Pris Corgi Cymreig Penfro ac Aberteifi : Gwel Costau Cwn

Pris Corgi Cymreig Penfro ac Aberteifi : Gwel Costau Cwn
Wesley Wilkerson

Ydy pris y Corgi Cymreig yn uchel?

Mae’r Corgi Cymreig yn gi sy’n sefyll allan mewn unrhyw amgylchedd y mae i’w gael. Mae'n frid yr ystyrir ei fod yn perthyn i deulu'r bugail, felly mae ei nodweddion corfforol ac ymddygiadol yn ei wneud yn unigryw ac yn hollol wahanol i fridiau eraill.

Am y rheswm hwn, mae ei werth yn y farchnad cwn yn gymharol uchel, felly gall y pris amrywio rhwng $3,000.00 a $5,000.00 yn dibynnu ar burdeb y ci, bridio, cymhwyso brechlynnau, deworming a microsglodyn. Hyd yn oed gyda phedigri, gall gwerth yr anifail anwes gyrraedd mwy na $7,000.00!

Mae ei berchnogion yn amlygu ei ymddygiad tawel a chwmnïaeth ryfeddol yr anifail, rhinweddau y mae pob perchennog yn edrych amdanynt mewn anifail anwes. Os ydych chi'n meddwl am gael Corgi Cymraeg gartref, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi! Byddwn yn dweud popeth wrthych am ei nodweddion, ymddygiad, yn ogystal ag awgrymiadau pwysig i chi roi bywyd iach i'ch ci. Darllen da!

Darganfyddwch bris y Corgi Cymreig a ble i brynu

Os ydych yn ystyried prynu Corgi Cymraeg, ond yn ansicr ynghylch y gwerthoedd, y costau a gofal arall y ci hwn, yna byddwn yn dangos popeth i chi amdano: prisiau ci, apwyntiadau, bwyd, teganau a mwy! Arhoswch tan y diwedd ac ysgrifennwch y tips!

Pris Corgi Cymraeg Penfro

Y Corgi gyda'r gynffon fer yw Penfro, felly dymaMae'n nodwedd sy'n hwyluso'r adnabyddiaeth rhwng Corgi Penfro a Corgi Aberteifi. Gwahaniaeth arall rhwng y ddau is-ddosbarthiad hyn o'r brîd yw'r clustiau.

Gyda mwy o boblogrwydd, bydd yn rhaid i'r rhai sydd â diddordeb mewn cael ci Corgi gartref wario o $3,000.00 i $5,000.00. Mae'r gwerth hwn yn amrywio yn ôl gofal, ansawdd y cenel lle magwyd y ci, brechlynnau, y mae'n rhaid iddynt fod yn gyfredol, microsglodyn a thystysgrif pedigri.

Pris Corgi Cymreig Aberteifi

Adnabyddir Corgi Cymreig Aberteifi gan ei gynffon hirach a'i faint cadarnach o'i gymharu â Phenfro. Mae ei chlustiau'n fwy crwn a mwy o amrywiaeth yng nghyweiredd y gôt.

Mae'r gwerth yn ôl bridwyr y brîd hwn yr un fath â'r Pembroke Corgi, rhwng $3,000.00 a $5,000.00 ac, fel y crybwyllwyd uchod , mae'r gwerthoedd hyn yn amrywio yn ôl creu a gofalu am y ci bach.

Beth all ddylanwadu ar bris y brîd?

Fel y crybwyllwyd yn y testunau uchod, gall rhai ffactorau ddylanwadu ar werthoedd y Corgi Cymreig, megis purdeb y brid, disgyniad y rhieni a’r neiniau a theidiau, ansawdd y cenel ac a yw’r Mae bridiwr yn arbenigo mewn magu Corgi Cymreig.

Gweld hefyd: Bugail Gwyn Gwlad Belg yn bodoli mewn gwirionedd? Gwybod y gwir!

Bydd Corgi sy'n cael ei ddosbarthu i brynwyr gyda'r brechlynnau diweddaraf, gyda thystysgrif pedigri, microsglodynnu a dadlyngyru yn naturiol â gwerth uwch nag eraill. Er gwaethaf hyn, os ydych chi'n ei brynu, byddwch yn sicrbod gan y ci darddiad.

Ble i brynu ci Corgi Cymreig?

I brynu Corgi Cymreig, chwiliwch am wefannau bridwyr arbenigol a swyddogol. Mae llawer ar y farchnad, ond gwnewch ymchwil manwl a dewiswch yr un yr ydych yn ei hoffi fwyaf.

Byddwch yn ofalus gyda hygrededd y lleoedd hyn. Os bydd y posibilrwydd yn codi, talwch ymweliad, gwiriwch hylendid y lle a sut mae'r lle yn ymddwyn gydag ymwelwyr. Bydd hyn yn bendant yn dod â mwy o hyder wrth orffen prynu ci o'r brîd hwn.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Ie! Mae'n bosibl, ond yn gymharol anodd. Gan ei fod yn frîd drud, mae perchnogion sy'n prynu'r ci hwn yn annhebygol o'i roi ar gyfer ei fabwysiadu, ond holwch sefydliadau anllywodraethol penodol yn y maes hwn, gan fod llawer yn darparu'r bridiau sydd ar gael i'w mabwysiadu.

Gwybod hynny , wrth fabwysiadu Corgi Cymreig, bydd gennych dreuliau misol a chyfrifoldeb mawr, felly byddwch yn sicr o'ch dewis. Mae mabwysiadu yn weithred hardd, ond gwnewch hynny'n gyfrifol.

Costau byw i gi Corgi Cymreig

Nesaf, fe welwch faint mae'n ei gostio i gadw popeth yn gyfoes ym mywyd y ci bach hwn. Byddwch yn gwybod gwerth pris porthiant, teganau, brechlynnau, yn ogystal â chyfres o gostau yn ymwneud â chynnal ansawdd bywyd y Cymry. Os oes gennych amheuon o hyd, cydiwch mewn beiro a phapur!

Pris bwyd i Corgi

YCi bach yw Corgi Cymreig, felly nid yw ei fwydo yn cael ei ystyried mor anodd. Ond i gadw'r anifail anwes yn iach ac yn egnïol, mae angen darparu diet cytbwys sy'n gyfoethog mewn maetholion.

Y dogn premiwm yw'r un a nodir fwyaf, ac mae gwerth pecyn o 1 kg yn amrywio rhwng $ 25, 00 a $30.00. Gellir prynu pecyn mawr, sy'n pwyso 15 kg, am $220.00, yn dibynnu ar y brand a'r lleoliad a ddewiswyd. O ystyried bod y Corgi yn bwyta tua 105 g o fwyd y dydd, mae'n debyg y byddwch chi'n gwario tua $47.00 y mis os prynwch y pecyn 15 kg.

Pris coler a phowlenni

Wedi'i ystyried yn gi cain, nid oes angen coleri gwrthiannol iawn ar y Corgi Cymreig, ond mae'n dda cael un wrth law bob amser, ac ar gyfer hynny argymhellir prynu un o safon. Gellir dod o hyd i goler ar gyfer y ci hwn mewn siopau anifeiliaid anwes a siopau arbenigol am brisiau sy'n dechrau o $20.00.

Gellir prynu'r powlenni bwydo a hydradu am rhwng $55.00 a $200,00. Yn dibynnu ar y deunydd a'r model, gall y gwerth amrywio.

Pris teganau ci

Ci deallus, ystwyth yw'r Corgi Cymreig sy'n hoffi chwarae gyda'i berchnogion neu ar ei ben ei hun. Mae teganau yn hanfodol ar gyfer datblygiad y ci hwn, felly mae amrywiaeth o opsiynau i berchnogion ddewis ohonynt.

Gall pris cyfartalog teganau fod rhwng $25.00 a $110.00. Mae peli rhyngweithiol gwerth $35.00, teganau cychwynnol am $27.00, esgyrn am $25.00, ymhlith eraill.

Pris tai ac ategolion

Gyda sawl opsiwn o dai ac ategolion ar y farchnad, perchennog gall Corgi ymchwilio pa un fydd y gorau i'w anifail anwes. Gellir prynu cenel ar gyfer ci bach, er enghraifft, am $90.00 i $200.00.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am bryf? Hedfan, amgylch, marw ac eraill

Mae ategolion yn amrywio yn ôl modelau ac achlysuron. Gellir prynu coler gydag enw cofrestredig am $100.00, tra gellir dod o hyd i wisgoedd neu wisgoedd o $60.00.

Cost brechlynnau a milfeddyg

Mae gofal yn hanfodol o ran iechyd eich ci, felly talu sylw i mae'r brechlynnau angenrheidiol a'r dilyniant gyda gweithiwr proffesiynol yn bwysig iawn. Gwiriwch lyfryn brechu eich anifail anwes bob amser!

Y brechlynnau gorfodol i'ch ci fyw bywyd iach yw V8 neu V10 a gwrth-gynddaredd. Gellir dod o hyd iddynt gan ddechrau ar $30.00, gan fynd mor uchel â $90.00, yn dibynnu ar y clinig, gydag atgyfnerthiad blynyddol. Gall ymweliad milfeddygol arferol amrywio rhwng $90.00 a $150.00 yn dibynnu ar leoliad.

Costau hylendid a glanhau nwyddau

I gadw'r Corgi Cymreig bob amser yn lân, argymhellir bath bob 15 diwrnod neu frwsio ei got yn ddyddiol. Gall y tiwtor ddewis y man ymolchi, fel ei fod mewn anifail anwessiop gall y swm gyrraedd $ 65.00 yn dibynnu ar leoliad a maint y ci.

Yn y cartref, bydd y gost gyda chynhyrchion glanhau, fel siampŵ a chyflyrydd, brwsys cŵn a thywelion, gall y gost amrywio hyd at $ 100.00, a'r fantais yw y gall y perchennog ailddefnyddio'r cynhyrchion mewn baddonau eraill.

Ci gwahanol a chit, dyma'r Corgi Cymreig!

Gyda’i darddiad a’i nodweddion unigryw, mae’r Corgi Cymreig yn frid sy’n cael ei ystyried yn eithaf diddorol a chwilfrydig. Gyda'u maint ciwt, gall y tiwtor, wrth gaffael ci bach o'r fath, fod yn sicr y bydd ganddo gydymaith gwych yn ei gartref.

Yn yr erthygl hon, fe welsoch eu bod wedi etifeddu harddwch, deallusrwydd ac ystwythder eu hynafiaid. Yn ogystal, darganfu eu bod yn gymdeithion a'u bod bob amser yn hoffi bod yn agos at eu perchnogion. Mae hyn oll yn gwneud y Corgi yn ddewis ardderchog i anifail anwes.

Drwy wybod yn fanwl beth yw gwerthoedd, costau a nodweddion y ci hwn, rydych chi eisoes yn barod i ddod yn warcheidwad ac i gael ffrind ffyddlon a ffyddlon. am flynyddoedd lawer!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.