Heeler Glas: pris, nodweddion, gofal a mwy am y brîd

Heeler Glas: pris, nodweddion, gofal a mwy am y brîd
Wesley Wilkerson

Cwrdd â Ci Gwartheg Awstralia

Brîd o Fugail Awstralia yw Ci Gwartheg neu Heeler Glas Awstralia. Mae'n un o'r bridiau mwyaf egnïol, gweithgar a ffyddlon y gallwch chi fod yn berchen arnynt. Yn ogystal, mae hi'n ddeallus iawn ac mae angen ei chadw'n brysur.

Mae'r Blue Heeler yn hawdd i'w hyfforddi ac yn cynnig llawer o hoffter a hwyl i bob teulu sydd â'r ci bach hwn. Os ydych chi'n ystyried caffael yr anifail annwyl a gweithgar hwn fel rhan o'ch teulu, byddwch chi'n gwneud dewis gwych.

Felly, mae'n gydymaith rhagorol, yn enwedig i bobl â phersonoliaeth fywiog, fel y mae'n hoffi i fod yn fraich dde go iawn mewn gweithgareddau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn gwybod popeth am y brîd hwn, gan ddeall ei ymddygiad, hanes, nodweddion corfforol, personoliaeth, gofal a chostau. Edrychwch arno!

Nodweddion brîd y Heeler Glas

Mae'r Heeler Glas yn gi cryf, hardd a chydymaith. Mae'n werth dod i'w adnabod yn well! Felly, isod byddwn yn gweld, yn fanwl, brif nodweddion y ci bach hwn, yn ogystal â deall ei darddiad, hanes, sut olwg sydd ar ei gôt a pha ofal sydd ei angen arno, maint a disgwyliad oes. Dilynwch:

Tarddiad a hanes Ci Gwartheg Awstralia

Cafodd y Glas Heelers neu Gŵn Gwartheg Awstralia eu bridio i weithredu fel cŵn defaid. Fel y mae'r enw'n awgrymu, maent yn tarddu o Awstralia,

Gofalu am ewinedd a dannedd

Gan fod y cŵn hyn yn rhedeg llawer ac yn byw mewn lleoedd â lloriau gwahanol, lloriau garw, trwchus, baw, pren, ymhlith eraill, mae'n eithaf cyffredin i'w ewinedd i gael eu treulio yn naturiol gyda gweithgareddau dyddiol a rhedeg. Fodd bynnag, os sylwch eu bod yn hir, torrwch nhw â thorrwr gilotîn.

Nid yw iechyd y geg eich Ci Gwartheg o Awstralia ychwaith yn ffactor sy'n tynnu sylw. Yn gyffredinol, nid oes gan berchnogion yr arfer o frwsio eu dannedd, ond mae croeso i bob gofal. Felly, os dymunwch, brwsiwch yn wythnosol i osgoi ffurfio tartar neu cynigiwch esgyrn naturiol, oherwydd pan fyddant yn cnoi ac yn brathu, mae hyn yn hwyluso'r broses o gael gwared ar faw sydd wedi'i ddal.

Rhyfeddod am y ci Blue Heeler

Yn olaf, gadewch i ni ddarganfod rhai chwilfrydedd yn ymwneud â'r Blue Heeler. Gan ei fod yn gi annodweddiadol ac wedi ei greu ar gyfer ardaloedd mwy gwledig, gadewch i ni ddeall ychydig mwy am ei waith a'i wrthwynebiad i'r hinsawdd:

Ychydig iawn mae'r ci yn cyfarth

Mae'n beth prin iawn i i chi weld rhisgl Blue Heeler. Dim ond pan fo'n gwbl angenrheidiol y mae'n ei wneud. Felly, mae'n gi bach swnllyd ac mae'n hoffi gweithredu felly oherwydd ei enynnau amddiffyn a rhybuddio. Y ffordd honno, ni fydd yn cyfarth oni bai ei fod yn gweld perygl ar fin digwydd a allai eich niweidio chi, eich teulu, yr amgylchedd neu ei hun.

Maent yn gallu gwrthsefyll tymereddau uchel

Mae'r cŵn hyn ynhanfodol ac wedi'i fridio'n ddwys i drin tymereddau uchel, pellteroedd hir a goroesi ar dir garw. Mae hyn oll yn rhagofyniad ar gyfer gweithio ar ffermydd.

Felly mae'n eithaf cyffredin i Gŵn Gwartheg Awstralia beidio â dioddef o dymheredd o tua 40°C a pharhau i weithio'n normal. Byddwch yn wyliadwrus am arwyddion o'i ymddygiad, a chynigiwch fwyd ffres a dŵr iddo bob amser.

Mae'n frid ar gyfer gwaith

Greddf fwyaf cyfareddol y brîd hwn yw y gyriant cryf i ysglyfaeth, amddiffyn a gwaith caled. Mae'r cŵn hyn wedi'u cyfareddu gan anifeiliaid bach, gan gynnwys cathod a gwiwerod. Felly, dylid eu cymdeithasu ag anifeiliaid anwes eraill o oedran cynnar.

Yn ogystal, fe'u defnyddir ar ffermydd, i drefnu buchesi, i ofalu am ardaloedd mawr o blanhigfeydd ac i amddiffyn eu tir. Maent yn tueddu i fod yn wyliadwrus o ddieithriaid i amddiffyn eu tiriogaeth a'u teulu eu hunain rhag niwed posibl.

Oeddech chi'n hoffi gwybod am y Blue Heeler?

Fel y gwelwch, mae Ci Gwartheg Awstralia yn weithiwr caled ac yn hoffi cadw’n brysur, beth bynnag fo’r tywydd. Mae'n anifail anwes addas ar gyfer y rhai sy'n mwynhau antur. Yn yr hen ddyddiau roedden nhw'n cael eu defnyddio'n draddodiadol i yrru gwartheg a rheoli ffermydd.

Felly maen nhw'n mwynhau bod ymhlith pobl, yn brysur ac yn chwarae. peidiwch â chyflwynocostau caffael uchel iawn, ond mae angen i'w cynnal â bwyd fod yn gytbwys iawn ac o ansawdd da. Felly, os dewiswch fabwysiadu Heeler Glas, bydd gennych anifail anwes sy'n gofalu am ac yn amddiffyn eich cartref a'ch teulu, yn ogystal â chydymaith am bob awr!

ar ôl i ymfudwyr Prydeinig ymfudo yno yn y 19eg ganrif.

Mae ei gyfansoddiad genetig yn cynnwys genynnau anifeiliaid gwyllt fel y Dingo, a chwn fel y Collie, Kelpie Awstralia a'r Dalmatian. Roedd y canlyniadau, yn ôl y disgwyl, yn foddhaol iawn. Felly, chwaraeodd y brîd ran hanfodol wrth helpu ffermwyr i ehangu'r diwydiant ac fe'u cofrestrwyd yn swyddogol fel brîd swyddogol yn 1980.

Maint a Phwysau'r Brid

Nid yw Ci Gwartheg Awstralia yn un iawn. ci mawr, yn cael ei ddosbarthu fel anifail canolig. Mae'n llwyddo i dyfu fel oedolyn i tua 50 cm o uchder a gall gyrraedd rhywle rhwng 14 kg a 23 kg. Mae merched ychydig yn llai na gwrywod.

Yn ogystal, mae Blue Heelers hefyd yn cario nodweddion gwyllt y Dingo, gan fod ganddynt glustiau codi, corff cytbwys, gwallt byr a chorff athletaidd. Yn gyffredinol, mae gwrywod yn drymach na merched oherwydd eu bod yn fwy cyhyrog, sy'n eu gwneud yn wahanol ac yn unigryw. Fodd bynnag, nid ydynt yn fwy na'r pwysau a grybwyllir.

Côt Ci Gwartheg Awstralia

Mae gan ei gôt nodweddion trawiadol a hardd iawn. Mae ganddynt ffwr byr, syth a gallant arddangos amrywiaeth o liwiau gwahanol. Yn ogystal, mae ganddynt wallt llyfn, a all fod yn arw i'r cyffwrdd, gan fod ganddynt y swyddogaeth o amddiffyn y ci rhag tywydd.eithafion, megis gwres neu law gormodol.

O ran ei liw, daw mewn dwy dôn sylfaenol: glas a choch golau. Cyn belled ag y mae patrymau a marciau yn y cwestiwn, maent yn dibynnu ar gôt pob ci. Mae'r amrywiaeth o liwiau a gwead mor unigryw fel eu bod yn gallu cymysgu arlliwiau golau, tywyll a llwyd brith, fel bod rhai yn edrych fel eu bod yn gwisgo mwgwd.

Disgwyliad Oes Cŵn

Adwaenir hefyd fel “y ci hynaf mewn hanes”, mae’r Blue Heeler yn llwyddo i gyrraedd disgwyliad oes o hyd at 15 mlynedd. Fodd bynnag, mae cŵn 16 oed eisoes wedi'u darganfod a'r un a gyrhaeddodd yr oedran uchaf oedd 29 oed, ym 1910.

Mae hyn yn dangos i ni pa mor iach yw'r ci hwn ac nid yw'n gyffredin cael iechyd difrifol mewn gwirionedd. problemau sy'n effeithio ar ansawdd eich bywyd. Yn ogystal, maent yn canolbwyntio'n ddwys ac yn oddefgar iawn o boen ac yn gwella'n gyflym.

Personoliaeth Blue Heeler

Mae Cŵn Gwartheg Awstralia yn gwneud anifeiliaid anwes rhagorol a gallant eich helpu gyda thasgau gwahanol. Dewch i ni ddod i wybod am ei ymddygiad, ei anian ym mhresenoldeb dieithriaid ac anifeiliaid eraill, yn ogystal â deall a fyddai'n iawn ar ei ben ei hun am amser hir.

A yw'n brid swnllyd neu flêr iawn?

Cyn belled ag y mae anian Heeler Glas yn mynd, maen nhw'n frîd anodd, yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae nhwyn gyfarwydd â bod yn rhan o sesiynau bugeilio sy'n para sawl awr. Felly, mae ganddyn nhw lawer o egni a'r gallu i redeg o gwmpas ac aros yn ddifyr am amser hir.

Felly, os nad ydych chi'n cymdeithasu ac yn peidio â rhoi'r sylw y mae'n ei haeddu i'r ci, mae'n yn tueddu i fynd yn flêr ac yn “ffiaidd”. Gan nad yw'n gi glin i aros dan do, gall achosi dryswch mewn gerddi a ffermydd, pinsio a brathu anifeiliaid eraill, cloddio tyllau a gadael gwrthrychau wedi'u difrodi a'u taflu ar y ddaear.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Gan mai cŵn siaradus ydyn nhw, gall fod yn broblem os ydych chi'n dod ag anifail newydd adref, gan y gallan nhw nychu a brathu anifeiliaid anwes eraill, fel gyda'r fuches. , i'w cadw dan reolaeth. Felly, ni allwch ddisgwyl i'r cŵn hyn wybod sut i drin anifeiliaid eraill oni bai eich bod yn eu dysgu.

Gweld hefyd: Oes gennych chi gi coll neu wedi dod o hyd i un? Gweler awgrymiadau ar sut i weithredu

Ymhellach, gall Blue Heelers ystyried cathod ac anifeiliaid bach eraill yn y tŷ yn ysglyfaeth. Yr unig ffordd i sicrhau ei fod yn eu hystyried yn rhan o'r teulu yw trwy gael eu magu gyda'i gilydd. Nid yw cyflwyno cŵn pan fydd y Blue Heeler yn oedolyn yn syniad da. Felly, byddwch yn ofalus nad yw'n mynd yn ymosodol.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Mae derbyn yn gynnar a chynefindra yn hanfodol yn achos Ci Gwartheg Awstralia. Os cânt eu codi yn agored i amrywiaeth obodau dynol ac anifeiliaid rhag babandod, gallant ddod yn chwareus ac amddiffynnol iawn.

Fodd bynnag, oherwydd eu bod yn fugeiliaid, mae ganddynt enynnau effro ac amddiffynnol, a byddant yn amddiffyn eu gofod beth bynnag. Felly, mae dieithriaid y maent yn teimlo y byddent yn fygythiad yn debygol o ymosod. Ond o ran pobl gyfeillgar sydd gyda'r perchennog ac nad ydynt yn achosi perygl, maent yn ymddwyn yn ddifater.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Mae'r cŵn hyn yn actif ac yn weithgar iawn, ac mae angen gweithgaredd corfforol a meddyliol cyson arnynt i fod yn hapus. Os yw'r anifail yn unig neu wedi diflasu, mae'n hawdd iddo ddod yn ddinistriol. Gallant gnoi, brathu a rhwygo pethau yn naturiol. Felly, nid yw'n syniad da ei adael ar ei ben ei hun heb dasgau.

Yn ogystal, os ydych chi'n dewis y brîd hwn fel ci teulu, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o amser, gemau, teganau a gweithgareddau wedi'u cynllunio gyda nhw. iddo bob dydd i'w gadw'n brysur ac yn ymgysylltu. Os ydych yn absennol llawer, ac nid oes ganddo allfa i ollwng ei egni, mae'n debygol o gael problemau.

Pris a chostau ci bach Blue Heeler

Rhaid bod yn gyfrifol am fagu anifeiliaid anwes a gofalu amdanynt. O ran y Blue Heeler, gadewch i ni ddod i wybod yr holl gostau sy'n gysylltiedig â'r Ci Gwartheg hwn o Awstralia, o'i gaffael i gostau gydabwyd, brechlynnau ac ategolion cyffredinol.

Pris y ci Blue Heeler

Mae cwn gwartheg Awstralia yn cyflwyno anghysondeb mawr mewn prisiau ym Mrasil, a gallant gostio rhwng $1,500.00 a $3,000.00. Mae hyn yn dibynnu llawer ar y rhanbarth y mae wedi'i leoli ynddo ac ar y bridwyr. Gallwch hefyd chwilio am leoliadau sy'n bellach o ardaloedd amaethyddol, oherwydd mae'n debyg na fyddai bridwyr yn codi pris uchel iawn am yr anifail.

Ble i brynu ci bach Blue Heeler?

Nid yw'r anifeiliaid hyn i'w cael yn unman. Gallwch eu prynu mewn cenelau sy'n arbenigo mewn bugeiliaid, sydd ag amgylcheddau tir mawr ac mae'r anifeiliaid yn cael eu geni mewn lleoliadau gwledig.

Fodd bynnag, gall perchnogion y cŵn hyn hefyd fridio i werthu'n anffurfiol. Os dymunwch, chwiliwch y rhyngrwyd a gwerthuswch y lleoliadau gorau a'r argymhellion ar gyfer safleoedd bridio. Yn anaml, gallwch hefyd ddod o hyd iddynt mewn siopau anifeiliaid anwes, ond nid yw'n gyffredin.

Costau bwydo brîd

Argymhellir yn gryf bod Blue Heelers yn cael eu bwydo o safon uchel, dognau premiwm graddedig a maethlon. Mae gan becynnau o frandiau adnabyddus ar y farchnad brisiau tua $240.00 i $400.00 am becyn 15 kg, sy'n para ychydig dros 1 mis.

Os dymunwch, dewiswch gynnig cigoedd heb lawer o fraster heb lawer o halen a phupur , gan eu bod yn wych ar gyfer adeiladu cyhyrau oherwydd y proteinauneu hyd yn oed atchwanegiadau bwyd os yw eich ci ei angen. Fodd bynnag, ymgynghorwch â milfeddyg er mwyn peidio ag anghydbwysedd yn eich diet.

Costau brechlyn a milfeddyg

Mae costau milfeddygol yn dibynnu llawer ar eich lleoliad. Fodd bynnag, mae cyfartaledd diweddar yn dangos i ni fod ymgynghoriadau yn costio tua $200.00. Os oes angen profion ychwanegol arnoch, byddai'r gost hon yn ychwanegu tua $250.00 at eich treuliau.

Gall brechlynnau, fel V6, V8 neu V10, gostio tua $90.00 yr un dos. Gall lladd llyngyr a brechlynnau ychwanegol hefyd gostio rhwng $80.00 a $100.00.

Costau teganau, tŷ ac affeithiwr

Y prif deganau y gallwch eu cynnig i'ch Ci Gwartheg yn Awstralia yw tynnu rhaff a pheli bach y gall eu cuddio a cheisiwch ym. Yn gyffredinol, mae gan y Blue Heeler synnwyr arogli brwd iawn ac mae wrth ei fodd yn chwilio am deganau wedi'u claddu neu gudd, sydd fel arfer yn costio $15.00.

Rhoddir y tai bach mewn fformat mwy gwledig, wedi'u gwneud o bren neu cenelau mewn mannau allanol. Mae bwthyn traddodiadol gyda tho ac un fynedfa yn unig yn costio $180.00. Mae tai mwy ar ffurf cenel gyda ffenestri, blancedi ac ategolion yn costio tua $700.

Blue Heeler Care

Mae angen gofal priodol ar bob anifail o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynnal a chadw gyda'u cot, pwysau, gweithgareddau apranciau. Gyda'r Blue Heeler ni fyddai'n wahanol, i'r gwrthwyneb, mae angen bod yn ofalus iawn mewn rhai agweddau. Dewch i ni ddod i wybod beth yw anghenion Ci Gwartheg Awstralia:

Gofal cŵn

Gwartheg Awstralia Mae cŵn bach cŵn yn fwy egniol nag arfer. Maen nhw eisiau mynd allan i ddarganfod popeth o'u blaenau. Felly, mae hyfforddi gydag atgyfnerthiad cadarnhaol yn ffordd wych o'i wneud yn gi cariadus a chyfeillgar.

Felly, cymdeithaswch ef â phobl ac anifeiliaid eraill ar unwaith. Mae angen amser ar y cŵn bach hyn i addasu i bobl, yr amgylchedd ac anifeiliaid eraill y tu allan i'r teulu. Yr allwedd yw caniatáu iddynt dreulio mwy o amser yn yr awyr agored. Felly, cerddwch gyda nhw, gosodwch derfynau a rhowch bethau i gadw y gallent eu codi, fel offer, esgidiau, gwrthrychau miniog, a chyflwynwch eich ci bach i'r amgylchedd fesul tipyn.

Faint Ddylwn i Fwydo Fy Nghi

Oherwydd bod Heelers Glas yn actif, mae angen llawer o faetholion arnyn nhw i faethu eu corff a'u hiechyd yn gyffredinol. Maent angen ffynonellau o ansawdd uchel o sylweddau hanfodol, gan gynnwys fitaminau, proteinau a brasterau iach, i ategu eu ffordd o fyw a meddwl effro a deallus.

Felly, dewiswch ddiet cyflawn a chytbwys ar gyfer eich Cŵn Awstralia. Yn gyffredinol, cynigir 300 g o fwyd premiwm y dydd iddynt pan fyddant yn oedolion. Fodd bynnag, mae'n gyfartalMae'n bwysig dewis bwyd yn seiliedig ar eu cyfnodau bywyd penodol. Mae anghenion maethol ci bach 6 mis oed, er enghraifft, yn wahanol i anghenion ci oedolyn. Mae'r cŵn bach hyn yn bwyta tua 180 i 250 gram.

Gweld hefyd: Beth yw pris y ci bach Bull Terrier? Gweler y gwerth a'r costau

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Yn hollol! Mae gweithgareddau rhedeg, bugeilio, hyfforddi a chymdeithasu yn hanfodol er mwyn i Blue Heelers gyfeirio eu lefelau egni tuag at ymddygiad cadarnhaol. Oherwydd eu bod yn fywiog iawn ac wedi'u magu i fuchesi, mae angen ardaloedd eang gyda thir, glaswellt a gerddi arnynt.

Mae yn eu natur i ofalu am dda byw, rhyngweithio ag anifeiliaid anwes os cânt eu magu gyda'i gilydd, plant a phethau corfforol fel ceir ac unrhyw wrthrych sy'n symud. Mae ganddynt hefyd dueddiad cryf i frathu, hyd yn oed wrth chwarae, sy'n gwneud hyfforddiant hyd yn oed yn fwy hanfodol ar gyfer y brîd hwn er mwyn osgoi ymddygiad peryglus.

Gofal Cotiau Cŵn Gwartheg Awstralia

Gan fod yr anifeiliaid hyn yn fugeiliaid a yn byw mewn ardaloedd mawr, gyda thir, lawntiau a mannau lle gallent fynd yn fudr yn haws, nid ydynt yn gŵn sy'n mynd yn naturiol i'r siop anifeiliaid anwes ac yn cael bath bob wythnos. Felly, y prif ofal am ei gôt yw brwsio wythnosol, ar gyfer cylchrediad a chael gwared ar wallt budr neu wedi cwympo. Mae mwy o le rhwng baddonau, bob 15 diwrnod neu pan fyddwch chi'n teimlo'r angen.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.