Pwdl Teganau Micro: Gweler Personoliaeth, Pris, Awgrymiadau Bridio, a Mwy!

Pwdl Teganau Micro: Gweler Personoliaeth, Pris, Awgrymiadau Bridio, a Mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cwrdd â'r tegan meicro brîd Pwdls

Maint safonol Mae Poodles eisoes yn gŵn ciwt iawn, dychmygwch eu miniaturau! Dyma achos pwdlau tegan meicro, sy'n goresgyn cariadon cŵn ledled y byd. Mae hyd yn oed y gofod newydd y mae'r brîd yn ei gymryd yn gwbl gysylltiedig â'u cyfeillgarwch a'u ciwt, gan eu bod yn edrych fel tedi bêrs go iawn.

Yn ogystal, mae'r tegan micro Poodle yn gi nad oes angen llawer o ofal arno, ffaith sy'n eu gwneud yn haws i ofalu amdanynt. Mae hyn yn digwydd oherwydd ei faint bach, sy'n golygu nad oes ganddo lawer o egni a bwyta llawer llai na bridiau eraill.

Am wybod ychydig mwy am y brîd rhyfeddol hwn? Felly, edrychwch ar y nodweddion a'r chwilfrydedd canlynol, a darganfyddwch ble gallwch chi brynu'r ci bach hwn a pham y daeth mor enwog! Awn ni?

Nodweddion brîd pwdl tegan micro

Nodweddion y pwdl tegan micro yw'r hyn sy'n ei wneud yn anifail anwes mor edmygu ei fod wedi bod yn ennill mwy a mwy , wedi'i amlygu yn y blynyddoedd diwethaf. Darganfyddwch nawr am nodweddion penodol y brîd bach hwn.

Tarddiad a hanes y pwdl tegan meicro

Amcangyfrifir bod y pwdl tegan micro, a elwir hefyd yn bwdl bach, wedi ymddangos yn Ewrop tua'r 1960au, 1950, yn fwy penodol yn yr Almaen a Ffrainc. Mae hanes y brîd hwn yn deillio o hanes y Standard Poodle, sefpawennau ar y llawr.

I wneud y toriad hwn, gallwch ddefnyddio gefail a sisyrnau penodol ar gyfer hyn. Fodd bynnag, dim ond ar flaenau'r ewinedd y dylid gwneud y toriad, heb gymryd y wythïen sydd ganddynt, gan ei fod yn cynhyrchu gwaedu a llawer o boen. Os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus neu os nad oes gennych chi sicrwydd, chwiliwch am weithiwr proffesiynol. Y peth pwysicaf yw peidio â brifo'ch anifail anwes.

Dylid cymryd yr un gofal â'ch ewinedd gyda dannedd eich ci. Ni ddylid eu gadael o'r neilltu, a'r arwydd yw eu bod yn cael eu brwsio bob dydd gyda phast dannedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cŵn. Gallwch ddod o hyd iddynt mewn siopau anifeiliaid anwes neu ofyn i'ch milfeddyg pa un fyddai'n ddelfrydol. Fel nad yw'r brwsio hwn yn broblem, mae'n bwysig eich bod chi'n hyfforddi'ch un bach ers pan oedd yn gi bach. Yn ogystal, gellir defnyddio bisgedi hylan hefyd i'ch helpu gyda'r dasg hon.

Tegan meicro Poodle yw tedi bêr go iawn!

Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, mae'r tegan meicro Poodle yn concro'r byd yn fwy a mwy gyda'i giwtrwydd, ei ddoethineb a'i deyrngarwch. Y rhai bach hyn yw'r math hwnnw o gi na fydd byth yn eich gadael ac a fydd yn mynd gyda chi ym mhob ystafell o'r tŷ yr ewch. Yn llythrennol, ni fyddwch byth ar eich pen eich hun eto.

Er gwaethaf eu maint ciwt ac edmygedd mawr, mae angen gofal arbennig ar y brîd hwn, yn bennaf oherwydd eu bod yn fregus iawn. Hefyd, yn union fel y mae ef yn serchogmae hefyd yn gofyn am anwyldeb, felly peidiwch â meddwl y gallwch ei adael llonydd. Os bydd hyn yn digwydd, gall fynd yn bryderus ac yn sâl, ac nid dyna'r hyn yr ydych ei eisiau i'ch ffrind.

Mae mabwysiadu tegan meicro Poodle yn ennill ffrind am oes. Yn ei holl flynyddoedd o fywyd, bydd yn darparu llawer o lawenydd a chariad a bydd yn dod yn gydymaith ffyddlon. Os penderfynwch gael un, ceisiwch fwynhau pob eiliad ag ef, bydd yn anhygoel!

ci nofio gwych.

Yn y diwedd, fe orchfygodd ei allu nofio a'i olwg dda fwy a mwy o bobl a dechreuodd ei weld yn llawer mwy na dim ond ci nofio. Flynyddoedd lawer yn ôl, roedd hefyd yn cael ei ddefnyddio fel ci bugeilio, ond gan ei fod yn drawiadol am ei ymddangosiad, dechreuodd bridwyr groesfridio gyda Phwdls corrach nes iddynt gyrraedd y tegan bach.

Maint a phwysau'r brîd <7

Gall tegan micro Poofle gyrraedd hyd at 25 cm ar y mwyaf. Rhywbeth hynod o fach o'i gymharu â'r Poodle cyffredin. Oherwydd ei faint, nid yw ei bwysau ychwaith yn cyrraedd niferoedd mawr, sy'n pwyso rhwng 2 kg a 3 kg.

Chwilfrydedd am ei faint yw ei fod yn cael ei eni, yn datblygu fel ci bach a, gydag ychydig fisoedd o bywyd, mae'n stopio tyfu ac mae maint ci bach! Felly, ei ymddangosiad yw tedi bêr go iawn.

Côt y pwdl tegan meicro

Mae dau fath o gôt y pwdl tegan meicro. Mae gan rai wallt cyrliog, sy'n aml yn drwchus ac yn wastad. Yn wir, dyma'r rhai sydd â'r mwyaf o wallt, yn edrych fel pompom blewog iawn.

Mae gan yr ail fath wallt tonnog, sy'n fanach ac yn feddalach, mewn symiau mawr hefyd. Gallant gymryd gwahanol liwiau, megis du, brown, llwyd, gwyn, coch neu oren. Fodd bynnag, nid yw'r lliwiau hyn yn cymysgu, hynny yw, maen nhw'n tybio dim ond unlliw.

Disgwyliad oes

Mae disgwyliad oes y Poodle tegan meicro fel arfer rhwng 12 a 14 mlynedd, sy'n dda iawn. Fodd bynnag, mae gan y brîd bach hwn rai problemau iechyd etifeddol megis cataractau, glawcoma ac atroffi retinol cynyddol sy'n effeithio'n benodol ar lygaid plant bach. Mae yna hefyd rai afiechydon etifeddol sy'n taro mewn mannau eraill. Mae hyn yn achos otitis a hypothyroidiaeth.

Personoliaeth brîd pwdl bach tegan

Mae personoliaeth y Pwdl Bach yn un o'r nodweddion sy'n swyno perchnogion y rhai bach hyn. Hydwyth, chwareus, a hynod o ffyddlon ac ufudd, mae'r Poodle hwn yn lledaenu cariad ble bynnag y mae'n mynd. Dysgwch fwy am nodweddion personoliaeth y ci bach hwn.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Fel unrhyw gi, mae angen dos dyddiol o ymarfer corff ar y tegan micro Poodle, ond dim byd hir neu ddwys iawn. Nid oes gan y cŵn bach hyn lawer o egni, felly maent yn dawelach ac yn llai ystyfnig.

Fodd bynnag, maent yn eithaf hoff o gyfarth. Gan eu bod yn gŵn serchog a chenfigenus iawn, mae angen sylw arnynt trwy'r dydd. Oherwydd hyn, os ydynt yn teimlo'n unig neu'n genfigennus o bresenoldeb anifeiliaid eraill, byddant dan straen a byddant yn cyfarth llawer, a all fod yn blino. Mae hyfforddiant o oedran ifanc yn helpu i ddatrys y mater hwn.

Cydnawseddgydag anifeiliaid eraill

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae'r tegan meicro Poodle yn gi cenfigennus iawn, nad yw'n ei hoffi pan fydd anifeiliaid anwes eraill yn nesáu ac yn chwarae gyda'u perchnogion. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae'n gydnaws ag anifeiliaid anwes eraill oherwydd ei ddoethineb, un o'i brif nodweddion

Cychwyn cyswllt ag anifeiliaid anwes eraill yn raddol, gan barchu'r tegan micro Mae amser Poodle yn ddigon, gan y bydd yn dod i arfer a chwarae gyda'ch ffrind newydd. Bydd cenfigen yn dal i fodoli, ond gellir ei reoli.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae'r Poodle Bach yn anifail dof a chyfeillgar iawn. Gydag ymwelwyr yn cyrraedd ei diriogaeth, mae'n parhau i fod yn cutie, a fydd yn chwarae ac yn cael hwyl gyda'r dieithryn sy'n cyrraedd.

Mae'r rhai bach hyn mor hoffus eu bod yn berffaith i fyw yng nghartrefi teuluoedd gyda phlant, fel y maent yn eu caru. Fodd bynnag, oherwydd ei genfigen, gall gyfarth i ddechrau. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, mae'n bwysig ei hyfforddi o oedran ifanc, gan ei wneud yn gymdeithasol.

A all gael ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Oherwydd cenfigen ac anwyldeb, mae eisoes yn bosibl gweld sut mae'r tegan meicro Poodle yn dibynnu ar ei berchennog. Nid yw gadael llonydd yn cael ei argymell, yn enwedig am gyfnodau hir. Dyma'r math o gi sy'n eich dilyn o gwmpas drwy'r dydd, ac sydd am aros gyda chi bob amser.

Trwy adael iddoar eu pen eu hunain, gallant gael problemau iechyd, yn ogystal â bod dan straen, yn bryderus ac yn nerfus. Pan fydd person yn dewis mabwysiadu'r un bach hwn, mae'n bwysig iddo wybod y bydd angen ymroddiad caled arno gydol ei oes. Mae arno angen yr holl hoffter y gall y perchennog ei gynnig, fel nad yw'n teimlo'n unig.

Pris a chostau ci bach pwdl tegan micro

Mae angen gofal ar bob ci ac, wrth gwrs, mae hyn yn cynhyrchu rhai costau y mae'n rhaid i berchennog y ci eu hysgwyddo. Yn ogystal, gan ei fod yn gi brid, mae'n anodd dod o hyd i'r tegan micro Poodle i'w roi, felly mae angen buddsoddiad hefyd i'w gaffael. Eisiau gwybod y gwerthoedd? Yna gwiriwch ef isod.

Pris y ci pwdl micro-degan

Bydd pris y pwdl micro tegan bach yn dibynnu ar y rhanbarth a'r lle rydych chi'n bwriadu ei brynu. Mae'r gwerth fel arfer yn amrywio rhwng $400.00 a $500.00, fodd bynnag, gall rhai bridwyr godi hyd at $1,450.

Er mwyn osgoi gwario symiau afresymol, gwnewch chwiliad dwys mewn sawl man cyn prynu, mewn gwirionedd . Gallwch hefyd ddewis prynu o ranbarth arall, ond byddai'n rhaid i chi ychwanegu'r gost cludo, rhywbeth na fyddai'n fanteisiol efallai.

Ble i brynu'r ci

Mae'r micro tegan Poodle yn yn gymharol gyffredin, felly nid yw'n anodd dod o hyd iddo. Mae siopau anifeiliaid anwes yn opsiynau gwych oherwydd, fel y crybwyllwyd yn gynharach, mae'n hawdd dod o hyd iddo. Opsiwn arall yw chwiliocenelau yn arbenigo mewn Pwdls. Fodd bynnag, mae'n bwysig ymweld â'r lle i weld a yw'r cŵn yn cael eu trin yn dda, gyda lle i wneud ymarfer corff, digon o fwyd, ymhlith eraill.

Dewis arall yw chwilio'r rhyngrwyd am fridwyr bridiau sy'n gwerthu cŵn bach. . Yn yr achos hwn, mae'r gwerth fel arfer yn is, gan nad ydynt yn gynelau proffesiynol, ond pobl sydd â chwpl o'r brîd ac sy'n manteisio ar y cyfle i werthu'r cŵn bach sy'n ymddangos.

Costau porthiant

Gan mai ci bychan iawn ydyw, mae maint y bwyd y mae'n ei fwyta yn gwneud cyfiawnder â'i faint. Mae sawl ffordd o wneud diet eich plentyn bach, gall fod gyda bwyd sych, bwyd gwlyb, bwyd amrwd neu fwyd naturiol wedi'i goginio, yn ogystal â byrbrydau.

Sach 2.5 kg o fwyd sych o ansawdd da a gyda Digonol mae gwerth maethol cŵn bach yn costio tua $120.00. Mae yna borthiant rhatach, lle gall bag 3 kg gostio $50.00, fodd bynnag, mae eu hansawdd yn is.

I amrywio diet eich anifail anwes, gallwch chi gynnig bagiau bach o tua 100 g sy'n costio, ar gyfartaledd, $3.00 am becyn 100g, neu lysiau fel moron, pwmpen a bwydydd addas eraill. Fodd bynnag, cofiwch, os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch diet y ci, mae'n syniad da ymgynghori â milfeddyg.

Costau brechlyn a milfeddygol

Fel bod eich Pwdl Bach mewn iechyd da ac o ansawdd da. o fywyd, y mae yn hanfodol fodmae'n mynd at y milfeddyg yn rheolaidd. Yn bennaf oherwydd y clefydau y mae'r brîd hwn yn tueddu i'w cael, y soniwyd amdanynt eisoes uchod. Gall apwyntiad milfeddyg amrywio o ranbarth i ranbarth, ond mae'n costio $80.00 ar gyfartaledd. Os oes angen arholiadau, gall y gwerth hwn gynyddu'n sylweddol.

Fel cŵn bach, mae angen rhai brechlynnau ar y tegan micro Poodle, fel V8 a V10, i atal cyfres o afiechydon. Gelwir y rhain yn frechlynnau lluosog ac maent yn costio rhwng $60 a $90 yr un dos. Mae'r brechlyn gwrth-gynddaredd hefyd yn angenrheidiol o'r 4ydd mis o fywyd, mae'n costio tua $80.00 ac fe'i rhoddir unwaith y flwyddyn.

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

Mae ategolion cŵn hefyd yn hanfodol ar gyfer hapusrwydd ac ansawdd bywyd eich Poodle tegan micro. Mae teganau fel peli a llinynnau yn opsiynau gwych. Gall pris y rhaffau amrywio rhwng $10.00 a $20.00, tra bod y peli yn amrywio rhwng $5.00 a $20.00.

Mae cathod a gwelyau hefyd yn gaffaeliad gwych, gan eu bod yn darparu lle cyfforddus i'ch ci orffwys a chysgu yn y nos. Mae gwerth gwelyau cŵn yn amrywio yn ôl maint a deunydd. Gall y rhai symlaf gostio o $20.00 i $30.00, tra gall y rhai meddalaf a blewog gostio rhwng $80.00 a $100.00, i gyd ar gyfer cŵn bach.

Gweld hefyd: Ci bach bugail Almaeneg: pris, nodweddion a mwy!

Bydd pris y cenelau hefyd yn amrywio yn ôl y defnydd. Rydych yn mynddod o hyd i rai sy'n costio $50.00 ac eraill sy'n costio $150.00; Mae'n dibynnu ar flas eich ci. Mae yna deganau eraill hefyd a all fod yn ddefnyddiol iawn, fel teethers. Maen nhw'n helpu i dorri dannedd a glanhau dannedd eich anifail anwes.

Gofalu am y ci pwdl micro-degan

Ydych chi eisoes wedi darganfod nodweddion y pwdl teganau micro a chost prynu a chymryd gofalu am un. Nawr rydych chi'n barod i ddysgu am y gofal angenrheidiol y dylech chi ei gael fel perchennog yr anifail anwes bach hwn. Dewch i ni!

Gofal Cŵn Bach

Mae Pwdls Bach yn fach iawn ac felly mae angen llawer o ofal pan maen nhw'n gŵn bach. Oherwydd eu bod yn giwt, mae llawer yn hoffi eu gwasgu, fodd bynnag, mae'r brîd hwn yn hynod fregus ac yn cael ei frifo'n hawdd iawn. Felly, mae'n bwysig cadw llygad arnynt fel nad ydynt mewn perygl, osgoi gweithgareddau peryglus a bod yn ofalus iawn wrth eu trin.

Yn ogystal, yn y cyfnod cŵn bach, mae angen iddynt fynd yn rheolaidd i y milfeddyg a chael eu brechlynnau a vermifuge yn ystod y dydd. Mae'n bwysig peidio ag anghofio hyn na hepgor unrhyw gamau, gan fod y rhagofalon hyn yn hanfodol er mwyn i'ch ci gael bywyd da a hir.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae'r pwdl tegan meicro yn frîd tawel iawn. Fel pob ci, mae angen ei ddos ​​dyddiol o chwarae ac ymarfer corff, ond dim byd allan o'r cyffredin. y cwn bach ymamaent wrth eu bodd yn chwarae, ond nid oes ganddynt gymaint o egni fel bod angen llawer o ymarfer corff.

Mae mynd ag ef allan unwaith y dydd a chwarae ag ef gartref yn ddigon i ddiwallu ei angen. Hefyd, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus ar yr adegau hyn, gan eu bod yn cael eu brifo'n hawdd iawn. Osgowch gemau lle gallent gwympo neu gael eu hanafu mewn unrhyw ffordd.

Gofal Cotiau

Côt y brîd hwn yw'r brif elfen sy'n ei gwneud mor giwt ac fel arth. Ond i gadw'r gôt honno'n brydferth ac yn sgleiniog, mae angen gofal arbennig arni. Fel y soniwyd uchod, gall eu gwallt fod yn gyrliog neu'n donnog, felly mae angen eu brwsio'n gyson i atal matio.

I gadw eu gwallt yn iach ac yn ddatgysylltu, mae angen iddynt hefyd gael eu heillio unwaith y mis a'u golchi'n wythnosol gyda siampŵ digonol. . Siaradwch â milfeddyg a darganfyddwch y cynnyrch gorau i ymdrochi'ch ci bach. Mewn rhai achosion, gellir defnyddio siampŵ a chyflyrydd cŵn, gan adael y gôt yn iach ac yn sgleiniog.

Gofalu am yr ewinedd a'r dannedd

Mae'n hynod bwysig cynnal ewinedd eich tegan micro Pwdls wedi'u tocio'n dda, fel nad ydyn nhw'n brifo eu perchnogion a nhw eu hunain. Y peth delfrydol yw perfformio'r toriad hwn 1 neu 2 gwaith y mis. Gall y Pwdls Bach ei hun roi gwybod i chi pan fydd angen ei dorri, gan y bydd yn cynhyrfu a bydd yn dechrau fflapio ei

Gweld hefyd: Pris jabuti tinga a piranga: gweler y costau a ble i brynuWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.