Dewch i gwrdd â'r siarc tarw, anifail dyfrol anhygoel!

Dewch i gwrdd â'r siarc tarw, anifail dyfrol anhygoel!
Wesley Wilkerson

Erioed wedi clywed am y siarc tarw?

Mae’r siarc tarw yn cael ei alw felly oherwydd siâp pigfain ei ben, ei olwg gadarn a’i ymosodol, gan ei fod yn un o’r siarcod mawr mwyaf cyffredin mewn ardaloedd arfordirol. Er ei fod yn rhywogaeth forol, mae i'w gael mewn lleoliadau dŵr croyw eraill.

Mae'n greadur morol sy'n tynnu sylw oherwydd ei faint ac am fod yn un o'r rhywogaethau siarc mwyaf peryglus rydyn ni'n eu hadnabod. Mae'r siarc tarw yn adnabyddus am ei hoffter o ddŵr croyw ac am allu gwych i addasu i wahanol amgylcheddau dyfrol. Oeddech chi'n chwilfrydig? Gweler isod am ragor o wybodaeth a nodweddion am y rhywogaeth hon.

Gweld hefyd: Bulldog Saesneg: gweler y pris, costau bridio a ble i brynu

Nodweddion y Siarc Tarw

Mae gan y Siarc Tarw nifer o nodweddion diddorol sy'n tynnu sylw at y rhywogaeth unigryw hon. Gweler rhai ohonynt isod.

Enw

Y siarc tarw neu siarc pen lledr yw'r rhywogaeth fwyaf peryglus o siarc trofannol yn y byd. Mae hefyd yn cael ei adnabod wrth yr enw siarc Zambez. Mae'r enw hwn '' siarc zambezi'' yn deillio o Afon Zambezi, yn Affrica.

Ei enw gwyddonol yw Carcharhinus leucas ac mae'n rhan o'r teulu Carcharhinidae a'r urdd Carcharhiniformes a genws Carcharhinus, a nodweddir gan fyw yn hallt a dyfroedd croyw ar ddyfnder o 30 metr neu hyd yn oed llai nag un metr.

Nodweddiondelweddau

Mae gan y tarw siarc gorff ffiwsffurf a chadarn. Mae ei drwyn yn fyr ac yn llydan, ei lygaid yn grwn ac yn fach. Mae ei holltau tagell yn gymedrol o led ac mae ganddi tua 12 i 13 rhes o ddannedd ym mhob gên.

Mewn perthynas â'i esgyll, mae ganddo ddorsal llydan, tal a thrionglog, gyda phen llawer mwy a mwy crwn. . yn fwy craff na'r ail. Mae ganddyn nhw awgrymiadau tywyll, dim smotiau. Mae'r dorsal cyntaf fel arfer yn dod allan y tu ôl i fewnosod y pectoralau. Mae ganddo bectoralau trionglog mawr gyda brigau pigfain. Arwyneb dorsal llwyd a gwyn wyneb fentrol.

Maint, pwysau a hyd oes

Mae siarcod tua 2.1 i 3.5 metr o hyd ac mae ganddyn nhw ddisgwyliad oes o 16 mlynedd, yn pwyso tua 230 kg ac maen nhw'n gigysyddion. Mewn caethiwed gallant fyw hyd at 25 mlynedd, cyn belled â bod yr amgylchedd yn addas ar gyfer bridio'r rhywogaeth hon a bod ganddo'r mewnbynnau angenrheidiol ar gyfer goroesiad yr anifail.

Mae asgell ddorsal gyntaf y rhywogaeth hon yn dechrau y tu ôl i'r mewnosodiad pectoral a mae ei drwyn yn hirach yn grwn ac yn fyr. Mae'r geg yn llydan ac mae'r llygaid yn fach. Mae lliw cefn yr anifail yn llwyd tywyll a'r bol yn wyn.

Bwydo'r siarc tarw

Gall porthiant y tarw siarc gynnwys pysgod, siarcod eraill o rywogaethau eraill a y stingrays. Gall y siarc hefyd fwyta unigolion o'ryr un rhywogaeth, adar, berdys, mantis gweddïo, crancod, sgwid, crwbanod y môr, draenogod y môr, malwod y môr a charion mamaliaid.

Helwyr manteisgar ydyn nhw a heb fawr o gyfyngiad ar eu diet, os ydyn nhw'n bwydo ar y mwyaf grwpiau amrywiol o anifeiliaid sy'n bresennol yn y cynefin y maent i'w cael ynddo. Credir bod cryfder yr anifail hwn yn dod o'i ddiet amrywiol a'i allu i ymosod heb ofni maint ei ysglyfaeth.

Dosbarthiad a chynefin

Gellir dod o hyd i'r siarc tarw mewn dyfroedd isdrofannol a throfannol cefnforoedd, afonydd a llynnoedd gyda thymheredd uchel. Gall y rhywogaeth hon fyw mewn dŵr croyw a dŵr hallt ac mae'n trigo ar arfordiroedd traethau.

Mae'r dosbarthiad yn cwmpasu rhanbarthau Afon Mississippi, yn yr Unol Daleithiau. Maent hefyd i'w cael ym Mrasil, yn enwedig yn Recife. Mae'r rhywogaethau hyn hefyd yn byw mewn dyfroedd afonydd, mewn halltedd isel ac mae ganddynt allu mawr i addasu mewn amgylcheddau dyfrol.

Ymddygiad

Mae'r siarcod hyn yn tueddu i ymddwyn yn diriogaethol ac ymosod ar anifeiliaid amrywiol, waeth beth fo'u maint, er gwaethaf colli i rai anifeiliaid nid yw'r siarcod yn stopio ymosod.

Tra mae'r rhan fwyaf o siarcod wedi'u cyfyngu i gynefinoedd morol, gall y siarcod hyn fyw am gyfnodau hir a hyd yn oed atgynhyrchu mewn dŵr ffres neu halen. Mae hyn oherwydd eu bod yn gallu osmoregulation, aproses lle gall siarcod addasu'r gymhareb halen i ddŵr yn eu cyrff yn seiliedig ar y dŵr o'u cwmpas.

Diolch i addasiadau arbennig i'w systemau ysgarthol, maent yn cadw halen ac yn cynhyrchu wrin mwy gwanedig tra yn y dŵr. dŵr ffres, ac yna dechrau cynhyrchu mwy o wrin hallt eto pan fyddant yn ôl yn y cefnfor.

Atgenhedlu siarc penlletwad

Mae siarc bar tarw gwrywaidd yn dod yn rhywiol actif yn 14 neu 15 oed, ond mae merched yn gwneud hynny Peidiwch â dechrau bridio tan 18 oed. Maent yn fywiog ac ar adeg atgenhedlu'r rhywogaeth hon, mae benywod yn cynhyrchu tua 13 o gywion ac mae beichiogrwydd yn para 12 mis. Mae'r rhai ifanc yn cael eu geni gyda chyfanswm o 70 centimetr ac i'w cael mewn mangrofau, cegau afonydd a baeau.

Mae'r rhai ifanc yn cael eu geni ddiwedd y gwanwyn a dechrau'r haf, gan ystyried gorllewin Gogledd yr Iwerydd, Fflorida a'r Gwlff. o Fecsico , yn ogystal ag yn rhanbarthau De Affrica . Fodd bynnag, oddi ar Nicaragua, mae gan y benywod loi trwy gydol y flwyddyn ac mae beichiogrwydd yn para tua 10 mis.

Rhyfeddod am y siarc tarw

Nawr eich bod y tu mewn i brif nodweddion y rhywogaeth hon o siarc, parhewch gyda ni yn yr erthygl hon i ddysgu mwy o chwilfrydedd am y rhywogaeth hon.

Mae ei frathiad yn gryf iawn

Mae gan y rhywogaeth hon o siarc ddannedd yn yr ên isaf sy'n edrych fel hoelion ac sy'n siâp trionglog,gadael i'r siarc ddal ei ysglyfaeth yn gadarn wrth i'w ddannedd rwygo i'r dioddefwr.

Yn 2012, cymharodd gwyddonwyr rym brathiad 13 o wahanol siarcod a physgod tebyg i siarc a chanfod y gall siarc tarw llawndwf yn ddamcaniaethol caewch ei enau gydag ychydig llai na 600 kg o rym yng nghefn y geg a dros 200 kg yn y blaen.

Y siarc tarw sydd â'r brathiad cryfaf o blith unrhyw siarc y mesurwyd cryfder ei ên. Nid oes neb yn gwybod yn union pam y datblygodd y siarc geg mor bwerus, ond efallai bod ganddo rywbeth i'w wneud â'i ddeiet.

Mae'n un o siarcod mwyaf peryglus y byd

Y siarc tarw yn hysbys i fod yn un o'r siarcod sy'n ymosod fwyaf ar bobl. Yn ôl y International Shark Attack File (ISAF), maent yn y 3ydd safle o ran ymosodiadau cyffredinol, gyda chyfanswm o 116 o ymosodiadau yn y cofnod hanesyddol, gyda 25 ohonynt yn angheuol.

Fodd bynnag, mae’r Siarcod yn peri risg fach iawn i bodau dynol yn gyffredinol. Mae'r siawns o ymosodiad oddeutu un o bob 11 miliwn, sy'n fach o'i gymharu â'r peryglon mwyaf marwol ar y traeth.

Nid yw'r siarcod hyn yn ystyried bodau dynol yn ysglyfaeth deniadol, ac mae'r rhan fwyaf o "ymosodiadau" yn frathiadau archwiliadol mewn gwirionedd. . Fodd bynnag, gall hyd yn oed brathiad ''cyflym'' fod yn angheuol, felly rhaid eu trin yn ofalus.a pharch.

Statws cadwraeth y rhywogaeth

Yn ôl yr IUCN (2013), roedd y rhywogaeth hon yn cael ei hystyried yn fyd-eang fel un ''dan fygythiad bron'' ac ar hyn o bryd mae'n dilyn y statws hwn, fodd bynnag, mae'r rhywogaeth hon yn flaenoriaeth mewn cynlluniau cadwraeth.

Er nad yw'r rhywogaeth hon yn darged ar gyfer pysgota masnachol, caiff ei dal yn aml oherwydd ei chynefin mewn ardaloedd arfordirol, gan ei gwneud yn darged mawr ar gyfer pysgota crefftus. Pan gaiff ei ddal, mae'r cig yn cael ei fwyta a'i ddefnyddio mewn pryd pysgod, yn ogystal, defnyddir y lledr hefyd, yr esgyll a ddefnyddir mewn cawl a'r afu fel ffynhonnell fitamin.

Mae ganddo lefelau uchel iawn o testosteron 7>

Yn byw ar ddyfnder o tua 30 metr, mae siarcod teirw yn enwog am eu lefelau uchaf o destosteron ar y blaned, mae gan hyd yn oed benywod lefelau uchel. Er gwaethaf y lefel uchel o testosteron, maent fel arfer yn rhywogaeth unig, maent fel arfer yn nofio'n dawel ac nid ydynt yn ymosod ar bobl os nad ydynt yn teimlo dan fygythiad.

Nawr rydych chi'n gwybod popeth am y siarc tarw!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dysgu am rywogaeth newydd o siarc a'i brif nodweddion. Er ei fod yn un o'r rhywogaethau siarc mwyaf peryglus sy'n bodoli, nid yw'r anifeiliaid hyn yn poeni llawer am fodau dynol ac os nad oes gennych yr anlwc i daro i mewn iddynt, mae'n debyg na fyddant yn gwneud unrhyw niwed i chi.

Mae'r rhywogaeth hon siarc er nad ywwedi'i dargedu'n uniongyrchol gan bysgotwyr, mae'n rhywogaeth dan fygythiad oherwydd yr amgylchedd y mae'n aros ynddo fel arfer, gan ei fod yn darged hawdd ar gyfer hela. Felly, mae'n ddyletswydd ar bawb i warchod rhywogaethau sydd mewn perygl, gan gynnwys y siarc tarw a phob anifail sy'n byw yn y cefnfor.

Gweld hefyd: Pysgod addurniadol: Gwybod rhywogaethau, nodweddion a mwy!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.