Pris Chow Chow: Gweld faint mae'n ei gostio, ble i'w brynu a mwy!

Pris Chow Chow: Gweld faint mae'n ei gostio, ble i'w brynu a mwy!
Wesley Wilkerson

Sut mae cael chow chow? Yn ddrud?

Ydych chi erioed wedi meddwl am gael chow chow? Y ci bach enwog gyda'r tafod glas! Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud ychydig mwy wrthych chi am nodweddion a chost y ci bach hwn gydag wyneb tedi, ond ag anian ci gwarchod.

Diddordeb? Yn yr erthygl hon byddwn hefyd yn dweud popeth wrthych am sut y gallwch chi gael chow chow, y mannau lle gallwch brynu ci bach, dysgu mwy am y panda chow chow ac amrywiadau eraill a all ddylanwadu ar y pris.

A yn fwy na hynny Felly, byddwn yn dod â phrisiau i chi ar gyfer y prif eitemau y bydd eu hangen arnoch i gynnal iechyd a lles eich ffrind pedair coes. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod!

Pris Ci Bach Chow Chow

Un o'r cwestiynau cyntaf rydyn ni'n eu gofyn i'n hunain wrth benderfynu prynu ci bach yw pris ci bach. Ond a yw pob chow chow yn costio'r un faint? Yr ateb yw na! Mae hynny'n iawn, gall prisiau chow chow amrywio yn dibynnu ar rai ffactorau y byddwn yn eu hesbonio isod.

Faint yw chow chow?

O gymharu â bridiau eraill, mae chow chow yn dueddol o fod â thag pris uchel, yn amrywio o $2,000.00 i $5,000.00. Gan fod y gwerth hwn yn amrywio yn ôl y man prynu a rhai nodweddion pwysig yr anifail.

Mae lleoedd fel storfeydd anifeiliaid anwes fel arfer yn codi mwy am gi bach nag am gi bach.o sylw dwbl gyda'i ffwr. Awgrym pwysig yw eich bod chi'n brwsio'ch ci bach bob dydd i osgoi ffurfio clymau. Os nad yw'n bosibl ei frwsio bob dydd, o leiaf ddwywaith yr wythnos. Mae trin y chow chow yn hynod o bwysig ac fel arfer mae'n cael ei wneud gyda siswrn, oherwydd ni argymhellir tynnu'r gwallt yn llwyr.

Ffordd arall o ofalu am ei gôt yw wrth ymolchi, mae angen sychu'r chow chow yn dda iawn ar ôl mynd allan o'r bath i osgoi ymddangosiad dermatitis ac alergeddau.

Cerddwch eich Chow Chow bob dydd

Nid yw'r Chow Chow yn cael ei ystyried yn gi chwaraeon, felly nid oes angen trefn ddwys arno o ymarferion, dim ond taith gerdded 40 munud iddo ymarfer ei gorff a'i feddwl a bydd yn teimlo'n dda.

Rhaid cymryd rhai rhagofalon pan fyddwch allan yn cerdded gyda'ch ffrind bach. Gofalwch am amser y daith a thymheredd yr amgylchedd, rhowch flaenoriaeth i deithiau bore a hwyr yn y prynhawn, pan fydd yr haul yn wannach. Hefyd, hydradu'ch ci yn ystod y daith gerdded, dylai'r daith gerdded fod yn rhywbeth pleserus ac nid artaith i'r ci.

Cymdeithasu eich Chow Chow o gi bach

Cymdeithasu eich Chow Chow chow o gi bach yn o'r pwys mwyaf i'w fywyd. Rhaid iddo ddod yn gyfarwydd â phobl eraill, anifeiliaid a symudiad ei dŷ, y stryd, y lleoedd y mae'n eu mynychu, hyn i gyd er mwyn peidio â rhedeg y risg.i ddatblygu ymddygiad ymosodol.

Pan fydd y Chow Chow yn dod ar draws dieithriaid, mae'n arferol iddo gymryd osgo mwy amddiffynnol, amddiffynnol. Er nad yw hyfforddiant eich ci bach wedi'i gwblhau, y ddelfryd bob amser yw gadael i bobl y tu allan i'r tŷ wybod i fod yn ofalus a pheidiwch byth â'i adael ar ei ben ei hun gyda phlentyn.

Nid oes gan Chow chow oherwydd ei natur yr arferiad i gyfarth , felly pan fyddwch chi’n gwneud hynny, mae’n debygol iawn ei fod yn teimlo dan fygythiad neu fod un o’i diwtoriaid neu’r tŷ mewn perygl. Byddwch yn ymwybodol o rybuddion eich ffrind.

Ci bach bendigedig yw'r chow chow!

Wedi gweld hyn i gyd, gallwch chi weld yn barod bod y chow chow yn gi bach ac yn gydymaith angerddol. Ac yn sicr roeddech chi'n teimlo fel cael un, onid oeddech chi?

Felly manteisiwch ar yr holl wybodaeth rydyn ni wedi'i chynnwys yn yr erthygl hon fel y gallwch chi benderfynu pryd rydych chi'n mynd i fabwysiadu neu brynu un. Ond i chi sydd ag un yn barod, defnyddiwch ein holl awgrymiadau ar brisiau, iechyd, nodweddion a gofal ar gyfer eich ffrind bach.

Gweld hefyd: Darganfyddwch sut i ladd sgorpion gyda dulliau cartref syml!

Mae yna lawer o gwn sy'n dal i aros am deulu, gofalwch eu prynu neu eu mabwysiadu, cofiwch mai ffrind gorau dyn yw'r ci.

byddai'r crëwr yn codi tâl, er enghraifft. Ond cofiwch: ni argymhellir caffael eich ci bach o safleoedd anhysbys neu werthu. Cyn prynu, ewch i'r lle a chwiliwch am eirdaon i wybod eich bod yn prynu o le awdurdodedig.

Beth all ddylanwadu ar bris chow chow

Gall rhai ffactorau ddylanwadu ar bris a chow chow chow chow, megis rhyw a lliw y ci bach. Gan fod benywod yn gallu bridio, mae'n arferol i'w pris fod yn uwch na chi bach gwryw.

Gall lliw'r ci bach amrywio'n fawr, gyda'r rhai sydd â'r lliwiau cot prinnaf yn ddrytach . Yr un cochlyd yw'r mwyaf cyffredin i'w ddarganfod, felly, y rhataf. Yn ail, mae gennym y lliw du, ac yna llwydfelyn, glas ac yn olaf aur. Yr olaf yw'r prinnaf, felly, y drutaf, a gall gyrraedd $10,000 afresymol.

Rydym yn pwysleisio mai ffactor arall sy'n dylanwadu yw maint yr anifail. Gall Chow chow fod o ddau faint, y cyntefig a'r Americanaidd, y cyntefig yw'r gwreiddiol, a dyma'r mwyaf cyffredin i'w ddarganfod ym Mrasil. Mae ychydig yn fwy na'r Americanwr, ychydig yn llai blewog ac mae ganddo trwyn hirach.

Mae'r Americanwr, yn ei dro, o faint gwell a llawer mwy blewog, mae'r pawennau'n fyrrach ac yn fwy trwchus, sy'n gwneud mae'n llai na'r cyntefig ac mae'r trwyn ychydig yn fwy gwastad a chrychlyd. Am gael ei ystyried yn fwy “ciwt” yr Americanwrmae'n mynd ychydig yn ddrytach.

Gweld hefyd: Mwnci capuchin anifeiliaid anwes: costau, awgrymiadau bridio a mwy!

Beth yw pris ci bach panda chow chow?

Mae'n debyg eich bod chi eisoes wedi gweld chow chow sy'n edrych fel panda, ond yn gwybod nad ydyn nhw wedi'u geni â'r got honno.

Mae Chow chow panda yn duedd a ddaeth i'r amlwg yn Tsieina ac a gyrhaeddodd yn Brasil yn gyflym. Cŵn o liw arall ydyn nhw mewn gwirionedd sydd wedi'u lliwio'n ddu a gwyn i edrych fel arth panda. Fodd bynnag, mae diwydiannau llifyn yn honni nad yw'r arfer yn niweidio'r anifail a'i fod yn ddiogel.

Ym Mrasil mae'n dal i fod yn newydd-deb ac nid yw'r chow chow panda i'w gael mewn unrhyw cenel, rhaid ei archebu a'r ci bach mae'n costio tua $2,000.00.

Ble alla i fabwysiadu neu brynu chow chow?

Nawr eich bod yn gwybod pris eich chow chow a'r ffactorau a all ddylanwadu ar y pris hwnnw, daw'r ail gwestiwn pwysig: Ond ble alla i gael fy chow chow? Isod rydym yn dod â'r lleoedd delfrydol i chi godi'ch ffrind.

Bridwyr

Os dewiswch brynu'ch ffrind bach gan fridiwr, edrychwch bob amser am fridwyr difrifol sy'n trin anifeiliaid ag urddas a pharch. Mae'n bwysig bod ganddynt wybodaeth am y rhywogaeth, cynllunio a chymorth gan filfeddygon arbenigol. Felly, ymwelwch â'r lle i wneud yn siŵr ei fod yn ddibynadwy a'i fod yn gweithredu yn unol â'r gyfraith.

Yn anffodus, ym Mrasil mae dal i fodoli.mae yna lawer o fridwyr dirgel. Maent fel arfer yn ffermydd sy'n agos at ganolfannau trefol mawr neu iardiau cefn mewn cymdogaethau anghysbell, lle maent yn magu cŵn y mae'r mwyaf o alw amdanynt i'w gwerthu. Fodd bynnag, cânt eu magu mewn sefyllfa anurddasol, heb eu monitro gan filfeddyg ac mae'r gofod a gynigir i famau a chŵn bach yn hynod o fach a gelyniaethus.

Siopau anifeiliaid anwes

Mae siopau anifeiliaid anwes hefyd yn opsiwn da am brynu dy ffrind. Gallai fod yn y siop anifeiliaid anwes fawr honno, sydd mewn llawer o leoedd, neu gallai fod yn yr un fach honno yn eich cymdogaeth. Mae'r ddau yn gwerthu cŵn a gall eu prisiau fod ychydig yn is na phrisiau'r cŵn bach a ddarganfyddwn mewn bridwyr.

Mae angen i siopau anifeiliaid anwes hefyd gael cyfeiriadau da, felly darganfyddwch amdanynt. Mantais prynu yn y siop anifeiliaid anwes yw y gallwch chi nawr gymryd mantais a phrynu'r eitemau eraill sydd eu hangen ar eich chow chow.

Sefydliadau mabwysiadu

Opsiwn i'r rhai sydd eisiau cael ychydig ffrind ar bob pedwar pawennau, ond yn methu â thalu amdano, yw chwilio am sefydliad Mabwysiadu. Ym Mrasil mae gennym lawer o sefydliadau ar gyfer anifeiliaid, llawer ohonynt â'u gwefannau eu hunain, lle gallwch gael gwybodaeth amrywiol am eich ffrind bach cyn mynd ag ef adref.

Fel enghraifft o sefydliadau mabwysiadu mae gennym: Unowned Dog, Adopt um Focinho, Busca 1 Amigo, Ampara Animal, Web Animal, Olhar Animal, Cia do Bicho, Pataapata, Clube da Mancha ac Entidade deAddysg Amgylcheddol.

Costau Byw i Chow Chow

I godi eich Chow Chow eich hun, bydd arnoch angen ychydig o eitemau hanfodol sydd eu hangen ar bob ci bach. Yn y rhan hon o'r erthygl byddwn yn dod â phris y prif eitemau ac yn esbonio'n well am bob un ohonynt, yn ogystal â'u pwysigrwydd.

Pris porthiant Chow chow

Chow chow, fel yn ogystal â bridiau eraill, mae ganddo rai hynodion genetig a all ei wneud yn agored i rai clefydau. Felly, bwyd o safon yw un o'r blaenoriaethau ar gyfer atal problemau a chynnal ansawdd bywyd eich anifail anwes.

Y bwyd chow chow gorau yw'r un premiwm iawn, gan ei fod yn helpu i gynnal côt helaeth ac iach. Mae dognau premiwm super eisoes yn cynnwys y swm cywir o brotein, nid oes angen ychwanegu unrhyw beth, oherwydd gall gormod o brotein beryglu'r arennau. Gall prisiau amrywio o $90.00 i $300.00.

Pris Teganau Chow Chow

Mae rhai teganau yn fwy addas ar gyfer eich Chow Chow, fel y tegan gwichlyd, maen nhw'n swnllyd ac ar gael mewn llawer o liwiau. Maent yn cael eu gwneud i gael eu brathu a phan fydd y chow chow yn brathu maen nhw'n gwneud sŵn, mae'n cael ei wneud ar gyfer cŵn sydd angen brathu rhywbeth drwy'r amser a lleddfu tensiwn. Mae pris y tegan yn amrywio o $40.00 i $100.00.

Mae'r bêl yn degan clasurol ac yn ddelfrydol ar gyfer chowchow, ond ni argymhellir sylw, peli tenis na pheli ewyn, gan nad ydynt yn para'n hir yng ngheg eich ci. Mae'r tegan hwn yn amrywio o $15.00 i $50.00.

Tegan delfrydol arall yw'r Frisbee, mae'n effeithiol gwneud i'ch chow chow redeg ac felly ymarfer corff. Mae'r pris yn amrywio o $10.00 i $70.00.

Pris Tai Chow Chow

Un o'r meini prawf ar gyfer dewis y Chow Chow House iawn fydd ei faint. Ar y farchnad anifeiliaid anwes, gallwch ddod o hyd i gynelau rhwng $70.00 a $300.00.

Rhaid addasu'r cenel i faint eich ci. Ni all fod yn rhy eang, gan fod y tŷ yn cynhesu gyda thymheredd corff y chow chow, ond ni all fod yn rhy fach ychwaith, oherwydd ni fydd y ci bach yn gallu troi o gwmpas ac eistedd i lawr.

Pris y brechlynnau ar gyfer chow chow

Mae brechu eich ffrind bach yn hanfodol ar gyfer iechyd, twf a lles. Y cyngor a roddwn yw blaenoriaethu brechlynnau a fewnforir bob amser, maent yn fwy diogel ac yn fwy effeithiol i'ch ci. Wrth frechu, gofynnwch i'r milfeddyg am darddiad y brechlyn. Mae prisiau brechu yn amrywio o $30.00 i $100.00.

Y brechlynnau y mae angen i'ch ffrind eu cymryd yw:

a) V10 neu V8, gan ei fod yn amddiffyn rhag clefydau amrywiol peryglus a gallant arwain at farwolaeth;

b) Gwrth-gynddaredd neu frechlyn yn erbyn y gynddaredd, mae'r gynddaredd yn glefyd firaol a drosglwyddir gan boer yr anifail.

c) Brechlyn ar gyfer giardia , giardia yw aclefyd berfeddol a all achosi problemau yn y stumog yn bennaf, ei symptomau mwyaf cyffredin yw dolur rhydd ysbeidiol a diffyg hylif.

d) Brechlyn ffliw, nid yw'r brechlyn hwn yn atal y clefyd yn llwyr, ond mae'n meddalu effeithiau firysau, os mae ffliw cwn ar eich chow chow.

Pris coler chow chow

Ar gyfer chow chow, mae maint y coler delfrydol rhwng 50 cm a 59 cm o hyd.

Y mathau o goler sydd ar gael ar y farchnad yw: coler draddodiadol, coler ufudd-dod, coler frest, arweinydd ysgafn coler frest gwrth-dynnu (coler halter). Gellir eu caffael yn dibynnu ar angen y tiwtor a'r ci bach. Yn dibynnu ar y math, mae prisiau'n newid, ond yn amrywio o $50.00 i $120.00.

Pris brwshys ar gyfer chow chow

Fel ci super blewog, dylid brwsio'r chow chow bob amser. Mae ei math o gôt yn cael ei ystyried yn drwchus, felly, y brwshys delfrydol ar gyfer y math hwn o gôt yw brwshys gwrychog cadarn gyda blew â bylchau rhyngddynt, brwsh weiren a brwsh slic i dynnu clymau a gwallt tangiedig.

Dylai brwsio cael ei wneud i gyfeiriad y gwallt allanol a'r cyfeiriad arall yn y gwallt isaf. Mae brwshys yn rhatach ac yn amrywio o $14.00 i $25.00.

Pris powlenni ar gyfer chow chow

I ddewis y bowlen ar gyfer eich chow chow, mae angen i chi gofio bod yn rhaid i'r bowlen fod yn solet , golau ahawdd i'w gynnal. Argymhellir eich bod yn osgoi deunyddiau sy'n torri'n rhy hawdd neu'n rhy drwm.

Opsiwn da ar gyfer powlen defnydd dyddiol yw dur gwrthstaen, maent ar werth o $12.00 i $60.00, yn ogystal â bod yn wrthiannol ac yn ysgafn, mae'n yn hawdd i'w olchi, gan y bydd yn rhaid ei olchi bob dydd i atal twf bacteria a pheidio ag effeithio ar iechyd eich ffrind bach.

Pris cynhyrchion glanhau a hylendid ar gyfer chow chow

I glanhau'r chow chow mae rhai meysydd yn haeddu sylw arbennig, yn ychwanegol at y cot, y byddwn yn siarad amdano yn ddiweddarach, rhaid i'r clustiau fod yn lân bob amser, rhaid osgoi cronni cwyr a gweddillion eraill a all achosi haint a salwch mwy difrifol. Mae pris siampŵ ar gyfer chow chow yn amrywio o $15.00 i $90.00.

Ar wahân i'r clustiau, mae angen tocio'r ewinedd pan fo angen. Mae'r Clipper Ewinedd yn amrywio mewn pris o $15.00 i $35.00. Gellir cynnal y driniaeth unwaith neu ddwywaith y mis, gan osgoi anafiadau ac anghysur i'r ci bach.

Ac yn olaf, y dannedd, rhaid eu brwsio o leiaf dwy neu dair gwaith yr wythnos, ond os oes angen yn bosibl. , bob dydd, a thrwy hynny osgoi tartar a bacteria. Mae'r prisiau'n amrywio o $10.00 i $40.00.

Mwy o gostau gyda'r brîd chow chow

Yn ogystal â'r holl gostau a grybwyllir uchod, gallwn sôn am ychydig mwy, er enghraifft pris y bath . Cost gychwynnol y gwasanaeth hwn ywtua $40.00, ond pan fyddwch chi'n ychwanegu'r gwasanaeth meithrin perthynas amhriodol, mae'r gwerth hwn yn cynyddu ychydig, rhwng $55.00 a $70.00.

Mae opsiynau dillad ar gyfer eich ffrind 4 coes hefyd, mae yna amrywiaeth eang o ddillad sy'n gallu byddwch o grysau, oferôls i wisgoedd. Mae'r prisiau'n amrywio o $30.00 hyd at $150.00. Ond cofiwch, yn ogystal â gwneud eich anifail anwes yn chwaethus, mae'n bwysig ei fod yn gyfforddus hefyd.

Syniadau ar gyfer gofalu am Chow Chow

Mae'r Chow Chow yn gi sydd angen gofal arbennig, yn enwedig gyda'i ffwr swynol. Isod byddwn yn esbonio rhai rhagofalon i gadw'ch ffrind cwn mewn iechyd da a'i godi'n gywir.

Hyfforddwch eich Chow Chow yn gywir

Hyfforddwch Chow Chow Mae'n dasg anodd, sy'n gofyn am hyfforddiant. dyfalbarhad ac amynedd gan y tiwtor. Oherwydd bod ganddo osgo dominyddol fel nodwedd, mae'r chow chow yn cael rhywfaint o anhawster i dderbyn gorchmynion a gorchmynion nad ydynt yn ei ewyllys ar hyn o bryd. Ond peidiwch â digalonni, gyda byrbrydau a theganau i'ch helpu, gallwch ddysgu unrhyw orchymyn i'ch ci.

Cofiwch, peidiwch â defnyddio trais gyda'ch chow chow dan unrhyw amgylchiadau, gan fod yr effaith yn union i'r gwrthwyneb. Oherwydd ei fod wedi ei gyhuddo o drais, bydd yn meddwl y gall hefyd fod yn dreisgar.

Peidiwch ag anghofio gofalu am got y chow chow

Mae'n hysbys bod Chow chow yn flewog iawn, mae angen
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.