Pwysau a Maint Shih Tzu fesul Mis: Gwyliwch y Twf!

Pwysau a Maint Shih Tzu fesul Mis: Gwyliwch y Twf!
Wesley Wilkerson

Mae twf Shih Tzu yn amrywio yn ôl y misoedd!

Yn yr erthygl hon byddwch yn gallu darganfod sut mae’r Shih Tzu yn tyfu dros y misoedd, o’r cyntaf i’r deuddegfed, gan allu dilyn esblygiad cyfartalog pwysau a maint.

Mae'r Shih Tzu yn un o'r bridiau mwyaf adnabyddus ymhlith cŵn bach, oherwydd sawl ffactor: rhwyddineb cael ei greu mewn gwahanol amgylcheddau, megis tai a fflatiau, rhyngweithio â'r teulu, yn enwedig plant, y llygaid chwyddedig, yn ogystal i'r got. , a'i gwnaeth yn adnabyddus fel y 'ci llew'.

Fel unrhyw anifail, mae'r Shih Tzu yn esblygu mewn pwysau a maint trwy gydol eu hoes, ac ymhen 10 mis gallant gyrraedd pwysau ac uchder eu oed oedolyn, ond mae hyn yn amrywio o anifail i anifail, yn ôl geneteg a diet, er enghraifft.

Twf y Shih Tzu yn ôl y misoedd oed

Yn dilyn , byddwch yn gallu dilyn datblygiad y Shih Tzu mewn perthynas â'r raddfa a'r pren mesur, rhwng y mis cyntaf a chyfnod oedolyn y ci. Mae'n werth cofio, os yw'r anifail yn cyflwyno gwahaniaethau mawr mewn perthynas â'r un a gyflwynir yma, argymhellir ymgynghori â milfeddyg.

Maint a phwysau'r Shih Tzu rhwng 1 a 3 mis

>Mae misoedd cyntaf bywyd Shih Tzu yn bwysig ar gyfer datblygiad iach, yn enwedig mewn perthynas â phwysau a thwf y cŵn bach, y mae'n rhaid euamrywio rhwng 2 a 3 kg, a gall fod ychydig yn llai neu ychydig yn fwy, yn dibynnu ar yr anifail.

Mae'r uchder hefyd yn amrywio a gall gyrraedd hyd at 15 centimetr yn y tri mis cyntaf oed. Mae bwydo a geneteg yn ffactorau a all gyfrannu at dwf cyflymach neu arafach yr anifail, felly, yn achos cŵn a brynwyd, mae’n werth holi perchennog y cenel am nodweddion y rhieni neu’r perthnasau.

Maint a phwysau'r Shih Tzu o 4 i 6 mis

Mae datblygiad ci bach Shih Tzu, rhwng y pedwerydd a'r chweched mis yn weladwy, wedi'r cyfan mae fel pe bai'r ci ar ddechrau llencyndod , gyda chynnydd pwysau a thwf yn glir.

Yn y cyfnod hwn o dri mis, dylai'r Shih Tzu bwyso rhwng 3.1 kg a 5.4 kg, ni waeth a yw'n wryw neu'n fenyw. Mae'r pwysau bron yn ddwbl y misoedd cyntaf o fywyd. Mae gan uchder hefyd newid sylweddol, wedi'r cyfan, mae llawer o gŵn o'r brîd, yn 6 mis oed, eisoes ar yr uchder y byddant yn ei gael am weddill eu hoes neu'n agos iawn ato, yn amrywio o 23 i 28 centimetr.

Maint a phwysau'r Shih Tzu o 7 i 9 mis

Y cyfnod rhwng y seithfed a'r nawfed mis o fywyd y Shih Tzu yw'r olaf cyn y cyfnod oedolyn, sy'n darparu esblygiad llai o'r cyfnod oedolyn. ci bach, gyda mwy o newidiadau i'w gweld o ran pwysau, oherwydd ar ôl chwe mis mae'n agos iawn at y maint delfrydol.

Gweld hefyd: Bochdew Tsieineaidd: gweler bwydo, ci bach, gofal a ffeithiau

O ran pwysau, ar gyfartaledd, mae'r anifeiliaid yn hyn o beth.dylai brîd bwyso rhwng 5.5 kg ac yn agos at 7.5 kg. Yn yr oedran hwn mae'r ci yn agos at 7 kg. Nid yw uchder, yn yr oedran hwn, yn dioddef fawr o wahaniaeth, gall y Shih Tzu dyfu rhwng 1 neu 2 centimetr, dim byd llawer mwy na hynny.

Maint a phwysau'r Shih Tzu rhwng 10 a 12 mis

>Rhwng y degfed a'r deuddegfed mis, mae'r Shih Tzu eisoes yn cael ei ystyried yn gi aeddfed, fel llawer o fridiau bach. Gan ei fod, yn y rhan fwyaf o achosion, yn ei faint oedolyn ac yn agos iawn at y pwysau delfrydol hefyd.

Trwy gwblhau 10 mis, dylai'r Shih Tzu fod yn pwyso tua 7.5 kg, a gall fod ag amrywiad bach am fwy neu fwy. llai.

O ran maint, mae uchder y brîd eisoes yn agos iawn at y ddelfryd yn 6 mis oed, heb ddioddef llawer o newid ers hynny. Yn y rhan fwyaf o achosion, rhwng y degfed a'r deuddegfed mis, nid yw'r Shih Tzu yn tyfu'n dalach.

Twf o 12 mis

Yn 12 mis neu'n 1 mlwydd oed, mae'r Shih Tzu eisoes yn cael ei ystyried. oedolyn ac, felly, nad yw'n mynd trwy newidiadau corfforol mawr, megis pwysau a thaldra.

Rhaid i'r prif ofal ar gyfer yr anifail fod yn gysylltiedig â phwysau, gan mai'r ddelfryd yw bod gan y ci bach, ar gyfartaledd, 7.5 kg, gan ei fod yn dderbyniol hyd at 8.5 kg, yn fwy na hynny gellir ystyried y Shih Tzu yn ordew, a all arwain at broblemau iechyd.

Ffactorau sy'n dylanwadu ar faint a phwysau'r ci Shih Tzu

<8

Isod, gallwch weld y prifffactorau sy'n dylanwadu ar faint a phwysau, gyda: ymarfer corff dyddiol, maeth digonol, ansawdd cwsg, gofal milfeddygol rheolaidd, sylw ac anwyldeb.

Ymarferion dyddiol

Perfformio ymarferion dyddiol gyda'r Shih Tzu y bydd yn ei ddarparu datblygiad iach, yn ogystal â rheoli pwysau a chymorth twf. Mae gweithgaredd corfforol, yn ogystal â darparu hwyl i'r ci bach, yn helpu i gryfhau'r cyhyrau a hefyd yn gwario'r egni a'r braster cronedig. Mae angen taith gerdded 20 i 30 munud. Mae gemau rhedeg a'r enwog hwnnw'n taflu'r bêl i'r ci ei ddal, yn werthfawr iawn.

Maeth priodol

Mae maeth yn un o'r prif bwyntiau ar gyfer datblygiad iach ci ac mae'n ddim yn wahanol gyda'r Shih Tzu. Felly, mae'n bwysig i'r perchennog chwilio am opsiynau priodol, cytbwys ac o ansawdd ar gyfer y brîd.

Mae yna nifer o opsiynau porthiant i gŵn bach a chŵn bach ar y farchnad, sy'n darparu digon o faetholion i'r ci ei fwyta. ei drawsnewid yn oedolyn llawn iechyd.

Ar gyfartaledd, mae Shih Tzu yn bwyta 100g o fwyd bob dydd, sy'n cael ei ystyried yn ddelfrydol ar gyfer ei faint. Mae'n werth cofio, yn ogystal â maetholion, bod angen proteinau, calsiwm, ffosfforws ar fwyd, gan anelu at gryfhau esgyrn,cynnydd yn y cyhyrau a mwy o egni.

Ansawdd cwsg

Gall cŵn bach gysgu rhwng 16 a 18 awr yn syth. Mae angen peidio â gorfodi'r ci bach i aros yn effro, gan fod cronni egni o oriau hir o gwsg yn hanfodol ar gyfer twf iach.

I ddarparu gwell cwsg, mae gwelyau a chenelau cyfforddus yn ddelfrydol ac, yn hawdd, a geir mewn fferyllfeydd milfeddygol a siopau anifeiliaid anwes. Yn ogystal, yn dibynnu ar y rhanbarth lle mae'r ci, mewn tywydd oer mae'n hanfodol bod blancedi ar gael i'w cadw'n gynnes. Mae lle tawel heb lawer o synau hefyd yn hanfodol ar gyfer nap da.

Gofal milfeddygol rheolaidd

Cŵn sy'n cyflwyno rhai problemau iechyd genetig yn ystod eu bywydau yw Shih Tzu, ond gall milfeddygon eu monitro , cynyddu ansawdd bywyd yr anifail a dod â llai o bryder i'r perchnogion.

Ar gyfer hyn, mae'n bwysig, mewn unrhyw sefyllfa o ymddygiad rhyfedd neu unrhyw newid corfforol, y dylid cysylltu â'r milfeddyg dibynadwy. Felly, rhaid cyd-fynd â chynnydd sylweddol mewn pwysau neu faint, yn ogystal â cholli pwysau neu oedi mewn twf.

Mae hefyd yn ddilys bod y perchennog yn talu sylw i frechlynnau a meddyginiaethau fel bod y Shih Tzu yn aros. iach, o enedigaeth i oedolaeth.

Sylw ahoffter

Mae'r Shih Tzu yn gi sy'n caru chwarae a, gyda hynny, yn diddanu ei berchennog, ei deulu, ei ffrindiau, ond plant yn bennaf. Er ei fod yn frîd cysglyd, mae'n hoffi cael sylw ac anwyldeb a bod yn rhan o drefn ei berchennog.

Mynd â'r ci am dro, cribo'r gwallt hir, anwesu'r pen a thros y corff yn ffyrdd i dangos i'r Shih Tzu y gofal a'r cariad sydd gennych tuag ato. Gwneud iddo deimlo'n hapus, yn derbyn gofal, yn caru, yn dod yn iachach ac yn chwareus.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lew? Ymosod, dof, gwyn, du a mwy.

Yn fach ac yn gyfeillgar, mae'r Shih Tzu yn gydymaith delfrydol i'ch teulu

Wrth ddarllen yr erthygl hon, rydych chi , perchennog Shih Tzu, neu sy'n bwriadu mabwysiadu neu brynu ci bach o'r brîd hwn, eisoes â mwy o wybodaeth i gyd-fynd â thwf y ci bach, yn gallu gwarantu'r holl gefnogaeth, sylw, gofal i'r anifail anwes gael ei ddatblygu ynddo y ffordd orau bosibl, gydag ansawdd iechyd.

Fel y gwelir yn y testun, mae’n gi sy’n dyheu am ofal a chyfeiliant fel ei fod yn dod yn oedolyn egnïol, iach ac sy’n gallu cyflawni popeth y mae’r perchennog yn ei ddisgwyl gan y perchennog. yr un peth. Mae sylw i newidiadau ymddygiadol a chorfforol, yn y cyfnod datblygu, hefyd yn angenrheidiol.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.