Pogona: arferion, nodweddion a chwilfrydedd yr anifail anwes hwn

Pogona: arferion, nodweddion a chwilfrydedd yr anifail anwes hwn
Wesley Wilkerson

Pogona: y ddraig farfog

Ydych chi erioed wedi dychmygu cael draig fach yn anifail anwes? Gyda pogona, dyna'r teimlad mewn gwirionedd. Mae'r ymlusgiad hwn y gellir ei ddofi yn opsiwn gwych i'r rhai sy'n caru anifeiliaid egsotig ac sydd â'r cyfrifoldeb i ofalu am un gyda gofal mawr.

Nid ar hap a damwain, yr enw a roddir ar y pogona yw'r ddraig farfog. Mae'n creu argraff ar unrhyw un gyda'i olwg unigryw sy'n ymddangos fel pe bai wedi dod o'r lleoedd mwyaf anarferol yn y byd neu hyd yn oed o gyfnod arall mewn hanes.

Ond a oes gan unrhyw un y gallu i ofalu am pogona? Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n archwilio prif nodweddion yr anifail hwn fel y gallwch chi ddarganfod ai hwn yw'r anifail anwes delfrydol ar gyfer eich trefn.

Hanes a tharddiad y pogona

Ymlusgiaid ymhlith yr anifeiliaid hynaf ar y blaned, gyda'u gwreiddiau'n dyddio'n ôl i'r Oes Paleosöig. Diolch i esblygiad, mae llawer o rywogaethau wedi dod i'r amlwg a phoblogi'r ffawna gyda bodau byw anhygoel a chwilfrydig, amrywiol iawn. Bydd un ohonynt yn cael ei ddadansoddi yn y testun hwn: y pogona, a elwir hefyd yn boblogaidd fel y ddraig farfog.

Hanes ymlusgiad y pogona

Mae'r pogona wedi bodoli ers y cyfnod Cenozoig, gan esblygu dros filiynau o flynyddoedd i gyrraedd yr anifail rydyn ni'n ei adnabod heddiw fel y ddraig farfog.

Mae sawl rhywogaeth o fadfallod o'r genws pogona. Fodd bynnag, dim ond yr hyn a elwir yn Pogona vitticeps sydd wedi'i ddomestigeiddio ac maecyfreithloni ar gyfer bridio ym Mrasil. Yn ogystal â bod yn anifail anwes, mae hefyd yn ymddangos mewn sŵau.

Gan ei bod yn frodorol i Awstralia, mae niferoedd mawr o'r ddraig farfog i'w gweld o hyd ar hyd rhan helaeth o ddiffeithdir y wlad.

Daearyddol dosbarthiad yr anifail

Ers ei darddiad, cynefin naturiol y pogona yw anialwch Awstralia, i'w ganfod yn bennaf mewn ardaloedd cras a chreigiog. O ran natur, mae'r ymlusgiad hwn hefyd yn ymddangos yn safana, safana a choedwigoedd gwledydd isdrofannol.

Mae'r rhywogaeth Pogona vitticeps yn byw mewn rhan benodol o du mewn Awstralia, gan feddiannu amrediad o tua 1500 km o'r gogledd i'r de. Mae hinsawdd y rhanbarth hwn, gan mwyaf, yn boeth ac yn sych.

Ni ellir dal a gwerthu'r anifeiliaid a geir yn eu tiriogaeth wreiddiol. Mae'r pogona a welir mewn cartrefi domestig a sŵau wedi'i fridio mewn caethiwed o'i enedigaeth.

Bridio'r pogona mewn caethiwed

Oherwydd ei fod yn anifail dof sy'n hoffi cysylltiad â bodau dynol, mae'r pogona wedi addasu'n dda iawn i fridio caeth. Mae'r rhai sy'n caru ymlusgiaid neu anifeiliaid egsotig wrth eu bodd â'r ddraig farfog fel anifail anwes.

Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod yn rhaid i'r bridwyr gael ardystiad gan IBAMA i atgynhyrchu a gwerthu'r pogona. Un o'r gofynion yw na all yr anifail fod yn wyllt, hynny yw, ei symud o'i gynefin naturiol.

Nodweddiondo pogona

Gall rhinweddau'r pogona greu argraff ar unrhyw un sy'n chwilio am anifail anwes egsotig. Beth bynnag, cofiwch fod hwn yn fod byw sydd angen llawer o ofal angenrheidiol, yn wahanol i anifail mwy traddodiadol fel ci neu gath.

Ymddygiad y ddraig farfog

Y Mae pogona yn anifail anwes unigryw. Yn aml mae cael ymlusgiad yn golygu gadael yr anifail yn y terrarium ac anaml y bydd yn cael rhyngweithiadau. Fodd bynnag, gyda'r ddraig farfog mae'n wahanol. Mae'r anifail anwes hwn yn gymdeithasol iawn ac yn dod i arfer yn gyflym â thrin, gan gysylltu'n hawdd â'i berchnogion a hyd yn oed dieithriaid.

Yn gyffredinol, mae'r pogona yn dawel iawn ac nid oes ganddo fawr o symudiad. Gan wybod hyn, argymhellir ei adael allan o'r terrarium i annog cymdeithasgarwch. Mae eu harferion yn ddyddiol ac maen nhw'n byw'n well heb bresenoldeb anifeiliaid eraill oherwydd eu bod yn diriogaethol.

Hyd oes y pogona

Bydd gan bwy bynnag sy'n dymuno cael pogona fel anifail anwes gymar am tua degawd. Mewn caethiwed, mae'r ddraig farfog yn byw ar gyfartaledd rhwng 7 neu 12 mlynedd, yn dibynnu ar sut mae'n cael ei magu.

Po agosaf at ei hamodau naturiol, gorau a hiraf fydd ei disgwyliad oes. Felly, mae'n bwysig rhoi'r holl sylw sydd ei angen ar yr ymlusgiad hwn, gan ei fod yn dod yn ddibynnol ar ofal dynol pan fydd mewn caethiwed.

Maint pogona

Pogonagall oedolyn gyrraedd 60 centimetr o hyd gyda'r gynffon, a'r maint a geir amlaf mewn caethiwed yw rhwng 40 a 50 centimetr. O'i chymharu â madfallod eraill, mae'r ddraig farfog yn cael ei hystyried yn anifail canolig ei maint.

Gyda 18 mis o fywyd, mae'r pogona eisoes yn cael ei ystyried yn oedolyn ac yn cyrraedd aeddfedrwydd. Gall pwysau'r anifail hwn amrywio'n fawr yn ôl rhyw, ond mae'r cyfartaledd a geir rhwng 280 a 510 gram.

Terrarium

Mae'n hanfodol paratoi terrarium cyflawn i gael pogona iach. Mae materion megis maint, tymheredd ac ategolion yn bwysig iawn er mwyn sicrhau ansawdd bywyd da a pheidio â rhoi straen ar yr anifail.

Gweld hefyd: Cwrdd â brîd Mastiff Lloegr: nodweddion, pris a mwy

Y syniad yw dynwared anialwch dan do. O ystyried y gall y ddraig barfog gyrraedd 60 centimetr, ystyriwch brynu terrarium sy'n cynnig digon o le ar gyfer y gyfran hon. Yr argymhelliad lleiaf yw 100 cm x 60 cm x 60 cm, ond os gallwch, buddsoddwch yn y terrarium mwyaf posibl.

Manylion arall yw cylchrediad aer, felly ni ellir ffensio cynefin y pogona yn llwyr.

Cyfathrebu pogona â bodau dynol

Un o'r rhannau mwyaf rhyfedd o gael pogona fel anifail anwes yw'r posibilrwydd o ryngweithio. Mae gan yr anifail hwn ddawn i gyfathrebu, gyda'i iaith ei hun i fynegi ei deimladau. Gwiriwch isod pa ystumiau a gyhoeddirgan y ddraig farfog a beth yw eu hystyr.

Chwifio

Mae ton y ddraig farfog yn ffordd o ddangos ymostyngiad i'w pherchnogion. Pan fydd yr anifail hwn yn dod ar draws bodau eraill mwy neu ar ôl cael ei drin, mae'n codi ei bawen flaen ac yn gwneud cylch yn yr awyr.

Gall ailadrodd yr ystum hwn am rai munudau i gyfathrebu heddwch. Mae hefyd yn ystum a wneir gan fenywod pan fyddant yn cwrdd â gwrywod yn ystod y tymor bridio.

Dangoswch y barf

Nid yw “barf” y pogona yn ddim mwy na dogn o glorian tywyll ar y gwddf. Mae gan yr haenen hon allwthiadau sy'n debyg i ddrain neu hyd yn oed farf, sy'n esbonio tarddiad y llysenw ddraig farfog.

Pan fyddant yn teimlo dan fygythiad, mae'r pogona yn pwffian allan croen y gwddf ac mae'r haenen hon o glorian yn dod yn fwy gweladwy. Y syniad yw dychryn y gelyn gyda'r golwg mwyaf arglwyddiaethol. Mae'r ymddygiad hwn yn fwy cyffredin mewn pogona gwyllt na phogona domestig.

Noding

Tra bod nodio yn fath o ymostyngiad, mae nodio pogona yn gosod ei hun o flaen unigolyn arall. Mae'n weithred a gyflawnir amlaf gan wrywod, sy'n cynnwys symud y pen i fyny ac i lawr yn gyflym dro ar ôl tro. Bydd yn gallu dangos yr ystum hwn yn yr anghydfod â pogonas gwrywaidd eraill neu o flaen benywod yn y cyfnod atgenhedlu.

Snort

Yn ogystal ag arddangosiad y glorian ar y gwddf, ffurfio barf brawychus, gall y pogonayn dal i ffroeni i ddangos ei fod yn drech. Yn y bôn, mae'n ffordd o rybuddio unigolion eraill y gallai ymosod.

Gweld hefyd: Alligator Pantanal: taflen dechnegol, nodweddion a mwy

Biteing

Mae'r ddraig farfog yn brathu i ddangos ei bod dan straen neu'n poeni am sefyllfa. Bydd hyd yn oed yn cnoi at ei berchnogion pan fydd rhywbeth o'i le, ond mae'n bwysig peidio â dangos adweithiau fel ofn neu ddicter.

Ceg agored

Gwelir llawer o pogonas a fagwyd mewn caethiwed gyda'u ceg wedi'i hagor. am gyfnod cymharol hir. Mae'r ystum hwn yn gyffredin i ymlusgiaid yn gyffredinol reoli tymheredd eu corff, gan eu bod yn anifeiliaid gwaed oer ac yn ceisio gwresogi eu cyrff mewn mannau poeth.

Mae'r geg agored yn dangos eu bod yn diarddel gwres gormodol, gan gydbwyso'r tymheredd fel nad ydynt yn mynd yn rhy boeth. Byddwch yn ymwybodol os yw eich draig farfog yn dangos hyn yn rhy aml, sy'n golygu nad yw amodau'r terrarium yn ddigonol.

Rhyfeddodau am y pogona

Yn ogystal â'r gwahanol ryngweithiadau ac arwyddion cyfathrebu, mae angen i berchennog y ddraig barfog hefyd ddysgu am arferion a gofal dyddiol yr anifail hwn.

Deiet Pogona

Mae diet y pogona yn y cynefin tarddiad yn seiliedig yn bennaf ar bryfed. Mewn caethiwed, mae'n bwysig iawn cynnig y math hwn o fwyd yn nhrefn yr anifail. Y mathau mwyaf cyffredin ym mwyd yr ymlusgiaid hwn yw criciaid, ceiliogod rhedyna chwilod duon.

I gydbwyso'r maetholion, dylech hefyd gynnwys amrywiaeth o ddail a ffrwythau yn eich prydau. Argymhellir bresych ac arugula ar gyfer yr anifail hwn, yn ogystal â bananas, grawnwin, mwyar duon, afalau a ciwis, ymhlith mathau eraill.

Mae rhai bridwyr yn defnyddio atchwanegiadau calsiwm, yn bennaf ar gyfer unigolion iau ac mewn symiau llai pan fydd yn oedolyn.

Gofalu am iechyd y ddraig farfog

Mae darparu’r swm cywir o fwyd (2 neu 3 gwaith y dydd) a chyda chydbwysedd o faetholion yn hanfodol i sicrhau iechyd da i’ch draig barfog. Er hynny, gellir mabwysiadu arferion eraill i wella ansawdd eich bywyd ymhellach.

Yn ogystal, mae'n bwysig cynnal hylendid yn y gofod a gadael dŵr ar gael. Er nad oes gennych yr arferiad o ddŵr yfed, mae hefyd yn ffordd o reoli'r tymheredd.

Cyn prynu pogona, edrychwch am filfeddygon a chlinigau sy'n arbenigo mewn anifeiliaid egsotig yn eich ardal chi. Felly, gellir datrys unrhyw broblem a ganfyddir wrth newid ymddygiad yn gyflymach.

Atgenhedlu

Mae atgynhyrchu pogonas mewn caethiwed yn dasg sy'n gofyn am lawer o brofiad, ac nid yw'n cael ei hargymell mewn bridio domestig traddodiadol. Beth bynnag, mae'n ddiddorol gwybod bod gwrywod yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol cyn gynted ag y maent yn flwydd oed, tra bod benywod yn cymryd tua dwy flynedd.

Pan fyddant yn aeddfedar gyfer atgenhedlu, bydd y gwryw yn dangos arwyddion o oruchafiaeth a'r fenyw yn ymostyngol. Ar ôl ffrwythloni, mae'n rhoi'r wyau mewn twll, a bydd yr ifanc yn cael eu geni ymhen tua dau fis.

Anifail anwes gwahaniaethol

Bydd y rhai sydd am gadw ymlusgiaid yn anifeiliaid anwes yn cael mewn cartrefu anifail anwes anarferol. Gyda phogona, mae'r profiad fel cael draig fach i ryngweithio â chi a chadw cwmni i chi bob dydd. Felly, i godi un o'r rhain yn gyfrifol, mae'n hanfodol dilyn yr holl ragofalon a grybwyllir yn yr erthygl hon.

Ar wahân i hynny, os oes gennych chi pogona domestig, ymgynghorwch â barn gweithwyr proffesiynol bob amser ac ewch â'ch anifail i y milfeddyg yn rheolaidd. Wedi'r cyfan, mae'n fod byw sydd angen gofal penodol. Fel hyn, bydd eich anifail anwes yn cael bywyd hapus am amser hir.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.