Mathau o fadfallod Brasil: cwrdd â'r rhai mawr a bach

Mathau o fadfallod Brasil: cwrdd â'r rhai mawr a bach
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod madfallod Brasil?

Wyddech chi fod 276 o rywogaethau o fadfallod Brasil ym Mrasil ar hyn o bryd? Ystyrir Brasil fel y drydedd wlad yn y byd o ran amrywiaeth ymlusgiaid. Er nad yw madfall Brasil yn opsiwn anifail anwes, mae'n tynnu llawer o sylw oherwydd ei nodweddion anhygoel.

Mae'r anifeiliaid cropian hyn yn bresennol ym mhob rhan o'r wlad ac mae ganddynt nodweddion chwilfrydig, ac mae gan rai arferion dyddiol, tra bod eraill yn nosol. Yn ogystal, gellir dod o hyd i fadfall Brasil mewn gwahanol liwiau, meintiau a siapiau.

Mae'r fadfall yn wir yn anifail hynod ddiddorol! Felly, os ydych chi eisiau gwybod mwy am brif fadfallod Brasil, gwiriwch isod ddilyniant gyda nifer o rywogaethau gyda'u nodweddion corfforol ac ymddygiadol a'u ffeithiau chwilfrydig!

Mathau o fadfallod Brasil bach

Madfallod yw amrywiol iawn ac mae yna rywogaethau o wahanol feintiau. Ydych chi eisiau gwybod mwy am y mathau o fadfallod bach Brasil? Edrychwch arno!

Fadfall

Mae'r fadfall yn fadfall fach sy'n mesur hyd at 10 cm, heb gynnwys y gynffon. Chwilfrydedd am y gynffon yw mai dyma'r rhan hiraf o gorff yr anifail a gall ymestyn os yw'r gecko yn teimlo dan fygythiad. Mae'r fadfall hon i'w chael mewn gwyrdd tywyll, gwyrdd golau a brown amae ei groen wedi'i orchuddio â chlorian.

Mae'r anifail hefyd yn hawdd iawn i'w ddringo i unrhyw le oherwydd ei lafnau bach wedi'u gorchuddio â blew microsgopig ar ffurf bachau. Gyda'r strwythur hwn, gall y gecko ddringo waliau, cwareli ffenestri a hyd yn oed gerdded ar do tai.

Mae'n bwydo ar geiliog rhedyn, mosgitos, pryfed cop, pryfed, chwilod, malwod a mwydod amrywiol. Felly, mae croeso mawr i'r fadfall mewn cartrefi a phlanhigfeydd, gan ei fod yn ddefnyddiol iawn i reoli plâu. biome, yn bennaf ger ffynonellau dŵr. Gall y rhywogaeth gyrraedd hyd at 16.2 cm o hyd corff, a chan gyfri'r gynffon, gall yr anifail gyrraedd mwy na 30 cm o faint cyfan.

Anifail goed ydyw, hynny yw, mae'n byw mewn coed ac mae ganddo gweithgaredd yn ystod y dydd. Mae'r tamaquaré yn bwydo ar infertebratau bychain a minhocoçu, math o bryf genwair.

Mae'r fadfall yn frown ei lliw, yr un lliw a changen. Oherwydd hyn, prin y caiff ei weld yn y gwyllt gan ysglyfaethwyr. Fodd bynnag, os nad yw cuddliw yn ddigon, mae'n plymio i'r dŵr i ddianc rhag perygl. Oherwydd yr ymddygiad hwn, madfall sy'n plymio yw'r tamaquaré.

madfall gynffon-afal

Mae'r fadfall gynffon-afal yn rhywogaeth nosol gyda chorff â chlorian.pigog. Fe'i darganfyddir mewn ardaloedd agored o'r cerrado Brasil, ond gellir ei ddarganfod hefyd yn yr Amazon. Mae ganddo gefn melyn tywyll a gall gyrraedd hyd at 15 cm o hyd.

Sail ei ddeiet yw chwilod, pryfed cop, sgorpionau, ceiliogod rhedyn, nadroedd cantroed, morgrug a thermitiaid. Pan fydd madfall gynffon-afal yn teimlo dan fygythiad, mae'n chwyddo ei chorff, gan wasgu waliau ei chuddfannau.

Gweld hefyd: Anifeiliaid sy'n mynd trwy fetamorffosis: pryfed, llyffantod, broga a mwy

Ffall cynffonlas

Mae madfall y gynffonlas -azul yn madfall yn bresennol ym mhob talaith Brasil, ac eithrio rhanbarth y de a rhai taleithiau yn y rhanbarth gogleddol, megis Amazonas ac Acre. Mae'n fadfall fechan sy'n mesur rhwng 4 a 15 cm o hyd ac mae ganddi gorff hirgul a choesau byrion.

Mae'r rhywogaeth yn bwydo ar infertebratau bychain, cricediaid a thermitiaid. Yn ogystal, mae ei chynffon las yn amddiffyniad, gan ei fod yn tynnu sylw ysglyfaethwyr oddi wrth rannau hanfodol o'r corff fel y pen a'r boncyff.

Bachia scaea

Mae Bachia scaea yn rhywogaeth hynod o chwilfrydig! Mae hyn oherwydd bod yr anifail yn edrych fel neidr, gan fod ganddo gorff hirgul. Mae'n rhywogaeth brin sy'n bresennol yn Amazon Brasil ac yn mesur tua 7 cm o hyd. Gellir dod o hyd i'r rhywogaeth ar ddail ger boncyffion coed sydd wedi cwympo neu greigiau ar y ddaear.

Mae ei ddeiet yn cynnwys arthropodau, gan gynnwys pryfed a phryfed cop. Ffaith ryfedd am bachia scaea yw bod ganddo amrannau is gyda disgiau.lled-dryloyw, gan ganiatáu iddo weld hyd yn oed gyda'i lygaid ar gau.

Anolis auratus

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae madfall Anolis auratus yn rhywogaeth sy'n gallu mesur hyd at 5. 4 cm ac fe'i darganfyddir mewn savannas, yn bennaf ar ochr isaf boncyffion llwyni ac ar laswellt. Mae ei anatomeg yn cynnwys corff tenau, coesau hir a lamellae sydd wedi datblygu'n wael.

Mae gan y rhywogaeth liw brown melynaidd gyda smotiau lliw hufen. Ymhellach, mae madfall Anolis auratus yn bwydo ar derminau, morgrug, cricediaid a cheiliogod rhedyn.

Anolis bombiceps

Mae madfall Anolis bombiceps yn rhywogaeth fechan o fadfall sy'n mesur hyd at 7 cm o hyd a'r ei bwysau yw tua 10.69 g. Mae ei gorff wedi'i orchuddio â graddfeydd ac mae ganddo sgerbwd mwynol sy'n cynnwys apatite. Mae'r anifail yn frown, yn debyg iawn i liw boncyffion coed, sy'n hwyluso ei guddliw pan fydd mewn perygl.

Mae'r anifail yn bresennol yn Amazon Brasil, mae ganddo atgenhedlu rhywiol a gall redeg i symud mewn sefyllfaoedd o berygl. Mae'r rhywogaeth yn bwydo ar infertebratau bach.

Cercosaura eigenmanni

Mae'r fadfall Cercosaura eigenmanni yn cael ei hadnabod yn gyffredin fel aligator bach ac mae'n aml yn cael ei drysu ag aligatoriaid babanod. Mae i'w gael yng nghoedwig law'r Amazon, mewn dail a boncyffion sych sydd wedi disgyn i'r llawr. Ymhellach, madfall nosol ydyw.

YMae'r fadfall yn frown ar y cefn gyda marciau hufen ar y gwddf, gwyn ar yr ên, hufen ar y bol, eog ar ochr isaf y gynffon, a blaen y tafod yn ddu. Gall gyrraedd 4 cm o hyd. Yn ogystal, mae diet y rhywogaeth yn cynnwys infertebratau bach.

Mathau o fadfallod mawr Brasil

Mae gan Brasil hefyd amrywiaeth eang o fadfallod mawr gyda nodweddion chwilfrydig. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am y rhywogaethau hyn, parhewch i ddarllen yr erthygl hon.

Cameleon

Mae'r chameleon yn fadfall fawr sy'n gallu mesur hyd at 60 cm o hyd. Mae ganddo dafod enfawr a ddefnyddir i ddal ei ysglyfaeth. Mae'r fadfall yn bwydo ar fuchod coch cwta, ceiliogod rhedyn, pryfed, gwyfynod a chwilod. Yn ogystal, gan eu bod yn hollysyddion, gallant hefyd amlyncu dail sych.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am gynrhon? Mewn bwyd, ceg, traed, corff a mwy

Mae'r rhywogaeth o arferion dyddiol yn bresennol yn yr Amazon ac fel arfer, mae'r chameleon i'w gael y rhan fwyaf o'r amser mewn coed. Fe'u ceir o dan ddail, ar y ddaear ac mewn rhai llwyni.

Y nodwedd fwyaf chwilfrydig am y chameleon yw ei fod yn anifail sy'n gallu newid lliw yn gyflym ac yn gymhleth. Mae'r mecanwaith hwn yn caniatáu i'r fadfall hon guddliwio ei hun yn ei hamgylchoedd, gan ddrysu ei hysglyfaethwyr. Mae'r newid lliw hefyd yn cael ei ddefnyddio gan wrywod i ddenu'r fenyw ac atal gwrywod eraill.cystadleuwyr.

madfall werdd

Mae'r fadfall werdd yn rhywogaeth o fadfall sy'n tyfu ym mron pob tiriogaeth Brasil. Mae'r anifail yn mesur tua 30 cm o hyd ac mae ganddo gorff tenau a chynffon hir. Mae cefn y fadfall yn wyrdd llachar ei liw ac mae ganddi ben lliw coffi a chynffon dywyll.

Mae diet y fadfall werdd, a geir yn ne Brasil, yn cynnwys bwydydd anifeiliaid tarddiad a llysieuyn. Mae'n bwydo ar infertebratau, fel gwyfynod, pryfed cop a sgorpionau, a rhai ffrwythau.

Yn ogystal, mae gan yr anifail arferion yn ystod y dydd ac mae ganddo'r arferiad o guddliwio ei hun yn y llystyfiant i ddianc rhag ei ​​ysglyfaethwyr, sef rhai nadroedd , madfall teiú a rhai rhywogaethau o hebogiaid.

Igwana gwyrdd

Mae'r igwana gwyrdd, a elwir hefyd yr igwana, yn fadfall fawr. Mae'n anifail sy'n gallu cyrraedd un metr ac 80 centimetr o hyd corff. Gall y gynffon gyrraedd dwy ran o dair o'i hyd. Mae'r rhywogaeth yn pwyso tua chwe chilo.

Mae i'w ganfod mewn sawl rhan o Brasil, megis yr Amazon, Pantanal, Coedwig Gogledd-ddwyrain yr Iwerydd a Cerrado. Ym mlynyddoedd cyntaf ei fywyd, mae gan yr igwana gorff gwyrdd golau ac, yn oedolyn, mae'n caffael corff brown-lwyd, gyda streipiau fertigol tywyll.

Nodwedd benodol arall o'r rhywogaeth yw bod ganddo arfbais. , tebyg i ddrain, sydd yn dechreu ar y cefn ayn mynd i'r gynffon. Yn ogystal, mae'r igwana gwyrdd yn anifail llysysydd ac mae ei ddeiet fel arfer yn cynnwys gweddillion anifeiliaid marw ac feces aelodau o'r un rhywogaeth. Mae hefyd yn bwydo ar ddail a ffrwythau.

madfall Tegu

Anifail mawr iawn yw madfall tegu a gall gyrraedd hyd at 2 fetr o hyd. Mae'n digwydd ledled Brasil, ac eithrio yng nghoedwig law'r Amazon. Yn ei gynefin naturiol mae'n ymosodol a ffyrnig iawn. Fodd bynnag, mae'r tegu a aned mewn caethiwed yn dos iawn.

Mae pen y fadfall fawr hon yn hir ac yn bigfain ac mae ganddo enau cryf iawn gyda dannedd bach miniog sy'n gallu malu bysedd dynol. Yn ogystal, mae ganddo gynffon hir, grwn ac mae gan ei gorff glorian ddu gyda smotiau gwyn a bandiau. Mae'r cnwd a'r wyneb yn wyn gyda smotiau duon.

Mae'r rhywogaeth yn hollysol ac mae ei ddeiet yn cynnwys adar bach, mamaliaid, ymlusgiaid, trychfilod, amffibiaid, mwydod, cramenogion a llysiau fel ffrwythau suddlon, blodau a dail.

Enyalioides laticeps

Mae'r fadfall Enyalioides laticeps yn rhywogaeth o igwana sy'n frodorol i fasn yr Amason, a geir yn nhaleithiau Amazonas, Acre a Rondonia. Gall fesur hyd at 42 cm o hyd ac mae wedi'i liwio mewn arlliwiau o frown, gwyrdd, oren a gwyn. Mae'r rhywogaeth hon yn bwydo ar amrywiaeth o bryfed sy'n nodweddiadol o goedwig law'r Amazon, fel chwilod duon, lindys a morgrug. Ond hefydMae'n bwydo ar folysgiaid a mwydod.

Enyalioides palpebralis

Mae'r fadfall Enyalioides palpebralis yn rhywogaeth o ranbarth de-orllewin yr Amason, yn nhaleithiau Acre ac Amazonas. Mae'r anifail yn byw mewn coed ac mae ganddo arferion dyddiol. Mae i'w ganfod ger dŵr ar ochr isaf boncyffion a choesynnau.

Mae'n fadfall fawr iawn a gall gyrraedd hyd at 2 fetr o hyd. Mae gan y rhywogaeth arferion dyddiol ac mae'n hollysol, hynny yw, mae ei ddeiet yn cynnwys llystyfiant ac anifeiliaid (anifeiliaid di-asgwrn-cefn).

Amrywiaeth eang madfallod Brasil

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae amrywiaeth eang o fadfallod ledled y diriogaeth Brasil. Mae'n bosibl dod o hyd i fadfallod o 4 cm o hyd i 2 fetr. Mae gan bob rhywogaeth ei nodweddion anatomeg, bwydo ac ymddygiad penodol.

Mae'n bwysig dweud na ellir caffael y rhan fwyaf o fadfallod Brasil fel anifail anwes, ond gellir creu'r igwana gwyrdd, er enghraifft, gartref yn seiliedig ar awdurdodiad a roddwyd gan IBAMA. Ar gyfer hyn, mae angen astudio nodweddion yr anifail a'i anghenion i warantu ansawdd ei fywyd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.