Gwely ci teiars: gweler y pris ac awgrymiadau ar gyfer gwneud

Gwely ci teiars: gweler y pris ac awgrymiadau ar gyfer gwneud
Wesley Wilkerson

Dysgwch sut i wneud gwely teiars i'ch ci!

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Os oes gennych anifail anwes gartref, mae'n debyg eich bod yn gwybod pa mor bwysig yw hi iddynt gael lle i orffwys, felly gall gwely'r teiars fod yn opsiwn am gysur a gwerth am arian. Mae'r mathau hyn o welyau wedi'u nodi ar gyfer anifeiliaid bach a chanolig, ond gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer anifeiliaid mawr.

Y peth mwyaf diddorol am y gwely hwn yw y gellir ei wneud gartref, gan ddefnyddio deunyddiau y byddech chi'n eu gwneud. taflu i ffwrdd yn ôl pob tebyg Yn y sbwriel. Oeddech chi'n chwilfrydig i wybod sut i adeiladu gwely teiars ar gyfer eich anifail anwes? Dilynwch yr erthygl hon a dysgwch am y prosiect hwn gam wrth gam.

Sut i wneud gwely ci gyda theiars

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

I wneud gwely eich anifail anwes , bydd angen rhai deunyddiau arnoch, yn ogystal â dilyn rhai camau ac awgrymiadau pwysig. Mae hyn i gyd byddwch yn gweld isod. Dilynwch!

Gweld hefyd: Mochyn anwes bach: nodweddion, pris a gofal

Deunyddiau a phris cyfartalog

Gellir gwneud cotiau mewn gwahanol ffyrdd, ond maent yn seiliedig ar rai deunyddiau sylfaenol. I adeiladu'r gwely bydd angen:

• Teiar (defnyddir);

• Paent chwistrellu;

• Clustog neu obennydd;

• Ffelt;

• Cyllell a llif;

• Glud poeth;

• Siswrn;

• Papur newydd.

Y pris cyfartalog ar gyfer gwneud gwely anifeiliaid anwes yn y cartref yn dibynnu ar y deunyddiau a ddefnyddiwch.angen prynu, wedi'r cyfan, efallai y bydd gennych rai ohonynt gartref yn barod. O ystyried mai'r syniad yw ailgylchu teiar ail-law, ni fydd angen i chi ei brynu, yn ogystal â'r padiau. Y cyfan sydd ar ôl yw buddsoddi yn y deunyddiau gwaith, fel glud, siswrn, llif, ffelt a phaent. Mae'n debyg y byddwch yn gwario llai na $50.00.

Golchwch y teiar

Y cam cyntaf yw golchi'r teiar yn drylwyr y byddwch yn ei ddefnyddio i wneud gwely eich anifail anwes. Argymhellir golchi gyda chymysgedd o 50% o ddŵr a 50% finegr, fel bod y teiar yn lân ac wedi'i ddadheintio. Argymhelliad da arall yw defnyddio glanedydd niwtral.

Os yw'n well gennych, gallwch ddefnyddio cynhyrchion glanhau eraill i olchi'r teiar. Argymhellir defnyddio cynhyrchion nad ydynt yn niweidio'r anifail, hynny yw, osgoi cynhyrchion cryf a chofiwch rinsio'n dda ar ôl golchi, i gael gwared ar y cynhyrchion a ddefnyddir.

Arhoswch i sychu a phaentio'r teiar

Ar ôl golchi'r teiar, mae'n bwysig tynnu'r holl ddŵr sy'n gallu cronni a gadael iddo sychu'n dda. Ar y foment honno, gallwch ei sychu gyda lliain neu liain mawr, ac i'w dopio i ffwrdd, gadewch iddo sychu yn yr haul.

Pan fydd y teiar yn hollol sych, mae'n amser i beintio. I wneud y paentiad, argymhellir defnyddio paent chwistrellu oherwydd ymarferoldeb paentio gwrthrychau afreolaidd. Ac yna, dewiswch y lliw rydych chi'n ei hoffi, gorchuddiwch y llawr gyda phapur newydd a phaentiwch y teiar yn ofalus.er mwyn peidio â gorwneud y paent.

I liwio a gwneud y gwely hyd yn oed yn harddach, gallwch ddefnyddio mathau eraill o baent ac ysgrifennu enw eich anifail anwes ar y gwely neu hyd yn oed dynnu llun pawennau. Beth bynnag, addurnwch gan ddefnyddio'ch creadigrwydd.

Gallwch wneud rhai toriadau

I wneud gwely eich anifail anwes yn fwy cyfforddus neu'n fwy steilus, gallwch wneud rhai toriadau yn y teiar. Mae'r un cyntaf, a nodir amlaf, yn golygu torri top y teiar, gan ddarparu mwy o le ar gyfer gosod y pad. Toriad arall a nodir yw'r rhan fewnol, lle mae'r teiar wedi'i blygu, gan ganiatáu iddo fod yn fflat ac, o ganlyniad, yn fwy cyfforddus.

Dewis arall yw torri rhan o ochr y teiar, gan wneud drws bach canys y mae yr anifail anwes yn myned i mewn. Mae'r achos hwn wedi'i nodi ar gyfer anifeiliaid anwes sy'n cael anhawster neidio i fynd ar eu gwelyau neu sydd â rhywfaint o gyfyngiad.

Ychwanegu'r ffelt a'r padiau

I roi gorffeniad gwell i wely'ch anifail anwes ac i atal y teiar rhag crafu'r llawr, rhowch y ffelt fel leinin ar waelod y teiar, a'i drwsio o gyda glud poeth neu styffylwr. I orffen y gwely, ychwanegwch y clustogau neu'r gobenyddion, fel ei fod yn gyfforddus i'ch anifail anwes ddringo arno.

Awgrym yw gwneud gwaelod y gwely mewn pren MDF, sy'n caniatáu mwy o wydnwch i'r gwely a mwy o gadernid. Yn gyffredinol, mae gan y pren hwnGwerth da am arian ac yn hawdd dod o hyd iddo. Yn yr achos hwn, torrwch yr MDF yn siâp y gwely neu prynwch ef yn barod ac yna gludwch ef â glud poeth, neu ei styffylu i'r gwaelod.

Ffoniwch eich anifail anwes!

Unwaith y byddwch yn barod, ffoniwch eich anifail anwes i ddod i adnabod ei wely newydd. Cyflwynwch ef i'r gwely a gadewch iddo ei arogli fel y gall ddod i arfer â'r amgylchedd newydd.

Gallwch wneud y gwely yn fwy deniadol yn y dechrau er mwyn cael sylw eich anifail anwes. Er enghraifft, rhowch hen ddillad gyda'ch arogl arnyn nhw i wneud iddo deimlo'n ddiogel. Hefyd, gallwch chi roi rhai o hoff deganau eich anifail anwes ar y gwely i wneud mwy o ddiddordeb iddo.

Gweld hefyd: Cat Persian: gweler personoliaeth, gofal, pris a mwy

Mwy am welyau cŵn gyda theiars

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Wrth wneud gwely ci, mae'n bwysig cymryd rhai rhagofalon, yn ogystal â phryd y mae gorffen. Gweler isod am ragor o awgrymiadau a chanllawiau ar sut i gadw gwely eich anifail anwes ac amddiffyn eich hun wrth ei adeiladu.

Beth yw pris gwely ci teiars?

Mae cotiau coed wedi dod yn duedd, ac mae llawer o bobl heddiw yn buddsoddi yn y cynnyrch hwn i'w ailwerthu, oherwydd yn ogystal â bod yn gyfforddus, maent yn helpu yn y frwydr dros yr amgylchedd, gan eu bod wedi'u gwneud o ddeunydd ailgylchadwy.

Os dewiswch brynu gwely teiars parod, gyda'r holl ategolion wedi'u cynnwys, byddwch yn talu o $100.00 i $200.00 yn dibynnu ar arddull y gwely, y deunydd a ddefnyddir, maint a manylion y cynnyrch.

Gofal wrth wneud y gwely

Er ei bod yn ymddangos yn hawdd, wrth wneud gwely i'ch anifail anwes, bydd angen rhywfaint o ofal arnoch. Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi bod gan rai teiars wifren y tu mewn, felly byddwch yn ofalus wrth eu trin, yn ogystal, peidiwch â gadael gwifrau'n agored i sicrhau amddiffyniad eich anifail anwes.

Rhaid defnyddio rhai deunyddiau hefyd yn ofalus, megis siswrn, llif a chyllell, felly wrth dorri, yn enwedig ar deiars, ceisiwch ddefnyddio menig amddiffynnol a'u torri'n ofalus er mwyn peidio ag anafu'ch hun.

A all unrhyw gi ddefnyddio'r gwely teiars?

Yn gyffredinol, nid oes gan welyau anifeiliaid anwes wrtharwyddion ar gyfer cŵn a chathod, pan fyddant yn cael eu cynhyrchu mewn ffordd ddiogel i'r anifail anwes. Ond bydd rhai anifeiliaid angen addasiadau yn y gwely i deimlo'n fwy cyfforddus.

Yn achos anifeiliaid mawr, argymhellir defnyddio teiar mwy, yn ogystal â'r gobenyddion a fydd yn ffitio'r teiar hwn fel bod yr anifail mae ganddo le cysgu digonol.

Ble mae’r lle gorau i roi’r gwely?

I wneud eich ci yn gyfforddus, dewiswch le addas i osod gwely'r anifail anwes. Rhowch flaenoriaeth i amgylcheddau tawel, heddychlon heb sŵn na symudiadau mawr fel y gall eich anifail anwes ymlacio.

Achosmae eich anifail anwes yn fwy heriol, gallwch chi arsylwi lle y mae'n ei hoffi a gosod y gwely yno. Os bydd angen, gallwch osod y gwely mewn amgylchedd lle byddwch fel arfer yn aros yn hirach, felly bydd yr anifail anwes yn teimlo'n fwy cyfforddus gyda chwmni'r tiwtor.

Sut i gadw'r gwely teiars yn lân?

Mae glanhau gwely'r anifail anwes yn hanfodol i atal clefydau a halogiad yn yr amgylchedd. Er mwyn i'r gwely gadw'n lân, rhaid i chi lanhau o leiaf unwaith yr wythnos. Yn gyntaf oll, mae'n bwysig tynnu'r padiau budr a rhoi rhai glân yn eu lle, tra byddwch yn golchi'r rhai budr.

Gallwch lanhau'r teiar gyda chynhyrchion glanhau ac, os bydd angen, golchwch ef . Os yw gwaelod eich teiar wedi'i wneud o ffelt, argymhellir rhoi un newydd yn ei le pan fydd yn fudr neu wedi treulio.

Yn ystod y dydd, pan nad yw'ch anifail anwes yn y gwely, manteisiwch ar y cyfle i'w lanhau'n fyr a gosod y padiau yn yr haul, gan osgoi cronni gormod o faw a lleithder.

Nawr rydych chi'n gwybod sut i wneud gwely ci teiars!

Ffynhonnell: //us.pinterest.com

Yn yr erthygl hon, fe ddysgoch chi sut i adeiladu gwely teiars ar gyfer eich anifail anwes, sut i ddysgu'ch anifail anwes i'w ddefnyddio, sut i gadw'r gwely teiars yn lân , yn ogystal ag awgrymiadau eraill a all eich helpu i wella'r prosiect.

Nawr eich bod yn gwybod sut i adeiladu gwely ar gyfer eich anifail anwes, rydych yn barod i gael eich dwylo'n fudr accreu gwely arbennig iddo. Yn ogystal, oherwydd ei fod wedi'i wneud â deunydd ailgylchadwy, mae'r gwely hwn yn helpu i anfon llai o sothach i'n hamgylchedd, gan helpu i'w gadw o ganlyniad.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.