Pitbull gyda rottweiler: nodweddion, pris a mwy!

Pitbull gyda rottweiler: nodweddion, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Dewch i gwrdd â'r cymysgedd diddorol o pitbull a rottweiler!

Ydych chi erioed wedi meddwl beth allai ddod o gymysgu pitbull gyda rottweiler? Mae'r ddau frid gwydn hyn yn aml yn boblogaidd iawn gan bobl sy'n chwilio am gŵn gwarchod. Felly, mae'n ddewis arall gwych i gael anifail anwes sydd â genynnau o'r ddau frid, yn enwedig os ydych chi'n chwilio am gi â nodweddion penodol iawn, fel sy'n wir am y math hwn o gymysgedd.

Mae'r ci hwn, yn ogystal â gwrthsefyll a hardd, mae ganddi nodweddion diddorol iawn. Ar ben hynny, mae angen i chi ei adnabod yn fanwl cyn ei fabwysiadu i wybod sut i ofalu amdano fel y mae ei angen! Felly, yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am y cymysgedd rhwng y pitbull a'r rottweiler. Felly, edrychwch ar yr holl fanylion am yr anifail anwes hwn isod! Darllen hapus!

Nodweddion y brid Pitbull a Rottweiler

Mae'r cymysgedd o Pitbull a Rottweiler yn cynhyrchu rhai nodweddion unigryw. Mae'r ddau gi yn gryf ac yn fawreddog, ond beth yw canlyniad y cymysgedd hwn? Gweler mwy o fanylion isod.

Tarddiad a hanes y brîd

Mae tarddiad y cymysgedd rhwng pitbull a rottweiler yn dod o groesfannau a wnaed heb y bwriad, i ddechrau, o gael brid diffiniedig at ba bynnag ddiben . Dyma un o'r fersiynau hysbys.

Mae'r fersiwn arall yn dweud y ceisiwyd cŵn gwarchod gyda meintiau mwy.Mae pitbull bob amser wedi bod yn gi sy'n ymroddedig i ymladd a chwaraeon dirgel o ymladd â chŵn eraill. Roedd y Rottweiler, ar y llaw arall, yn gi a ddefnyddiwyd yn hanesyddol i fugeilio defaid yn yr Hen Rufain.

Felly, roedd croesi’r ddau frid yn ymgais i greu ci gwarchod rhagorol, gan uno cryfderau’r ddau. bridiau : sylw, cryfder ac ystwythder. Felly, meddyliwyd am y gymysgedd er mwyn cael ci gwarchod a allai ddelio â gofodau mawr gyda llawer mwy o gryfder!

Defnyddiwyd hwy mewn chwaraeon gwaed ac mewn ymladd cŵn

Flynyddoedd yn ôl, roedd y defnyddiwyd cymysgedd o pitbull a rottweiler ar gyfer ymarfer chwaraeon gwaed. Yn anffodus roedd hyn yn gymharol gyffredin, a arferai wneud elw da i'r bridwyr ac i'r rhai a oedd, mewn gwirionedd, yn cymryd rhan yn y math hwn o weithgaredd.

Fodd bynnag, mae'n bwysig pwysleisio nad yw'r brîd hwn yn dreisgar. wrth natur, gan fod hyn yn dibynnu llawer ar y fagwraeth a'r sylw yr ydych yn ei gyfeirio at yr anifeiliaid hyn, a all fod yn warchodwyr rhagorol nid oherwydd trais, ond oherwydd y teyrngarwch a'r bartneriaeth sydd ganddynt fel arfer â'u perchnogion.

Gellir eu camddeall a fisas cŵn drwg

Yn anffodus, mae'r pitbull gyda rottweiler yn gi sy'n dioddef llawer o ragfarn. Oherwydd ei hanes o ymladd a thrais mawr, mae fel arfer yn gysylltiedig â phroffil anifail treisgar, nad yw'n peri pryderi realiti.

Cŵn cyffredin ydyn nhw, gydag anian ychydig yn gryfach, oherwydd eu hymdeimlad o deyrngarwch, ond sy'n garedig a chyfeillgar, yn dibynnu'n uniongyrchol ar y math o fagwraeth a roddir iddynt.

Mae hyfforddiant a chymdeithasu o oedran ifanc yn bwysig

Fel y dywedais, nid yw pitbull gyda rottweiler yn gi naturiol treisgar. Mae'r cyfan yn dibynnu ar sut rydych chi'n hyfforddi'r ci ers ei fod yn gi bach, ac mae hyn yn bosibl, o ystyried ei fod yn ddeallus iawn, yn dysgu gorchmynion mewn ffordd syml a chyflym iawn.

Y peth pwysicaf yw peidio â defnyddio trais yn y broses, a chymryd ychydig o ymdrech, oherwydd oherwydd bod ganddo lawer o egni, gall fod ychydig yn wasgaredig. Serch hynny, mae'n broses sydd fel arfer yn rhoi canlyniadau da ac yn helpu gyda'u hymddygiad yn gyffredinol.

Pittbull gyda rottweiler: ci y tu hwnt i ymddangosiadau

Ci yw'r pitbull gyda rottweiler mae gan hynny lawer o hanes, ac yn anffodus, dim ond y pwynt negyddol sy'n gysylltiedig â natur gref yr anifail anwes y mae pobl yn ei weld. Mae'r ci hwn, fel unrhyw un arall, yn ffrind caredig a ffyddlon sydd angen gofal arbennig gyda'i iechyd, yn ogystal â mynnu llawer o anwyldeb a sylw.

Gan ei fod yn naturiol yn gi gwarchod, mae'n tueddu i amddiffyn ei diriogaeth ffynnon ei hun a phawb y mae'n eu caru, fel na fydd ffigwr rhyfedd yn cael derbyniad da. Fodd bynnag, mae'r anifail bob amser yn agored i ddysguac, am y rheswm hwn, mae ei hyfforddi yn ateb diddorol sy'n gwarantu ei ymddygiad da, fel y gall addasu i ffordd o fyw mwy cymdeithasol.

bod bridwyr y ddwy ras wedi penderfynu eu croesi. Y canlyniad yw ci mawr sy'n ddefnyddiol iawn mewn gweithgareddau gwarchod ac amddiffyn. Gallant hefyd fod yn ddigywilydd. Fodd bynnag, mae hyn yn gofyn am hyfforddiant a bridio da.

Maint a phwysau'r brid

Gall y ci sy'n deillio o groesi pitbull gyda rottweiler, gyrraedd maint cyfartalog sy'n amrywio o 63 cm i 73 cm, a gall hefyd fod yn fwy na'r terfyn hwn. Mae hyn yn dibynnu llawer ar ei ddatblygiad a'i ddeiet.

Fodd bynnag, mae modd dweud mai ci mawr yw hwn a bod ganddo strwythur cyhyrol cadarn iawn, sy'n rhoi'r argraff y gall fod yn fwy na mae'n edrych.

Côt y pitbull gyda'r rottweiler

Mae'r gôt sy'n deillio o groesi'r pitbull a'r rottweiler fel arfer yn dywyll, fel bod ei wallt yn fyr. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu llawer ar yr amrywiadau sydd gan y ddau frid yn barod, y gellir eu defnyddio fel gwybodaeth enetig ar gyfer datblygiad eich ci.

Nodwedd gyffredin arall yw'r ffaith bod gan y gôt, gan amlaf, dywyllwch. lliw, mae hyn yn ffordd o gydnabod bod y ci yn ganlyniad y cymysgedd a nodir. Serch hynny, mae'n bosibl dod o hyd i amrywiadau eraill sy'n llai cyffredin ac sy'n cynhyrchu cŵn â lliwiau sy'n amrywio yn ôl hanes y cŵn a gychwynnodd y groesfan.

Disgwyliad Oes

Disgwyliado'r ci sy'n deillio o'r cyfuniad o pitbull a rottweiler yn dilyn yr un disgwyliadau gan gŵn yn gyffredinol. Mae amrywiad o 12 i 18 mlynedd yn ôl gofal iechyd, bwyd a phwyntiau pwysig eraill.

Y ffaith yw, oherwydd eu bod yn anifeiliaid anwes cryf a mawr, mae rhai pobl yn tueddu i beidio â chynnig yr holl ofal angenrheidiol. yn hanfodol ac yn bwysig iawn i iechyd y ci. Er enghraifft, mae llawer o berchnogion yn esgeuluso'r arferiad o ddarparu bwyd maethlon premiwm ar ei gyfer, gan ei ymdrochi bob pythefnos a'i frechu'n flynyddol.

Ar ben hynny, rhaid i chi fod yn ymwybodol bob amser o'r ymweliad arferol â'r milfeddyg a, hyd yn oed yn fwy, gofalu am fywyd beunyddiol y ci, cynnig bwyd iachus iddo a'i annog i ymarfer gweithgareddau corfforol.

Personoliaeth y brid pitbull gyda rottweiler

Ydych chi erioed wedi dychmygu yn y Beth fyddai cymysgedd o bersonoliaethau pitbull a rottweiler edrych fel? Yn wir, mae natur gref cŵn yn creu anifail anwes gyda llawer o bersonoliaeth! Gweler mwy o fanylion ar y pwnc:

A yw'n frîd swnllyd a blêr iawn?

Y peth diddorol am y cymysgedd o pitbull a rottweiler yw nad y math hwn o gi yw'r mwyaf swnllyd ac nad yw'n cyfarth fawr ddim. Fodd bynnag, mae'r ci yn chwareus iawn, yn enwedig ym mlynyddoedd cyntaf ei fywyd, felly gall fynd yn flêr.

Fodd bynnag, wrth iddo heneiddio a dod yn oedolyn, mae'n tueddu i fynd yn fwy.yn ganolog ac yn ddifrifol, er ei fod yn mwynhau chwarae gyda'i berchnogion yn fawr. Felly, y cyngor bob amser yw neilltuo peth amser o'ch diwrnod i gael hwyl gyda'r ci, fel ei fod yn cael eiliad o ymlacio a hwyl i dreulio ei egni.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw? Oes a mwy!

Cydnawsedd y brîd ag anifeiliaid eraill <7

Er ei fod yn ddigywilydd i raddau, mae’r ci sy’n cael ei eni o gymysgedd o pitbull a rottweiler yn tueddu i fod yn anian. Mae hyn yn golygu, fel arfer, nad yw'r anifail anwes yn addasu'n hawdd i anifeiliaid eraill. Fodd bynnag, mae hyn yn hawdd iawn i'w symud o gwmpas!

Gall y ci, o gael ei gyfarwyddo'n dda o ddechrau ei greadigaeth, dyfu'n gwrtais, yn ddisgybledig ac yn gyfeillgar iawn ag anifeiliaid eraill sy'n trigo yn yr un amgylchedd ag ef. Hynny yw, mae'n hanfodol bod y tiwtor yn cyfarwyddo'r anifail i fynd at anifeiliaid anwes eraill o'r dechrau i gael canlyniadau da.

A ydynt fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Fel arfer, nid yw brid pitbull gyda rottweiler yn cyd-dynnu'n dda iawn â dieithriaid. Mae'r ci sy'n tarddu o'r gymysgedd yn tueddu i fod yn amddiffynnol iawn ac yn gysylltiedig iawn â'i berchnogion ac i bawb sy'n rhan o'i gydfodolaeth. Gall unrhyw berson dieithr arall sydd yn yr un amgylchedd roi straen ar yr anifail.

Er bod hwn yn ymddygiad y gellir ei reoli gyda bridio da ac ysgogi cydfodolaeth â phobl ac anifeiliaid eraill, mae greddf y ci bythbydd yn un o amddiffyniad a thiriogaethol. Am y rheswm hwn, argymhellir peidio â gadael iddo aros yn rhydd ym mhresenoldeb dieithriaid, oherwydd gall ei ymateb fod yn anrhagweladwy.

A ellir eu gadael ar eu pen eu hunain am amser hir?

Gan fod y ci yn gymysgedd o pitbull a rottweiler a bod ganddo anian gref, o'i adael ar ei ben ei hun am amser hir, gall wneud llawer o ddifrod. Yn ogystal, mae perygl iddo fynd yn ymosodol iawn oherwydd unigrwydd, o ystyried ei ddiffyg sgiliau gyda phobl eraill.

Mae'n bwysig iawn felly mai chi yw cydymaith y ci, yn enwedig yn ystod y misoedd cyntaf. bywyd, neu hyd yn oed eich bod chi'n gyfarwydd ag ef o oedran cynnar i gwmni pobl neu anifeiliaid eraill. Yn y modd hwn, bydd yr eiliadau mwyaf unig yn llawer llai dinistriol iddo.

Pris a chostau wrth brynu pitbull gyda rottweiler

Os oes gennych ddiddordeb yn y ci hwn sydd mor anian , ond hefyd yn ffrind gwych, mae'n bwysig gwybod y pris cyfartalog. Gwiriwch islaw pris cymysgedd pitbull-rottweiler a hefyd y costau cyfartalog i ofalu'n dda am y ci.

Pris ci Pitbull gyda rottweiler

Ci bach pitbull gyda rottweiler mae ganddo bris fel arfer sy'n amrywio rhwng $2,000 a $3,000, a gellir eu canfod hyd yn oed am brisiau rhatach os dewch o hyd i fridiwr sy'n cynnig amodau eraill ar gyfer y pryniant.

Mae'r pris ychydig ynMae canran uchel y ci yn digwydd oherwydd prinder croesfridio rhwng y ddau frid. Nid yw'n gyffredin dod o hyd i ffrwyth anifail anwes o'r cymysgedd hwn, sy'n gwneud ei bridwyr yn brin. Yn y sefyllfa hon, dim ond ychydig o leoedd penodol sy'n cynnig y brîd hwn ac, am y rheswm hwn, mae amrywiad da yn y pris y mae i'w gael.

Ble i brynu'r ci bach pitbull gyda rottweiler

Mae dwy ffordd o gaffael ci sy'n ganlyniad cymysgedd o pitbull a rottweiler: ei brynu gan fridwyr sy'n croesi bridiau neu gan fridwyr arbenigol. Os dewiswch brynu gan fridiwr, cofiwch wneud yn siŵr bod yr amodau y mae’r cŵn yn byw ynddynt yn ddelfrydol ac yn iach! Pryderwch bob amser am ansawdd bywyd yr anifeiliaid anwes yn y lle.

Ar y llaw arall, os prynwch yr anifail anwes gan fridwyr cyfreithlon, gallwch gael anifail anwes y mae ei rieni yn sicrhau cyfreithlondeb brîd pur. Felly, byddwch yn cael ci cyfreithlon o gymysgedd o pitbull a rottweiler.

Brechlynnau a chostau milfeddyg

Mae cost y milfeddyg ar gyfer ci pitbull gyda rottweiler fel arfer yr un fath ag un arall. mae cŵn yn mynnu. Nid oes unrhyw beth yn arbennig sy'n gwneud ymweliad ag arbenigwr yn amlach nag ar gyfer bridiau eraill.

Gall cost gyfartalog brechiadau a milfeddyg fod hyd at $300.00 yr ymweliad, gan mai'r ci dan sylw. yn un mawr. Fodd bynnag, ar gyferymweliadau arferol, gall y pris hwn fod yn is. Mae brechlynnau'n dilyn y pris cyffredin ar gyfer unrhyw gi, yn amrywio o $50.00 i $150.00 yn dibynnu ar y lleoliad a'r dos.

Costau gyda bwyd i'r ci

Mae bwyd hefyd yn dilyn yr un patrwm â'r bridiau eraill , gan nad oes gan y ci pitbull gyda rottweiler unrhyw anghenion penodol. Yn ogystal, mae bob amser yn dda cynyddu'r fwydlen gyda bwydydd naturiol, oherwydd oherwydd ei fod yn gi mawr, mae ganddo fwy o angen am faetholion.

Gall cost bwyd amrywio o $150.00 i $300,00 y mis , oherwydd y swm a amlyncwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl lleihau'r swm hwn yn sylweddol, gan ystyried y gall defnyddio llysiau a ffrwythau wneud i gost bwyd ostwng yn sylweddol.

Costau eraill: teganau, tai ac ategolion

Costau teganau , mae tai ac ategolion eraill hefyd yn dilyn pris ategolion ar gyfer cŵn eraill. Mewn siopau cyflenwi anifeiliaid anwes, gallwch ddod o hyd i brisiau sydd rhwng $100.00, fel y gallwch chi, gyda'r swm hwnnw, brynu cit gydag eitemau fel peli, llinynnau i'w brathu a danneddwyr eraill sy'n gwrthsefyll. Felly, mae angen i chi gaffael eitemau cryf iawn fel eu bod yn para am amser hir.

Gofal ci Pitbull gyda rottweiler

Mae angen peth gofal hefyd ar gi pitbull gyda rottweiler. Er gwaethaf bod yn gorfforol iawncryf, nid yw'n golygu y dylid gadael gofal amdano o'r neilltu. Gweler isod sut i ofalu am eich ffrind anifail anwes yn well.

Gofalu am gi bach Rottweiler Pit Bull

Nid oes gan gi bach Rottweiler Pit Bull eto'r holl wrthwynebiad y gall y brîd ei gyflawni. Felly, mae'n bwysig iawn ei atal rhag bod ym mhresenoldeb cŵn mawr eraill, mewn perygl o beidio â chael eu derbyn yn dda.

Cymerwch ofal yn bennaf o'i fwyd a chynigiwch le da iddo allu. cerdded o gwmpas a chwarae. Mae hyn oll yn bwysig iawn iddo ddatblygu'n iawn ac o fewn y safonau ar gyfer ci o'i faint.

Pryd ddylwn i fwydo'r ci?

Mae maint y bwyd ar gyfer y ci bach pitbull gyda rottweiler yn amrywio yn ôl ei gyfnod twf. Fel ci bach, mae'n cael dau bryd o fwyd y dydd, yn ogystal â bwyta byrbrydau, fel ffrwythau, trwy gydol y dydd.

Wrth iddo dyfu, mae angen cynyddu faint o fwyd hefyd. Pan ddaw'n oedolyn, mae angen iddo gael o leiaf ddau bryd o fwyd y dydd. Mae hefyd yn bosibl eu cymysgu â bwydydd eraill, fel llysiau a ffrwythau, trwy gydol y dydd i gydbwyso'r diet.

A oes angen llawer o weithgaredd corfforol ar y brîd hwn?

Mae gan y ci sy'n ganlyniad pitbull gyda rottweiler lawer o egni, felly mae'n bwysig iawn bodmae'n ymarfer gweithgareddau corfforol i goleddu ei iechyd cardiofasgwlaidd. Fodd bynnag, mae angen ei gymell i wneud gweithgareddau yn ôl ei faint, hynny yw, yn ôl ei oedran.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am ystlum? Brathu, ymosod, gwyn a mwy!

Pan yn fach, cysegrwch amser i fynd â'r ci am dro ac i chwarae gemau sy'n gofyn am symud. Pan fydd yn hŷn, gallwch gynyddu dwyster y gweithgareddau ychydig fel y gall eu gwrthsefyll. Mae hefyd yn bwysig iawn osgoi gweithgareddau dwys iawn pan fydd yn fach, gan wybod sut i barchu terfynau eich ffrind anwes.

Gofal hylendid cŵn

Yn olaf, gofalu am hylendid cŵn pitbull gyda rottweiler hefyd yn ffordd o ofalu am ei iechyd a'i les. Yn gyffredinol, dim ond ar ôl 60 diwrnod geni y dylid rhoi baddonau, yn ddelfrydol bob pythefnos.

Mae torri ewinedd hefyd yn angenrheidiol, ond gyda chyfnod hirach, a rhaid i ddannedd gael gwerthusiad milfeddygol bob amser, gan nodi gofal. gan y gweithiwr proffesiynol.

Chwilfrydedd am y pitbull gyda rottweiler

Deall popeth sydd angen i chi ei wybod am y pitbull gyda rottweiler, mae gennych wybodaeth am ei ofal a hyd yn oed ei dymer. Ond mae yna rai ffeithiau eithaf chwilfrydig am y brîd. Gweler isod.

Rheswm dros groesi'r ddau frid

Mae hanes y pitbull a'r rottweiler, mewn gwirionedd, yn chwilfrydig iawn. O
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.