Oes gan wartheg gyrn? Edrychwch ar hyn a chwilfrydedd eraill!

Oes gan wartheg gyrn? Edrychwch ar hyn a chwilfrydedd eraill!
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, a oes gan wartheg gyrn?

Yr anifail cnoi cil mwyaf adnabyddus ymhlith pobl, heb os nac oni bai, yw’r fuwch. Wedi'r cyfan, dyma un o'r anifeiliaid sy'n cynnig y buddion mwyaf i fodau dynol. Fodd bynnag, yr amheuaeth sydd gan rai yw'r gwahaniaeth rhwng y fuwch a'r ych, ac a all buchod hefyd gael cyrn.

Yr ateb yw ydy, gall rhai buchod gael cyrn. Er nad yw llawer o bobl yn meddwl hynny, mae cyrn ar fuchod yn gymharol gyffredin. Os ydych chi eisiau darganfod pam nad oes gan bob buwch gyrn, a gwybodaeth fel y gwahaniaeth rhwng corn a chorn, daliwch ati i ddilyn yr erthygl hon!

Deall cyrn buwch

Bydd y canlynol yn datgelu’r prif chwilfrydedd sy’n gysylltiedig â’r ffaith bod gan wartheg gyrn. Cysylltir y nodwedd hon fel arfer â'r ych, hynny yw, fe'i defnyddir i ddiffinio'r gwryw a'r fenyw, fodd bynnag, fel y gwelwn trwy'r testun, mae hyn yn rhan o eneteg y fuwch hefyd. Dilynwch!

Pam fod gan rai buchod gyrn?

Adeg ei eni, mae gan y llo eisoes rai nodweddion sy'n gynhenid ​​i'r rhywogaeth, ac mae hynny'n golygu ei fod yn dod i mewn i'r byd corpulent, gyda chlustiau ychydig yn gwegian yn dibynnu ar y brîd a'r llygaid mawr. Fodd bynnag, nid oes ganddo gyrn o hyd, ond dros y blynyddoedd, bydd y rhan honno o'i gorff yn tyfu ac yn cymryd siâp.

Ac mae hyn yn digwydd waeth beth fo rhyw yr anifail. Hynny yw, y ddwy fuwch,faint all yr ych gael cyrn trwy gydol ei fodolaeth, gan ei fod yn rhywbeth sy'n rhan o'i eneteg naturiol.

Anatomeg a chyfansoddiad

Nawr eich bod yn gwybod bod gan y fuwch gyrn, y mae diddorol dysgu mwy am anatomeg y rhan hon o gorff yr anifail sy'n tyfu wrth iddo ddatblygu. Mae'r cyrn wedi'u lleoli ar ben pen y mamaliaid, mae eu siâp yn grwm ac yn bigfain. Mae ei dyfiant yn digwydd yn barhaus trwy gydol oes yr anifail.

Gweld hefyd: Pris Maine Coon: gweler costau, ble i brynu ac awgrymiadau

Mae'n ddiddorol nodi mai strwythurau gwag yw'r cyrn sydd wedi'u seilio ar ran asgwrn penglog y fuwch a'r ych, wedi'u gwneud o geratin.<4

Swyddogaeth cyrn yr ych a'r fuwch

Ar gyfer y fuwch a'r ych, mae'r cyrn yn cynrychioli concwest ei le o fewn y fuches. Mae hyn oherwydd bod yna hierarchaeth mewn grŵp o anifeiliaid cnoi cil, felly er mwyn i fuwch neu ych allu gwarantu eu gofod cymdeithasol yn yr amgylchedd hwnnw, mae angen iddynt gael cyrn mawreddog.

Fodd bynnag, Mae’n bwysig sôn, i wrywod, bod hyn yn mynd y tu hwnt i fater o gydnabyddiaeth gymdeithasol. Mae angen cyrn arnynt i gyflwyno eu hunain yn rhywiol i'w partneriaid ac i gynnal anghydfodau dros fenyw benodol.

Mae'r cyrn yn symbolau o strwythur cymdeithasol

Fel y soniasom yn y testun blaenorol, mae gan y fuwch gyrn i'w diogelu ei hun yn yr amgylchedd cymdeithasol lle mae'n byw. Wedi'r cyfan, hynmae anifeiliaid cnoi cil fel arfer yn byw mewn grwpiau, ac am y rheswm hwn, mae'n bwysig bod ganddyn nhw ffyrdd o amddiffyn eu hunain a gwneud eu hunain yn cael eu derbyn yn y fuches y maen nhw wedi'u gosod ynddi. Dim ond trwy'r cyrn y bydd hyn yn bosibl.

Po fwyaf datblygedig ac amlwg corn y fuwch, y mwyaf o siawns y bydd yn rhaid iddo gael ei barchu gan yr anifeiliaid eraill sydd o'i gwmpas. Mewn geiriau eraill, mae'n fater o oroesi.

Gall buchod fod heb gyrn

Hyd at y pwynt hwn, rydym wedi siarad am wartheg â chyrn, fodd bynnag, ar rai ffermydd a meysydd magu ar gyfer yr anifail hwn, gwelwn nad oes gan y mamaliaid hyn nhw. Y rheswm am hyn yw bod rhan o'r cyhoedd o fridwyr buchod yn eu trin yn enetig fel bod y lloi yn tyfu ac nad ydynt yn datblygu cyrn.

Mae yna achosion lle mae bridwyr, cyn gynted ag y byddant yn sylwi ar dyfiant y fuwch. corn, maent yn tynnu'r rhan honno o'r corff trwy lawdriniaeth a elwir yn "datgornio", lle mae'r corn yn cael ei dynnu'n llwyr.

Mae cyrn a chyrn yn wahanol!

Yn y deyrnas anifeiliaid, mae gennym ddau fath o strwythur: cyrn a chyrn. Yn achos cyrn, mae gennym ffurfiant esgyrn sy'n cael ei eni ar ben yr anifail. Mewn geiriau eraill, dyma'r rhan o'r asgwrn sy'n tyfu allan o gorff rhai gwrywod a benywod, fel nad yw'r corn, ar ôl ei dorri, yn tyfu'n ôl.

Adeiladau yw'r cyrn a ffurfiwyd gan keratin , deunydd a geir mewn ewinedd ac mewnein gwallt. Mae eu datblygiad yn digwydd yn barhaus, ac os cânt eu tynnu, cânt eu geni eto.

Mwy o chwilfrydedd am gyrn buchod

Nid yw'r chwilfrydedd am gyrn buchod wedi dod i ben eto, felly mae gennym fwy o wybodaeth ddiddorol i ychwanegu at eich gwybodaeth am y pwnc. Mae un ohonynt mewn perthynas â'r dadlau a gymerodd le yn y Swistir ynghylch cyrn buwch. Os ydych chi'n chwilfrydig, yna parhewch i ddarllen yr erthygl hon tan y diwedd!

Gall y cyrn nodi sawl llo mae'r fuwch wedi'i gael

Mwy na nodi faint o enedigaethau mae'r fuwch wedi'u cael drwyddi draw. bywyd, gall y corn nodi'r bwlch amser rhwng y beichiogrwydd hyn. Er mwyn cael y wybodaeth hon, mae angen rhoi sylw manwl i'r cyrn, oherwydd gyda phob beichiogrwydd yr anifail, mae math o rigol yn ymddangos yn y strwythur hwn, sydd â siâp cylch.

Mae hyn yn digwydd oherwydd yn ystod y cyfnod beichiogrwydd, mae'r fuwch yn cynhyrchu maetholion penodol sy'n marcio ei chorn yn y pen draw. Ac mae'r pellter rhwng y rhigolau hyn yn nodi cyfwng beichiogrwydd.

Gweld hefyd: Jaracuçu: taflen dechnegol, nodweddion a mwy o wybodaeth

Defnyddiol cyrn buwch i fodau dynol

Mae'r cyrn yn rhan amlbwrpas iawn o'r anifail. Efallai nad yw'n ymddangos felly, oherwydd ychydig a ddywedir am ddefnyddioldeb cyrn i fodau dynol, fodd bynnag, mae hwn yn ddeunydd y mae'r rhai sy'n gwneud gwaith llaw yn gofyn yn fawr amdano, gan ei gwneud hi'n bosibl gwneud cwpanau, garnets, eitemau oaddurniadau, crwybrau, botymau, ymhlith creadigaethau eraill.

Mewn diwydiant, gallwn ddod o hyd i weithgynhyrchwyr sy'n defnyddio cyrn ar gyfer cyfansoddiad cynhyrchion megis, er enghraifft, siampŵau ceratin, gweithgynhyrchu plastig, datblygu papur wal ac eraill.

Dadlau corn buwch yn y Swistir

Mae'r chwilfrydedd olaf y byddwn yn ei achosi am gyrn buwch yn ymwneud â'r ddadl y buont yn ymwneud ag ef yn y Swistir. Datblygodd grŵp o bobl refferendwm i bleidleisio yn erbyn llawdriniaeth digornio.

Y brif faner a godwyd gan y mudiad hwn yw gwarantu lles yr anifail, wedi’r cyfan, mae cyrn y fuwch yn rhan o’i gorff ac yn hanfodol ar gyfer eu goroesiad yn y fuches. Heb sôn bod hon yn broses sy'n achosi dioddefaint i'r anifail.

Mae cyrn buwch yn bwysig, ydy!

Ar ôl yr holl nodiadau hyn am gyrn buwch, yr hyn y gallwn ei ddweud yw eu bod yn rhan hanfodol o'ch corff. Fodd bynnag, os byddwn yn rhoi’r gorau i feddwl am fagu buchesi, efallai y bydd bridwyr yn cael anawsterau penodol wrth ofalu am yr anifail, oherwydd ei fod yn ofni y bydd yn cael ei frifo neu’n dioddef damwain.

Fodd bynnag, diolch i ddatblygiadau mewn technoleg, yn fwy penodol ym maes geneteg, mae'n bosibl chwilio am ffyrdd amgen o ddatblygu bridiau o wartheg sy'n cael eu geni heb gyrn, fel nad oes angen i'r anifailmynd trwy holl ddioddefaint llawdriniaeth fel digornio.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.