Dalmatian: nodweddion, ci bach, pris, sut i ofalu a mwy

Dalmatian: nodweddion, ci bach, pris, sut i ofalu a mwy
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cwrdd â'r Dalmatian!

Mae'r brîd yn enwog am fod wedi serennu yn y ffilm 101 Dalmatians, ond yn ogystal, mae'n tynnu sylw cariadon anifeiliaid anwes am ei smotiau nodweddiadol, ac yn bridio bridwyr am ei hynodion di-rif! Mae'r erthygl hon wedi'i hanelu at unrhyw un sydd eisoes neu sydd eisiau bod yn warcheidwad yr anifail bach rhyfeddol hwn!

Dysgwch bopeth am ymddygiad Dalmatian, arferion bwyta, faint o ymarfer corff sydd ei angen arno, ei darddiad a hyd yn oed hanes ei enw! O, ac yn ogystal, yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod chwilfrydedd am gôt y brîd a byddwch hefyd yn dod i wybod am y buddsoddiad ar gyfer creu'r anifail anwes gyda phob gofal!

Nodweddion y brîd Dalmataidd 1>

Mae tarddiad y Dalmatian yn ddadleuol ac yn dal i fod yn destun trafodaeth ymhlith llawer o fridwyr. Mae'r brîd yn swyno llawer o bobl, sy'n ei weld fel ci mawreddog a hudolus, ar yr un pryd yn gyfeillgar iawn i fodau dynol. Darllenwch isod am ei brif nodweddion!

Tarddiad a hanes

Credir bod y brîd yn dod o'r Aifft oherwydd bod rhai cŵn wedi'u paentio wedi'u darganfod ger pyramidau'r Aifft. Fodd bynnag, darganfuwyd y Dalmatiaid cyntaf yng Nghroatia.

Roedd yr anifail anwes hwn yn boblogaidd iawn ymhlith uchelwyr y 12fed ganrif ac fe'i darluniwyd mewn nifer o weithiau celf o'r 17eg ganrif! Mae ei enw yn cyfeirio at y rhanbarth lle darganfuwyd y Dalmatian ar raddfa fawr, Dalmatia, yn Croatia hynafol!

Maint amae tiwtoriaid yn ceisio olrhain achau'r anifail anwes a all, er ei fod yn cario enw sy'n cyfeirio at ddinas Dalmatia, fod wedi tarddu o'r hen Aifft, lle darganfuwyd cofnodion cŵn â maint corfforol a smotiau tebyg i rai Dalmatian.

Maen nhw'n cael eu geni'n wyn ac mae ganddyn nhw smotiau unigryw

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol bod Dalmatiaid yn cael eu geni'n gwbl wyn ac maen nhw'n amau ​​​​Pedigri'r anifail anwes pan maen nhw'n eu gweld heb y smotiau enwog ar ôl eu geni. Y ffaith yw mai dim ond o ail wythnos bywyd y ci bach y mae lliw y brîd yn newid, pan fydd y machin wedi dechrau ymddangos.

Mae'n dal yn angenrheidiol aros ychydig mwy o wythnosau i arsylwi ar bigmentiad cyflawn y ci bach. anifail anwes. Wrth i'r byg bach dyfu, mae ei smotiau'n cryfhau ac yn cryfhau, nes iddyn nhw gyrraedd brown du neu dywyll!

Cŵn amlbwrpas ydyn nhw

Sicrhaodd llinach y Dalmatian fod yr anifail anwes hwn yn dod yn frîd amlbwrpas iawn gyda sawl swyddogaeth. Roedd croesi brid yn cael ei wneud yn fwriadol fel bod yr anifail anwes yn cael swyddogaethau amddiffynnol ac yn ychwanegu gwerth at y brîd ei hun. Mae'r ci eisoes wedi'i ddefnyddio i amddiffyn ceffylau rhag cerbydau anifeiliaid eraill!

Ar ôl i'r car gael ei boblogeiddio, daeth y Dalmatian yn adnabyddus am fod yn gi gwarchod gwych. Mae'r frigâd dân a gwleidyddiaeth Lloegr yn defnyddio, hyd heddiw, yr anifail hwn mewn swyddogaethau o fri adiogelwch!

Daeth y brîd yn enwog ar y sgrin fach

Does neb heb glywed am y ffilm "101 Dalmatians"! Yn fyd-enwog, roedd y ffilm hon a ryddhawyd yn y 90au yn boblogeiddio'r anifail anwes ym mhob cornel o'r blaned. Mae'n debyg y bydd unrhyw un sydd wedi ei wylio yn cofio cynllwyn y 101 Dalmatians, a oedd yn gorfod rasio yn erbyn amser i achub eu hunain rhag y Cruella ofnadwy.

Roedd y dihiryn eisiau i groen anifeiliaid gynhyrchu cot ffwr! Fath o frawychus, ynte? Eto i gyd, enillodd ffilm nodwedd Disney gefnogwyr di-ri am yr hwyl a ddaeth i'r sgriniau gyda saga'r prif gymeriadau cŵn hyn!

Swynol a chyfeillgar (bron) drwy'r amser!

Er bod y byd sinematograffig wedi poblogeiddio'r Dalmatian ar y sgrin fach, nid dyna'r unig reswm y mae'n swyno crewyr ledled y byd! Roedd ei anian gyfeillgar a rhwyddineb cyd-dynnu â chŵn eraill, yn ogystal â'i werthfawrogiad o blant, yn hanfodol iddo fod yn ofynnol mewn llawer o gartrefi hyd yn oed heddiw.

Ond unrhyw un sy'n meddwl bod y Dalmatian yn gwneud ffrindiau ar unwaith. yn anghywir. wyneb. Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae'r anifail anwes hwn yn un o'r cŵn mwyaf amheus! Y pwynt cadarnhaol yw, unwaith y byddwch chi'n ennill ei ymddiriedaeth, bydd yn ffrind ffyddlon! Ef yn sicr yw un o'r cŵn mwyaf rhyfeddol rydyn ni'n ei adnabod!

Gweld hefyd: Pwdl: nodweddion, ci bach, pris, gofal a mwy pwysau

Mae'r Dalmatian yn frid tal iawn o gi, yn mesur tua 61cm o uchder. Fodd bynnag, mae unrhyw un sy'n meddwl ei fod yn gi trwm yn camgymryd, gan ei fod yn pwyso 32 kg ar gyfartaledd fel oedolyn! Mae ei faint a'i bwysau yn ffurfio anifail canolig, cyhyrog a chadarn.

Mae rhai bridwyr yn dyfalu bod y brid yn ddisgynnydd i'r gwych Bengalo Pointer, a fyddai'n egluro ei faint a'r smotiau ar ei gorff.

Côt Dalmatian

Er gwaethaf cael ei eni'n wyn, mae cot Dalmatian yn dechrau dangos smotiau o ail wythnos bywyd y ci bach. Mae ei liw yn safonol ac mae'r gôt wen yn bennaf yn y rhan fwyaf o'r corff. Mae'r smotiau'n grwn a gallant ymddangos mewn du neu frown, yn mesur rhwng 2 a 3 cm.

Mae gan y Dalmatian pur gôt fer, gadarn a gwrthiannol. Gyda gofal brwsio priodol gan y tiwtor, mae gwallt yr anifail anwes hwn yn tueddu i ddisgleirio!

Disgwyliad oes

Mae sawl ffynhonnell yn honni bod gan y Dalmatian ddisgwyliad oes o 10 mlynedd. Eraill, y gall y ci gyrraedd 14 oed! Fodd bynnag, yn ôl y Kennel Club Americanaidd, mae'r brîd hwn yn byw rhwng 11 a 13 mlynedd. Yn yr ystyr hwn, gall perchnogion y dyfodol fod yn hapusach ac, ar yr un pryd, ychydig yn llai optimistaidd y bydd eu Dalmatian yn cyrraedd 14 oed.

Mae cyfrifiadau disgwyliad oes yr anifail anwes hwn yn ystyried bod y perchennog yn cynnig ansawdd o bywyd yn gyson âeu hanghenion penodol, felly mae angen llawer o ofal yng ngofal y Dalmatian, yn enwedig.

Personoliaeth ac anian y Dalmatian

Nid yw unigrwydd yn broblem i'r Dalmatian! Ond byddwch yn ofalus! Parhewch i ddarllen am ei bersonoliaeth a'i natur a deallwch hynodion y brîd, sut mae'n hoffi cael ei gyflwyno i gŵn eraill, plant ac ymwelwyr a phryd mae angen ei adael ar ei ben ei hun!

A yw'n swnllyd neu'n flêr iawn brid?

Mae cyfarth a chwarae yn weithgareddau cyffredin i Dalmatiaid, gan eu bod yn eithaf egnïol ac yn gwbl gymdeithasol. Eto i gyd, nid y brîd hwn yw'r uchaf. O 1 i 5, eich cyfaint cyfarth a'ch dwyster yw 3! Yn diriogaethol i'r un graddau, gall y Dalmatian gyfarth ar ddieithriaid ar y stryd neu ymweliadau teuluol newydd.

Er nad yw'n cynhyrfu'n fawr, arfer cyffredin gan yr anifail anwes hwn yw cyfarth i ddenu sylw a chwarae gyda phobl. Mae'n debygol iawn eu bod yn llanast neu'n dinistrio gwrthrychau a dodrefn yn absenoldeb eu gwarcheidwaid, felly mae'n angenrheidiol eu bod yn ymarfer ymarferion corfforol ac yn chwarae'n rheolaidd!

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Y Mae Dalmatian yn gi hynod gymdeithasol ac yn dod ymlaen yn wych gyda phlant a chŵn eraill! Yr unig eithriad i ymddygiad Dalmataidd yw presenoldeb cathod eraill. Os cânt eu magu gyda'i gilydd, ni fydd unrhyw broblemau addasu rhwng y ddau, fodd bynnag gall y Dalmatianmae presenoldeb cathod newydd yn rhyfedd.

Mae'n bwysig cysylltu'r ddwy rywogaeth tra bod y ddwy yn gathod bach. Cysylltu hyfforddiant Dalmataidd ag addasu i anifail anwes arall yw'r un sy'n cael ei argymell fwyaf ar gyfer y brîd!

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Gyda natur ddrwgdybus, rhaid cymdeithasu'r Dalmatian o oedran cynnar ag ymwelwyr, ond er hynny, fe'ch cynghorir i aros yn bresennol pan fo angen i ddieithriaid ddod i mewn i'r tŷ. Mae angen gofal ychwanegol ar y brîd hwn o gi hyd yn oed gydag aelodau'r teulu, oherwydd gall achosi symudiadau neu ymddygiad rhyfedd.

Awgrym pwysig yw peidio â gwneud yr anifail anwes yn agored i lawer o ddieithriaid yn ddiangen, gan barchu ei eiliadau o heddwch. Hyd yn oed os yw'r teulu'n derbyn llawer o ffrindiau achlysurol, y ddelfryd yw cael lle wedi'i gadw i'r Dalmatian dawelu.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Heblaw bod yr ateb yn gadarnhaol, mae'r Dalmatian nid yn unig yn llwyddo i dreulio llawer o amser ar ei ben ei hun, ond hefyd yn hoffi treulio oriau yn ei gwmni ei hun! Felly, nid oes angen i'r tiwtor boeni am dreulio'r diwrnod i ffwrdd i weithio neu wneud tasgau, gan fod yr anifail anwes hwn yn iawn heb oruchwyliaeth, hyd yn oed mewn mannau bach fel fflatiau.

Nid yw hyn yn golygu bod y brîd hwn angen llai o sylw neu anwyldeb, yn hollol i'r gwrthwyneb, po fwyaf selog yw'r tiwtor yn ei greadigaeth, y mwyaf fydd y Dalmatiancaffael ymreolaeth, ac ni fydd eu hiechyd emosiynol yn cael ei niweidio yn absenoldeb y teulu dynol.

Pris a chostau ci Dalmatian

Y buddsoddiad sydd ei angen i ofalu am anifail anwes nid yw'r mwyaf rhad. Fodd bynnag, mae'n bwysig iawn dod i wybod am yr amrywiaeth o bosibiliadau i arbed arian a dal i gael Dalmatian eich breuddwydion!

Pris ci bach Dalmataidd

Mae pris ci bach Dalmataidd yn amrywio rhwng $500.00 a $2,000.00. Mae pris y ci bach yn amrywio yn dibynnu ar ryw, llinach, brechlynnau a tharddiad yr anifail. Mae'n bwysig cofio bod benywod yn dueddol o fod tua 20% yn ddrytach, fel yn y rhan fwyaf o fridiau cŵn.

Mae'n bwysig gofyn cwestiynau i'r bridiwr wrth drafod a gwirio a yw wedi'i achredu mewn unrhyw sefydliad neu cenel , Sobraci neu CBKC.

Ble i brynu'r ci bach Dalmatian?

Mae'n bosibl prynu ci bach Dalmatian gan fridwyr amatur, gweithwyr proffesiynol ac mewn siopau anifeiliaid anwes. Mae'n frîd cyffredin i'w gael ar werth ledled Brasil, fodd bynnag y peth a argymhellir fwyaf yw chwilio am weithwyr proffesiynol.

Gwnewch yn siŵr bod gan y safle bridio gyfleusterau glân a threfnus, lle mae'n amlwg bod y cŵn bach gweithgar a hapus. Dewiswch fridiwr sy'n rhan o Glwb Bridwyr ac sy'n wybodus am broblemau genetig y brîd, yn ogystal â chael cerdyn llinach yr anifail anwes gyda'iPedigri!

Gweld hefyd: Berdys Neocaridina: edrychwch ar awgrymiadau bridio a llawer mwy!

Treuliau bwyd

I wneud cyfrifiad cywirach o ddeiet y Dalmatian, mae angen ystyried sawl gram o borthiant y bydd yn ei fwyta bob dydd. O un flwyddyn, mae'r anifail anwes hwn yn bwyta rhwng 235 a 270 g y dydd, wedi'i rannu'n ddau ddogn! Hynny yw, bob 4 diwrnod, bydd y ci yn bwyta 1 kg o borthiant, ar gyfartaledd.

Yn yr ystyr hwn, bydd y buddsoddiad misol gyda bwydo'r Dalmatian rhwng $180 a $200, gan gyfrif am bris cilo o fwyd ci premiwm, sef tua $25! Mewn rhai siopau anifeiliaid anwes, mae'r bag 10 kg yn cynnig pris rhatach na'r pecynnau a werthir gan y kilo!

Milfeddyg a brechlynnau

I gadw i fyny ag iechyd Dalmatian, argymhellir ei gymryd i'r milfeddyg ddwywaith y flwyddyn. Mae'r gost o ymgynghori â dychwelyd tua $100 mewn prifddinasoedd. Os yw'r Dalmatian yn gi bach, argymhellir ei ddadlyngyru a mynd ag ef at y milfeddyg pan fydd yn 8 mis oed i gael ei imiwneiddio.

Dylid rhoi'r brechiad cyntaf i'r ci bach mewn 3 dos o frechlynnau lluosog V8 neu V10 ($80 am bob dos), gydag egwyl o 30 diwrnod ar gyfer pob dos. Bydd y milfeddyg hefyd yn gofyn i'r anifail anwes gael yr imiwneiddiad gwrth-gynddaredd cyntaf, y dylid ei atgyfnerthu'n flynyddol. Mae ei werth tua $50.

Teganau, cenelau ac ategolion

Mae'n bosibl dod o hyd i gynelau ar gyfer cŵn maint Dalmataidd, wedi'u gwneud â deunydd ecolegol, o$79 mewn siopau anifeiliaid anwes ar-lein. Mae gan y tai plastig bris canolradd o tua $140. Ar y llaw arall, mae gan gartrefi pren bris uwch a gallant gostio hyd at $1000.

Ar hyn o bryd mae yna lawer o fathau o deganau rhyngweithiol, megis danneddwyr, esgyrn a swigod, sy'n costio rhwng $15 a $30. Ategolion fel coler harnais yw'r rhai gorau i'r brîd ac maent yn costio tua $70! Mae cost y porthwyr syml, gyda phwysau i atal troi drosodd, tua $30 yr un.

Sut i ofalu am gi Dalmataidd

Nid tasg syml yw gofalu am gi bach. Mae'n gofyn i'r tiwtor geisio gwybodaeth gyffredinol a phenodol ar gyfer pob brîd. Dysgwch yma sut i ofalu am gyrhaeddiad y ci bach, dysgwch sut i frwsio ei ffwr a llawer mwy!

Gofal cŵn bach

Mae'n bwysig paratoi ar gyfer dyfodiad y ci bach Dalmatian, hyd yn oed os nid oes gan yr anifail anwes unrhyw anghenion penodol ar y cam hwn o fywyd. Rhaid cyflawni ei ddiet mewn ffordd gytbwys, gyda bwyd penodol i gŵn bach, yn ogystal â'r tiwtor i'w ddadlyngyru hyd yn oed cyn yr imiwneiddiad cyntaf.

Yn ogystal, rhaid cymryd rhagofalon pwysig iawn eraill, megis cynnig glanhau dŵr llawn amser ar gyfer yr anifail anwes, yn ogystal â theganau ar gyfer cŵn bach, fel danneddwyr ac esgyrn.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Y delfryd yw bod yr anifail anwes yn bwyta tua 275g o fwydy dydd, fel oedolyn, wedi'i rannu'n ddau bryd. Mae hefyd yn hanfodol cynnig bwyd sy'n addas ar gyfer cŵn, hynny yw, dognau cytbwys gyda'r holl faetholion.

Mae'r Dalmatian yn gi sy'n caru bwyta, felly mae'n bwysig bod y tiwtor yn cael ei ddisgyblu. eich Ymborth. Sylw! Ni ddylid cynnig bwyd dynol iddo o dan unrhyw amgylchiadau, yn enwedig rhai diwydiannol, gan y gall hyn arwain at broblemau difrifol gyda'r arennau i'r anifail anwes!

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Ie! Mae'r Dalmatian yn frid o gi sy'n hoffi ac sydd angen llawer o weithgarwch corfforol i gadw ei iechyd emosiynol a chorfforol yn gyfoes. Ond nid yw'r ffaith bod angen iddo dreulio llawer o egni yn dasg gymhleth i berchennog yr anifail anwes hwn, gan ei fod yn gymdeithasol iawn ac wrth ei fodd yn chwarae gydag anifeiliaid a phlant eraill.

Y ddelfryd yw cymryd y Dalmatian am dro bob dydd a mewnosod gweithgareddau chwareus, megis mynd ar drywydd y bêl yn y parc, gan ganiatáu i'r ci gymdeithasu ag eraill hefyd. Yn hawdd i'w hyfforddi, mae'r Dalmatian yn gwario llawer o egni ar hyfforddiant.

Gofal gwallt

Mae rhywfaint o ofal cotiau Dalmatian yn bwysig i gynnal ymwrthedd gwallt a disgleirio! Gan fod ei wallt yn fyr ac yn gadarn, mae ei frwsio bob dydd yn dasg syml ac yn caniatáu tynnu gwallt marw, gan fod y brîd hwn yn colli llawer.ffwr.

Tasg bwysig arall i gadw ei esthetig yn gyfoes yw defnyddio siampŵ ar gyfer cotiau ysgafn, gan fod corff y ci hwn yn bennaf yn wyn ac yn mynd yn fudr yn hawdd. Argymhellir bod yr anifail anwes yn ymdrochi'n wythnosol neu bob 15 diwrnod!

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Nid yw iechyd y geg Dalmatian yn wahanol i fridiau eraill ac mae angen gofalu amdano brwsiwch ddannedd yr anifail anwes hwn, yn ôl, bob dydd. Mae'r arfer hwn yn hanfodol i gael gwared ar y casgliad o fwyd sydd rhwng eich dannedd, sy'n anghyfartal! Cofiwch ddefnyddio brwsh a phast y ci ei hun.

Dylid torri ewinedd y ci bob 3 mis neu pan fydd y perchennog yn sylweddoli ei fod yn poeni'r anifail anwes. Dylech bob amser ddefnyddio'r clipiwr ewinedd penodol ar gyfer cŵn.

Chwilfrydedd am y brîd Dalmataidd

Deall pa mor hir y mae'r deor Dalmataidd du a brown enwog yn ymddangos! O, oeddech chi'n gwybod ei fod yn gi gyda llawer o sgiliau ar wahân i fod yn seren ffilm? Darganfyddwch am y rhain ac ychydig mwy o chwilfrydedd am y brîd.

O ble daeth yr enw "Dálmata""

Mae tarddiad enw Dalmatian yn ymwneud ag enw'r rhanbarth lle mae nifer o cafwyd hyd i sbesimenau, y Dalmatia! Mae'r rhanbarth hwn yn cynnwys tiriogaethau Croatia heddiw, Bosnia Herzegovina a Montenegro ac oddi yno y gellir dod o hyd i'r cofnod cyntaf o'r brîd, hyd yn oed yn y flwyddyn 1780.

Llawer o fridwyr a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.