Rhodd ci brid: darganfyddwch sut i symud ymlaen yma!

Rhodd ci brid: darganfyddwch sut i symud ymlaen yma!
Wesley Wilkerson

Rhodd ci brid

Nid yw rhoi cŵn o frid mor brin ag y mae rhai pobl yn ei ddychmygu. Ond mae'n anoddach digwydd na rhoi cŵn o fridiau cymysg. Os ydych chi eisiau rhoi neu hyd yn oed fabwysiadu ci brîd pur mae'n bwysig gwybod sut mae'r broses.

Yn anffodus mae yna lawer iawn o farn mewn perthynas â phobl sy'n rhoi cŵn sydd wedi'u prynu. Ond os yw tiwtor y ci yn teimlo na all gadw'r anifail anwes mwyach, y peth pwysicaf yw croesawu'r ci hwnnw bob amser a chael teulu newydd iddo, gan osgoi cael ei adael. Darganfyddwch sut mae rhoi cŵn brîd pur yn digwydd.

Gweld hefyd: brathiadau chwilod? Gwybod y rhywogaeth a gofalu am y pigiad

Awgrymiadau ar sut i fabwysiadu cŵn brîd pur

Dysgwch sut i fabwysiadu ci brîd pur. Fel y crybwyllasom eisoes, y mae yn gwbl bosibl mabwysiadu ci brîd pur. Ond mae angen i chi wybod rhai pethau sylfaenol cyn chwilio am anifail anwes i fynd adref gyda chi.

Ymchwil am frid y ci

Mae gan gŵn brîd nodweddion y mae angen i'r tiwtor wybod amdanynt cyn meddwl amdanynt mabwysiadu. Ynglŷn ag iechyd a phersonoliaeth. Felly os ydych chi eisiau Bulldog, er enghraifft, mae angen i chi ddeall bod eu hiechyd yn fwy bregus.

Ond nid dyna'r unig reswm. Mae bridiau sy'n fwy egnïol ac eraill sydd angen llai o ymarfer corff. Mae'n bwysig gwybod pa un sy'n gweddu orau i'ch proffil, felly ymchwiliwch y brîd yn gyntaf bob amser i'w ddeall yn well.

Iechyd Anifeiliaid

Nid yw iechyd cŵn pur brîd a roddir bob amser yn berffaith dda. Yn aml dyma'r rheswm dros y rhodd. Nid oes gan y perchennog yr amser na'r cyflwr ariannol bellach i ofalu am yr anifail anwes. Felly, byddwch yn ymwybodol y gall fod gan gŵn pur brîd sydd ar fin cael eu mabwysiadu broblem iechyd. Ond bydd hyn bob amser yn cael ei hysbysu ymlaen llaw.

Heb ormod o ofynion

Byddwch yn ofalus i beidio â gorliwio'r gofynion mewn perthynas â'r ci. Mae llawer o bobl eisiau ci bach mewn cyflwr perffaith ac nid ydynt yn deall ei bod yn anoddach dod o hyd i anifail anwes brid i'w roi yn y proffil hwn.

Mae'n anodd dod o hyd i gŵn bach i'w rhoi, yn union fel y mae hefyd yn bosibl mae gan y ci dan sylw broblemau iechyd neu ymddygiad. Byddwch yn onest gyda pha broffiliau y gallwch eu trin, ond deallwch fod angen i chi fod yn hyblyg.

Rhodd ci pur

Darganfod sut mae'n gweithio a'r broses ar gyfer rhoi o ci pur. Darganfyddwch beth sydd angen i'r tiwtor sy'n rhoi ei gi ei wneud i roi cŵn llawndwf a chŵn bach hefyd.

Sut mae ci brîd pur yn cael ei roi?

Mae llawer o bobl, pan fyddant yn darganfod bod ci bach yn llawer o waith, yn penderfynu cael gwared ar eu ci bach. Y rhan gadarnhaol yw nad yw cŵn bach pur fel arfer yn cymryd llawer o amser i ddod o hyd i gartref newydd. Yn yr un modd ag y maen nhw hefyd yn ei chael hi'n haws addasu i newid.

I'w gynnig i'w roi mae'n bwysig ei fodcadwch eich vermifuge (meddyginiaeth llyngyr) yn gyfredol a brechiadau hefyd, yn dibynnu ar oedran. Y ddelfryd yw cysylltu â chorff anllywodraethol sy'n rhoi anifeiliaid anwes fel y gallant ddod o hyd i deulu newydd addas.

Sut i roi ci pur brîd oedolion

Mae rhoi cŵn pur brîd oedolion yn gweithio mwy neu lai yr un ffordd. Ond yn yr achos hwn, mae hefyd yn ddelfrydol i ysbaddu'r blew a nodi a oes ganddo unrhyw broblemau y mae angen eu hadrodd i'r tiwtor newydd.

Mae gan gŵn oedolion bersonoliaeth ffurfiedig yn barod, felly mae'n bwysig nodi os yw'n cyd-dynnu ag anifeiliaid eraill neu os ydych chi'n dueddol o ddod o hyd i bobl yn rhyfedd ac os ydych chi'n adweithiol â bwyd, er enghraifft. Mae angen rhoi gwybod i ymgeiswyr am broffil ymddygiad y ci.

Rhaid rhoi gwybod am faterion iechyd hefyd. Bydd y corff anllywodraethol cyfrifol yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddod o hyd i deulu sy'n cyd-fynd â phroffil y ci. Hyd yn oed os bydd angen i'r teulu gael rhywfaint o wybodaeth am hyfforddiant neu iechyd anifeiliaid.

Manteision mabwysiadu ci

Mae byw gyda chwn yn dod â chyfres o fanteision i'r rhai sy'n penderfynu gwneud hynny. mabwysiadu un o'r rhai blewog. Efallai mai mynd â chi adref yw'r union beth sydd ei angen arnoch i ychwanegu llawenydd i'ch bywyd. Dysgwch am rai o fanteision mabwysiadu ci:

Iechyd meddwl gwell

Mae wedi’i brofi bod byw gyda chŵn yn gwella iechyd meddwl, yn lleihau straen ac yn cynyddu serotonin adopamin, a elwir yn hormonau hapusrwydd. Gofynnwch i unrhyw un sy'n berchen ar gi, maen nhw'n ffynonellau llawenydd blewog.

Cydymaith Cerdded

Yn ogystal â lles meddwl, maen nhw hefyd yn hybu iechyd corfforol gwell. Mae angen mynd am dro bob dydd ar gŵn. Bydd hwn yn un rheswm arall i fynd allan i gerdded, gan fynd â chi allan o'ch ffordd o fyw eisteddog a gallai hyd yn oed wella eich pwysedd gwaed.

Hefyd, mae cŵn hefyd yn gymdeithion gwych ar gyfer gwahanol deithiau cerdded. Eisiau mynd ar drywydd? Cymerwch eich ffrind! Heddiw mae llawer o sefydliadau hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes, gallwch chi fynd bron i unrhyw le gyda chi.

Ffrind ffyddlon

Pan mae'r person yn creu perthynas dda a bondiau emosiynol gyda'r ci, mae'n dod yn ffrind hebddo. cyfartal. Mae gan gŵn y gallu hwn i roi cariad heb ofynion. Maen nhw eisiau cariad yn ôl ac i gael gofal da. Mae'n berthynas y mae pob perchennog ci yn gwybod sy'n arbennig iawn.

Pwysigrwydd cyrff anllywodraethol yn y broses mabwysiadu a rhoi

Yn anffodus mae rhoi anifail anwes pedigri yn wahanol iawn i roi anifail anwes. ci brid cymysg. Wedi'r cyfan, mae gan bobl lawer mwy o ddiddordeb mewn cŵn pur na chŵn nad ydynt yn frid, ond nid dyma'r person gorau bob amser i gadw'r ci. Darganfyddwch bwysigrwydd cyrff anllywodraethol trwy gydol y broses o roi a mabwysiadu ci brîd pur.

Strwythur y corff anllywodraethol i ymdrin â mabwysiadu

Y person sy'n penderfynunid oes gan roi ci yr un strwythur â chyrff anllywodraethol. Nid yw'r person hwn yn deall sut mae proses rhoi yn gweithio a'r hyn y gallant fynnu gan ymgeiswyr.

Mae cyrff anllywodraethol yn gwneud ffurflenni gyda'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt gan yr ymgeisydd. Maen nhw'n ymweld i weld lle bydd yr anifail anwes yn byw, yn chwilio am deulu sy'n cyd-fynd â phroffil y ci ac yn rhoi cŵn sydd wedi'u hysbaddu yn unig ac ar ôl llofnodi amod cyfrifoldeb gan y perchennog newydd.

Cyfryngu i gyflawni'r weithdrefn rhoi organau.

I’r rhai sydd am roi ci, mae cyfryngu corff anllywodraethol yn hanfodol. Mae gan y bobl yn y sefydliad hwn brofiad yn y broses hon eisoes a byddant yn gwybod sut i gyflawni pob cam. Hefyd, maent yn helpu i ddewis teulu addas, gan leihau i'r eithaf y siawns o ddychwelyd neu adael yr anifail anwes.

Rhoddir y ci wedi'i ysbaddu

Fel y crybwyllwyd, y ci a roddwyd gan gorff anllywodraethol yw bob amser wedi ysbaddu o'r blaen. Felly os nad yw'r person sy'n rhoi'r anifail anwes yn gallu cyflawni'r driniaeth hon, bydd y corff anllywodraethol yn ei wneud.

Mae hyn yn gwarantu y bydd yn iachach drwy gydol ei oes. Yn achos cŵn pur, mae'n cadw draw pobl sydd â diddordeb yn yr anifail anwes gyda'r bwriad o'i ddefnyddio ar gyfer croesfridio, yn aml gyda'r bwriad o greu ffatri cŵn bach.

Rhaid i'r rhodd fod yn gyfrifol fel hwn fel mabwysiad

Mae caffael ci, boed yn rhodd neu wedi'i brynu yn gofyn acynllunio ymlaen llaw gan ei fod yn gyfrifoldeb mawr. Mae rhoi ci, boed yn gi pur ai peidio, hefyd yn gyfrifoldeb mawr, gan y bydd ei fywyd yn dibynnu ar y sawl a fydd yn dewis i bwy i'w ddanfon.

Os ydych wedi penderfynu rhoi ci brîd pur, edrychwch i gorff anllywodraethol yn agos atoch chi a cheisiwch ddilyn y broses gyfan i ddewis y teulu gorau i'r ci. Os mai'r achos yw mabwysiadu ci brid, gwerthuswch ai hwn yw'r un iawn ar gyfer eich ffordd o fyw a mabwysiadwch gi sy'n cyd-fynd yn dda â'ch proffil.

Mae mabwysiadu yn weithred o gariad, boed yn gi pur neu'n gi brîd. ddim. Mae'r ci i'w fabwysiadu bob amser mewn sefyllfa o fregusrwydd. Felly'r awgrym bob amser yw chwilio am gi sy'n cyd-fynd â'ch ffordd o fyw i'w atal rhag mynd trwy'r trawma o orfod dychwelyd.

Gweld hefyd: Ci Husky Siberia: personoliaeth, pris a mwyWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.