Gwres cŵn gwrywaidd a benywaidd: symptomau, sut i dawelu a mwy!

Gwres cŵn gwrywaidd a benywaidd: symptomau, sut i dawelu a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Peth eiddil yw gwres ci!

Mae gwres eich ci yn gyfnod bregus iawn ac efallai y byddwch chi, fel perchennog anifail anwes, yn poeni am y cyfnod hwn. Gan feddwl amdano, fe wnaethom ddatblygu llawlyfr i'ch helpu chi. Yn yr erthygl hon, byddwch yn deall holl gamau'r eiliad hon o wres a byddwch yn sylweddoli, yn ogystal â newidiadau ymddygiadol, fod yna newidiadau corfforol hefyd.

Ond y peth pwysicaf yw y gallwch chi ddatblygu tactegau i wneud popeth yn dawelach a dyfalu beth yn unig, byddwn yn dweud wrthych beth ydyn nhw. Felly, cadwch lygad ar bopeth a rhowch sylw i bob manylyn, bydd yn gwneud byd o wahaniaeth i les eich anifail anwes.

Symptomau corfforol cŵn benywaidd yn y gwres

Sut i Fel y soniasom yn gynharach, gall gwres achosi newidiadau corfforol yn eich ci benywaidd. Mae'r newidiadau hyn, ar y cyfan, yn weladwy ac mae angen rhywfaint o ofal arnynt i gadw'ch anifail anwes a hylendid y cartref yn gyfredol. Felly cadwch draw a gwiriwch nhw isod!

Ehangu'r fwlfa

Ar gyfartaledd, cyrhaeddir y glasoed tua chwe mis oed, ond gall hyn amrywio yn ôl brid eich anifail anwes. Yn ogystal, mae pob cylch yn cynnwys nifer o gamau a fydd yn cael eu manylu yn ddiweddarach.

Un ohonynt yw bod ehangu'r fwlfa yn un o'r rhai mwyaf gweladwy a chyffredin a thrwy'r symptom hwn byddwch yn gallu sylwi bod yna bydd chwyddo, cochni a pheth rhedlif gwaedlyd o'r fwlfa. ar gyfrif

Mater sylfaenol pwysig arall i'w wybod yw cydnabod sawl mis y mae eich ci yn mynd i'r gwres. Nid yw'n anodd adnabod y foment hon, gan fod gwaed yn cael ei golli o'r fwlfa, chwyddo yn y tethau a'r fwlfa.

Yr ateb yw bod y rhan fwyaf o gwn yn mynd i'r gwres ddwywaith y flwyddyn, neu tua chwe mis, er gall yr ystod amrywio rhwng bridiau. Yn ogystal, chwilfrydedd arall yw y gall cŵn brîd bach feicio deirgwaith y flwyddyn, a dim ond unwaith bob 12 mis y gall cŵn brîd enfawr feicio.

Ni argymhellir tynnu arogl ast mewn gwres

Mater pwysig arall yw deall nad yw cael gwared ar arogl eich ci gyda chwistrellau i leihau'r arogl a chwistrell neu dabled cloroffyl bob amser yn opsiwn da. Mae hynny oherwydd bod yr eitemau hyn yn fath o feddyginiaeth ac ni ddylid eu defnyddio heb gyngor meddygol. Yn y modd hwn, gall glanhau'r tŷ yn amlach fod yn opsiwn gwell, gan ei fod yn helpu i leihau dwyster yr arogl ac, o ganlyniad, yn cadw'r gwrywod i ffwrdd.

Mae ysbaddu yn syniad da i atal

Gan feddwl am holl anawsterau'r cyfnod hwn, mae'n bwysig meddwl os nad ydych am i'ch anifail anwes feichiogi, y ffordd orau o osgoi hyn yw trwy ysbaddu. Hynny yw, cael eich ci wedi'i ysbaddu trwy lawdriniaeth cyn iddi hyd yn oed gael ei chylch estrous cyntaf.

Fodd bynnag, sut gall hyn fodMae'n anodd rhagweld pryd y bydd y cylch cyntaf hwn yn digwydd, mae'r rhan fwyaf o filfeddygon yn argymell cynnal ofariohysterectomi cyn chwech i saith mis oed.

Mae angen talu sylw i wres eich ci!

Fel y gwelsom yn y post hwn, mae'n bwysig iawn pwysleisio bod gwybod am gylchred estrous eich ast yn hanfodol, oherwydd dim ond wedyn y byddwch chi'n gwybod yr amser cywir ar gyfer atgynhyrchu neu i'w osgoi.

Yn ogystal, a oeddech chi'n gwybod y cyfnodau o osgiliadau hormonaidd yr aeth eich ci drwyddynt. Gyda hyn, bydd yn bosibl osgoi rhai mathau o ymddygiad a all achosi anghysur i chi a hi, megis llid, newidiadau mewn archwaeth, blinder neu gynnwrf, ymhlith eraill a restrir uchod.

Yn y modd hwn, dewch i adnabod y newidiadau bryd hynny a byddwch yn amyneddgar gyda'ch ci yn ystod y cyfnod poeth hwn, gan barchu terfynau eich anifail anwes bob amser. Felly, gyda chariad, ymroddiad a gwybodaeth, fe welwch sut y bydd y gwres yn dod yn fwy heddychlon nag yr ydych chi'n ei ddychmygu!

chwyddo, mae rhanbarth y fwlfa yn fwy agored i drawma a haint, gan fod mwy o amlygiad i lyfu a all, yn ormodol, achosi problemau yn y rhanbarth.

Gallwch ddweud o'r secretion

Mae secretiad yn symptom hawdd iawn arall i'w adnabod. Mae hyn oherwydd y bydd rhedlif o'r wain yn newid lliw ac ymddangosiad wrth i'r cylch fynd yn ei flaen. Ar y dechrau, mae'r rhedlif yn waedlyd iawn, ond wrth i'r dyddiau fynd heibio, mae'n teneuo i ddod yn lliw pinc.

Yn ogystal, i helpu gyda hylendid, ar hyn o bryd, mae'n ddiddorol gwneud defnydd o diapers cwn oherwydd eu bod yn amsugno cŵn ac yn gynghreiriaid gwych yn ystod gwres. Fodd bynnag, ni ddylai'r ci benywaidd fod gyda nhw drwy'r amser. Felly, y ddelfryd yw gwneud y cyfnewid o leiaf ddwywaith y dydd a gadael peth amser i'r ast wneud ei busnes heb yr affeithiwr.

Sensitifrwydd yn ardal yr abdomen

Fel merched, benyw mae cŵn hefyd yn profi crampiau yn yr abdomen. Fodd bynnag, mae'r boen hon yn llawer llai dwys na phoen bodau dynol, fe'i nodweddir yn fwy fel sensitifrwydd yn rhanbarth yr abdomen na chyda cholig cryf.

Yn sicr, oherwydd hyn a symptomau eraill, gall eich anifail anwes fod yn un. ychydig yn anghyfforddus ac yn aflonydd. Fodd bynnag, os yw'r symptomau'n achosi llawer o anghysur, ymgynghorwch â milfeddyg am ragor o wybodaeth. Felly, mae posibilrwydd i atal a thrin problemau annormal.

Symptomau Ymddygiadol Ci Benyw mewn Gwres

Yn ogystal â'r newidiadau corfforol, mae'n debygol y bydd ymddygiad eich ci benywaidd yn newid hefyd. Efallai ei bod hi'n fwy cyfeillgar â chŵn eraill, yn dangos arwyddion o gynnwrf, gorbryder, nerfusrwydd, anghenus, a hyd yn oed yn dangos newidiadau archwaeth.

Cynnwrf neu syrthni

Mae cynnwrf neu syrthni yn symptomau mynych a gallant arwain at wrthdaro yn y pen draw. Hynny yw, nid yw'n rhyfedd arsylwi ar uchafbwyntiau ymosodol gyda chyfnodau o dawelwch. Fodd bynnag, mae angen rhoi sylw i'r symptomau hyn, gan eu bod yn achosi ymladd a dyma'r rhai mwyaf peryglus yn y byd cŵn, gan fod cystadleuaeth ffyrnig am baru.

Mae'n bwysig felly atal eich ast rhag dod i gysylltiad ag anifeiliaid anwes eraill ar yr adeg hon. Gyda hyn, bydd mwy o amddiffyniad a byddwch yn fwy hamddenol o wybod ei bod hi'n ddiogel.

Gallwch ddweud yn brin

Mae hoffter yn nodwedd drawiadol arall ar hyn o bryd. Yn gyffredinol, gall eich anifail anwes ddod yn fwy hoffus gyda chi ac anifeiliaid eraill, yn fwy parod i baru ac yn barod i fynd am dro. Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl ei fod yn teimlo rhywfaint o anghysur oherwydd crampiau yn yr abdomen ac, felly, yn dod yn fwy ymosodol. Felly, cadwch draw i osgoi newidiadau mewn hwyliau a damweiniau annisgwyl!

Mae yna newidiadau mewn archwaeth

Fel y soniasom yn gynharach, waeth pa mor gyffredin ydyw, gall gwres eich cidod yn rhywbeth bregus, oherwydd mae bod mewn gwres yn gymysgedd o gyflwyno newidiadau corfforol ac ymddygiadol a all, os na chânt eu harsylwi'n dda, arwain at gymhlethdodau. Enghraifft o hyn yw newidiadau mewn archwaeth a all, os na chaiff ei arsylwi'n dda, achosi cymhlethdodau yn iechyd eich anifail anwes.

Er mor wahanol ag y mae'n ymddangos, mae newidiadau mewn archwaeth hefyd yn gyffredin. Fel hyn, dewiswch borthiant o safon a chadwch lygad i weld a yw eich ast yn bwyta, gan fod diffyg archwaeth neu archwaeth detholus yn fwy cyson nag y byddech yn ei feddwl.

Mae geist mewn gwres yn denu cŵn gwrywaidd <7

Mae gwrywod yn cael eu denu'n fawr at geist mewn gwres ac mae hyn yn digwydd oherwydd y fferomonau sy'n cael eu rhyddhau ganddyn nhw. Yn sicr, o ganlyniad i hyn, mae amheuon cyson ynghylch dileu'r arogl hwn mewn rhyw ffordd. Fodd bynnag, ni argymhellir defnyddio meddyginiaethau cyfoes neu lafar ar gyfer hyn. Mae hyn oherwydd, yn ogystal â bod yn aneffeithiol, gallant gynyddu straen yr ast yn ystod y cyfnod bregus hwn.

Mae llid ac awydd i fynd allan

Mewn rhai achosion, mae'r anifail anwes yn gall yn y gwres ddangos arwyddion o lid oherwydd gwanhau pryder. Felly, gall yr awydd i adael y tŷ ehangu oherwydd y cynnwrf y mae hormonau yn ei achosi. Gan gofio, hyd yn oed cyn mynd i mewn i wres, mae cychwyniad ysgogiad hormonaidd eisoes yn achosi symptomau corfforol sy'n cyfrannu hyd yn oed yn fwyam y ffrwydrad hwnnw o aflonydd.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am fotwm? Pinc, glas, gwyn, llwyd a mwy

Pa mor hir y mae gwres ast yn para?

Mae gan gylchred estrous cwn bedwar cam a nodir isod. Hefyd, mae'r rhan fwyaf o gŵn yn mynd i'r gwres ddwywaith y flwyddyn. Fodd bynnag, wrth i'ch ci heneiddio, gall amlder ei dymhorau leihau. Gwiriwch nhw i gyd yma!

Proestro

Mae'r cam cychwynnol hwn o ddatblygiad ffoliglaidd yn para tua 7 i 9 diwrnod. Mae'r ffoliglau, sydd dan ysgogiad cynyddol gan gonadotropinau, yn dechrau cynhyrchu mwy a mwy o estrogen. Mae estrogen yn achosi sawl newid yn y llwybr atgenhedlu, megis chwyddo yn y fwlfa a'r fagina, gyda secretiad seroblood, sy'n cynnwys fferomonau ac yn denu gwrywod.

Yn ogystal, yn ystod proestrws, nid yw'r ast yn derbyn y gwryw o hyd, ond yn dechreu ei oddef. Oherwydd y symptomau hyn, a grybwyllwyd uchod, bydd eich anifail anwes yn dechrau denu cŵn gwrywaidd, ond ni fydd hi'n barod i baru eto. Felly, byddwch yn ofalus iawn ar yr adeg hon.

Estrus

Estrus yw cyfnod paru'r cylch estrous, a elwir hefyd yn estrus, a nodweddir gan ostyngiad mewn lefelau estrogen a chynnydd mewn lefelau progesterone. Ar yr adeg hon, nid oes gan yr ast redlif gwaedlyd nac oedema fwlfa mwyach. Yn ogystal, mae'n dechrau derbyn presenoldeb y gwryw.

Mae'r ffoliglau'n mynd i mewn i aeddfedu terfynol ac mae cynhyrchiant estrogen yn lleihaua chychwyn cynhyrchu progesterone. Mae ofyliad yn digwydd 40 i 50 awr ar ôl ymchwydd LH, ac mae'r cam hwn yn para rhwng 5 a 10 diwrnod.

Diestrus

Mae Dietrus yn gyfnod sy'n para rhwng 10 a 140 diwrnod . Ar y pwynt hwn, mae'n debyg y bydd eich ci yn feichiog neu ar gyfnod gorffwys. Hynny yw, mae'n gyfnod pan na fydd eich ast bellach yn barod i dderbyn y gwryw. Yn ogystal, weithiau mae ganddynt syndrom a elwir yn ffug-regnancy, lle mae'r holl nodweddion ffisiolegol yn debyg i feichiogrwydd.

Ar yr adeg hon, mae lefelau uchaf o progesteron. Yn ogystal, mae presenoldeb rhedlif mwy mwcaidd, lleihad yn y fwlfa ac ymddygiad tawelach y ci yn ddrwg-enwog.

Anestrus

Yn olaf ond nid lleiaf, mae anestrus, dyma'r cyfnod o anweithgarwch cyn y cylch gwres nesaf, yn para tua 6 mis. Hynny yw, dyma'r cyfnod a nodweddir gan y cyfnod o dawelwch atgenhedlu;

Yn Anestrus, mae gweithgaredd ofarïaidd yn lleihau ac mae crynodiadau serwm o estrogen, progesterone a LH yn aros ar werthoedd gwaelodlin. Os yw beichiogrwydd wedi digwydd, yn ystod y cyfnod hwn y mae involution croth ac adnewyddiad endometrial yn digwydd.

Felly, mae'n amlwg bod gan bob eiliad o'r cyfnod gwres ei nodweddion arbennig. Hynny yw, mae rhai yn fwy dwys nag eraill, ond mae angen sylw a chefnogaeth ar y ddau i osgoi damweiniau yn y dyfodol.

Suttawelwch ci mewn gwres

Gall hwyliau ansad drawsnewid eich anifail anwes yn llwyr. Felly, ailddyblu eich amynedd gyda'r ci bach a meddwl pa mor anodd y gallai fod iddi. Gweler yr adran hon am rai awgrymiadau!

Cadwch y ci benywaidd oddi wrth wrywod

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd eich ci benywaidd nid yn unig yn denu cŵn gwrywaidd, ond bydd hefyd yn cael ei ddenu yn ôl, fel cŵn gwrywaidd yn gallu canfod benyw mewn gwres o bellter mawr i ffwrdd a gall ddechrau marcio eu heiddo â'u troeth mewn ymgais i hawlio eu tiriogaeth. Felly, er mwyn osgoi beichiogrwydd digroeso, mae angen i chi ei chadw draw oddi wrth gŵn eraill nad ydynt yn cael eu hysbaddu. Mae hyn hyd yn oed yn berthnasol i'ch cartref eich hun.

Cynnig diet cytbwys

Mae maethiad cytbwys yn hanfodol ar gyfer perfformiad corfforol ac ymddygiadol da eich anifail anwes ac ni fyddai'r ffaith hon yn cael ei gadael allan o'r cyfnod hwn o wres. benywod yn mynd drwodd. Mae hynny oherwydd bod bwyta'n iach hefyd yn opsiwn gwych arall i helpu'ch anifail anwes i fynd trwy'r eiliad hon o osgiliadau hormonaidd a chorfforol. diffyg maethol hir yn amodol ar absenoldeb y cyfnod estrus, gall benywod yn y cam gordewdra achosi datblygiad isel o ffoliglau ofarïaidd, esgoriadau ystumiedig a chyfraddau beichiogi uwch, ymhlith eraillproblemau. Yn y modd hwn, atgyfnerthwch y diet iach i gadw'ch ci yn fodlon, gan y bydd hyn yn helpu i wella ei berfformiad corfforol a meddyliol.

Gweld hefyd: Ydy'ch cath yn drist neu'n dawel? Gweler y symptomau, awgrymiadau a mwy!

Cydbwyso ymarfer corff a gorffwys

Mae ymarferion yn ffordd wych o dynnu sylw'r ci . eich anifail anwes, nid yn unig pan fyddo mewn gwres, ond hefyd ar adegau eraill. Mae teithiau cerdded a gemau tag yn ffordd wych allan. Mae hyn yn ddiamau yn bwysig oherwydd bod cŵn benywaidd yn fwy cynhyrfus a bydd eu diddanu yn helpu i leddfu rhywfaint o'u pryder. Felly, buddsoddwch yn yr arfer hwn i wella lles eich anifail anwes.

Gall diapers a blodau ar gyfer cŵn yn y gwres dawelu

Mae diapers yn opsiwn gwych i atal gwaedu o amgylch y tŷ. Ond, cofiwch nad yw hyn yn atal y groesfan. Felly cadwch lygad allan os nad ydych chi eisiau'r beichiogrwydd.

Hefyd, os ydych chi'n poeni am eich ci yn gwaedu o gwmpas y tŷ, gallwch chi greu lle cyfyngedig i'ch ci bach grwydro. Yn y modd hwn, bydd y tŷ a gofod eich anifail anwes yn fwy cyfforddus.

Byddwch yn amyneddgar gyda'r ci

Mae'r newid hormonaidd yn achosi llawer o newidiadau yn ymddygiad, straen, pryder ac anufudd-dod y fenyw. Os yw eich anifail anwes benywaidd fel arfer yn ddisgybledig, mae'n gyffredin yn ystod gwres y gall hi anufuddhau i chi ar adegau. Mewn achosion o'r fath, gall scolding fod yn opsiwn. Fodd bynnag, heb or-ddweud, gan fod yn rhaid i nicofiwch fod y cyfnod hwn yn hynod sensitif iddi.

hynny yw, mae amynedd ac anwyldeb yn sylfaenol yn ystod gwres, gan fod hormonau yn llawn stêm a, gyda hynny, mae newidiadau mewn hwyliau ac ymddygiad yn gyson. Felly, peidiwch â phoeni, dim ond cyfnod fydd hwn gyda rhai heriau a chyfrifoldebau a bydd eich cefnogaeth yn hanfodol.

Mwy o wybodaeth am wres mewn ci

Fe welsoch chi hynny mae llawer o wybodaeth am wres cŵn. Fodd bynnag, nid ydynt yn stopio yno! Isod bydd rhannu mwy o chwilfrydedd a fydd yn gwneud i chi ddeall y cyfnod hwn o ansefydlogrwydd ar gyfer eich anifail anwes yn well.

A yw ci gwrywaidd yn mynd i'r gwres?

Mae hwn yn gwestiwn mwy cyffredin nag y byddech chi'n ei feddwl a'r ateb yw NA mawr! Mae'n bwysig dadrineiddio'r syniad hwn, oherwydd bod cŵn gwrywaidd, pan fyddant yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol, yn arddangos ymddygiadau rhywiol mewn perthynas â merched, ond nid yw hyn yn wres!

Beth sy'n digwydd yw bod gwrywod, ar aeddfedrwydd rhywiol, yn dechrau cynhyrchu mwy o testosteron sy'n cyfiawnhau cyflwyniad yr ymddygiadau hyn, ond mae'r cynhyrchiad hwn yn gyson trwy gydol bywyd rhywiol yr anifail. Yn ogystal, y cynhyrchiad hwn sy'n caniatáu i wrywod ganfod benywod mewn gwres trwy'r fferomonau sy'n cael eu dileu yn wrin y geist. Felly, mae gwres yn cael ei ddiffinio fel eiliad unigryw i'r fenyw.

Am sawl mis mae ast yn mynd i mewn i'w rhagras cyntaf?
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.