Dewch i weld pris cocatŵ ac awgrymiadau ar sut i fagu ci bach!

Dewch i weld pris cocatŵ ac awgrymiadau ar sut i fagu ci bach!
Wesley Wilkerson

Gwybod pris cocatŵ a ble i brynu

Aethoch chi i dŷ ffrind a chael eich swyno gan gocatŵ mawreddog? Fe'ch synnwyd gan ei blu, ei big a'i allu lleisiol.

Ond cyn rhuthro i gaffael un, mae'n bwysig gwneud y dewis cywir yn ôl eich disgwyliadau rhag trafferthu'r aderyn am ddim. Cwestiwn arall yw pris cocatŵ. Yn ogystal â pheidio â bod yn rhywogaeth rad, mae costau parhaus i les yr anifail.

Unwaith y bydd yr agweddau hyn wedi'u hystyried yn ofalus, yn achos rhywogaethau cyffredin, gallwch ddod o hyd i'ch aderyn mewn bridwyr arbenigol. . Yn achos rhywogaethau prinnach, efallai y bydd yn rhaid i chi ymchwilio mwy ac efallai ceisio mewnforio.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am geffyl? gwyn, du, brown, blin a mwy

Nodweddion y cocatŵ

Mae'r chwant am gocatŵau magu wedi bod yn tyfu ers sawl blwyddyn. Mae llawer o bobl eisiau cael anifail anwes gwreiddiol, ac mae'r aderyn hwn yn hudo, felly nawr gadewch i ni weld mwy o wybodaeth amdano.

Aderyn egsotig

Adnabyddir gan ei arfbais binc, gwyn, coch neu felyn , yn dibynnu ar y rhywogaeth, mae'r cocatŵ yn ennyn brwdfrydedd. Yn hynod ddeallus, yn chwilfrydig, mae ganddi gymeriad cryf.

Ond mae'r cocatŵ hefyd yn annwyl iawn, yn ecsgliwsif, yn hoff iawn o fod yn ganolbwynt sylw ac yn hoffi rheoli'r rhai o'i chwmpas. Mae'n aderyn egsotig sydd, mewn cysylltiad uniongyrchol â bodau dynol, yn dysgu siarad acanu.

Teulu

Cocatŵ yw'r enw cyffredin a roddir ar tua dau ddwsin o rywogaethau o adar parot, hynny yw, o'r un drefn â pharotiaid. Fe'u hadnabyddir gan arfbais y plu a godwyd dros eu pen.

Mae cocatŵs yn frodorol i Awstralia ac ynysoedd cyfagos, ond maent wedi lledu fel adar domestig yn bennaf yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Mae'n aderyn sydd â hyd oes cyfartalog o rhwng 35 a 70 mlynedd.

Gwahaniaeth rhwng y cocatŵ ac adar eraill

Er bod cocatŵau yn fath o barot, ar yr olwg gyntaf, nid ydyn nhw anodd gwahaniaethu rhwng cocatŵ a grŵp o barotiaid eraill. Mae hyn oherwydd bod yr arfbais mewn cocatŵau yn unigryw ymhlith parotiaid eraill.

O ran daearyddiaeth, mae parotiaid i'w cael yn y trofannau ac ar lawer o gyfandiroedd, ac eithrio'r Antarctica, tra bod cocatŵau i'w cael yn y gwyllt, fel y dywedasom , dim ond yn Awstralia ac ynysoedd cyfagos.

Clefydau sy'n benodol i'r cocatŵ

Mae'r cocatŵ yn arbennig o agored i glefydau penodol, ac mae un ohonynt yn drosglwyddadwy i bobl, fel clamydia, a elwir hefyd yn gan psittacosis.

Patholegau cyffredin eraill yn y parotiaid hyn yw herpes, hepatitis ac anhwylderau nerfol. Ond y clefydau mwyaf cyffredin yw polyomafeirws (gwaedu mewnol) a pterotillomania (arferiad o frathu ei hun).

Rhywogaeth o gocatŵ: gwerth yr ifanc

Fel y dywedasom, mae rhaiugain rhywogaeth o gocatŵs a phrisiau cyw yn amrywio yn ôl y rhywogaeth. Darganfyddwch pa ragofalon i'w cymryd a'n hawgrymiadau ar gyfer dewis y brîd cywir.

Cocatŵ gwyn

Mae gan y cocatŵ gwyn (Cacatua alba) blu a chrib gwyn llwyr, heblaw am y tu mewn y crib, rhan isaf y gynffon a'r tu mewn i'r adenydd, sy'n felyn.

Mae cyw cocatŵ gwyn yn costio rhwng 15 a 17 mil o reais.

Galerita

Y galerita neu'r cocatŵ cribog melyn (Cacatua galerita) yw un o'r cocatŵau mwyaf a mwyaf cyffredin yn Awstralia. Mae'r aderyn hwn yn mesur 45 i 50 cm o hyd ac yn pwyso 800 i 900 g. Mae cyw galerita yn costio rhwng 15 a 19 mil o reais ar gyfartaledd.

Cockatoo Moluccas

Yn mesur 50 cm o hyd, y Cockatoo Moluccan (Cacatua moluccensis) yw'r aderyn mwyaf o'i fath . Mae ganddo blu gwyn-binc gyda chyffyrddiad o felyn coch, golau o dan yr adenydd, a chrib mawr y mae'n ei godi pan fydd yn teimlo dan fygythiad i ddychryn y gwrthwynebydd. Oherwydd ei fod yn anifail cymharol brin ac o darddiad Indonesia, ni welsom yr anifail hwn ar werth ym Mrasil. Ymhlith rhai sbesimenau a geir yn yr Unol Daleithiau, mae'r pris fel arfer yn amrywio rhwng mil a 2 fil o ddoleri.

Cocatŵ Du

Mae'r cocatŵ palmwydd neu'r cocatŵ du yn aderyn o 50 i 70 cm o hyd ac yn pwyso rhwng 500 g ac 1 kg. Fe'i nodweddir gan ei liw du, gan gynnwys pigau a choesau. yr adar prin hynyn gallu costio tua 16 i 35 mil o ddoleri, prin yn cael ei weld ar werth ym Mrasil.

Sut i ofalu am gocatŵ babi

Yn amlwg, i fagu babi aderyn mor ddrud, mae'n hanfodol cynnig yr amodau byw gorau iddynt mewn caethiwed, gan gymryd i mewn cyfrif nad yw'n anifail addas i ddechreuwyr.

Adeiledd yr anifail

Mae angen amgylchedd llawn offer ar y cocatŵ. Wrth gwrs, mae angen clwydi solet arni, a ddylai fod o wahanol diamedrau. Mae'r gofal hwn yn hanfodol i gyfyngu ar y risg o osteoarthritis yn y bysedd.

Mae canghennau a gynaeafir yn y gwyllt yn glwydi perffaith i'r aderyn hwn, a dylid eu gosod ar uchderau gwahanol, yn ddigon pell oddi wrth y porthwr a'r yfwyr.

Sut i fwydo

Mae angen bwyd cytbwys o safon ar y cocatŵ. Mae twmplenni sy'n addas ar gyfer y rhywogaethau hyn. Wedi'u dosio'n dda iawn, gallant gynrychioli bron i 70% o'ch diet.

Nid yw hadau'n hanfodol, gan eu bod yn tueddu i fynd yn dew. Archebwch nhw fel danteithion. Gallwch chi roi ffrwythau a llysiau ffres i'ch anifail anwes.

Cawell delfrydol

Mae angen prynu adardy neu gawell dur di-staen mawr a chadarn a fydd yn gwrthsefyll ymosodiad pig pwerus. Dewiswch, felly, fodel digon mawr, y mae'n rhaid addasu ei ddimensiynau i faint y cocatŵ.

Gweld hefyd: Pris y Bugail Belgaidd Malinois? Gweld sut i brynu a chostau!

Ar y llaw arall, cofiwch hynnyGwaherddir defnyddiau gwenwynig ar gyfer cocatŵs, megis plwm a sinc.

Teganau

O ran gosod y teganau yn yr adardy, mae angen neilltuo cyllideb fach iddynt oherwydd eu bod rhaid iddynt fod yn niferus, yn amrywiol, ac fe'ch cynghorir i'w hailosod yn aml iawn.

Mae'r cocatŵ yn hoffi sgriwio, dadsgriwio, tynnu botymau, agor carabiners neu ddrysau, datglymu clymau, chwarae gyda gleiniau acrylig mawr iawn (dewis yn unig gleiniau na all eu llyncu).

Aderyn godidog!

Anifail godidog yw'r cocatŵ, ond ni all ddiflasu. Er mwyn cydbwysedd ei hiechyd meddwl, felly, rhaid iddi fod yn brysur bob amser a threulio llawer o amser mewn cwmni, fel arall mae manias ac anhwylderau obsesiynol-orfodol yn aros amdani.

Mae cymdeithasu cocatŵ, felly, yn gofyn argaeledd gwych gan ei berchennog neu ofalwr. Mae hyn yn gwbl hanfodol fel bod ei haddasiad i fywyd mewn caethiwed yn mynd mor esmwyth â phosib.

Mae'r aderyn hardd hwn yn ormod o bwysau ar bob lefel, yn enwedig os yw'n wryw, ac nid yw ei libido yn eithriad. Felly, mae'n well bridio cwpl nag un gwryw.

Yn amlwg, oherwydd gwerth aderyn o'r fath a'r costau y mae'n eu mynnu, mae'n amod sylfaenol ei brynu gan fridiwr difrifol sy'n dal y cyfan. yr awdurdodiadau.

A chi, a oes unrhyw beth arall yr hoffech ei wneudgwybod cyn chwilio am un o'r rhain ar y farchnad? Gadewch eich cwestiwn neu'ch barn yn y sylwadau!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.