Panther gwyn: edrychwch ar y chwilfrydedd am y feline hwn a llawer mwy!

Panther gwyn: edrychwch ar y chwilfrydedd am y feline hwn a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, beth yw panther gwyn?

Ydych chi erioed wedi gweld panther gwyn? Mae pantherau gwyn yn rhai o'r felines sydd eisoes yn hysbys i bob un ohonom, sy'n cludo anomaleddau genetig o'r enw leucism neu albinism. Nid yw'r felines albino hyn yn ddim mwy na panthers du, puma (cougars), llewpardiaid a jagwariaid a aned heb bigmentiad lliwiau naturiol eu corff.

Hefyd, mae'r rhan fwyaf o'r anifeiliaid hyn, er eu bod yn hynod brin, i'w cael mewn coedwigoedd wedi'u dosbarthu ledled y byd. Dilynwch ein herthygl a dysgwch y gwahaniaeth rhwng anifeiliaid albino ac anifeiliaid leucistic, yr hyn y mae pob anghysondeb yn ei gynrychioli a'i brif nodweddion. Gadewch i ni ddechrau!

Nodweddion y panther gwyn

Mae'r panther gwyn yn feline ag anomaledd genetig, sy'n golygu nad yw ei gorff yn cynhyrchu melanin, y sylwedd sy'n gyfrifol am bigmentiad croen, gwallt a llygaid. Mae panthers gwyn yn cougars, panthers du, llewpardiaid a jagwariaid a aned heb eu lliw corff traddodiadol. Darganfyddwch ei brif nodweddion isod!

Beth yw'r mathau o pantherau gwyn?

Mae'r panther gwyn yn felin albino neu leucistic o'r genws Panthera, sy'n cynnwys llewod (Panthera leo spp.), jagwariaid (Panthera onca spp.), teigrod (Panthera tigris spp.) a llewpardiaid ( Panthera pardus spp. .), yr olaf yw y prinnaf o'rtri.

Gelwir yr holl felines hyn, gyda ffwr hollol wyn, yn pantherau gwyn. Mewn mannau lle mae eira, mae'r got hon yn guddliw ardderchog.

Disgrifiad llawn o'r panther gwyn

Maen nhw'n felines sy'n dechrau o 0.75 m o hyd, gyda'r llewpardiaid eira yn cyrraedd hyd at afresymoldeb 3.90 m o hyd, gan gynnwys y gynffon, gyda theigrod. Er bod pwysau jagwariaid tua 70 kg, gall teigrod, cynrychiolwyr mawr o'r genws Panthera, bwyso hyd at 310 kg, gyda gwrywod yn fwy na benywod.

Mae pen y panthers yn llai na phen y panthers eraill mewn perthynas â gweddill y corff, yn ogystal â dangos llygaid mawr a chlustiau pigfain. Mae gan yr ên ysgithrau sy'n gallu rhwygo trwy guddfan eliffant llawndwf. Gall y cyflymder gyrraedd 58 cilometr yr awr, gan ei fod yn anifeiliaid ystwyth a chyflym.

Sut mae'r panther gwyn yn bwydo?

Mae'r ên gref a'i ddannedd mawr, miniog o'r panthers yn datgelu felines cigysol, hynny yw, maen nhw'n bwydo ar gnawd anifeiliaid eraill. Gall hela ac ysglyfaethu ddigwydd yn ystod y dydd neu'r nos, er bod yn well ganddyn nhw hela o dan awyr y nos.

Mae'r anifeiliaid gwyllt sy'n nodweddiadol o ardal y goedwig lle mae'r panther yn cael eu hela fel arfer. Yn nodweddiadol, yr ysglyfaeth y gofynnir amdano fwyaf yw ceirw, aligatoriaid, antelopau, baedd gwyllt, wildebeest, crwbanod môr a hyd yn oed

Cynefin a dosbarthiad pantherau gwynion: ble mae'r cathod hyn yn byw?

Mae'n bwysig deall, yn dibynnu ar y math o panther, bod y dosbarthiad byd-eang yn amrywio. Er enghraifft, mae llewod yn nodweddiadol o savannas Affrica a rhanbarthau anialwch. Mae Jaguars, ar y llaw arall, yn Americanaidd yn bennaf, i'w cael yn ne Gogledd America yn ogystal â bod wedi'u dosbarthu'n dda yng Nghanolbarth America. Ymhellach, maen nhw hefyd yn trigo yng ngogledd a chanol De America.

O ran teigrod, mae'r cathod hyn yn frodorol i Asia ac yn nodweddiadol o safana gwledydd fel Bangladesh ac India. Mae llewpardiaid, fel teigrod, hefyd yn Asiaidd. Fodd bynnag, maent hefyd yn byw yn savannas Affricanaidd.

Dysgwch am albiniaeth y panther gwyn ac anifeiliaid eraill

Anomaledd genetig yw albiniaeth sy'n cynnwys diffyg y pigment o'r enw melanin sy'n yn digwydd yn y croen , yn y ffwr ac yn y llygaid. Mae'r anomaledd hwn yn cael ei achosi gan ddiffyg neu absenoldeb llwyr ensym sy'n ymwneud â synthesis melanin. Yn yr achos hwn, mae gan yr anifeiliaid groen gwyn, ffwr gwyn a llygaid cochlyd. Gweler, isod, bopeth am groen gwyn panthers!

Genyn panther gwyn enciliol

Yn achos anifeiliaid albino, un o nodweddion yr anghysondeb yw absenoldeb pigmentau a gynhyrchir gan melanin . Mae diffyg melanin oherwydd absenoldeb yr ensym sy'n ymwneud â'i synthesis.Ond nid yw pob anifail gwyn yn albinos, felly er mwyn gwirio'r anomaledd, mae angen i wyddonwyr ddadansoddi ensym o'r enw tyrosinase yn y labordy.

Problemau posibl a achosir gan albiniaeth

Mae anifeiliaid cludwr ag albiniaeth wedi disgwyliad oes is nag eraill. Mae'r anifeiliaid hyn, gan eu bod yn gwbl wyn, yn cael anhawster i guddliwio eu hunain yn eu cynefin naturiol, gan eu gwneud yn ysglyfaeth haws i'w hysglyfaethwyr. Yn ogystal, mae ganddynt fwy o dueddiad i diwmorau. Oherwydd eu bod yn sensitif iawn i olau'r haul, gall amlygiad hirfaith achosi tiwmorau ar y croen a/neu'r llygaid.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng leucism ac albiniaeth?

Mae gan rai o'r rhywogaethau hyn lewciaeth neu albiniaeth. Mae gan yr anifail â leucism fwtaniad genetig sy'n achosi diffyg rhannol o bigmentiad yn ei gorff, fel bod â ffwr gwyn llwyr, ond mae'r croen a'r llygaid yn aros yr un lliw. Mae gan yr anifail albino, ar y llaw arall, ddiffyg melanin trwy ei gorff, gyda ffwr gwyn a chroen a llygaid cochlyd.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am griced? Gwyrdd, brown, mawr, marw a mwy!

Beth yw leucism a beth yw'r mathau o lewcism mewn anifeiliaid?

Gall leucism fod yn rhannol neu'n gyfan gwbl, ond mae'r ddau yn wahanol i albiniaeth oherwydd nid ydynt yn achosi problemau i iechyd yr anifail. Mae'r anifail albino yn tueddu i fod yn fwy bregus mewn sawl agwedd. Darganfod mwy am hyncyflwr:

Beth yw leucism?

Mae leucism yn ddigwyddiad genetig, oherwydd genyn enciliol, sy'n rhoi'r lliw gwyn i anifeiliaid a fyddai, mewn ffordd arbennig, yn cael eu lliwio. Gall leucism ddigwydd yn llawn neu'n rhannol. Y gwahaniaeth rhwng leucism ac albiniaeth yw bod yr anifail albino yn colli ffwr a lliw croen yn llwyr, fel arfer yn cael llygaid coch. Ar y llaw arall, mae gan yr anifail â leucism lygaid a chroen mewn lliw normal, yn ogystal â gwrthsefyll yr haul.

Leucism rhannol

Mae lliw gwyn yn unig yn nodweddu'r ffurf rannol. mewn rhai rhanau o'r corff anifail, i raddau mwy neu lai. Yn yr achos hwn, mae'r anifail â leucism rhannol yn cynnal lliw naturiol y llygaid a rhannau eraill o'r corff, yn wahanol i'r albino, sy'n newid lliw'r corff cyfan, gan gynnwys y llygaid.

Y diffyg pigmentiad nid yw bob amser yn broblem

Mae anifeiliaid sy'n byw mewn ogofâu ac mewn mannau tywyll, i ffwrdd o olau'r haul, lle nad oes unrhyw blanhigion neu hyd yn oed fodau byw eraill sy'n gwasanaethu fel bwyd i'r rhan fwyaf o'r anifeiliaid hyn, yn cael trafferth cael bwyd . Felly, mae angen arbed ynni. Gan fod cynhyrchu melanin yn cymryd llawer o egni, gall anifeiliaid ag leucism neu albiniaeth fanteisio arnynt.

Darganfyddwch rai chwilfrydedd am y panther gwyn

Gellir tynnu sylw at ffeithiau rhyfedd yn y ddau. yrymddangosiad ac ymddygiad yr anifail hardd hwn. Mae'r panther gwyn, oherwydd bod ganddo anomaledd genetig, yn wahanol i felines eraill o ran ei ymddangosiad corfforol. Mae hi, gyda chôt gwbl wen, yn symud drwy'r coedwigoedd fel pe bai'n ysbryd feline. Darganfyddwch am y rhain a llawer o chwilfrydedd eraill isod!

Atgenhedlu panther gwyn

Cwilfrydedd yn ei atgynhyrchu yw bod y panther gwyn benywaidd yn chwilio am leoedd, fel ogofâu, boncyffion coed neu dyllau wedi'u gadael, i roi genedigaeth i gŵn bach. Gall y cyfnod beichiogrwydd amrywio o 90 i 105 diwrnod, gan arwain at eni 1 i 3 o loi bach. Ar ôl genedigaeth, mae'r fenyw yn gofalu am yr ifanc ar ei phen ei hun heb bresenoldeb nac ymyrraeth y gwryw.

Mae'n bwysig nodi, er diogelwch yr ifanc, bod y fenyw yn newid cuddfannau yn aml, gan osgoi ysglyfaethwyr. Yn ogystal, ymhlith anifeiliaid amrywiol y teulu panther gwyn, mae disgwyliad oes rhwng 10 a 18 oed.

Rhuo a dringo

Yn wahanol i felines eraill fel y lyncs a'r gath wyllt, mae rhai yn wyn. nodweddir panthers gan y gallu i ruo, megis llewod, enghreifftiau sy'n bresennol yn y teulu Panthera. Gan eu bod yn ifanc, mae panthers yn dysgu dringo. Maent yn dringo coed yn hawdd iawn, gan ddefnyddio eu dringo i ddianc rhag ysglyfaethwyr ac i hela eu hysglyfaeth.

Gweld hefyd: Bulldog Almaeneg: cwrdd â'r brîd cryf hwn sydd eisoes wedi diflannu!

Ysbryd y goedwig

Fwr y goedwignid oes gan pantera unrhyw smotiau a gelwir y feline yn “ysbryd y goedwig”, fel y'i ceir yng nghoedwigoedd trofannol ac isdrofannol Brasil, a hefyd mewn eraill sy'n bresennol ar gyfandir America, yn Affrica ac mewn rhannau o Asia, lle mae'r hinsoddau. gall tebyg i rai Brasil hyd yn oed fod yn ysgafn. Anifail unig ydyw, sy'n hela ar ei ben ei hun, nid mewn pecynnau, yn bwydo ar wahanol fathau o anifeiliaid, yn amrywio o bryfed i anifeiliaid mawr.

Panther gwyn: anifail prin a hardd

Efallai y byddwch yn sylwi bod panthers gwyn yn anifeiliaid godidog. Mae felines, yn gyffredinol, yn anifeiliaid hardd iawn, gyda chôt berffaith ac ystum godidog. Mae'r ysglyfaethwyr ystwyth hyn yn nodwedd amlwg yn y gwyllt. Pan fyddwn yn dod o hyd i feline wen, boed yn y panther gwyn neu unrhyw feline arall fel y teigr albino neu'r llewpard eira, mae'n amhosib peidio â'u hedmygu, gan eu bod yn sioe eu hunain.

Albino nid yw anifeiliaid yn ddim mwy bod anifeiliaid cyffredin yn cario anomaledd sy'n achosi i'r corff ddiffyg pigmentiad. Gellir galw'r anghysondeb hwn yn albiniaeth neu lewciaeth, gan mai diffyg melanin yn y corff yw prif nodwedd y ddau. Mae albiniaeth yn gweithredu ar gorff cyfan yr anifail, yn gwynnu'r gwallt a'r croen ac yn gadael y llygaid yn goch, yn wahanol i leucism, sy'n effeithio ar ran o'r corff yn unig, fel arfer y gwallt neu'r plu, yn yr achos hwn.o'r adar.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.