Pwdl Du: gweler nodweddion, mathau, pris a gofal

Pwdl Du: gweler nodweddion, mathau, pris a gofal
Wesley Wilkerson

Mae'r Pwdls Du yn gi swynol!

Nid yw’n newyddion i unrhyw un fod y brîd Poodle yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd ymhlith Brasilwyr. Yn hynod ffyddlon ac yn addasadwy i'r mathau mwyaf gwahanol o amgylcheddau, mae cŵn Poodle yn gymdeithion eithriadol sy'n tueddu i swyno pobl sy'n chwilio am eu hanifail anwes cyntaf.

Un o'r nodweddion sy'n denu sylw mwyaf yn y brîd Poodle yw ei amrywiaeth o liwiau. Yn ogystal â'r lliwiau gwyn a charamel, sef y rhai mwyaf adnabyddus, mae yna hefyd y Poodle mewn du, amrywiaeth hardd o'r brîd.

Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n dysgu ychydig mwy am y Poodle du , yn mynd trwy ei brif nodweddion, gwerthoedd ac yn ôl eu meintiau gwahanol. Byddwch hefyd yn gwybod pa ragofalon i'w cymryd gyda'r math hwn o gi. Awn ni?

Nodweddion Pwdl Du

I ddod i adnabod y Pwdl Du yn fanwl, y peth cyntaf i'w wneud yw deall ychydig mwy am ei bersonoliaeth a'i nodweddion corfforol . Yn y pwnc hwn, byddwn yn archwilio ychydig am bob un o'r pynciau hyn. Dilynwch!

Nodweddion Gweledol

Yn gyffredinol mae gan y Pwdls Du got ddu gyrliog, sgleiniog. Mewn rhai achosion, efallai y bydd ganddo fan gwyn ger ei frest, fel rhes. Gall gwallt dyfu cryn dipyn ar y cŵn hyn, ond y rhan fwyafMae'n well gan berchnogion eu gadael yn fyr ac yn agos at y croen, er mwyn peidio â bod mewn perygl o fynd yn glwm.

Nodweddion ffisegol eithriadol eraill y brîd hwn yw'r penglog hirgrwn, y trwyn bach a chrwn, a'r drooping a chlustiau hir iawn

Maint, pwysau a disgwyliad oes

Gall maint a phwysau amrywio'n fawr yn dibynnu ar y math o Bwdl Du. O fewn y brîd Poodle, mae'r Poodle safonol, y cyfrwng, y corrach a'r tegan. Felly, gall maint y ci hwn fynd o 24 i 60 cm. O ran pwysau, mae'r amrywiad yn amrywio o 2 i 23 kg!

O ran disgwyliad oes, amcangyfrifir y gall y Poodle du fyw, ar gyfartaledd, 12 mlynedd.

Personoliaeth y Pwdls Du

Yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau cŵn craffaf yn y byd, mae'r Pwdls Du yn anifail hynod ystwyth, ufudd a smart. Yn ogystal, mae'r ci hwn hefyd fel arfer yn garismatig a chyfeillgar iawn. Mae'n gydymaith hynod o ffyddlon, yn gallu gwneud unrhyw beth i amddiffyn y rhai y maent yn eu caru.

Cyngor pwysig i unrhyw un sydd am gael pwdl du yw cynnig rhywfaint o hyfforddiant i'r ci. Bydd hyn yn eich helpu i ymarfer eich gallu deallusol a bydd hefyd yn wych rheoli cyfarth gormodol neu lawer o lanast yn y tŷ.

Gwahanol fathau o Bwdl mewn lliw du

O fewn y brîd Poodle, Mae yna wahanol fathau o gŵn sy'n wahanol o ran maint. Mae nhwnhw: y Poodle safonol, y cyfrwng, y corrach a'r tegan. Gadewch i ni fynd trwy bob un ohonynt isod, gan ddeall beth yw nodweddion pob un. Gwiriwch!

Pwdl Tegan Du

Dyma'r math lleiaf o Bwdl sy'n bodoli, felly gall ei uchder fynd o 24 i 28 cm, ac mae ei bwysau yn amrywio o 2.3 hyd at 8 kg .

Mae'r math hwn o bwdl yn fwy bregus fel arfer ac, oherwydd ei fod yn fach iawn, mae angen gofal gwahanol arno. Er ei fod yn fath llafurus iawn o Poodle i ofalu amdano, mae hefyd yn un o'r rhai mwyaf serchog, yn ogystal â bod yn un o'r rhai mwyaf egnïol hefyd.

Pwynt cadarnhaol iawn am y Toy Poodle du yw ei fod, gan ei fod yn gi bychan, yn llwyddo i ymaddasu i bob math o amgylcheddau, o fflatiau bychain i dai mawrion.

Pwdl Du Corrach

Hefyd yn cael ei ystyried yn un o'r mathau lleiaf o Bwdl Du, mae gan y Pwll Du Corrach uchder sy'n amrywio rhwng 28 a 35 cm a gall bwyso, ar gyfartaledd, hyd at 8 kg

Mae'r math hwn o bwdl yn un o'r rhai mwyaf cyffredin yng nghartrefi tiwtoriaid Brasil ac, fel yn achos y Toy Poodle du, mae hefyd yn addasu'n hawdd i bob math o amgylcheddau, o gartrefi heb fawr ddim gofod, i dai mawr. Yn ogystal, mae'r Poodle du corrach yn gyfeillgar iawn ac yn gysylltiedig â'r perchnogion.

Pwdl Du Canolig

Mae'r Pwdl Du Canolig fel arfer rhwng 35 a 45 cm ac mae'n pwyso tua 12 kg. Gyda'r Dwarf Black Poodle, dyma un o'rbrîd a geir yn gyffredin iawn mewn cartrefi Brasil. Mae hynny oherwydd nad yw mor fach â'r tegan nac mor fawr â'r safon, a welwn isod.

Nodwedd drawiadol arall o'r Poodle du canolig yw ei egni, y mae ganddo ddigonedd i'w wario yn ystod y diwrnod, yn ogystal â bod yn hynod smart.

Pwdl Du Safonol

O ystyried y math mwyaf o Bwdl Du hyd yma, mae'r Pwdls Du Safonol yn mesur rhwng 45 a 60 cm a, phan fo'n iach, gall bwyso hyd at 23 kg.<4

Gan ei fod yn gi mawr, efallai na fydd y Poodle Du Safonol yn addasu i bob amgylchedd. Yn gyffredinol, mae angen mwy o le arno i gymdeithasu, rhedeg a chwarae. Wedi'r cyfan, fel y mathau eraill o'r brîd hwn, mae hefyd yn hynod smart ac mae angen iddo wario egni yn ystod y dydd i dyfu'n iach a pheidio â mynd yn bryderus. Pwynt cadarnhaol am y math hwn o Poodle yw ei fod yn anifail cyfeillgar iawn ac wrth ei fodd yn chwarae gyda phlant eraill.

Prisiau a chostau’r Pwdls Du

Nawr eich bod eisoes yn gwybod y rhan fwyaf o nodweddion y Pwdls Du, mae’n rhaid eich bod yn pendroni faint mae’n ei gostio i fagu ci o’r fath, iawn? Gweler, yn awr, bris prynu ci o'r fath, yn ogystal â'r prif gostau sy'n gysylltiedig â'i greu.

Pris y ci Poodle du

Fel yr ydym eisoes wedi crybwyll yma, mae'r brîd Poodle yn cynnwys mathau o gŵnyn wahanol o ran maint a phwysau. Felly, gall pris ci Poodle du amrywio yn ôl y mathau hyn.

Mae gan y Pwdl Tegan du, er enghraifft, bris sy'n amrywio rhwng $2,000.00 a $4,000.00. Gall y Black Dwarf Poodle gostio hyd at $3,000.00. Nawr, mae gan y Poodle du canolig isafswm pris o $1,000.00, a gall fynd hyd at $3,000.00.

Yn olaf, y Poodle du safonol, gan mai hwn yw maint mwyaf y brîd, yw'r drutaf oll fel arfer. . Mae ei bris rhwng $3,500.00 a $6,000.00. Mae'n bwysig nodi bod yr holl brisiau a ddyfynnir yn ymwneud â chaffael Poodle gyda chofnodion, fel pedigri, a dod o genel arbenigol.

Gweld hefyd: Beth mae berdys yn ei fwyta? Gweler berdys canibalaidd, hollysyddion a mwy!

Ble i brynu pwdl du?

Gallwch ddod o hyd i gi Pwdls du i'w brynu mewn siopau anifeiliaid anwes a chynelau sy'n arbenigo mewn bridiau bach. Mae yna hefyd bobl sy'n gwerthu eu cŵn bach Poodle ar y rhyngrwyd, fel arfer ar wefannau gwerthu ar-lein.

Mae'n werth cofio ei bod yn bwysig iawn gwirio tarddiad ac amodau trin y cŵn bach cyn cael eu gwerthu . Mae llawer o fridwyr a chynelau anghyfreithlon yn anelu at elwa o werthu anifeiliaid yn unig, heb, mewn gwirionedd, ofalu am eu hiechyd a'u lles. Felly, peidiwch ag annog na phrynu'r anifail anwes o gynelau anghyfreithlon.

Beth all ddylanwadu ar bris y brîd?

Mae yna nifer o ffactorau a all ddylanwadu ar bris y brîd hwn. Uno'r pwysicaf yw'r lliw. Fel arfer, y Pwdls du a gwyn yw'r rhai mwyaf poblogaidd ar restr dymuniadau'r prynwyr, felly maen nhw'n gŵn drytach.

Pwynt arall a all ddylanwadu'n fawr ar y pris yw rhyw y ci. Yn achos Poodle Du benywaidd, gall y pris gynyddu'n sylweddol, gan fod y fenyw yn dod â'r fantais o atgenhedlu. Ac yn olaf, mae pedigri'r ci yn newid y pris yn fawr. Yn nodweddiadol, mae cŵn bach nad ydynt yn rhai pedigri yn rhatach ac yn fwy fforddiadwy na chŵn bach pur.

Treuliau bwyd

Gall costau porthiant y Poodle Du amrywio yn ôl maint. Mae hynny oherwydd bod y gwahaniaeth mewn maint rhyngddynt yn dylanwadu'n uniongyrchol ar faint o fwyd sydd ei angen arnynt i fyw'n iach.

Mae Poodle mawr yn bwyta 290 g y dydd ar gyfartaledd, ac mae'r Poodle ar gyfartaledd yn bwyta rhwng 125 a 195 g. Ar y llaw arall, mae angen swm ychydig yn llai na hynny ar Dwarf and Toy Poodles, rhwng 55 a 105 g.

Felly, ar gyfer Pwdls canolig a mawr, mae'n bosibl y bydd y gost gyda'r bag porthiant yn aros. yn y cyfartaledd o $200.00 reais y mis. Ar gyfer pwdls corrach a thegan, mae'r pris hwnnw'n gostwng i tua $120.00 y mis.

Gweld hefyd: Springtails: gwybod beth ydyn nhw, sut i gael gwared arnyn nhw a ffeithiau chwilfrydig

Treuliau milfeddygol a brechlyn

O 6 wythnos bywyd y Poodle du, dylai eisoes gael ei frechu rhag y gynddaredd a V 10, er mwyn iddo allu cerdded yn y stryd yn ddiogel.<4

Y V10yn costio, ar gyfartaledd, $90.00 yr un o'r 3 dos. Ar y llaw arall, mae gwrth-gynddaredd yn cael ei werthu am $50.00 ac yn cael ei gymhwyso mewn un dos yn unig. Felly, y pris cyfartalog y byddwch chi'n ei wario i frechu'ch Poodle Du fydd $ 320.00.

Yn ogystal â brechlynnau, mae'n bwysig cynnal cyfnodoldeb gydag ymweliadau â'r milfeddyg. Fel arfer mae gwerthoedd ymgynghoriad rhwng $100.00 a $250.00.

Treuliau hylendid a glanhau

Ymysg y cynhyrchion glanhau mwyaf hanfodol y bydd eu hangen arnoch i ofalu am eich Pwdl Du mae siampŵ ci, cyflyrydd, past a brws dannedd.

Y mae gan siampŵ a chyflyrydd bris cyfartalog o $40.00 am gitiau gyda'r ddau gynnyrch. A gellir dod o hyd i bast dannedd ci am $14.00. Yn achos y brws dannedd, mae'r pris oddeutu $ 30.00.

Gofalu am y Pwdls Du

Mae’r Pwdls Du yn gi sydd angen amrywiaeth o ofal sy’n benodol i’w frîd, felly mae’n bwysig iawn bod y perchennog yn ymwybodol o hwn . Gweler isod rai o'r rhagofalon hyn.

Gofal Cŵn Bach

Fel ci bach, mae’n bwysig cymdeithasu’r Pŵl Du â’r amgylchedd y bydd yn byw ynddo, gan ddangos yr holl leoedd yn y tŷ iddo a chaniatáu iddo wybod popeth o’i gwmpas fe. Yn ogystal, mae'n bwysig iawn bod y ci, yn ystod y dyddiau cyntaf, yn cael llawer o anwyldeb a sylw.

Awgrym arallMae'n werthfawr gadael gwely'r ci bach ger y gwely neu'r ystafell wely dros nos, gyda lliain sydd â'ch arogl, felly bydd yn teimlo'n fwy diogel, a bydd yn haws iddo ddod i arfer â chysgu ar ei ben ei hun yn ddiweddarach.

Ymarfer corff a chymdeithasu

Mae'n bwysig i'r Pwdls Du allu ymarfer yn ei drefn. Gall yr ymarferion hyn fod yn gemau gyda phêl, ffyn neu rediadau 30 munud yn ystod y dydd. Gan eu bod yn anifeiliaid craff iawn, syniad da yw gwneud gweithgareddau sy'n ymarfer nid yn unig eu corff, ond hefyd eu hymennydd, gyda gweithgareddau chwareus.

Nid anifail cas yw'r Pwdls Du fel arfer, ond mae'n hanfodol ei fod yn dod i arfer â byw gyda phobl eraill o oedran cynnar ac yn gwybod sut i adnabod sefyllfaoedd peryglus. Ar gyfer hyn, gall hyfforddiant fod o gymorth mawr.

Gofal gwallt

Yn wahanol i gŵn eraill â gwallt hir, nid yw'r Pwdls Du yn taflu gwallt o amgylch y tŷ. Serch hynny, mae'n bwysig ei frwsio'n aml i hwyluso'r newid gwallt a'i atal rhag matio.

Pwynt pwysig arall yw rhoi baddonau i'ch ci fel nad yw'r gwallt yn colli ei iechyd a'i ddisgleirio. Ar ôl 4 mis oed, y peth delfrydol yw rhoi bath i'ch Pwdls Du bob 15 diwrnod.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Ar y diwrnodau rydych chi'n ymdrochi'ch Pwdl Du, gallwch chi ei ddefnyddio iddo docio ei ewinedd. Dyna febwysig, oherwydd mae'n ei atal rhag torri'r hoelen wrth ei gwraidd a chael ei frifo.

Mae brwsio dannedd hefyd yn rhan hanfodol o hylendid eich ci. Y ddelfryd yw eu brwsio bob 15 diwrnod, yn ogystal â bath a hoelion.

Y Pwdl Du yw'r cydymaith perffaith i'ch teulu

Anifail yw'r Pwdls Du sy'n gallu ffitio i mewn i'r ffurfweddiadau teulu, cartrefi ac amgylcheddau mwyaf gwahanol. Mae hynny oherwydd, yn dibynnu ar y math o Poodle, gall fod â meintiau gwahanol. Yn ogystal, eu gwallt du a sgleiniog yw'r swyn go iawn a'r hyn sy'n eu gwneud yn hynod ddeniadol a hardd.

Mae'r Poodle du hefyd yn gi hynod gymdeithasol ac yn tueddu i gyd-dynnu'n dda iawn â phobl ac anifeiliaid eraill. Felly, os oes gennych chi blant neu gŵn eraill gartref, gallwch chi fod yn ddiofal. Felly, os ydych chi'n chwilio am gydymaith ffyddlon, serchog a deallus, efallai y bydd y Poodle du yn berffaith i chi!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.