Sawl diwrnod ar ôl gwres y gall ci benywaidd fridio

Sawl diwrnod ar ôl gwres y gall ci benywaidd fridio
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, sawl diwrnod ar ôl gwres y gall ast fagu?

Os ydych yn berchennog ci ac yn hoffi gofalu am gŵn bach, yn sicr mae gennych y cwestiwn hwn. Gwres yw cyflwr derbyngaredd rhywiol merched, hynny yw, dyma'r cyfnod pan fyddant yn ofwleiddio. Gall benywod baru ar ôl i'r gwaedu ddod i ben, a ddylai bara tua 9 diwrnod.

Rhennir y gwres yn bedwar cam: proestrus, estrus, distrus ac anestrus, ac yn y testun nesaf, byddwch yn adnabod pob un ohonynt . Er enghraifft, mae ofyliad yn digwydd mewn estrus, tua naw diwrnod ar ôl i'r gwres ddechrau. Felly, bydd yr ast yn barod i baru ar ôl y cyfnod hwn. Os yw'r ast yn ei hail neu drydydd gwres, cyn gynted ag y bydd yn rhoi'r gorau i waedu, yn y cyfnod estrus, mae eisoes yn bosibl ei bridio. I ddysgu mwy am gyfnod ffrwythlondeb anifeiliaid anwes, parhewch i ddarllen y testun hwn!

Gwybod gwahanol gamau gwres yr ast

Mae'r gwres yn golygu bod y ci yn rhywiol aeddfed i gynhyrchu newydd bywydau. Fel y soniasom yn y pwnc blaenorol, mae gwres yr ast yn digwydd mewn pedwar cam, sydd â chyfnodau gwahanol. I ddeall mwy am bob cam a'i hyd, dilynwch y pynciau nesaf.

Proestro

Dyma gam cychwynnol ysgogiad hormonaidd y cylchred. Ar hyn o bryd mae fferomonau sy'n denu gwrywod ar gyfer paru yn cael eu rhyddhau. Fodd bynnag, nid yw'r ast yn barod i baru eto, anid yw hi'n derbyn cynnydd y cŵn eraill o hyd.

Ar hyn o bryd, mae'n bosibl sylwi ar newidiadau corfforol, megis secretiad cochlyd ac ehangu'r fwlfa. Yn gyffredinol, mae'r cyfnod hwn yn para rhwng 5 a 10 diwrnod. Fodd bynnag, mae'n bwysig pwysleisio nad yw'r ast yn ffrwythlon eto.

Estrus

Yn yr ail gam y mae'r ast yn ofylu, hynny yw, y cyfnod estrus y mae'r ast yn ei ofylu. beichiogrwydd. Felly, nawr, efallai y bydd ymddygiad yr anifail anwes yn destun rhai newidiadau, megis eisiau mynd allan, anesmwythder a dod yn fwy serchog.

Gweld hefyd: Dalmatian: nodweddion, ci bach, pris, sut i ofalu a mwy

Mae'r estrus yn para rhwng tua 3 i 10 diwrnod ac yn ystod y cyfnod hwn mae'r ast yn stopio i waedu. Os yw'r tiwtoriaid am i'r beichiogrwydd ddigwydd, dyma'r amser i osod yr ast wrth ymyl ci arall. Felly, bydd hi'n fwy parod i dderbyn y cyswllt hwn.

Diestrus

Yn ystod y cyfnod hwn, nid yw geist bellach yn barod i dderbyn gwrywod. Y prif arwyddion yw: mwy o ryddhad mwcaidd, gostyngiad ym maint y fwlfa ac ymddygiad tawelach ar ran yr anifail. Yn y modd hwn, gall y cyfnod hwn bara rhwng 56 a 90 diwrnod, ar ôl i ffrwythloniad ddigwydd neu beidio.

Ac, a oeddech chi'n gwybod bod y cam hwn yn digwydd hyd yn oed os nad yw ffrwythloni neu groesi yn digwydd? Mewn distrus y mae'r beichiogrwydd seicolegol adnabyddus yn digwydd. Y prif agweddau yw: gorfwyta a gwrthod cyfathrach rywiol.

Anestrus

Y foment hon yw'r egwyl rhwngprif gamau'r cylch estrous, hynny yw, y cyfnod anweithgarwch. Ar gyfer geist beichiog, daw anestrus i ben gyda danfon cŵn bach. Fodd bynnag, i'r rhai na chafodd eu ffrwythloni, nid yw'r cyfnod hwn yn cyflwyno unrhyw dystiolaeth.

Anestrus yw'r foment y mae corff yr anifail anwes yn paratoi i ddechrau gwres newydd. Fel hyn, gall bara am tua 120 diwrnod neu 3 i 10 mis.

Pryd gall ast fridio yn ystod y gwres?

Mae geist yn monoesterig, hynny yw, dim ond un gwres sydd ganddyn nhw yn ystod y cyfnod atgenhedlu. Yn yr achos hwn, os nad yw hi'n penha, dim ond yn y cylch nesaf y gall y beichiogrwydd ddigwydd. Er mwyn sicrhau bod beichiogrwydd yn digwydd, mae'n bwysig gadael i'r anifail anwes fridio yn y cyfnod cywir, rhwng proestrws ac estrus. Felly, daliwch ati i ddarllen a darganfyddwch beth i'w wneud.

Iechyd da

Os ydych chi'n meddwl bod yr amser wedi dod i'ch ast feichiogi, mae'n bwysig cymryd rhai rhagofalon cyn paru. Er enghraifft, mae'n hanfodol mynd â'r ci bach at y milfeddyg i weld beth yw ei statws iechyd. Yn y modd hwn, mae'n bosibl gwarantu beichiogrwydd diogel i'r fam a'r epil.

Mae'r gofal hwn hefyd yn ymestyn i'r gwrywod. Gyda hynny mewn golwg, mae'n werth mynd ag ef at yr arbenigwr i gael ymgynghoriad a gwneud yn siŵr na fydd yn trosglwyddo unrhyw afiechyd i'r cŵn bach.

Heb fod y rhagras cyntaf

Os nad yw hyn yn digwydd. t gwres cyntaf eich gall, ei gofal yw yyr un peth. Yn y modd hwn, mae'n bwysig gwirio ei statws iechyd i wybod a yw'n gallu beichiogi eto.

Mae menywod nad ydynt wedi'u hysbeilio yn fwy agored i ddal rhai clefydau crothol a chwarennol a hyd yn oed canser y fron. Yn y modd hwn, cyn dechrau ar y broses ffrwythloni, gwnewch yn siŵr bod popeth yn iawn.

Partner a ddewiswyd yn gywir

Nid yw dewis ci i baru â'ch ast yn dasg hawdd a rhaid i'r broses fod gwneud yn ofalus. Os yw eich anifail anwes o unrhyw frid, gallwch ddewis partneriaid sydd o'r un rhywogaeth fiolegol.

Fodd bynnag, mae maint yn rhywbeth y mae angen ei arsylwi. Os yw'r gwryw yn llawer mwy na'r fenyw, efallai y bydd yn cael problemau yn ystod beichiogrwydd ac wrth roi genedigaeth, oherwydd maint y cŵn bach. Hefyd, osgowch groesi anifeiliaid anwes o'r un teulu er mwyn lleihau'r siawns o achosi problem enetig.

Gofal a gynhelir ar ôl croesi

Mae beichiogrwydd cŵn yn para tua 59 i 64 diwrnod ac mae'n fregus. cyfnod ar gyfer yr anifail anwes. Er mwyn sicrhau beichiogrwydd diogel, mae'n bwysig cymryd rhywfaint o ofal, fel mynd â'r anifail anwes at y milfeddyg i wirio'r statws iechyd; darparu diet arbennig sy'n llawn maetholion; a gwneud gweithgareddau corfforol heb fawr o ymdrech.

Yn ogystal, cyn rhoi genedigaeth, efallai y byddwch yn sylwi bod yr ast yn mynd yn fwy blinedig ac yn chwilio am fwy o leoedddawel. Yn y modd hwn, mae'n bwysig cynnig y cysur mwyaf iddi, gan fod y beichiogrwydd yn dod i ben.

Cwestiynau a ofynnir yn aml am wres yr ast

Er ein bod eisoes wedi egluro'r broses beichiogrwydd geist, mae gan diwtoriaid lawer o amheuon o hyd. Yn eu plith, gwnaethom sylwi ar y cyfnod o wres, y nifer o weithiau y gall yr anifail anwes baru a hyd y gwres. Felly, rydym yn gwahanu tri chwestiwn cyffredin iawn a ofynnir gan diwtoriaid. Parhewch i ddarllen a darganfyddwch.

Pryd mae'r rhagras cyntaf yn digwydd?

Mae'r gwres cyntaf yn digwydd pan fydd yr ast yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol. Fodd bynnag, nid oes oedran cywir ar gyfer hyn. Yr hyn sy'n hysbys yw y gall y gwres cyntaf ddigwydd rhwng 6 a 12 mis oed.

Gweld hefyd: Buwch Jersey: gweler mesuriadau, beichiogrwydd, llaeth, pris a mwy!

I wybod pryd y bydd yn digwydd, gallwch dalu sylw i'r arwyddion a ddisgrifir yn y cyfnod proestrus, fel fwlfa chwyddedig a gollyngiad cochlyd. O hyn, byddwch chi'n gwybod pryd i ddechrau a phryd i adael i'ch anifail anwes ddod i gysylltiad â'r partner posibl.

Sawl gwaith mae'r ast yn mynd i wres y flwyddyn?

Gall gwres mewn geist ddigwydd bob 6 neu 12 mis. Yn y modd hwn, mae'n bosibl canfod bod dau bosibilrwydd i'r geist feichiogi drwy'r flwyddyn.

Os mai eich bwriad yw gadael i'r anifail anwes feichiogi, mae'n bosibl rhaglennu'r amser cywir i brid. A pheidiwch ag anghofio mai dim ond un gwres y cylch sydd gan geist. Felly, mae'n bwysig monitro'rsignalau.

A all yr ast fagu ym mhob gwres?

Mae pob rhagras yn gyfle i’r ast feichiogi, oherwydd maen nhw’n dangos sut mae’r system atgenhedlu yn gallu gwrthsefyll y broses. Fodd bynnag, mae'n bwysig pwysleisio ei bod yn bwysig gwirio cyflwr iechyd yr anifail.

Yn y modd hwn, mae'n bwysig iawn ymgynghori â'r milfeddyg. Oherwydd, hyd yn oed os yw'r gwres eisoes wedi dechrau, mae angen gwirio a oes gan yr ast yr amodau ffisegol i'r beichiogrwydd ddigwydd yn ddiogel.

Gwybod pryd i adael i'ch cymar ast

Gall diffyg gwybodaeth am wres cŵn benywaidd ddod â chymhlethdodau i fywydau anifeiliaid. Y ffordd honno, wrth benderfynu gadael i'ch anifail anwes fridio, mae'n bwysig gwneud apwyntiad gyda'r milfeddyg a gwirio sut mae iechyd yr anifail anwes yn mynd.

Yn ogystal, edrychwch am bartner sydd â strwythur tebyg i sicrhau hynny. mae'r ast yn cynnal maint y morloi bach. Mater pwysig arall yw parchu penderfyniad yr ast ynglŷn â derbyn ci bach arall ai peidio. O hynny, gallwch chi wybod pryd yw'r amser gorau i'ch anifail anwes feichiogi.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.