Rhywogaethau glöyn byw: gweler y bach, mawr ac egsotig

Rhywogaethau glöyn byw: gweler y bach, mawr ac egsotig
Wesley Wilkerson

Cwrdd ag 20 rhywogaeth o ieir bach yr haf

Pryfetach yw glöynnod byw sydd, ar y cyfan, â chylch bywyd byr. Oherwydd eu bod yn bresennol yn y lleoedd mwyaf gwahanol yn y byd, mae'n bosibl dod o hyd i filoedd o wahanol rywogaethau o ieir bach yr haf.

Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu mwy o fanylion am 20 rhywogaeth o loÿnnod byw sy'n cyflwyno hynodrwydd ymhlith ei gilydd, sy'n gallu amrywio o faint, lliwiau, cylch bywyd i faint lled adenydd pob glöyn byw.

Parhewch i ddarllen a gwiriwch ragor o wybodaeth am rywogaethau glöynnod byw Brasil, y mathau o ieir bach yr haf mawr a bach a'r prif ieir bach yr haf rhywogaethau egsotig yn y byd.

Rhywogaethau o löynnod byw Brasil

Brasil yw un o'r gwledydd sydd â'r nifer fwyaf o rywogaethau o ieir bach yr haf, ac mae hyn oherwydd ein hadnoddau naturiol a'n hardal diriogaethol fawr. Darganfyddwch isod y prif rywogaethau o ieir bach yr haf Brasil.

Morfo Glas

Yn cael ei ystyried yn un o'r glöynnod byw mwyaf yn y byd, mae'r rhywogaeth Morfo Glas yn gallu mesur hyd at 20 centimetr o led adenydd. Mae'r glöyn byw hwn yn perthyn i deulu'r Nymphalidae ac uchafbwynt ei harddwch yw lliwiau dwys ei adenydd glas.

Mae'r rhywogaeth hon i'w chael yn hawdd yn rhanbarth yr Amazon ac yng Nghoedwig yr Iwerydd. Yn y bôn, mae Morfo Azul yn bwydo ar ffrwythau sydd wedi cwympo yn y goedwig. O ran arferionGyda lled adenydd a all gyrraedd 140 milimetr, mae'r glöyn byw emrallt i'w ganfod yn hawdd mewn gwledydd fel India, Cambodia, Java, Bhutan, Myanmar, Gwlad Thai, Tsieina, Taiwan, Malaysia, Swmatra, Sulawesi, Laos, Fietnam a Java.

Mae'r lliwiau sy'n bresennol ar adenydd y glöyn byw hwn, yn ogystal â bod yn ddeniadol iawn, yn fetelaidd, yn enwedig o'u gweld o wahanol onglau. Mae adain y glöyn byw hwn yn cynnwys rhesi o arwynebau bach iawn, sy'n adlewyrchu golau mewn gwahanol ffyrdd.

Glöynnod byw a'u hynodrwydd

Fel roedd modd darllen yn yr erthygl heddiw, mae glöynnod byw yn unigryw. pryfed gyda nodweddion sy'n gwneud y rhywogaeth yn wahanol i'w gilydd. Gwelsom hefyd ei bod yn bosibl cael o loÿnnod byw bach iawn i ieir bach yr haf gyda lled adenydd yn fwy na rhychwant llaw oedolyn.

Yn ogystal â'r nodweddion hyn, mae rhai rhywogaethau yn hynod ddeallus wrth frwydro yn erbyn ysglyfaethwyr, mae eraill yn hedfan miloedd o gilometrau i ddod o hyd i gynefin mwy dymunol i fyw ynddo ac mae rhai hyd yn oed yn rhoi'r gorau i fwydo pan fyddant yn oedolion.

rhywogaeth, mae gan Morfo Azul weithgaredd dyddiol. Nodwedd drawiadol arall yw'r ffaith yr ystyrir bod gan y rhywogaeth hon ddisgwyliad oes hir a all gyrraedd 11 mis oed.

Arawacus

Gyda'r enw gwyddonol Ascia Monuste, Arawacus yn rhan o deulu'r Pieridae. Cynefin y rhywogaeth hon, gan mwyaf, yw ardaloedd brodorol Asia ac Affrica Drofannol.

O ran disgwyliad oes yr Arawacus, amcangyfrifir bod gwrywod yn byw o 5 diwrnod a benywod o 8 i 10 diwrnod. O ran maint, maent yn ganolig eu maint, gyda lled adenydd o tua 3 centimetr.

O ran golwg y glöyn byw hwn, pan yn oedolyn mae gan rai sbesimenau smotiau duon, a gwrywod a benywod yn amrywio o ran gwallt. patrymau a niferoedd marciau du. Mae gan y glöyn byw Arawacus benywaidd batrwm igam-ogam du trymach a smotyn bach du ar gell yr adain. Mae blaenau'r antena'n las babi eu lliw.

Sedd ffon

Mae'r glöyn byw gyda'r sedd ffon, sydd â'r enw gwyddonol Hamadryas Amphinom, hefyd yn cael ei adnabod fel y Slipper

Mae'r rhywogaeth hon i'w chael yn gyffredin ar foncyffion coed neu lwyni tua 2 fetr o uchder, yn ogystal â'r safle y'i ceir, yn aml, mae'r Assenta-pau a'i ben wedi'u gosod a'i adenydd yn wastad yn ei erbyn. rhisgl y boncyff. Mae ymddygiad y rhywogaeth hon yn hynodsmart, gan eu bod yn dewis arwynebau sy'n helpu i guddliwio eu hunain yn erbyn ysglyfaethwyr.

Danaus

Pili-pala o'r teulu Nymphalidae ac is-deulu Danaine yw'r Danws. Mae ganddo led adenydd o tua 8 i 12 centimetr, a'r brif nodwedd sy'n dal y llygad yw ei adenydd oren gyda streipiau du a rhai marciau gwyn.

Mae gan liw'r glöyn byw hwn synnwyr biolegol cryf: ysglyfaeth effro nad yw ei flas yn ddymunol. Gyda hynny, mae'r ysglyfaethwyr a fyddai'n bwydo ar y Danaus yn rhoi'r gorau iddi yn y pen draw.

Anteos menippe

Yn cael ei adnabod fel smotyn oren, glöyn byw sy'n cyflwyno'r lliw yw menippe Anteos. gwyrdd mewn mwy o oruchafiaeth yn ei gorff, a rhai smotiau mewn oren. Mae glöyn byw o’r math Anteos Menippe yn gyffredin iawn i’w ganfod mewn mannau o dymheredd uchel a gyda llawer o olau’r haul trwy gydol y dydd.

Nodwedd drawiadol o’r glöyn byw hwn yw’r ffaith ei fod yn hedfan yn gyson ac yn sy'n gwneud y cyfeiriad a'r math o hedfan yn amrywio. O ran maint yr Anteos Menippe, mae ganddo led adenydd o tua 7 centimetr ac mae'r lliw fel arfer yn wyrdd neu'n felyn golau.

Gili-pala Bresych

A elwir yn Pieris Brassicae, y bresych glöyn byw, yn cyrraedd lled adenydd o 60 milimetr. Mae gan y rhywogaeth hon o löyn byw brif adenydd gwyn, tramae adenydd blaen yn lliw llwyd tywyll.

Nodwedd sy'n gwahaniaethu rhwng y gwryw a'r fenyw yw'r ffaith bod gan fenywod smotiau duon ar flaenau eu breichiau. Nid oes gan wrywod unrhyw liw ar eu hadenydd heblaw gwyn. Mae cynefin y glöyn byw cêl yn amrywio fel arfer, er ei fod i’w ganfod yn hawdd ar blanhigion a fwriedir ar gyfer bwyd ac ar blanhigion cadarn sy’n rhoi neithdar.

Mathau o Ieir bach yr haf

Gan Anhygoel Fel mae’n ymddangos, nid yw pob glöyn byw yn fach a gall rhai rhywogaethau fod yn fwy na chledr eich llaw. Nesaf, byddwch yn dod i wybod am y prif fathau o ieir bach yr haf mawr sy'n bodoli yn y byd.

Adenydd y Frenhines-alexandra-adar

Ystyriwyd y glöyn byw mwyaf yn y byd, y Frenhines -alexandra-birdwings adain aderyn, ei enwi ar ôl gwraig y Brenin Edward VII.

Gyda'r enw gwyddonol Ornithoptera alexandrae, mae'r glöyn byw hwn i'w gael yn unig yng nghoedwigoedd Papua Gini Newydd. Yn ogystal â'r maint enfawr, sy'n gallu cyrraedd 31 centimetr o led adenydd, mae gan y rhywogaeth hon o bili-pala nodwedd arbennig o ran rhyw.

Mae'r gwryw fel arfer yn llai na'r fenyw tua 19 centimetr, fodd bynnag gydag adenydd lliwgar mewn arlliwiau o wyrdd a glas. Ar y llaw arall, mae gan fenywod eu corff cyfan mewn arlliwiau o frown.

Pili-pala yr Ymerawdwr

Yn cael ei ystyried fel yr ail rywogaeth fwyaf yn y Deyrnas Unedig, sef y glöyn bywgall ymerawdwr fesur hyd at 85 milimetr mewn rhychwant adenydd. Cynhyrchir llewyrch glas adenydd y gwryw gan y golau sy'n cael ei blygu yn rhigolau graddfeydd yr adenydd.

Gyda'r enw gwyddonol Apatura Iris, glöyn byw yr ymerawdwr yw'r glöyn byw Prydeinig a geisir ac a edmygir fwyaf gan arsylwyr , bridwyr , ffotograffwyr a chariadon y bydysawd o ieir bach yr haf . Mae'r glöyn byw yr Ymerawdwr gwrywaidd a benywaidd yn bwydo ar gyfrinachau'r pryfed gleision sy'n gorchuddio wyneb uchaf dail derw.

Pili paun

Adnabyddus fel y pryfyn harddaf yn y byd , mae gan y glöyn byw paun yr ail boblogaeth fwyaf o loÿnnod byw ar y blaned. Mae nodweddion y glöyn byw hwn hefyd yn wahanol, o ystyried bod ganddo ddau antena a chwe choes fach.

Mae lliw eu hadenydd, yn ogystal â bod yn brydferth, yn codi ofn ar ysglyfaethwyr. Mae hyn yn digwydd oherwydd gwenwyndra rhai lliwiau. Mae'r glöyn byw paun yn chwarae rhan bwysig iawn mewn ecoleg, ynghyd â gwenyn, nhw sy'n bennaf gyfrifol am atgynhyrchu blodau.

Pili-pala tylluanod

Mae glöyn byw y dylluan yn rhywogaeth sy'n byw dim ond yn Ne America, ac mae ymhlith y sbesimenau mwyaf o ieir bach yr haf yn y rhanbarth. Yn cael ei ystyried fel y glöyn byw mwyaf ym Mrasil, mae gan y glöyn byw dylluan led adenydd o 17 cm.

Gydag arfer rhyfedd, mae glöyn byw y dylluan yn dal i orffwysar foncyffion yn ystod y dydd ac yn hedfan yn y bore neu yn oriau olaf y dydd, bob amser cyn y cyfnos.

Oherwydd ei bod yn debyg iawn i dylluan, mae glöyn byw y dylluan yn llwyddo i gael gwared yn hawdd ar ysglyfaethwyr. Y foment y mae'n teimlo dan fygythiad, mae'n agor ei adenydd sy'n dynwared llygaid anferth ac yn magu ei gorff.

Mathau o ieir bach yr haf

Er bod gennym ieir bach yr haf enfawr, fel y gwelwyd yn gynharach. Mae'n bosibl dod o hyd i ieir bach yr haf sy'n fach iawn ac yn creu argraff gan eu lled adenydd bach. Edrychwch ar y prif fathau o ieir bach yr haf nawr.

Pygmi Glas y Gorllewin

Yn cael ei ystyried yn un o'r gloÿnnod byw lleiaf yn y byd, sef Pigmi Glas y Gorllewin gyda'r enw gwyddonol Brephidium Exilis, y glöyn byw hwn â lled adenydd yn amrywio o 5 i 7 milimetr. Mae'n hawdd dod o hyd iddo yng Ngogledd America, Canolbarth America a De America, a hoff gynefin Pigmi Glas y Gorllewin yw diffeithdiroedd a chorsydd.

Mae adenydd y Western Blue Pigmi ar y rhan uchaf yn frown eu lliw a'u rhychwant yn troi'n las pan maen nhw'n agosach. i'r corff. Ar yr ochr isaf mae'r adenydd yn hanner llwyd a hanner brown gyda rhediadau llwyd. Mae gan yr adenydd ôl smotiau du gyda phedwar smotyn llygaid ar ymylon yr adenydd.

Admiral Coch Ewrop

Yn perthyn i deulu'r Nymphalidae, mae glöyn byw'r Admiral Coch Ewropeaidd i'w ganfod arrhanbarthau cynhesach Asia, Gogledd America ac Ewrop.

Gweld hefyd: Ci bach Shar-pei: personoliaeth, pris, gofal a mwy!

Gyda lled adenydd o tua 6.5 centimetr, mae glöynnod byw o'r rhywogaeth hon yn cael eu hystyried yn hedfanwyr ardderchog. Mae hyn oherwydd eu bod yn teithio 2,000 cilomedr i chwilio am amgylchedd cynhesach pan fydd yr oerfel yn cyrraedd y rhanbarth lle maen nhw. Er mwyn dianc rhag ysglyfaethwyr, mae Llynges Goch Ewrop yn defnyddio technegau cuddliw.

Canela Estriada

Gyda'r enw gwyddonol Lampides boeticus, mae'r Canela Estriada yn glöyn byw sy'n mesur dim ond 42 milimetr o led ei adenydd. .

Dyma rywogaeth a geir yn hawdd yn yr Alban a Lloegr mewn gerddi neu ar y gwastadeddau. O ran ei olwg, mae gan y rhywogaeth hon o bili-pala adenydd cain gydag arlliwiau o ymylon glas a llwyd.

Gweld hefyd: Heeler Glas: pris, nodweddion, gofal a mwy am y brîd

Cupido minimus

Rhywogaeth arall o löyn byw bach ei faint yw'r Cupido minimus, yn bresennol yn Iwerddon, Lloegr a'r Alban. Mae Cupido minimus yn mesur rhwng 20 a 30 milimetr.

O ran ei nodweddion, mae gan y rhywogaeth hon adenydd llwyd tywyll neu arian, ac mae ganddi rai mannau glasaidd ger y corff. Pan fydd wedi'i blygu, mae adenydd y glöyn byw hwn yn troi'n wyn neu'n llwyd golau iawn, gyda smotiau bach crwn mewn arlliwiau tywyllach.

Rhywogaeth o ieir bach yr haf egsotig

Mae'r glöyn byw yn bryfyn unigryw a all fod dod o hyd mewn lliwiau gwahanol,meintiau, dyluniadau. Nesaf, byddwch yn dysgu am y prif rywogaethau o löynnod byw egsotig sydd i'w cael mewn gwahanol leoedd yn y byd.

88 glöyn byw

A elwir yn wyddonol yn Clymena Diaetria, mae'r glöyn byw wyth deg wyth yn dod o'r rhanbarth ffawna trofannol (De America), ac mae ganddo tua 4 centimetr o led adenydd.<4

Mae uchafbwynt mawr y pili-pala hwn yn cyfeirio at y lliwiau ac mae'r rhan oddi tano wedi'i streipio'n goch a du a gwyn gyda streipen fach las ar flaen yr adain. Rhennir rhan isaf y glöyn byw wyth deg wyth yn ddwy ran: mae'r rhan allanol yn ddu gyda dwy streipen wen, a'r rhan fewnol yn goch llachar.

Sapho Longwing

O'r urdd Lepidoptera, gellir dod o hyd i'r glöyn byw Sapho Longwing rhwng Ecwador a Mecsico. Mae ganddo liw gwyn sy'n rhedeg trwy gefn ei adenydd ac mae gweddill ei gorff wedi'i ddominyddu gan arlliwiau glas a du.

Gellir ei galw'n boblogaidd fel Passion Vine, sydd mewn Portiwgaleg yn golygu “blodyn angerdd”. . Ac mae’r enw Longwing yn golygu “adenydd hir”. Dyma rywogaeth sydd ar y rhestr o loÿnnod byw prin i'w gweld ac sydd â harddwch unigryw.

Angel Sylffina

Yn cael ei ystyried yn un o'r 10 glöyn byw harddaf yn y byd, yr angel Sylphina yn sefyll allan am fod yn fath o harddwch prin gydag adenydd tryloyw. Rydych chi'n bertGellir dod o hyd i'r rhywogaeth yn hawdd mewn gwledydd fel Periw, Ecwador a Bolivia.

Yn ogystal â bod â harddwch rhyfedd, mae'r Angel Sylphina yn un o'r rhywogaethau mwyaf gwrthiannol o ieir bach yr haf, gan ystyried eu bod fel arfer yn hedfan hyd at 320 cilometrau i chwilio am fwyd, yn enwedig yn y gwanwyn ac mae'r blodau'n gyfoethog mewn paill.

Apollo

Wedi'i addasu i oroesi yn nhymheredd isaf y mynyddoedd, mae glöyn byw Apollo yn gyffredin iawn i'w gael yn Ewrop, Asia a Gogledd America.

Gorchuddir corff y glöyn byw hwn gan fath o “gôt ffwr” â blew mân.

Mae ei adenydd yn lled fawr o ran maint. Mewn perthynas â'r corff, bwriedir i'r anghymesur hwn amsugno mwy o olau'r haul. Nid oes gan adenydd Apollo, yn wahanol i ieir bach yr haf eraill, gynffon, nodwedd sy'n bresennol mewn pryfed sy'n rhan o'r teulu Papilionidae.

Greta oro

Yn perthyn i deulu'r Nymphalidae, mae gan y glöyn byw Greta Oto y gair tryloyw fel ystyr ei enw. Yn ogystal, gelwir y glöyn byw hwn hefyd yn ddrych.

Mae gan y glöyn byw Greta oro ymddygiad dyddiol ac mae ganddo led adenydd o tua 6 centimetr. Nid yw adenydd Greta Oro yn gwbl dryloyw, mae ganddyn nhw liw tywyll, gwyn, oren a choch o amgylch eu hadenydd.

Pili-pala emrallt

Gyda a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.