Golden Retriever: gwiriwch y pris a'r costau bridio!

Golden Retriever: gwiriwch y pris a'r costau bridio!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Beth yw pris yr aur adalw?

Brîd o gi o Brydain Fawr yw Golden Retriever: yn y 19eg ganrif, gwnaed croesfannau dethol er mwyn cael cŵn canolig i fawr a oedd yn helwyr, yn ufudd ac yn ddeallus!

Maent yn anifeiliaid cyfeillgar, yn gymdeithion ac yn hawdd i'w hyfforddi, ffaith sy'n eu gwneud yn cael eu defnyddio'n helaeth fel cŵn tywys, gan eu bod yn gallu cynorthwyo'r deillion a defnyddwyr cadeiriau olwyn. Yn ogystal, maent yn gallu gweithio fel cŵn heddlu, cyflawni gwaith achub ac achub. Maent hefyd yn gymdeithion gwych ar gyfer Therapi â Chymorth Anifeiliaid (AAT).

Mewn geiriau eraill, yn ogystal â bod yn bartneriaid gwych, mae nifer o swyddogaethau y mae adalwyr aur yn eu cyflawni gyda meistrolaeth. Yn gyffredinol, mae ei bris prynu yn amrywio o $800.00 i $7,000.00. Fodd bynnag, mae costau eraill ynghlwm wrth godi'r anifeiliaid hyn. Edrychwch arno!

Beth yw'r costau i ofalu am euraidd adalw?

Fel y crybwyllwyd, mae angen rhywfaint o gostau ar gyfer bridio'r eur-ailalw. Er enghraifft, bydd angen i chi fynd â'ch anifail anwes at y milfeddyg o bryd i'w gilydd a'i frechu yn y pen draw. Yn ogystal, bydd angen buddsoddi mewn porthiant o safon ac, os dymunwch, llogi gweithiwr proffesiynol i hyfforddi'r anifail.

Gweld hefyd: Cat Bengal: nodweddion brid, pris, gofal a mwy

Pris brechlynnau euraidd adalw

Fel pob ci, mae yna brechlynnau gorfodol ar gyfer yr euraidd y mae'n rhaidcael ei gynnal yn flynyddol. Er enghraifft, yr amryfalent V8 a V10 a'r brechlyn gwrth-gynddaredd. Mae pob dos rhwng $40.00 a $100.00.

Mae'n bwysig nodi ei bod yn hanfodol eich bod yn brechu'ch ci yn unol â'i anghenion ar bob cam o'i fywyd, megis cŵn bach, sydd angen rhai dosau dwbl ac eraill. brechlynnau penodol.

Mae’r brechlynnau V8 a V10 yn hanfodol, gan eu bod yn amddiffyn y ci rhag saith afiechyd difrifol: distemper, hepatitis heintus cwn, parfofeirws, leptospirosis, adenofirws, coronafeirws a pharainfluenza cwn.

Pris ymgynghoriadau milfeddygol

Mae cost ymgynghoriadau fel arfer yn $120.00 o leiaf. Fodd bynnag, mae'n amhosib cyfrifo faint yn union y byddwch chi'n ei wario gyda'r milfeddyg, gan fod pob ci yn cyflwyno gwahanol amodau patholegau a thriniaethau.

Fodd bynnag, o ystyried y bydd yn rhaid i'r ci gael ei frechu a'i ddadrithio. yn flynyddol ac mai'r milfeddyg yw'r gweithiwr proffesiynol cymwysedig ac sydd wedi'i ddynodi i gyflawni prosesau o'r fath, gwybod, wrth fabwysiadu euraidd, y bydd costau'r ymgynghoriadau, o leiaf, yn flynyddol.

Pris y bwyd ar gyfer y golden retriever <7

I asesu faint y byddwch yn ei wario ar borthiant ar gyfer eich euraidd, bydd angen i chi wneud rhai cyfrifiadau.

Gweld hefyd: Cath newydd-anedig ddim yn nyrsio? Gofalu am gŵn bach wrth fwydo

Fel arfer, mae'r anifail yn pwyso tua 28 kg. O ystyried ei faint, bydd yn bwydo tua 400 g y dydd. Gan gymryd i ystyriaeth bod bag 15 kg o fwyd anifeiliaido ansawdd gwych ar gyfer yr anifail yn costio tua $130.00, dros flwyddyn byddwch yn gwario tua $1,250.00.

A chymryd bod eich anifail anwes yn byw am 12 mlynedd, byddwch yn gwario tua $15,000,00 gyda dogn ar gyfer bywyd y Golden Retriever.

Pris Hyfforddiant Golden Retriever

Mae hyfforddiant ar gyfer y Golden Retriever yn hanfodol ac mae'r ci yn un o'r goreuon o ran hyfforddi ac ufudd-dod i orchmynion . Nodir bod y broses yn cael ei gwneud tra bod yr anifail anwes yn gi bach, oherwydd ar hyn o bryd bydd dysgu'n haws.

Os dewiswch hyfforddiant proffesiynol, byddwch yn gwario rhwng $150.00 a $300.00 y dosbarth. Mae'n bwysig eich bod chi'n dilyn y dosbarthiadau, yn ymarfer gyda'r ci bach ac yn dilyn yr holl gyfarwyddiadau a roddir gan yr hyfforddwr.

Pam fod pris eur-alw yn amrywio cymaint?

Fel y soniwyd ar ddechrau'r erthygl hon, mae gwerth yr aur yn amrywio rhwng $800.00 a $7,000.00. Mae’n ddiddorol nodi bod cyfradd y newid yn sylweddol uchel. Mae rhai rhesymau am hyn: os oes gan y ci bedigri, er enghraifft, bydd ei bris yn uwch; yn dibynnu ar y bridiwr a hyfforddiant y ci, gall gwerth yr anifail hefyd gynyddu.

Mae gan y pedigri eur-ailalw gwerth uchel

Tystysgrif yw pedigri sy'n gallu gwneud y brid adalw aur mae'r adalwr yn derbyn sêl dilysrwydd. Fe'i cyhoeddir yn gyffredin gan Sobraci (Cymdeithas Brasilde Cinofilia) a chan y CBKC (Confederação Brasileira de Cinofilia) ac mae'n dangos cofrestriad a choeden deulu'r anifail.

Os bydd anifail anwes gyda'r dystysgrif yn cael ei gaffael, byddwch chi'n gwybod hanes cyflawn y ci. Mae'n ddiddorol nodi bod cael gwefusau a muzzles tywyll iawn yn cynrychioli un o'r nodweddion ergonomig sy'n gynhenid ​​i'r ci bach euraidd adalw gyda phedigri.

Nifer y bridwyr ym Mrasil

Yn dibynnu ar y cenel neu bridiwr yn yr hwn y ganwyd ac y magwyd yr euraidd, y mae pris yr eur yn ol yn myned i fyny yn sylweddol. Hynny yw, os yw'r ci yn dod o genel arbenigol a threfnus, wedi derbyn bwyd a gofal breintiedig, mae'n naturiol bod y cŵn bach yn ddrytach.

Mae'r CBKC, y corff cyhoeddi pedigri, hyd yn oed yn lansio safle blynyddol gyda'r crewyr gorau. Yn 2020, y ceneli Golden Legends Debaena, Golden Trip a Golden Machine oedd y podiwm.

Dylanwad hyfforddiant eur-ailalw

Yn dibynnu ar yr hyfforddiant y mae'r aur wedi'i dderbyn ar gyfer rôl benodol , fel ci tywys, synhwyro, heddlu neu gi therapi, bydd ei werth yn uwch na'r arfer.

Gan fod hyfforddiant o'r fath yn unigryw ac yn llafurus, bydd cymhwysedd y ci yn dylanwadu'n fawr ar y gost!

Gwybodaeth bellach am brisiau euraidd.

Yn ogystal, mae gwybodaeth arall a all newid prispryniant neu dreuliau byw yr aur adalw. Mae'n hanfodol bod yn ymwybodol o newidynnau o'r fath cyn caffael y ci. Edrychwch arno!

Gallwch gynilo gyda hyfforddiant

Mae'r Golden Retriever yn gi hynod ddeallus a chwrtais. Mae'n bosibl manteisio ar y rhinweddau hyn sydd gan yr anifail i'w hyfforddi heb gyflogi unrhyw weithwyr proffesiynol.

I ddechrau, dechreuwch trwy ddysgu triciau bach i'r anifail, fel eistedd, gorwedd a rhoi'r bawen. Yna dysgwch iddo ble i wneud ei anghenion ffisiolegol sylfaenol. Hefyd, chwaraewch gyda'r ci yn rheolaidd a rhoi danteithion pan fydd yn perfformio ymddygiad yr ydych chi'n ei ystyried yn dda: mae'r dechneg hon, a elwir yn "atgyfnerthu cadarnhaol", yn effeithiol iawn!

Mae'n bosibl mabwysiadu adalw aur

Yn anffodus, mae cyfradd gadael cŵn ym Mrasil yn hynod o uchel: mae amcangyfrif gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn nodi bod mwy na 30 miliwn o gŵn a chathod mewn sefyllfa o gael eu gadael yn ein gwlad. Oherwydd hyn, mae'n gyffredin dod o hyd i berchnogion cŵn pur, megis yr euraidd, yn awyddus i gael gwared ar eu hanifeiliaid anwes.

Gwiriwch â'r clinigau milfeddygol yn eich dinas a oes unrhyw adalwyr aur i'w mabwysiadu a chofiwch y dylid ei fabwysiadu bob amser mewn modd ymwybodol a chyfrifol.

Ynghylch iechyd yr eur-alwyddion

Y mae attalwyr aur yn dueddol i rai clefydau neillduol. Er enghraifft, dermatitis llaith acíwt, dermatitisMae pyoderma atopig a chwn yn glefydau croen cyffredin i'r ci. Mae yna hefyd alergeddau a all arwain y ci i ddatblygu otitis allanol yn y clustiau.

Mae angen bod yn ymwybodol y bydd angen triniaethau os yw'r ci yn dioddef o unrhyw un o'r anhwylderau hyn, ffaith sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar y costau byw euraidd .

Golden Retriever: y ci a fydd yn ffrind gorau i chi!

Yma gallwch ddarganfod, yn fanwl, y prif gostau sy’n ymwneud â chŵn ‘golden retriever’. Yn ogystal â'r pris prynu, mae costau sefydlog yn ymwneud ag ymgynghoriadau milfeddygol cyfnodol, bwyd a threuliau penodol gydag iechyd yr anifail anwes.

Maen nhw'n anifeiliaid dof iawn, yn gymdeithion ac yn ymroddedig i'r teulu. Bydd teyrngarwch yr aur yn swyno ac yn swyno pawb o'i gwmpas.

Paratowch i dreulio llawer o egni gyda'r euraidd, brîd chwareus, dwys a gweithgar!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.