Springtails: gwybod beth ydyn nhw, sut i gael gwared arnyn nhw a ffeithiau chwilfrydig

Springtails: gwybod beth ydyn nhw, sut i gael gwared arnyn nhw a ffeithiau chwilfrydig
Wesley Wilkerson

Beth yw springtails?

Anifail hynod ddiddorol yw cynffon y gwanwyn sydd wedi byw yn y ddaear ers miliynau o flynyddoedd ac sydd mor gyffredin fel eich bod wedi dod o hyd iddo eisoes yn eich cartref neu'ch gardd. Gall ei bresenoldeb fod yn broblem pan fo'n atgenhedlu'n afreolus, ond, yn gyffredinol, mae'r pryfed hyn yn byw ynghudd yn y pridd, ymhlith dail, pren a deunydd organig. ledled y byd, hyd yn oed i'w gael mewn amgylcheddau eithafol, fel Antarctica. Fe'u hystyrir yn ffosilau byw, gan fod cofnodion ohonynt yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Defonaidd, 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae bron i 8,000 o wahanol rywogaethau o gynffon y gwanwyn, pob un ohonynt yn perthyn i urdd Callembola.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y pryfed rhyfedd a disylw hyn, yn ogystal â'u hadnabod yn fanwl, yn yr erthygl hon byddwch chi'n hyd yn oed yn gwybod sut i reoli eu lluosi os yw allan o reolaeth yn eich gardd. I ddarganfod mwy am y bydysawd springtail, dilynwch y testun a darganfyddwch, yn ogystal â gwybodaeth hanfodol, sawl chwilfrydedd amdanynt! Awn ni?

Nodweddion cynffon y gwanwyn

Yn dechnegol, arthropodau bach yw cynffon y gwanwyn sy'n byw yn y ddaear mewn grwpiau mawr. Hyd yn hyn, mae tua 7,900 o rywogaethau ohonyn nhw wedi'u disgrifio ledled y byd. Cael gwybod am ei brifcreu compostwyr! Ar ben hynny, mae'n ddiamau bod cynffonnau'r gwanwyn yn anifeiliaid hynod a hanfodol ar gyfer ffawna a fflora'r byd.

nodweddion!

Enw a tharddiad

Mae Collembolans yn perthyn i'r urdd Callembola, felly mae enw'r grŵp yn disgrifio rhai o'i brif nodweddion. Mae "Collembolo" yn deillio o'r geiriau Groeg "kolla" ac "embolon", sy'n golygu, yn y drefn honno, glud a lifer. nodweddiadol o collembolus. Mae'r anifail yn cynhyrchu secretiad llysnafeddog ar ei abdomen sy'n edrych fel glud i lynu wrth arwynebau llyfn iawn. Yn ogystal, mae'n neidio'n bell, gan fod ganddo ffwrcwla yn yr abdomen, atodiad sy'n gweithio fel math o gatapwlt, gan greu tafluniad lawer gwaith ei faint mewn uchder.

Nodweddion gweledol

Mae cynffon y gwanwyn oedolion yn mesur rhwng 0.25 ac 8 milimetr, felly mae corff rhai rhywogaethau yn siâp crwn, ond mae'r rhan fwyaf yn denau. Mae eu lliwiau'n amrywio o wyn, gan basio trwy berlog a brown, i ddu.

Gweld hefyd: Ydy madfall y Teiu yn beryglus? Ydy e'n brathu? A yw'n wenwynig? Dewch o hyd iddo!

Mae'r pryfed hyn yn cael eu ffurfio gan dri strwythur: capsiwl i'r pen gyda dwy antena o'u cyhyredd eu hunain, pob un yn symud yn annibynnol, thoracs gyda tri segment ar gyfer y 6 coes, ac abdomen, lle mae'r asgwrn dymuniad, sy'n ei gwneud hi'n bosibl neidio. Mae nifer y llygaid yn amrywio rhwng 1 ac 8, wedi'u dosbarthu ar yr ochrau, er bod rhywogaethau heb lygaid. Ar ben hynny, nid oes gan springtailsadenydd.

Bwyd

Gan fod llawer o rywogaethau o gynffon y gwanwyn, mae diet amrywiol hefyd, yn dibynnu ar y rhywogaeth. Ond, yn gyffredinol, gall popeth sydd neu a oedd yn fod byw ddod yn fwyd i'r arthropod bach hwn.

Mae hyn oherwydd, yn ogystal ag amrywiaeth eang o ddeunydd organig sy'n pydru, mae cynffonnau'r gwanwyn hefyd yn ysglyfaethwyr ffyngau a bacteria. , yn bennaf o'u “gwreiddiau” (mycelia a hyffae), a hefyd o'u sborau. Yn ogystal, maent yn bwydo ar y paill o blanhigion.

Mae'n bwysig nodi, os yw'r amgylchedd yn eu ffafrio o ran lleithder neu ddeunydd organig yn pydru, gall y bodau hyn dyfu'n gyflym ac yn afreolus yn eu poblogaeth. 4>

Dosbarthiad a chynefin

Mae Collembolans yn meddiannu pob cyfandir ac wedi bod ar y blaned ers miloedd o flynyddoedd. Fe'u canfuwyd hyd yn oed mewn llynnoedd lled-rewi yn yr Arctig a'r Antarctig, a darganfuwyd 4 rhywogaeth newydd yn ddiweddar mewn dyfnder mawr yn Ogof Voronya, yn rhanbarth y Cawcasws.

Maent yn meddiannu rheng y Mae'n debyg mai anifeiliaid 6-choes sydd fwyaf niferus ar y Ddaear. Eu gofyniad mwyaf yw lleoedd llaith, gan nad ydynt yn gallu gwrthsefyll diffyg dŵr neu ddeunydd dadelfennu fawr ddim. Sylwyd eisoes y gallant hefyd gysylltu â morgrug a thermitiaid, gan fyw mewn symbiosis a rhannu morgrug a thwmpathau termit.

Gweld hefyd: Malteg: nodweddion, pris, gofal a mwy

Ymddygiad

Collembolans ywyn gallu bod mewn bron unrhyw amgylchedd, cyn belled â'i fod yn llaith. Dangoswyd hefyd eu bod yn arddangos ymddygiad mudol fel adwaith i newidiadau ansawdd yn yr amgylchedd a hefyd i lygredd. Felly, gallant chwilio am leoedd yn ein tŷ.

Anifeiliaid yw'r rhain sy'n byw mewn grwpiau mawr, ac yn yr amgylchedd microffawna, maent yn ysglyfaeth hawdd, a'u naid nodweddiadol yn strategaeth amddiffyn a dianc. Pan fyddant dan fygythiad, mae rhai rhywogaethau'n rhyddhau hylifau ymlid ac yn cyfathrebu signalau larwm i'r grŵp.

Atgenhedlu a chylch bywyd

Mae Collembolans yn atgenhedlu'n gyflym iawn ac yn trawsnewid o wy i oedolyn mewn ychydig wythnosau yn unig. Mae'r gwrywod yn cynhyrchu sbermatoffor, sef yr enw a roddir i amddiffyn y sberm rhag dadhydradu, tan yr eiliad y mae'r fenyw yn ei gasglu, gan ffurfio wy.

Ar ôl ei ffrwythloni, mae'r wyau'n cael eu dodwy yn ôl yn y pridd neu'n aros y tu mewn i'r benywaidd, yn agor mewn tua 10 diwrnod, gan y gall yr hinsawdd boeth gyflymu ei enedigaeth. Mewn 6 wythnos, maent yn dod yn oedolion ac yn byw hyd at 1 flwyddyn, yn dilyn cyfradd atgenhedlu cyflymach.

Sut i gael gwared ar gynffon y gwanwyn

Os yw cynffon y gwanwyn yn broblem i'ch gardd, gwybod bod eu dileu yn dasg a all fod yn syml iawn. Mae gan yr arthropodau bach hyn, er eu bod yn dod yn niferus iawn ac yn gyflym, ofynion heriol iawn.penodol i fyw yn dda ac atgenhedlu, sy'n eu gwneud yn fregus yn wyneb rhai newidiadau. Dilynwch!

Adnabod amgylcheddau ffafriol

Mae'n hanfodol arsylwi pa amgylcheddau yn eich cartref sy'n cronni dŵr a mater organig. Pethau eraill i gadw llygad amdanynt yw llwydni neu ffwng, gan fod cynffon y gwanwyn yn hoffi bwydo arnynt. Mae arwyddion o lwydni yn smotiau tywyll rhwng y teils, yn enwedig mewn ystafelloedd ymolchi neu mewn mannau lle mae dŵr yn gollwng.

Ar ôl i chi nodi'r arwyddion hyn, gwyddoch ei bod yn debyg bod cynffonnau'r gwanwyn yn eich cartref yn edrych i fyw'n agos atynt i fwydo ac atgenhedlu. Felly, mae glanhau llwydni neu bowlenni troi wyneb i waered a all fod yn cronni dŵr, a thrwy hynny'n ffafrio ffurfio deunydd organig, yn gamau gweithredu sy'n cyfrannu at ddifa cynffonnau gwanwyn.

Gwella awyru yn yr ardal

Unwaith y bydd yr amgylchedd yn lân ac yn sych, mae'n well hefyd cynnal digon o awyru yn yr ystafell, fel bod yr aer, wrth gylchredeg, yn tynnu'r lleithder a allai gronni. Felly, gadewch ddrysau a ffenestri ar agor a pheidiwch â chau'r gofod hwn am amser hir.

Os nad oes gan yr amgylchedd ffenestri, ffaith sy'n rhwystro cylchrediad aer, ceisiwch adael gwyntyll ymlaen am o leiaf un awr y dydd yn y cyffiniau. Felly, bydd cerrynt aer yn cael ei hwyluso, gan atal ymlediad cynffonnau sbring.

Osgoi cronnio ddŵr

Yn ogystal, sylwch a yw'r amgylchedd yn llaith. Mae angen y lleithder hwn ar gynffonnau gwanwyn i gynnal eu cytrefi, felly er mwyn osgoi cronni dŵr yw eu cynhyrfu â phrinder, a all eu lladd. Gyda'r agwedd hon, os llwyddwch i gadw'r lle'n sych, mae'n debyg y byddant yn mudo i chwilio am le gwell, gwlyb i fyw, y tu allan i'ch tŷ.

Newid y planhigion mewn potiau

Er gwaetha Tra efallai na fydd hyn yn broblem i blanhigion sy'n tyfu yn gyffredinol, os bydd poblogaeth cynffon y gwanwyn yn tyfu'n rhy fawr, efallai y bydd yn chwilio am rannau mwy tyner o'r planhigion i'w bwyta. Ymhellach, mae'n bwysig nodi bod y pryfed hyn yn cario sborau ffwngaidd a bacteriol yn eu cyrff sy'n gallu achosi heintiadau yn y llystyfiant.

Felly os sylwoch chi fod eich fasys wedi'u gorboblogi â chynffonnau gwanwyn, mae'n bryd trawsblannu'r ffynhonnau. eginblanhigyn a newid y pridd. Gall y pridd hwn fod yn ddefnyddiol iawn mewn tomen gompost neu lle mae ysglyfaethwyr naturiol, yn yr awyr agored. Gallwch chi newid amlder dyfrio hefyd, i reoli lleithder.

Rhwystro pwyntiau mynediad

Gallwch nodi lle mae’r sbring cynffonnau’n ymddangos a chau’r fynedfa hon mewn rhyw ffordd, gan greu’r arferiad o orchuddio draeniau ystafell ymolchi a chegin, yn enwedig mewn mannau sy’n aros heb eu defnyddio am amser hir. , ond yn dal yn llaith, fel sinciau gyda gollyngiadau neu fewnfeydd dŵr eraill.

Pan sylwch ar yr amgylchedd lle mae'r pla yn digwydd,gwnewch yn siŵr nad oes faucet yn gollwng neu ddraen gyda llawer o gronni deunydd organig. Rhaid i chi ei lanhau a'i gadw ar gau. Gall cadw faucets yn sych ac yn rhydd o ddiferu helpu hefyd.

Defnyddiwch sebon a dŵr

Gyda'r ddau ddeunydd syml iawn hyn, gallwch frwydro yn erbyn pla trwy olchi'r ardal. Trwy lanweithio amgylchedd gyda sebon a dŵr, mae'n bosibl boddi a meddwi'r pryfed hyn, gan achosi iddynt farw.

I wneud hyn, bydd angen i chi gymysgu tua 1 llwy fwrdd (15 ml) o lanedydd ar gyfer pob un. 2 wydraid (500 ml) o ddŵr. Mae hon yn ffordd effeithiol o gael gwared ar gynffonnau sbring a dylid ei ddefnyddio ar y cyd â'r awgrymiadau blaenorol eraill, gan sychu'r ardal bob amser a'i gadw mor awyrog â phosibl.

Ffeithiau rhyfedd am gynffon y gwanwyn

Wyddech chi fod cynffon y gwanwyn yn un o'r grwpiau mwyaf niferus o anifeiliaid ar y blaned? Yn ogystal, a oeddech chi'n gwybod bod ganddyn nhw allu anhygoel i oroesi mewn mannau eithafol? Eu bod yn ddiniwed i bobl ac yn fuddiol iawn i'r pridd? Datodwch yr holl chwilfrydedd hyn a mwy isod!

Nid ydynt yn pigo nac yn brathu

Er eu bod yn y pen draw yn cael eu camgymryd am chwain, gan eu bod yn amddiffyn eu hunain rhag unrhyw aflonyddwch trwy neidio'n uchel, dyma'r unig nodwedd sy'n dod â nhw'n nes at ei gilydd, eu cynffonnau, gan nad ydyn nhw'n pigo.

Nid ydynt yn brathu ychwaith, ac mae'n well ganddynt lonyddwch pridd sy'n llawn sylweddorganig, yn ymddangos mewn tai ac amgylcheddau trefol, pan fyddant yn profi rhywfaint o straen dŵr, hynny yw, y diffyg dŵr. Nid ydynt ychwaith yn lletya unrhyw glefyd hysbys, gan eu bod yn anifeiliaid diniwed i fodau dynol.

Ystyrir hwy yn bla mewn rhai mannau

Mae colemboliaid yn fodau hynod bwysig i'r ddaear ac yn dynodi ansawdd da wrth ymddangos yn y pridd, ond hyd yn oed yn yr amgylcheddau hyn gall cynnydd unigolion achosi problemau. Mewn gwirionedd mae yna rai rhywogaethau, ychydig iawn, sy'n bwydo ar blanhigion iach. Y rhan dda yw bod y pryfed hyn, yn y pridd, yn ysglyfaeth barhaus i fodau eraill, ac mae poblogaethau'n tueddu i reoli eu hunain yn naturiol.

Pan mae cynffon y gwanwyn yn mynd i mewn i ardaloedd domestig ac yn dod o hyd i le da i atgenhedlu, ac nid ydynt yn gwneud hynny. os oes ganddynt ysglyfaethwr neu rywbeth yn yr amgylchedd sy'n eu rheoli, maent yn achosi braw, gan fod ganddynt allu uchel i luosi mewn amgylcheddau sefydlog.

Maent yn bwysig iawn i'r pridd

A pwysig iawn pwnc mewn perthynas â’r bodau hyn yw eu pwysigrwydd i ecosystemau. Maen nhw'n gweithio fel dadelfenyddion gwych, hynny yw, maen nhw'n ailgylchu deunydd y blaned ac yn ei drawsnewid eto yn fwyd sylfaenol i blanhigion, gan gynhyrchu deunydd byw i'r blaned gyfan o ganlyniad.

Mae eu rhif hefyd yn ei amlygu fel biomas planedol ac, oherwydd mae mor doreithiog, mae’n ddolen hollbwysig yn y gadwyn fwyd, gan fodcynhaliaeth i fodau eraill, megis amffibiaid, ymlusgiaid, adar, pysgod ac arthropodau eraill.

Gallant fyw ar ddyfnder mawr

Yn ystod alldaith yn Abkhazia, ym mynyddoedd gorllewinol y Cawcasws ger y Duon Môr, mae gwyddonwyr wedi dod o hyd i fywyd. Cynffon y gwanwyn oedden nhw a disgrifiwyd 4 rhywogaeth newydd, un ohonyn nhw wedi'i darganfod 1,980 metr o dan yr wyneb!

Mae Krubera-Voronya yn cael ei hystyried fel yr ogof ddyfnaf y gwyddys amdani yn y byd, heddiw gyda 2,191 metr o dan lefel y ddaear a'r unig un. un gyda mwy na 2 mil metr. A dyma lle mae'r bodau cyntefig hyn yn byw ac wedi gallu datblygu addasiadau dros filoedd o flynyddoedd i wneud cartref mewn amgylchedd heb lawer o adnoddau bwyd a dim golau o gwbl.

Mae cynffon y gwanwyn yn bryfed sy'n cael eu hystyried yn ffosilau byw

Y gwir yw bod yr anifeiliaid hyn, sydd weithiau'n cael eu hystyried yn blâu oherwydd eu gallu mawr i atgynhyrchu, hefyd yn bwysig iawn ac yn hynod ddiddorol. Llwyddodd Springtails i addasu i fyw ar y Ddaear a llwyddodd i fod yma am filoedd o flynyddoedd, ymhell cyn bodau dynol, yn ailgylchu deunydd marw'r blaned a goresgyn ardaloedd digroeso.

Gwybod eu hymddygiad, pa amgylchedd sy'n ffafrio eu twf a chynnal y glân , lleoedd sych ac awyru'n dda yn eich tŷ, gallwn fyw mewn heddwch â springtails! Mae'n bosibl cadw ein tŷ yn rhydd ohonynt a hyd yn oed fanteisio ar eu potensial i ddiraddio,
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.