darddiad Affricanaidd. Yn ôl data hanesyddol, mae'r brîd hwn yn hynafol iawn, oherwydd mae'n bosibl ei adnabod mewn hieroglyffau yn y pyramidiau Aifft. Hi ossefydlu yn nyffryn yr Afon Nîl tua 4000 CC, ond ymfudodd gyda'r bobl dros ranbarthau deheuol Affrica dros amser.

Heddiw, mae'r brîd hwn yn cael ei adnabod wrth yr enw Ankole Watusi, am iddo ledaenu ymhlith llwyth Nkole o Uganda, sy'n ei alw'n Ankole, ac ymhlith llwyth Tutsi Rwanda a Burundi, sy'n ei alw'n Watusi.

Ystyrir y cyrn mawr yn gysegredig

Ystyrir cyrn yr Ankole yn gysegredig, yn enwedig yn Rwanda. Cedwir hwy ar yr anifail am resymau crefyddol ac er bri, mewn parthau lle y cyfrifir cyfoeth wrth nifer y gwartheg byw. Po fwyaf yw'r cyrn, y mwyaf fydd defosiwn a statws bridiwr yr anifail.

Ymhlith y bobl sy'n gwerthfawrogi'r Ankole oherwydd y cyrn, mae ceinder y gwartheg hwn yn cael ei ddathlu mewn caneuon a cherddi, yn ogystal â cael ei ddefnyddio fel rhodd, cyfnewid arian cyfred ac i gryfhau cysylltiadau cymdeithasol.

Codi'r buchol hwn ym Mrasil

Ym Mrasil, nid oes buches o wartheg Ankole. Mae'r brîd hwn yn hawdd dod o hyd iddo yn Affrica, yn enwedig mewn gwledydd fel Tanzania, Burundi, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo a Rwanda.

Diolch i'w ymddangosiad unigryw, cafodd yr Ankole ei allforio o Affrica i sŵau Ewropeaidd rhwng y canrifoedd 19 a 20. O'r fan honno, cafodd llawer eu hallforio i sŵau UDA yn y 1920au a'r 1930au, ond fe'u gwerthwyd yn ddiweddarach i fridwyr.unigolion preifat, pan ddechreuodd sŵau America ac Ewrop gadw anifeiliaid gwyllt yn unig. Er nad oes Ankoles ym Mrasil, maen nhw ar bob cyfandir ar hyn o bryd.

Mae gan yr Ankole Watusi gyrn egsotig!

Mae gan wartheg Affricanaidd Ankole Watusi nodweddion nad ydynt i’w gweld mewn bridiau gwartheg eraill, megis y reddf gref i amddiffyn eu lloi rhag ysglyfaethwyr, cynhyrchiant yr anifail a’i allu uchel i oroesi yn y bwyd gwaethaf a amodau amgylcheddol.

Ond yr hyn sy'n tynnu'r sylw mwyaf yw'r cyrn, sy'n drawiadol oherwydd eu maint. Yn ogystal, mae pwysigrwydd mawr y gwartheg hwn i rai pobl Affricanaidd, sy'n ei ystyried yn gysegredig ac yn symbol o statws, hefyd yn dangos pa mor rhyfedd yw'r Ankole.

Gyda nodweddion rhagorol, sy'n ei wahaniaethu oddi wrth fridiau buchol eraill, na mae yna gasgliad arall i'w dynnu: mae'r Ankole yn wartheg corniog egsotig. Oherwydd bod yr anifail a welir yn yr erthygl hon yn gyfyngedig, mae'n anodd dweud yn wahanol.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.