Personoliaeth Dalmataidd: gweler prif nodweddion y brîd

Personoliaeth Dalmataidd: gweler prif nodweddion y brîd
Wesley Wilkerson

Nabod personoliaeth y Dalmatian

Ydych chi'n meddwl mabwysiadu Dalmatian ond ddim yn gwybod sut le yw ei bersonoliaeth? Yna dysgwch sut le yw natur y ci hwn a sut i ddelio ag ef! Byddwn yn esbonio'n fanwl bob nodwedd o ymddygiad Dalmataidd, yn ogystal â'u hanes, sydd wedi gwneud y brîd hwn mor ffyddlon ac amddiffynnol.

Byddwch hefyd yn darganfod y gall y brîd hwn fod â nodweddion negyddol yn ei bersonoliaeth. Ond nid oes rhaid i chi boeni, oherwydd mae yna ffyrdd o reoli'r ci pan fydd yn dangos ymddygiad mwy ymosodol ac an-dderbyngar. Felly, edrychwch ar y canlynol yn fanylach a darllen hapus!

Nodweddion cadarnhaol ym mhersonoliaeth y Dalmatiaid

Mae Dalmatiaid yn gŵn sy'n swyno pobl nid yn unig oherwydd lliw eu cotiau, ond hefyd oherwydd ei bersonoliaeth ragorol. Gweler isod bopeth am bersonoliaeth yr anifail hwn a darganfyddwch pam ei fod yn cael ei garu gymaint.

Yn hoffi plant

Ar ôl derbyn gofal a hyfforddiant da, mae cŵn yn creu cwlwm cryf iawn gyda'u perchennog. Weithiau gyda phlant nid yw'n wahanol. Mae Dalmatians, sy'n gwn chwareus iawn, yn hoff iawn o blant.

Felly, gan fod ganddyn nhw lawer o egni, mae'n opsiwn da eu gadael gyda'i gilydd, fel bod y ddau yn ei wario. Fodd bynnag, mae'n bwysig goruchwylio pan fydd y ci yn chwarae gyda nhw, oherwydd gan eu bod yn ganolig eu maint, gallant wneud hynnybrifo'r plentyn wrth chwarae. Ar ben hynny, mae'n gi tawel a dost.

Mae'n gi gwarchod

Defnyddiwyd Dalmatiaid, yn 1800, yn Ewrop, yn helaeth fel cŵn gwarchod. Ar yr adeg hon, roeddent yn amddiffyn ceffylau a cherbydau rhag niwed. Ond, gyda dyfodiad automobiles yn y 19eg ganrif, gadawyd y brîd hwn o'r neilltu, gan ddod yn anifail anwes yn unig. Er gwaethaf hyn, arhosodd ei bersonoliaeth amddiffynnol, a dyna pam y cafodd y brîd hefyd y swyddogaeth o fod yn gi gwarchod cartref.

Y gwir yw bod pob ci, ni waeth faint o filiynau o flynyddoedd y maent wedi bod yn cyd-fyw ag ef. bodau dynol, nid ydynt yn colli eu greddf amddiffynnol. Fodd bynnag, y rhai sy'n cael eu bridio i amddiffyn sydd â'r reddf gryfaf, fel sy'n wir am Dalmatiaid.

Teyrngarwch yw un o'u nodweddion

Dalmatiaid, gan eu bod wedi bod yn warchodwyr ers blynyddoedd lawer, maent wedi datblygu teyrngarwch fel un o'u prif nodweddion.

Ffordd gyffredin iawn i Dalmatiaid ddangos y nodwedd hon i'w perchennog yw mynd gydag ef bob amser. Hynny yw, gall eich dilyn o gwmpas y tŷ a hyd yn oed mewn mannau anarferol, fel yr ystafell ymolchi. Yn y modd hwn, mae'n dangos ei fod ar eich ochr chi waeth beth fo'r sefyllfa.

Deallus

Mae Dalmatiaid yn ddeallus iawn ac yn safle 39 ymhlith y cŵn callaf yn y byd. Mae hyn yn golygu bod gyda chyfartaledd o 20ailadroddiadau mae'r Dalmatian yn gallu dysgu gorchymyn newydd.

Cofiwch, os yw eich Dalmatian yn dal i fod yn gi bach, dyma'r cyfnod gorau i'w hyfforddi, oherwydd bydd yn dysgu'n haws. Ond peidiwch â phoeni, hyd yn oed fel oedolyn gall y ci hwn gael ei hyfforddi a dod yn ufudd iawn i chi.

Cyfeillgar

Ar hyn o bryd, mae ymchwil wyddonol sy'n esbonio pam mae cŵn yn gyfeillgar, yn enwedig gyda bodau dynol. Mae un o'r prif ffactorau yn gysylltiedig â'i esblygiad genetig, sydd wedi mynd trwy newid. Mae'r blynyddoedd hir o hyfforddiant wedi gwneud cŵn yn fwy cyfeillgar na'u cyndeidiau, y bleiddiaid.

Fodd bynnag, mae gwrywod o'r brîd Dalmataidd yn tueddu i fod yn fwy gelyniaethus na benywod, ond gyda hyfforddiant gall yr ymddygiad hwn newid. Hefyd, oherwydd eu bod yn dof, nid oes angen llawer o hyfforddiant arnynt i ymddwyn o flaen ymwelwyr a chŵn eraill.

Mae Dalmatian yn frîd allblyg

Mae'r brîd hwn yn naturiol gynhyrfus iawn. Go brin y gwelwch yr anifail hwn yn sefyll mewn cornel. Os yw'r ymddygiad hwn yn digwydd yn aml, mae'n arwydd nad yw iechyd eich ffrind blewog yn gyfredol.

Dalmatians, gan eu bod yn allblyg, wrth eu bodd yn chwarae, rhedeg, cerdded a bod bob amser wrth ochr eu perchennog i gyflawni y gweithgareddau hyn. Y gwir yw bod Dalmatiaid yn gŵn allblyg iawn nid yn unig gyda'u perchennog, ond hefydhefyd gyda phobl y maent yn dod i arfer ag ef.

Mae'n dderbyngar

Gan nad yw'n gi tiriogaethol ac ymosodol, mae'r Dalmatian yn barod iawn i dderbyn cŵn a phobl y mae'n eu hadnabod. Yn union fel, y ffordd y mae Dalmatiaid yn croesawu eu perchennog pan ddaw adref neu rywun y mae'n ei adnabod, yw trwy neidio ar ben y person a llyfu. Yr ymddygiad hwn yw'r ffordd y mae'n dangos ei anwyldeb a'i fod yn mwynhau cwmni ei berchennog.

Yn ogystal, fel ci bach mae'n tueddu i fod yn fwy parod i'w dderbyn nag fel oedolyn. Felly, pan gaiff ei fagu mewn cysylltiad â'i berchennog a'i deulu yn unig, mae'n debyg na fydd yn ymddiried mewn dieithriaid.

Sensitif a chariadus

Mae Dalmatiaid yn frid sensitif iawn, er eu bod yn gwn gwarchod . Fel bridiau eraill, ni ellir eu gadael ar eu pen eu hunain yn hir. Fel arall, gallant ddatblygu pryder gwahanu. Felly, rhowch hoffter i'ch anifail anwes pan fyddwch gartref a phan fyddwch chi'n cyrraedd.

Yn ogystal, mae'r brîd hwn yn hoffus iawn. Yn yr un modd ag y mae'n sensitif, bob amser angen cael rhywun o gwmpas, maent yn barod iawn i dderbyn hoffter, yn ogystal â dychwelyd. Mae hyn yn ei wneud yn gydymaith gwych nid yn unig i oedolion, ond yn enwedig i blant, sydd wrth eu bodd yn ei gwtsio.

Nodweddion personoliaeth negyddol y Dalmatian

Er bod y Dalmatian yn frîd sy'n mae ganddo lawer o nodweddion personoliaeth gadarnhaol,mae yna hefyd rai pwyntiau o'ch anian a all fod yn negyddol. Gweler isod beth ydynt.

Ychydig yn anufudd

Fel y gallech ddarllen mewn testunau blaenorol, mae'r Dalmatian yn frîd ci deallus iawn, ond yn ystyfnig, sy'n cynhyrchu rhywfaint o anufudd-dod. Felly, os na fyddwch yn eu hyfforddi pan fyddant yn dal yn ifanc, gall y brîd hwn dyfu i fyny gyda'r nodwedd anodd hon.

Yn ogystal, oherwydd bod angen llawer o anwyldeb a sylw arnynt, gallant ddatblygu'r ymddygiad hwn i gael eich sylw. Ond yn gyffredinol, gydag amynedd, gellir ei hyfforddi a dod yn gi ufudd hardd.

Gall fod yn ddrwgdybus o ddieithriaid

Oherwydd eu bod wedi bod yn gŵn gwarchod ers blynyddoedd lawer, mae'n arferol i hyn ci yn wyliadwrus o ddieithriaid. Wedi'r cyfan, gall ddeall bod y person hwnnw'n fygythiad i'w berchennog. Am y rheswm hwn, bydd eich Dalmatian bob amser yn effro ac yn sylwgar, i wybod beth sy'n digwydd o'i gwmpas.

Fodd bynnag, bydd cymdeithasu'ch anifail anwes o oedran ifanc yn ei helpu i ddod yn gyfarwydd â phobl y mae'n ymddiried ynddynt. Felly, bydd yn datblygu ei sgiliau cymdeithasoli ac yn gallu mwynhau cwmni dieithriaid.

Mae gan y ci egni bron yn ddihysbydd

Gan ei fod yn gi gwarchod, mae ei eneteg wedi'i datblygu felly ei fod yn gwneud ci llym. Gwnaeth y nodwedd hon y Dalmatian yn egniol iawn.

Oherwydd eu bod wedillawer o egni i'w wario, mae'n frid sydd angen lle i chwarae a rhedeg. Yn ogystal, mae angen tiwtor arnyn nhw sydd â digon o amser i fynd â nhw allan am dro a chwarae. Os nad yw'r perchennog yn cyflawni'r gweithgareddau hyn gyda'r anifail anwes bob dydd, gall ddod yn straen ac yn ymosodol.

Gweld hefyd: Ceirw: mathau a nodweddion yr anifail hwn hefyd yn bresennol ym Mrasil

Sut i ddelio â phersonoliaeth y Dalmatian

Nawr rydych chi'n gwybod beth yw'r prif beth. nodweddion personoliaeth y Dalmatian, yn gadarnhaol ac yn negyddol. Ond cyn i chi ddod â'r ci hardd hwn adref, mae angen i chi ddysgu delio â'i bersonoliaeth. Edrychwch arno!

Gweld hefyd: Cardinal: nodweddion, cân, pris, gofal a mwy

Dechrau hyfforddi fel ci bach

Gall Dalmatiaid fod yn gyfeillgar a derbyngar iawn, fodd bynnag, gallant fod yn ymosodol ac yn anufudd. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, mae angen i chi hyfforddi'ch ci o oedran cŵn bach. Gan hyny, y mae y tebygolrwydd yn fwy y dysgwylia efe y gorchymynion yn gynt.

Er mwyn ei hyfforddi, gellwch ddechreu trwy ei ddysgu pa le i wneyd ei anghenion ffisiolegol, pa le yn y tŷ y caiff aros, a all efe orwedd. ar y soffa neu'r gwely , er enghraifft. Am hyn, bob tro y mae'r ci yn ufuddhau, canmolwch ef a rhowch wledd iddo. Maen nhw'n dysgu'n haws pan fyddan nhw'n cael eu gwobrwyo.

Anogwch ymarfer corff

Oherwydd eu bod nhw'n gŵn sydd â llawer o egni i'w ddefnyddio, mae angen iddyn nhw wneud ymarfer corff bob dydd, neu fe allan nhw ddod yn ymarfer corff. gelyniaethus. Oherwydd bod ganddo'r nodwedd hon, mae'n iawna nodir ar gyfer athletwyr, gan ei fod yn cefnogi cyfnodau hir o gerdded, nofio a rhedeg.

Mae angen i Dalmatian, ar gyfartaledd, ymarfer 2 i 3 gwaith y dydd. Gall yr ymarferion bara rhwng 35 a 50 munud, sy'n ddigon o amser i gadw iechyd ac ymddygiad Dalmatian yn gytbwys.

Neilltuo amser ar gyfer teithiau cerdded

Yn union fel y mae angen ymarferion ar y brîd hwn, maen nhw hefyd angen amser i gerdded. Mae llawer o fanteision i Dalmatiaid wrth fynd am dro, gan mai dyma'r adeg pan fydd y ci agosaf at ei berchennog, sy'n atal y ci rhag datblygu pryder gwahanu.

Felly, ewch â'ch ci am dro bob amser hyd at 3 gwaith y dydd am 1. awr. Felly, os yw'n cymdeithasu â chŵn eraill, bydd bob amser yn aros gyda'i anian sensitif, cyfeillgar ac amddiffynnol.

Cadwch eich ci wedi'i fwydo a'i hydradu'n dda

Mae angen i Dalmatiaid, fel cŵn eraill, dderbyn a diet sy'n llawn maetholion, fel eu bod bob amser yn aros yn actif ac yn iach. Felly, i wneud hyn yn bosibl, dylech bob amser fwydo'ch anifail anwes â phorthiant da. Ac wrth gwrs, peidiwch ag anghofio eu bwydo yn ôl eu pwysau a'u hoedran.

Yn ogystal, mae'n hanfodol cadw ci'r brîd hwn wedi'i hydradu'n dda, yn enwedig mewn tywydd poeth, fel nad oes gan y ci broblemau iechyd .

Dalmatiaid: cwn gwirioneddol annwyl

Yn hwnerthygl, gallech weld popeth am bersonoliaeth y Dalmatian. Rydych chi wedi dysgu bod gan y ci canolig hwn nodweddion ymddygiadol trawiadol iawn. Yn ogystal, gallech weld bod ganddo hefyd rai nodweddion negyddol mewn perthynas â'i bersonoliaeth.

Gall y Dalmatian fod, mewn rhai achosion, ychydig yn anufudd ac yn amheus o ddieithriaid. Ond, y brif nodwedd yw'r ffaith bod ganddyn nhw lawer o egni i'w wario, sy'n golygu bod angen i'r tiwtor fynd ag ef am dro yn aml. Mae'r nodwedd olaf hon yn golygu bod angen llawer o amser arnynt gan y perchennog.

Nawr eich bod yn gwybod popeth am natur y ci hwn a sut i ddelio â'i bersonoliaeth, rydych chi'n barod i fynd â'r brîd hwn i'ch cartref. Bydd gennych gi gwarchod gwych a chydymaith cerdded.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.