Eryr telynor Brasil: cwrdd ag aderyn anferth yr Amazon

Eryr telynor Brasil: cwrdd ag aderyn anferth yr Amazon
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod y Brasil Harpy enfawr?

Mae'r Amazon yn gartref i amrywiaeth enfawr o rywogaethau. Yn eu plith, mae un o adar ysglyfaethus mwyaf y byd yn sefyll allan. Dyma sut mae adar cigysol ac adar hela yn cael eu nodweddu. Mae Telynor Brasil yn ysglyfaethwr pwerus, yn arbenigo'n bennaf mewn dal mwncïod a sloths. Mae ei grafangau enfawr a miniog yn cyfateb i faint crafangau arth grizzly.

Ffactor sydd, ynghyd â'i weledigaeth wych a'i glyw gwych, yn cyfrannu at ymosodiadau cyflym ac angheuol. Fe'i gelwir hefyd yn eryr telynog, ac mae'r aderyn mawreddog hwn yn gawr sy'n addurno ffawna Brasil. Gweler yr erthygl hon am ragor o wybodaeth am un o adar mwyaf anhygoel y byd!

Gwybodaeth dechnegol am Delyn Brasil

Mae Telynor Brasil (Harpia harpyja) yn hynod ddiddorol mewn llawer o wahanol fathau. ffyrdd. Gwybod tarddiad yr enw hwn a'r nodweddion sy'n gwneud yr aderyn hwn yn un o'r creaduriaid mwyaf pwerus ar y blaned.

Tarddiad ac enwau

O darddiad Brasil, mae gan yr aderyn hwn yr enw telyn, a ddewiswyd mewn cyfeiriad at greaduriaid gwrthun mytholeg Roegaidd glasurol. Fe'i gelwir hefyd yn Uiraçu, term Tupi sy'n golygu aderyn mawr.

Gweld hefyd: Crwban Piranga: gwybod beth ydyw, bwyd, pris a mwy

Yn ogystal â'r enwau hyn, gelwir y cawr brenhinol hefyd yn eryr telynog, eryr telynog, uiraquer, cutucurim, uiraçu go iawn, uiruuetê, term mewn tupi mae hynny'n golygu gwir,uiracuir, sy'n dod o'r cyfuniad o'r termau, yn tupi-guarani, gwirá ac uirá sy'n golygu aderyn, a hyd yn oed yr enw kuir sy'n golygu torri/miniog.

Nodweddion gweledol

Gyda golwg unigryw, mae gan yr eryr telynor Brasil pan yn ifanc, blu mewn arlliwiau ysgafn, sy'n amrywio o wyn i lwyd golau. Mewn 4 neu 5 mlynedd, mae'r anifail yn cael plu oedolyn, lle mae ei gefn yn llwyd tywyll, bron yn ddu, gyda'r frest a'r abdomen mewn gwyn.

Mae ei wddf wedi'i addurno â choler ddu, tra bod y pen llwyd yn caffael pluen deuran. Mae gan y tu mewn i'w adenydd rediadau du sy'n cyferbynnu yng nghanol y lliw golau. Mae'r gynffon yn dywyll ac mae ganddi dri bar llwyd.

Maint a phwysau'r aderyn

Dychmygwch edrych i fyny'r awyr a gwylio'r olygfa o ehediad aderyn, y gall lled ei adenydd gyrraedd hyd at 2 m. Dyma un o'r nodweddion sy'n gwneud y cawr hwn yn un o'r helwyr asgellog mwyaf yn y byd.

Gall eryr telynog benywaidd o Frasil fesur tua 1 metr o hyd a phwyso hyd at 9 kg. Mae gwrywod yn llai, yn pwyso rhwng 4 a 5 kg. Mae'r anifail mor fawr fel bod modd, meddai rhai, ei gamgymryd am berson mewn gwisg. Mae Telynor Brasil hefyd yn cael ei nodweddu fel yr aderyn cryfaf ar y blaned.

Bwydo'r Eryr Telynog

Gan ei fod yn un o ysglyfaethwyr mwyaf y coedwigoedd trofannol,mae'r aderyn ysglyfaethus hwn yn hela anifeiliaid byw am fwyd ac yn rhannu'r pryd ymhlith ei gywion yn y nyth. Mae bwydlen eryr telynores Brasil yn amrywio'n fawr, yn bennaf oherwydd bod cwpl o'r rhywogaeth hon yn dewis gêm wahanol.

Gan fod y gwrywod yn llai ac yn fwy ystwyth, mae eu hoff fwyd yn cynnwys mamaliaid daearol bach, megis helgwn, wildebeest, ceirw, coatis, possums, armadillos ac adar, megis seriemas, macaws a curasws. Mae'r fenyw, sy'n fwy ac yn arafach, yn dal mwncïod a sloths yn bennaf.

Ymddygiad adar

O ran ymddygiad, mae'r rhywogaeth hon yn heliwr hynod! Mae'r eryr telynog yn mabwysiadu arddull hela eistedd-ac-aros. Gall aros yn llonydd am oriau, gan aros am y cyfle gorau i ddal ei ysglyfaeth. Mae'r osgo hwn yn ei wneud yn gynnil iawn a phrin yn amlwg, er ei faint mawr.

Wrth ddod o hyd i'w ysglyfaeth, daw ei symudiadau yn ystwyth ymhlith pennau'r coed. Mae gan yr anifail hwn arferion unig, ond gellir ei ddarganfod hefyd mewn parau, gan fod ganddo un cydymaith am oes. Nid yw'r aderyn hwn i'w weld yn hawdd yn y goedwig, gan leisio dim ond wrth atgenhedlu ac wrth gyfathrebu â'i gywion.

Cynefin naturiol a dosbarthiad daearyddol

Mae'r cawr awyr hwn i'w gael mewn cynefinoedd fel coedwigoedd trwchus coedwigoedd neu wastadeddau cynradd ac oriel gydauchder o hyd at 2,000 m uwch lefel y môr. Mae gan yr eryr telynog Brasil bresenoldeb cryf ym Mrasil, lle mae eisoes wedi'i gofrestru ym mron pob talaith.

Fodd bynnag, heddiw dim ond yn rhanbarth yr Amason y mae i'w gael ac mewn rhai olion coedwigoedd cadwedig yn y canol-orllewin a rhanbarthau de-ddwyrain y wlad , yn ogystal â rhai cofnodion penodol yn ne Brasil . Mae gweld yr aderyn hefyd wedi'i gofnodi yn ne Mecsico, Bolifia a gogledd-ddwyrain yr Ariannin.

Disgwyliad oes ac atgenhedlu

Mae Telynor o Frasil yn byw am 40 mlynedd ar gyfartaledd. O ran ei atgenhedliad, mae'r aderyn hwn yn adeiladu ei nyth ar ben y coed mwyaf, sy'n cael ei wneud o bentyrrau o ganghennau ac sydd mor aruthrol fel y gellir ei gymharu â'r tuiuiú. Yno, mae 2 wy yn cael eu dodwy sy'n mynd trwy gyfnod deori o 52 diwrnod.

Fel arfer, dim ond un cyw sydd wedi goroesi, oherwydd cainism, ymddygiad ymosodol, sy'n gyffredin ymhlith adar ysglyfaethus, sy'n cynnwys difodi un cyw yn uniongyrchol. neu frodyr mwy. Nid yw'r aderyn yn atgenhedlu bob blwyddyn, gan fod angen mwy na blwyddyn arno i gyrraedd y cyfnod atgenhedlu.

Chwilfrydedd am Delyn Brasil

Heb os, mae Telynor Brasil yn anifail llawn o chwilfrydedd, gan ei fod yn fawreddog, sylwgar a doeth, mae sawl diwylliant yn ei ystyried yn gysegredig. Gweler mwy o wybodaeth am yr ysglyfaethwr anhygoel hwn isod:

Gweld hefyd: Cath Ragdoll: nodweddion, pris, gofal a llawer mwy

Pwysigrwydd ecolegol yn yr Amazon

Amrywiolasiantaethau diogelu'r amgylchedd wedi dod at ei gilydd i achub a gwarchod y Telynor Brasil. Y nod yw cyfrannu at adnewyddu'r ffawna. Mae'r aderyn hwn ar frig y gadwyn fwyd ac angen coedwig mewn cyflwr cadwraeth da er mwyn iddo oroesi.

Mae'r prosiectau'n helpu i godi ymwybyddiaeth cymunedau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, fel bod yna werthfawrogiad a chydnabod pwysigrwydd y rhywogaeth, yn ogystal â chadwraeth yr Amazon.

Mae gan yr anifail hefyd rôl bioddangosydd o newidiadau amgylcheddol ac amodau cynefinoedd, gan ei fod yn agored i halogiad gan y gadwyn fwyd a effeithiau gweithredoedd anthropig.

Bygythiadau a chadwraeth yr eryr telynog

Yn anffodus, mae Eryr Telyn Brasil mewn perygl o ddiflannu, oherwydd datgoedwigo, darnio cynefinoedd a hela anghyfreithlon, sef un o'r problemau mwyaf pryderus, oherwydd ei fod yn rhywogaeth brin, gydag atgenhedlu hir ac angen oedolion llawndwf i gynnal sefydlogrwydd y boblogaeth.

Crëwyd mesurau arfaethedig i ddiogelu'r aderyn hwn, sy'n cynnwys cadw dosbarthiad yr anifail meysydd, arolygu, ymchwil, camau gweithredu ar gyfer cadwraeth ex situ, gwella technegau atgenhedlu mewn caethiwed, rhyddhau ac ailgyflwyno, camau addysgol amgylcheddol a monitro poblogaethau ysglyfaethanifail.

Mae ei weledigaeth 8 gwaith yn well na gweledigaeth bodau dynol

Pan ddywedwn fod synhwyrau Telynor Brasil yn hynod finiog, dyna beth rydym yn sôn amdano! Yn ogystal â gwrandawiad hynod ffafriol, mae gan yr anifail hwn weledigaeth sy'n caniatáu iddo adnabod ei ysglyfaeth filoedd o fetrau o uchder, gan ei fod 8 gwaith yn fwy pwerus na gweledigaeth ddynol.

Fodd bynnag, er gwaethaf y nodwedd hon, yn ystod orbit , mae'r mae symudedd y llygad yn lleihau, gan achosi'r anifail i droi'n gyson i gael ymdeimlad o'r hyn sydd o'i gwmpas.

Mae'n gallu codi corff hyd at 40 kg

Arswydus , A yw nid yw'n? Os gall yr anifail hwn gario mwncïod mawr a slothiau trymion yn hawdd, gan ddefnyddio ei grafangau, ei fysedd a'i goesau yn unig, y mae gennych eisoes syniad o'i gryfder a'i ffyrnigrwydd.

Gyda'i goesau trwchus a chryf, ynghyd â'r crafangau hir (a all fesur hyd at 7 centimetr) ac yn effeithiol iawn wrth ddal ei ddioddefwyr, gall y Harpy Brasil godi plentyn 40 kg. Mae hyd yn oed chwedlau cynhenid ​​​​am yr anifail hwn, lle adroddir bod yr aderyn rheibus wedi mynd â phlant o'u llwythau i fwydo eu cywion.

Mae'n rhan o sawl arfbais

Defnyddir yn aml fel eicon cenedlaethol, mae'r Telynor Brasil yn bresennol yn arfbais Panama, yn arfbais Paraná, yn arfbais talaith Mato Grosso, Rio deJaneiro a Campo Grande. Mae'n symbol o Amgueddfa Genedlaethol Rio de Janeiro, yn ogystal â symbol a stamp ar darian milwyr elitaidd Heddlu Ffederal Brasil, Gorchymyn Gweithrediadau Tactegol.

Mae hefyd yn symbolaidd o 4ydd Bataliwn Hedfan Byddin Brasil . Defnyddir ei enw gan sgwadron o Awyrlu Brasil, y 7fed/8fed Sgwadron Harpy, ac mae'n nodweddu awyrennau Niwclews Gweithrediadau a Chludiant Awyr Heddlu Milwrol Talaith Espírito Santo.

Yr oedd yn seiliedig ar y ffenics o'r ffilm Harry Potter

Wyddech chi mai'r delyn o Frasil oedd sail Fawkes, y ffenics, o'r ffilm Harry Potter and the Chamber of Secrets? Mae'r aderyn sgrin fach yn cael ei nodweddu fel anifail o ddeallusrwydd mawr, cydymaith ac amddiffynnwr Dumbledore.

Helpodd i drechu Brasiliad Salazar Slytherin, yr oedd gan ei ddagrau rinweddau iachâd. Mewn llyfr National Geographic, cofnodir bod dylunwyr y ffilm wedi defnyddio'r Telynor Brasil fel ysbrydoliaeth ar gyfer y cymeriad hynod ddiddorol.

Mae'r Telynores Brasil yn symbol diwylliannol sydd angen ei gadw!

Does dim dwywaith cymaint mae’r anifail hwn yn cael ei edmygu, gan ei fod yn symbol diwylliannol a ysbrydolodd hyd yn oed gymeriad stori sy’n adnabyddus ledled y byd. I bobloedd brodorol rhanbarth yr Amazon, mae symbolaeth hefyd i'r aderyn mawreddog hwn. Disgrifiant yr eryr telynog fel "mam pob aderyn", ac y maeyn cael ei barchu fel ysbryd mwyaf dewr y coedwigoedd. Yn anffodus, amcangyfrifir mai dim ond 50,000 o delynau sydd ar ôl yn y byd.

Yn ôl astudiaethau a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o UNEMAT, campws Alta Floresta, mewn cydweithrediad â gwyddonwyr o UFMT a sefydliadau o Israel, Lloegr a’r Unol Daleithiau America, canfuwyd bod colli dosbarthiad y rhywogaeth eisoes yn cyrraedd mwy na 40%. Dyna pam mae mesurau ar gyfer gwarchod a chadwraeth yr aderyn mawreddog hwn sy'n cyfrannu at y cydbwysedd ecolegol mor bwysig.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.