Bulldog Almaeneg: cwrdd â'r brîd cryf hwn sydd eisoes wedi diflannu!

Bulldog Almaeneg: cwrdd â'r brîd cryf hwn sydd eisoes wedi diflannu!
Wesley Wilkerson

Ydych chi erioed wedi clywed am y Bulldog Almaeneg?

Mae'n debyg nad ydych erioed wedi clywed am y Bulldog Almaenig, dim ond am y Dane Fawr a'r Bulldog Seisnig, er enghraifft. Mae hyn yn normal, ar ôl i'r brîd hwn i gyd fod wedi diflannu ers blynyddoedd lawer, ond trwy gydol yr erthygl hon, fe welwch bopeth am y ci hwn.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am ei nodweddion, beth oedd ei faint , ei bwysau a'ch disgwyliad oes. Fodd bynnag, er mwyn i chi ddeall pam y daeth y brîd hwn i ddiflannu, byddwch yn darllen am hanes y ci hwn, o'i darddiad i sut y daeth yn boblogaidd.

Yn olaf, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwybod beth yw ei hanes. personoliaeth oedd fel a pha ofal oedd ei angen ar Bulldog yr Almaen. Bydd yr holl wybodaeth hon yn eich helpu i ddeall eich disgynyddion.

Nodweddion y Bulldog Almaenig diflanedig

Gan ei fod yn hen-daid i'r Bulldog yr ydym yn ei adnabod heddiw, edrychwch ar nodweddion y Bulldog Almaeneg diflanedig isod. Gwybod beth oedd ei faint, pwysau, cot a disgwyliad oes, er enghraifft.

Maint a phwysau'r brid

Dros y blynyddoedd mae'r ci tarw wedi mynd trwy newidiadau nes iddo gyrraedd yr hyn rydyn ni'n ei wybod heddiw . Mae'r Bulldog Almaenig diflanedig rhwng 38 a 71 cm o uchder ar gyfartaledd, yn tyfu'n llawer mwy na'r rhai presennol, sy'n mesur uchafswm o 40 cm, ac felly'n gi canolig ei faint.

Gweld hefyd: Pam mae cathod yn brathu pan fyddwn ni'n anwesu nhw? Edrychwch yma!

Yn ogystal, fel y maint o roedd y Bulldog Almaeneg yn amrywio, ei bwysau hefyd. y ci hwnnwffermydd neu hyd yn oed hela. Yn ogystal, roeddent yn gŵn gwarchod dewr. Er bod y ci hwn, sydd eisoes wedi darfod, yn edrych yn ddewr ac yn wirioneddol, nid oes gwadu iddo gael llawer o ddefnyddiau.

Trwy'r erthygl hon, byddwch yn darganfod y rheswm a arweiniodd at ddifodiant y brîd hwn, fel yn ogystal, darllenwch am nodweddion corfforol y ci hwn. Er i Bulldog yr Almaen ddiflannu, trwy ei groesfannau, gadawodd nifer o fridiau disgynnol, megis y Dane Fawr a'r Bocsiwr, er enghraifft. angen llawer o ofal. Fe wnaethoch chi hefyd ddarganfod sut beth oedd eich iechyd a'ch diet, er enghraifft. Nawr eich bod wedi gorffen darllen yr erthygl hon, nid oes angen i chi ofni mabwysiadu unrhyw un o'ch disgynyddion.

roedd yn pwyso rhwng 18 a 45 kilos, pan oedd yn fawr, gyda gwahaniaethau amlwg mewn maint rhwng y Bulldog Almaenig a'r un presennol. Bullenbeisser , roedd cot fer, llyfn ac yn galed yn agos at y corff. Gellid dod o hyd i'r anifail hwn mewn amrywiaeth eang o liwiau, o ddu, brown, bridlen neu hyd yn oed naws efydd ysgafn. Fodd bynnag, y lliw tairradd oedd prif liw'r brîd hwn.

Disgwyliad oes y brîd

Er bod y ci hwn yn hen-daid i'r cwn tarw presennol, mae disgwyliad oes y Bullenbeisser diflanedig ddim yn wahanol iawn i'r rhai cŵn presennol. Gallai'r ci maint athletaidd hwn fyw rhwng 9 ac 11 mlynedd, heb fod yn llawer gwahanol i'w ddisgynyddion. Yn y modd hwn, roedd y brîd hwn yn wych i gael ei greu fel ci gwarchod.

Hanes y Bulldog Almaenig diflanedig

Nawr eich bod yn gwybod beth yw nodweddion y Bulldog Almaenig, Darganfyddwch y canlynol tarddiad y ci hwn, beth oedd ei bris, beth oedd ei ddefnydd a sut y daeth i ben.

Tarddiad y ci hwn

Crybwyllwyd y Bullenbeisser am y tro cyntaf yn 370 OC, pan ymfudodd yr Asyriaid o Asia i Ewrop. Cymerodd yr ymfudwyr hyn y brîd hwn o gi oherwydd bod angen cŵn mawr arnynt a fyddai'n hela ac yn ymladd i'w helpu i oroesi.

A hwythau'n frîd tebyg i Molosser, mae'rRoedd Bullenbeisser yn frodorol i'r Almaen ond roedd i'w ganfod ledled yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd. Ers yr 16eg ganrif, dim ond yn yr Almaen yr oedd y Bulldog Almaenig yn hysbys, ond dros y blynyddoedd, roedd i'w gael ledled Ewrop.

Cyfleustodau

Dros y blynyddoedd mae'r brîd hwn wedi cael nifer o gyfleustodau, ond i ddechrau, cyn gynted ag yr ymddangosodd, fe'i defnyddiwyd llawer i hela baeddod gwyllt a theirw. Hyd yn oed yn y blynyddoedd 300 O.C. Yn ystod y cyfnod hwn, defnyddiwyd Cŵn Tarw yr Almaen i'w hamddiffyn yn ystod y rhyfel.

Cadwynodd y perchnogion hwy y tu allan i'w tai, gan fod pobl yn eu galw'n hyll, felly mewn ofn, ni feiddient fynd i mewn. Yn ogystal, bu'r brîd hwn yn cymryd rhan mewn rasys am ddegawdau, o'r enw Bärenbeisser ar y pryd.

Manteisio mewn poblogrwydd a phris uchel

Daeth y Bulldog Almaenig yn boblogaidd iawn hyd yn oed ar adeg yr Ymerodraeth Rufeinig, pan roddwyd y cŵn hyn i ymladd ag anifeiliaid eraill. Wrth i'r dinasoedd dyfu, roedd angen ci gwarchod ar bobl gartref, gan wneud y brîd yn boblogaidd ledled y rhanbarth.

Gan ei fod yn frid a oedd â llawer o fri, amcangyfrifir oedd â phris uchel. Oherwydd yr ychydig gofnodion, ni wyddys faint yn union gostiodd y brîd hwn. Ond mae ci Boxer, perthynas agosaf y ci tarw Almaenig yn costio tua $2,000.00.

Difodiant y brid

Ar hyn o bryd maedwy ddamcaniaeth sy'n egluro'r rheswm dros ddiflaniad y Bulldog Almaenig. Yn gyntaf, yr esboniad a dderbynnir fwyaf yw bod bridwyr wedi dechrau croesi'r brîd hwn gydag eraill yng nghanol y 19eg ganrif i ddod yn llai ymosodol. Fodd bynnag, roedd y croesiad yn cael ei wneud mor aml nes i'r brid ddiflannu.

Canol y flwyddyn 1870, roedd yr Almaenwyr Hopner a Karl Dietrich König, Roberth, yn un o'r teuluoedd a gychwynnodd y croesfannau er mwyn ffurfio rasys newydd. Yn ogystal, rheswm arall yw bod y brîd hwn wedi diflannu oherwydd bod y rasio wedi dod i ben.

Beth oedd personoliaeth y Bulldog Almaenig

Rydych eisoes yn gwybod bod y Bulldog Almaenig yn hela cŵn, ond sut un oedd eich personoliaeth? Yn y testunau nesaf byddwch yn darganfod popeth am anian y ci hwn.

A oedd yn frîd swnllyd neu flêr iawn?

Am nifer o flynyddoedd, cafodd y Bulldog Almaenig ei fridio fel ci gwarchod, yn enwedig pan ddechreuodd dinasoedd dyfu a phan nad oedd ei angen ar bobl mwyach i hela. Nid oedd y brîd hwn yn swnllyd iawn, felly roedd ei olwg yn cadw tresmaswyr i ffwrdd ac nid oedd angen iddo gyfarth.

Gellid ystyried y brîd hwn yn flêr, wedi'r cyfan, roedd y Bulldog Almaeneg wrth ei fodd yn chwarae pan nad oedd. hela. Er ei fod yn frîd ffyddlon i orchymyn ei berchennog, roedd braidd yn ystyfnig ac yn anodd ei hyfforddi, gan ofyn am lawer o ymdrech.amynedd.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lygoden? Du, llwyd, marw a mwy

Roedd yn gydnaws ag anifeiliaid eraill

Fel y gallwch ddarllen hyd yma, cafodd y brîd hwn ei fridio i hela ac yn eu hamser rhydd cymryd rhan mewn rasys, a wnaeth iddynt ddod yn frîd ymosodol iawn . Yn y modd hwn, nid oedd gan y Bulldog Almaenig fawr o gydnawsedd ag anifeiliaid eraill.

Ond, petaech yn codi'r ci hwn ac am iddo ddod i arfer ag anifeiliaid eraill, fel cŵn, er enghraifft, byddai'n bosibl. Byddai'n rhaid i chi ddod â'r ci i arfer â byw gyda gwahanol gwn o oedran ifanc.

Oeddech chi'n arfer dod ymlaen yn dda gyda phlant a dieithriaid?

Yn union fel nad yw Bulldog yr Almaen yn cyd-dynnu'n dda iawn ag anifeiliaid anhysbys, nid yw'n wahanol gyda phlant. Oherwydd ei sgiliau hela a'i lefel uchel o ymddygiad ymosodol, gallai'r ci hwn frifo plentyn yn hawdd, felly ni allai adael plant ar eu pen eu hunain gydag ef.

Fodd bynnag, pan ddaeth at ddieithriaid, roedd yn tueddu i beidio â chael ar hyd yn dda. Mae'n bwysig ystyried bod y brîd hwn wedi'i greu ers blynyddoedd lawer i warchod cartrefi, mae'r ymddygiad anoddefiad hwn tuag at ddieithriaid yn normal.

A ellid ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Ar hyn o bryd, rydym yn gwybod na all cŵn fod ar eu pen eu hunain am amser hir, yn enwedig rhai bridiau. Pan fydd cŵn yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain gartref am amser hir, gallant ddatblygu iselder a gorbryder.

Ar y llaw arall, nid yw'r Bulldog Almaenig yn gwneud hynny.a ydych chi'n gwybod a allai aros ar ei ben ei hun am amser hir, gan nad oes llawer o gofnodion am y brîd hwn. Ond yr hyn sy'n hysbys yw bod eu disgynyddion, fel y Dogo Almaenig a'r Bocsiwr, yn fridiau na allant dreulio cyfnodau hir ar eu pen eu hunain oherwydd eu bod yn mynd dan straen yn hawdd.

Beth oedd y gofal a roddwyd i'r Ci Tarw Almaenig?

Fel cŵn heddiw, mae angen gofal arbennig ar Bulldog yr Almaen i gyflawni ei swyddogaethau. Parhewch i ddarllen a darganfyddwch beth oedd y rhagofalon.

Gweithgareddau corfforol

Oherwydd eu bod yn fridiau a dreuliodd y diwrnod yn gweithio, daethant yn wrthiannol ac yn egnïol. Gan mai hela oedd eu prif swydd, byddent yn sicr wedi ymarfer llawer. Mae angen mwy na dwy awr o weithgarwch corfforol ar y ci Boxer, sef disgynnydd agosaf y Bulldog Almaenig.

Byddai’r Ci Tarw Almaenig wedi treulio’r rhan fwyaf o’r diwrnod yn gweithio ar ffermydd gyda’u perchnogion. Byddai hyn yn cynnwys diogelu a gwarchod rhag bygythiadau i dda byw. Trwy gydol y dydd, roedd cyflawni'r holl weithgareddau hyn yn ddigon.

Bwydo

Gan eu bod yn gweithio drwy'r dydd yn ymarfer, hynny yw, hela, credir bod angen llawer o fwyd ar y brîd hwn i aros. iach. Mae'n debyg bod gan y Bulldog Almaenig archwaeth iach. Fodd bynnag, mae popeth yn dangos bod archwaeth yr anifail yn lleihau.

Gan na allai pobl dosbarth isdigon o adnoddau ariannol i gadw'r anifail yn cael ei fwydo, dechreuon nhw gynnig llai o fwyd i'r ci. O ganlyniad, bu'n rhaid i'r Bulldog Almaeneg addasu i'r realiti newydd hwn, gan ddod yn llai ac yn llai dros y blynyddoedd.

Gofal gwallt

Roedd y Bulldog Almaenig yn frîd hawdd i ofalu amdano, felly mae'n hawdd gofalu amdano. roedd ffwr yn fyr, yn llyfn ac yn colli ychydig. Er bod ei weithgareddau dyddiol, fel hela, ymladd ag anifeiliaid eraill, yn ei wneud yn fudr iawn, roedd ei got yn hawdd i'w glanhau ac nid oedd angen ei gwneud yn aml.

Mae'r brîd hwn, yn wahanol i rai Cŵn Tarw presennol, yn gwneud hynny. nid oedd ganddynt yr un crychau dwfn ar eu hwyneb a'u corff ag oedd angen eu glanhau yn aml. Hefyd, gan eu bod yn gŵn oedd yn chwarae chwaraeon gwaed, roedden nhw'n gofalu amdanyn nhw eu hunain.

Iechyd

Er bod Bulldog yr Almaen yn gi gwydn iawn, mae rhai problemau iechyd yn codi oherwydd bod y cŵn hyn yn codi. i strwythur ei esgyrn. Gan fod ganddynt goesau tenau a chyhyrol, credir eu bod wedi cael problemau gyda'u pengliniau a'u cluniau, megis dysplasia'r glun.

Cafodd dysplasia'r glun ei achosi oherwydd eu tyfiant cyflym a'u cymeriant carbohydrad uchel, a wnaeth ei phwysau. cynyddu. Yn ogystal, mae'n debyg eu bod nhw'n dueddol o ymchwyddo, problemau coluddol a hypothyroidiaeth.

Roedd rhai cŵn yn ddisgynyddion tarw'r Almaen

Rydych chi eisoes yn gwybod bod yDaeth German Bulldog i ben oherwydd y gwahanol groesfannau yr ymostyngwyd iddynt. O'r croesfannau hyn, ganed bridiau eraill sy'n dal i fodoli heddiw ac sy'n gallu cael eu dof.

Dane Fawr

Fel yr hen Berch yr Almaen, mae'r Dane Fawr hefyd yn gi mawr. Gall y brîd hwn fesur tua 86 cm o uchder a phwyso hyd at 90 kg, felly'n fwy na'i hynafiad, y Bulldog Almaeneg.

Yn ogystal, mae ganddo gôt fer a thrwchus hefyd. Gellir dod o hyd i'r Dane Fawr mewn lliwiau, brindle, ffawn, du a glas. Yn ogystal, mae'n gi addfwyn a dof iawn gyda phlant, yn ddibynadwy ac yn ffyddlon i'w berchnogion.

Boxer

Mae cŵn bocsio yn ffyddlon a chariadus iawn, yn adnabyddus am eu bod yn cael ynghyd yn dda iawn gyda phlant, gan eu bod wrth eu bodd yn chwarae. Pan gaiff ei hyfforddi a'i addysgu'n briodol, gall hefyd fyw'n normal gyda chathod.

Er eu bod yn fawr, yn mesur tua 60 cm o uchder ac yn pwyso 32 kg, maent yn ymddangos yn beryglus, ond nid ydynt. O'u magu o oedran ifanc gyda theulu, dônt yn ffyddlon iawn i'w perchnogion a'u cŵn gwarchod gwych.

Rhodesian Ridgeback

Fel y Bulldog Almaenig, mae gan y Rhodesian Ridgeback ddisgwyliad bywyd o 10 mlynedd. Yn mesur tua 63 cm o daldra ac yn pwyso 34 kg, mae'r ci hwn o faint canolig. Mae ganddi'r enw o ennill pobl drosodd am ei natur dyner a'i chwmnïaeth.

Mae ganddicorff athletaidd a llawer o wrthwynebiad corfforol, nodweddion a etifeddodd gan y Bulldog Almaeneg. Gan ei fod yn gi canolig ei faint, mae angen ymarfer y ci hwn o leiaf unwaith y dydd, naill ai gyda theithiau cerdded neu gemau.

Boerboel

Os ydych am fabwysiadu ci sy'n Disgynnydd y Bulldog Almaeneg, mae'r Boerboel yn opsiwn da. Mae'r brîd hwn yn dawel iawn, yn hyderus ac yn ddeallus, gan ei wneud yn gi anwes da. Mae'r Boerboel wrth ei fodd â theithiau cerdded, yn enwedig os yw'n un hir.

Mae'r brîd hwn yn fawr, yn mesur hyd at 77 cm o uchder ac yn pwyso rhwng 65 ac 80 kg. Mae gan y Boerboel ddisgwyliad oes o 12 mlynedd. Gyda'r holl nodweddion hyn, mae'n gi delfrydol ar gyfer plant a gwyliadwriaeth.

American Pit Bull Daeargi

Yn debyg iawn i'r Bulldog Almaenig, am amser hir credwyd bod y Americanaidd Roedd Pit Bull Terrier yn ddisgynnydd iddo. Dros y blynyddoedd collodd y ddamcaniaeth hon gryfder oherwydd diffyg tystiolaeth wyddonol. Ond yr hyn rydyn ni'n ei wybod yw bod gan y ci hwn ddisgwyliad oes o 15 mlynedd.

Mae'r American Pit Bull Terrier yn gyhyrog iawn oherwydd ei faint, gan achosi ofn arbennig mewn pobl. Fodd bynnag, nid yw'r brîd hwn mor elyniaethus ag y mae'n ymddangos, mae'n chwareus, yn hyderus ac mae ganddo anian sefydlog.

Ci Tarw Almaenig: ci teyrngarol ydoedd

Roedd y Bulldog Almaenig yn ci ffyddlon iawn i'w perchenogion. Wedi gweithio am gyfnodau hir yn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.