Pris cath Persia: gweler y gwerth, ble i brynu a chostau

Pris cath Persia: gweler y gwerth, ble i brynu a chostau
Wesley Wilkerson

Ydy pris y gath Persiaidd fel arfer yn uchel?

Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar beth yw lladrad i chi. Mae cath Persia ymhlith y 10 cath drutaf yn y byd, felly mae ei werth hefyd yn gyson â'r gofal y mae angen iddo ei godi. Yn gyffredinol, dylid nodi, ar y cychwyn, bod ei bris fel arfer rhwng $ 2,000.00 a $ 3,000.00, sy'n gwneud y gath hon yn un o'r rhai drutaf yn y wlad.

Er hynny, ym Mrasil , er gwaethaf ei werth uchel, mae'n un o'r cathod mwyaf poblogaidd i'w brynu. Erbyn i chi orffen darllen y canllaw Perseg hwn, byddwch chi eisoes yn gwybod popeth am y prif gostau dan sylw a byddwch chi'n gwybod a yw'n lladrad ai peidio. Darllen hapus!

Pris cath o Bersaidd a ble i'w phrynu

Yn dilyn, byddwch yn gwybod yn fanwl beth yw gwerth cath o Bersaidd, ble i'w phrynu a phopeth a all dylanwadu ar eich prisiau. Dilynwch yr erthygl a darganfod hefyd a yw'n bosibl mabwysiadu feline o'r brîd ai peidio!

Beth yw gwerth cath o Bersaidd?

Nid yw cath Persia yn un o'r cathod rhataf ar y farchnad, ac, fel y crybwyllwyd eisoes, gall yr anifail anwes hwn gostio rhwng $2,000.00 a $3,000.00. Mae'r cathod mwyaf drud fel arfer yn dod yn barod wedi dadlyngyru a'u brechu ac efallai fod ganddyn nhw bedigri, tystysgrif sy'n tystio i gyfreithlondeb y brîd a phurdeb ei linach.

Yn ogystal, gall lliw cath Persiaidd hefyd effeithio ar ei werth. Cathod lliw solet, gwyn fel arfer,mae orennau neu lwyd yn tueddu i fod yn fwy cyffredin, sy'n gostwng y pris. Ar y llaw arall, mae cathod deuliw, tabi a thrilliw yn dueddol o fod yn brinnach, sy'n arwain at werthoedd uwch.

Ble i brynu cath Bersaidd?

Gallwch chwilio'r rhyngrwyd am gathod sy'n arbenigo yn y brîd sy'n agos at eich lleoliad. Yn ddelfrydol, ewch i weld y lle i sicrhau bod ei darddiad yn dda.

Hefyd, un ffordd o wybod a yw'r Berseg yn wirioneddol bur yw'r dystysgrif achau. Felly, gwiriwch a yw'r cathod a ddewisoch yn cynnig y ddogfen hon. Sylwch hefyd a yw'r cathod yn cael gofal da, os ydyn nhw'n byw mewn amodau da mewn gwirionedd neu os nad ydyn nhw'n agored am amser hir.

Beth all ddylanwadu ar bris cath o Bersiaidd?

Gall nifer o ffactorau ddylanwadu ar werth y gath Bersaidd, megis rhyw, patrwm lliw ac a oes ganddo ef a'i rieni pedigri. Yn ogystal, mae ffactor cryf arall sy'n dylanwadu ar werth y Perseg yn y pen draw yn ymwneud â'r gofal y mae'r cathod wedi'i roi iddi ers ei cenhedlu.

Mae gan gathdai honedig gostau gyda'r fam gath, sydd fel arfer yn cymryd fitaminau ac sydd â super premiwm bwyd i ddarparu llaeth maethlon a phrotein i gŵn bach. Yn ogystal, mae gan y llociau hyn gostau gyda phorthiant premiwm cathod bach, brechlynnau a chyfryngau dadlyngyrol.

A yw'n bosibl mabwysiadu cath o'r brîd hwn?

Ddim yn amhosib, ond ddimmae'n gyffredin i chi ddod o hyd i gath Persiaidd i'w mabwysiadu. Mae gan yr anifail hwn, oherwydd ei fod yn gath brid, bris uchel. Am y rheswm hwn, mae'n anodd dod o hyd iddo yn y sefyllfa hon. Serch hynny, os ydych chi'n benderfynol o fabwysiadu a pheidio â phrynu un, cofrestrwch gyda chyrff anllywodraethol sy'n hyrwyddo mabwysiadu cathod a gofynnwch am gael gwybod os bydd unrhyw Bersiaid yn ymddangos. er mwyn osgoi bridio anghyfrifol. Felly, os dewch o hyd i gath o'r brid hwn i'w mabwysiadu, mae'n debygol ei fod yn gymysgedd o Berseg â chath arall, nad yw'n ei ddibrisio, gan fod pob cath yn deilwng o gariad ac anwyldeb.

Cost am fywyd cath o Bersaidd

Nawr fe wyddoch beth yw gwerth cath o Bersaidd. Ond, mae dal angen i chi wybod y prisiau y tu ôl i'ch bwyd, costau milfeddygol a llawer mwy. Felly, daliwch ati i ddarllen a byddwch yn ymwybodol o'r costau a fydd yn cael eu hysbysu isod!

Pris porthiant

Mae rhai brandiau bwyd anifeiliaid penodol ar gyfer cathod Persia ar y farchnad, er mwyn i'w gwerth gynyddu. amrywio. Ar gyfer cathod bach, mae yna becynnau bwyd premiwm 1.5 kg yn dechrau ar $100.00. Ar gyfer cathod llawndwf, mae'r un pecyn yn dechrau ar $90.00.

Gweld hefyd: Marmoset: nodweddion, bwyd, pris, gofal a mwy

O ystyried y dylai cath fach o Bersaidd fwyta 30 i 70 gram o borthiant y dydd, mae'n debygol y byddwch yn buddsoddi tua $100.00 y mis. Ar ben hynny, gan gymryd i ystyriaeth bod yn rhaid i Bersaidd oedolynbwyta 45 i 85 gram o'r mewnbwn bob dydd, mae'n debygol y byddwch yn gwario $110.00 y mis.

Pris coler a phowlenni

Mae'n gynyddol gyffredin i gathod gael teithiau cerdded dennyn gyda'u perchnogion. Gall pecyn harnais ar gyfer eich Perseg gostio $55.00 ar gyfartaledd. Yn ogystal, mae coler gyda phlac sy'n caniatáu adnabod yr anifail yn costio o $25.90.

Gweld hefyd: Rhodd ci brid: darganfyddwch sut i symud ymlaen yma!

I fwydo'ch cath, mae angen i chi hefyd brynu o leiaf 2 bowlen. Heddiw, ar y farchnad, rydym yn dod o hyd i borthwyr ac yfwyr sy'n costio o $ 15.00, gyda chynwysyddion plastig, ac sy'n mynd i fyny i $ 100.00, gyda phowlenni porslen.

Pris teganau

Mae yna nifer o deganau ar gyfer cathod Persia ar y farchnad. Mae llygod rheoli o bell, sy'n costio $79.90; twneli gyda 4 allanfa, a gostiodd $135.90; a physt crafu, sy'n dechrau ar $40.00. Opsiynau llai costus yw peli, sy'n dechrau ar $6.90, ac anifeiliaid wedi'u stwffio, y gellir eu prynu o $10.00 ymlaen.

Mae cath Persia yn naturiol chwilfrydig ac yn hoffi pethau diddorol i chwarae â nhw. Os nad oes ganddo deganau sydd ar gael iddo sy'n ysgogi ei sylw, gall ddifetha gobenyddion, llenni neu rywbeth gartref, rhywbeth sy'n ei ddifyrru ac yn dal ei sylw. Felly, mae angen ei ddiddanu â theganau.

Pris tŷ a gwely

Mae'n bosibl prynu tai symlach, wedi'u gwneud o ddeunyddiau llai gwrthiannol, o $60.00. Mae yna hefyd fodelau gwrthiannol, hirhoedlog a soffistigedig sy'n llawer drutach, a all gostio hyd at $ 300.00.

O ran gwely Persaidd, nid yw'n gwyro llawer oddi wrth y rheol tŷ. Daethom o hyd i welyau am $39.99 nad ydynt mor gywrain a gwrthiannol, yn ogystal â modelau mwy soffistigedig a all gostio hyd at $250.00.

Pris brechlynnau

Ar hyn o bryd, y ddau frechlyn pwysicaf yw'r amryfalent, a all gostio rhwng $95.00 a $150.00 yr un dos, a'r brechlyn gwrth-gynddaredd, y gynddaredd, sydd fel arfer yn costio tua $90.00.

Mae'r amlbwrpas yn amddiffyn eich cath rhag panleukopenia , rhinotracheitis, calicivirosis, chlamydiosis a lewcemia feline a , fel gwrth-gynddaredd, rhaid ei gymhwyso a'i atgyfnerthu'n flynyddol.

Hylendid a chynhyrchion glanhau

Un o nodweddion mwyaf eithriadol cath Persia yw eich ffwr. Yn y farchnad bresennol, mae crwybrau penodol ar gyfer ffwr y gath hon, y mae angen eu brwsio bob dydd i osgoi baw. Mae'n bosib dod o hyd iddyn nhw gan ddechrau ar $15.00, tra bod yna gitiau sydd â brwsh, crib ac eillio sy'n costio tua $80.00.

Gofal dyddiol arall yw glanhau'r llygaid, y mae'n rhaid ei wneud gyda darn o gotwm gyda hydoddiant halwynog. Gellir prynu'r ddau gynnyrch yn y fferyllfa am $7.00.

Gan fod gan y Persian wallt hir, mae angen bathau misol gyda siampŵ penodol arno. Y mwyafa nodir yw'r niwtral, y gellir ei brynu am $12.00. Ar ôl y siampŵ, mae angen cyflyrydd arno i wneud brwsio ei gôt yn haws, sy'n costio tua $15.00. Gallwch hefyd ddewis mynd ag ef i gael bath mewn siop anifeiliaid anwes, sydd fel arfer yn codi tua $35.00 am y gwasanaeth, yn dibynnu ar y rhanbarth.

Cost gydag ymgynghoriad gan y milfeddyg

Felly fel pob anifail, mae'n bwysig bod eich cath Persiaidd yn cael apwyntiadau milfeddyg rheolaidd. Gall y ffi ymgynghori amrywio yn ôl pob clinig, ond mae'r pris cyfartalog fel arfer rhwng $120.00 a $180.00.

Cofio mai dim ond ar gyfer yr ymgynghoriad y mae'r ffi hon, fel y gall unrhyw weithdrefn arall, megis arholiadau, gynhyrchu un arall. costau. Ar hyn o bryd, mae'r farchnad hefyd yn cynnig cynlluniau iechyd anifeiliaid anwes, a geir o $49.00 y mis, sy'n talu am gost ymgynghoriadau ac arholiadau.

Nawr rydych chi'n gwybod yn union faint mae cath o Bersaidd yn ei gostio!

Nawr ein bod wedi gorffen y canllaw hwn, gallwch nawr benderfynu a yw'r gath hon yn lladrad i chi ai peidio. Fe allech chi weld, trwy gydol yr erthygl hon, beth yw cost yr anifail a beth yw'r symiau sy'n gysylltiedig â chaffael teganau, ymgynghoriadau milfeddygol, bwyd, cynhyrchion y mae'r anifail anwes eu hangen a hyd yn oed ategolion.

Nawr, mae chi sydd i benderfynu ai hwn yw'r cydymaith yr ydych ei eisiau ar gyfer eich teulu, gan ystyried cyfanswm y costau ac a ydyntsydd o fewn eich cyllideb. Heblaw hynny, y mae'r Persiad, yn ogystal â bod yn hardd, yn ŵr cyfeillgar a doeth a fydd yn sicr o swyno pawb o'i gwmpas.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.