Pysgod Mexirica: gweler nodweddion ac awgrymiadau ar gyfer acwariwm!

Pysgod Mexirica: gweler nodweddion ac awgrymiadau ar gyfer acwariwm!
Wesley Wilkerson

Cyfarfod â'r pysgod mexirica

Un o'r anifeiliaid mwyaf poblogaidd ar gyfer bridio domestig yw pysgod addurniadol. Pysgod acwariwm yw'r pysgod clecs ac fe'i dewisir yn aml oherwydd ei amrywiaeth o liwiau a siapiau. Yn ogystal, mae'r rhywogaeth hon yn hawdd i ofalu amdani ac yn gymharol rad, sy'n ei gwneud yn ddeniadol iawn i bobl.

Fel un o'r pysgod addurniadol mwyaf poblogaidd, mae pysgod mexirica i'w cael yn y gwyllt, ond gall hefyd fod wedi'i fagu mewn acwariwm. Yn yr erthygl hon fe welwch nodweddion a chwilfrydedd y rhywogaeth hon, yn ogystal â'r acwariwm priodol ar gyfer codi pysgod a'r amodau dŵr delfrydol i gynnal ansawdd bywyd yr anifail. Edrychwch arno!

Nodweddion pysgod mexirica

Mae gan bob rhywogaeth o bysgod ei nodweddion ei hun. Mae'r nodweddion hyn yn diffinio'r rhywogaeth ac yn gysylltiedig â chynefin, bwyd, lliw, maint, hyd oes, ymhlith eraill mewn perthynas â'r anifail. Edrychwch ar rai o nodweddion y pysgod mexirica.

Tarddiad a chynefin y pysgod mexirica

Mae'r pysgod mexirica yn tarddu o Asia, yn fwy penodol yn India a Sri Lanka. Mae'r enw Mexirica oherwydd ei liw, sy'n debyg i ffrwythau mexirica. Mae'r rhywogaeth yn byw mewn nentydd bach a morlynnoedd arfordirol. Yn ogystal, maent yn bresennol yn bennaf mewn ardaloedd dŵr hallt, ond weithiau gallant ddod o hyd mewn dŵr croyw.

Gweld hefyd: A yw wrin cwningen yn ddrwg i iechyd? Gweler awgrymiadau a gofal!

Maint a lliw ypysgod mexirica

Mae'n gyffredin dod o hyd i'r pysgod mexirica maint 6 cm o hyd, ond gall y rhywogaeth llawndwf gyrraedd 8 cm o hyd. Mae'n bwysig nodi bod bwyd yn ymyrryd yn uniongyrchol â thwf yr anifail, felly mae pysgodyn sy'n bwyta ychydig, yn tyfu ychydig.

Mae lliw pysgod mexirica yn amrywio yn ôl naws yr anifail a'r amgylchedd. Gall lliw y rhywogaeth amrywio o oren golau i goch. Mae gan y rhywogaethau gwyllt, er enghraifft, liw gwyrdd olewydd, tra bod yr anifeiliaid aur ac oren i'w cael mewn acwariwm, canlyniad bridio detholus.

Pysgod yn bwydo Mecsico

Y rhywogaeth pysgod mexirica yw hollysol, hynny yw, mae'n bwydo ar gig a phlanhigion. Ei brif fwyd, mewn amgylchedd naturiol, yw larfa pysgod ac wyau, infertebratau dŵr bach, planhigion ac algâu. Mewn acwariwm, mae pysgod gŵydd yn cael eu bwydo â bwyd sych a byw heb unrhyw anhawster.

Fodd bynnag, argymhellir bwyd byw a deunydd llysiau, ond gall oedolion fwyta porthiant diwydiannol.

Pris a chostau gyda'r mexirica pysgod

Os ydych chi'n ystyried prynu acwariwm i fagu'r pysgod mexirica, gwyddoch y bydd angen rhywfaint o brif wybodaeth arnoch. Fe wnaethon ni ddod â'r hyn sydd ei angen arnoch chi i sefydlu'ch acwariwm a phris pob un yma, felly byddwch chi'n barod ar gyfer y cam cyntaf hwnnw.Edrychwch arno!

Prisiau pysgod Mecsico

Mae'n hawdd dod o hyd i bysgod Mecsico i'w prynu mewn siopau arbenigol neu ar y rhyngrwyd. Fe welwch ei fod yn dal yn fach am bris bras o $ 35 reais. Ond peidiwch ag anghofio, os ydych chi'n prynu ar-lein, bydd yn rhaid i chi hefyd dalu am gludo. Gwiriwch hefyd a yw'r dull cludo yn ddiogel ac yn iach i'r pysgod, gan ei atal rhag dioddef neu hyd yn oed farw ar y ffordd.

Pris acwariwm ar gyfer pysgod mexirica

Fel y gwelwch yn yr erthygl hon , mae angen i'r acwariwm priodol ar gyfer y pysgod hwn fod o leiaf 55 litr. Mae acwariwm o'r maint hwn yn costio tua $150.00 reais. Os dewiswch acwariwm mwy, gellir dod o hyd i 100 litr am tua $300.00 reais. Fel hyn, gallwch godi mwy nag un pysgodyn gwsberis.

Pris y mesurydd pH

Mae gan bob pysgodyn fath o pH sy'n addas i'w iechyd ac nid yw'r pysgod gwsberis yn ddim gwahanol. Mae sawl ffordd o fesur pH y dŵr a'r rhataf a'r hawsaf i'w ddarganfod yw tapiau mesur. Gellir dod o hyd iddynt ar y rhyngrwyd am bris bras o $10.00 reais. Yn ogystal â'r tapiau, mae yna hefyd fesurydd digidol sydd i'w gael ar y rhyngrwyd ac mewn unrhyw siop arbenigol am tua $40.00 reais.

Costau bwydo

Fel y gwelsom, bwydo mae'r pysgod mexirica yn hollysol, hynny yw, yn bwyta popeth. Yna bydd yn eithaf hawdd bwydo'r rhywogaeth hon. Y mwyafBydd yn ymarferol ac yn hawdd dod o hyd iddo ac mae i'w gael mewn unrhyw siop arbenigol, siop anifeiliaid anwes neu ar y rhyngrwyd. Mae pris y porthiant rhwng $10.00 a $35.00 reais, yn dibynnu ar faint ac ansawdd.

Acwariwm ar gyfer y pysgod mexirica

Mae'r pysgod mexirica i'w gael mewn natur, ond gellir ei fridio mewn acwariwm. Er mwyn cynnal ansawdd bywyd yr anifail, mae angen rhoi sylw i'r prif nodweddion i gadw'r amgylchedd mewn amodau delfrydol ar gyfer codi'r pysgod.

Maint acwariwm

Fel oedolyn, y bluefin gall pysgod gyrraedd hyd at 8 cm o faint, gan feddwl amdano mae rhai ystyriaethau pwysig i'w gwneud o ran maint yr acwariwm. Mae angen iddo ddal o leiaf 55 litr, a mesur 60 cm o hyd a 30 cm o led fel bod y pysgodyn glas yn gallu nofio'n gyfforddus.

Ph o'r dŵr ar gyfer y pysgod

Pob rhywogaeth Angen pysgod pH penodol i oroesi. Felly, mae'n bwysig iawn gwybod ar ba pH y mae pob rhywogaeth yn byw. Mae'r pysgod mexirica yn byw mewn dŵr hallt ac mae pH priodol dŵr yr acwariwm ar gyfer ei greu yn amrywio o 7.2 i 9. Gall amgylchedd pH y tu allan i'r amrediad hwn beryglu bywyd y rhywogaeth.

Tymheredd

Ffactor arall sy'n dylanwadu ar ansawdd bywyd y pysgod yw'r tymheredd, oherwydd gall tymheredd uchel iawn gyflymu'r metaboledd yn ormodol, tra bod tymheredd isel yn gostwngy gyfradd metabolig. Mae hyn yn dylanwadu'n uniongyrchol ar borthiant, twf ac imiwnedd y pysgod.

Gweld hefyd: Sut i wybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wrywaidd? Darganfyddwch y rhyw!

Felly, mae'n bwysig cadw'r tymheredd yn yr amrediad cywir fel bod y pysgodyn yn datblygu ei holl swyddogaethau metabolaidd. Mae'r pysgodyn mexirica, er enghraifft, yn anifail sy'n byw mewn hinsawdd drofannol ac, felly, rhaid i'r tymheredd fod rhwng 20 a 28°C.

Cynnal a chadw acwariwm

Creation mexirica rhaid cynnal pysgod mewn acwariwm mewn amgylchedd sydd ag o leiaf 54 litr o ddŵr hallt. Nid yw'r addurniad yn amharu ar ansawdd ei fywyd, ond argymhellir efelychu ei gynefin naturiol y tu mewn i'r acwariwm, gan ddefnyddio swbstrad tywodlyd gydag ychydig o greigiau a gwreiddiau.

Rhyfeddod am y pysgod mexirica

Yn wir, mae gan y pysgod mexirica lawer o nodweddion sy'n benodol i'r rhywogaeth ac mae yna rai ffeithiau chwilfrydig iawn sy'n ymwneud â'r rhywogaeth ac yn ennyn diddordeb magu'r pysgodyn fel anifail anwes. Edrychwch ar rai ohonyn nhw.

Atgynhyrchu pysgod mexirica

Anifail ofiparaidd yw pysgod mexirica, hynny yw, mae'n cynhyrchu wyau sy'n datblygu mewn amgylchedd allanol heb gysylltiad â chorff y fam. Mae aeddfedrwydd rhywiol y rhywogaeth yn digwydd yn ystod 6 mis o fywyd y pysgod. Mae'r pâr o wawliaid yn adeiladu nyth lle mae'r fenyw yn dodwy'r wyau sy'n cael eu ffrwythloni'n brydlon gan y gwryw.

Mae'r wyau'n deor o fewn 2 ddiwrnod ac mae'r pysgod ifanc yn dechrau nofio o fewn 3 diwrnod.dyddiau dan ofal eu rhieni, sy'n gofalu amdanynt am hyd at fis.

Dimorphism rhywiol pysgod

Dimorphism rhywiol yw'r gwahaniaethau rhwng gwrywod a benywod o rywogaeth benodol. Mae gan rai rhywogaethau y gwahaniaethau hyn, tra nad oes gan eraill. Nid oes gan y goosefish wahaniaethau arwyddocaol mewn dimorffedd allanol. Fodd bynnag, efallai y bydd adroddiadau lle mae'r gwrywod yn cael eu disgrifio gyda lliw cryfach a gyda maint ychydig yn fwy, mewn perthynas â'r fenyw o'r rhywogaeth.

Mae'r pysgodyn mexirica yn berffaith ar gyfer eich acwariwm

Gwelsom yn yr erthygl hon fod pysgod mexirica yn bysgodyn delfrydol ar gyfer bridio mewn acwariwm, gan ei fod yn hawdd gofalu amdano. Fodd bynnag, mae bob amser yn bwysig cadw'r paramedrau dŵr, megis pH a thymheredd, mewn amodau delfrydol i warantu ansawdd bywyd y pysgod. Yn ogystal, dylid cynnal diet cytbwys o'r pysgod mexirica, yn ddelfrydol gyda bwyd sych a byw.

Nawr rydych chi'n gwybod bod pysgod mexirica yn byw'n dda mewn acwaria cymunedol, gan fod ganddo ymddygiad heddychlon. Fodd bynnag, dylid bridio'r rhywogaeth mewn acwariwm mawr ac ni ddylid ei fridio â physgod mwy er mwyn osgoi ymladd rhwng yr anifeiliaid. Beth am liwio'ch un chi gyda'r rhywogaeth hardd hon?
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.