Sut i gael arogl cŵn allan o'r tŷ (soffa, carped a mwy)

Sut i gael arogl cŵn allan o'r tŷ (soffa, carped a mwy)
Wesley Wilkerson

Ydy cael gwared ar arogl ci yn gweithio?

Mae'n anodd ymwrthod â cheisiadau ci bach a chadw'ch anifail anwes allan o'r tŷ, yn tydi?! Maen nhw'n chwarae ar hyd a lled y tŷ ac yn gwneud y teulu'n hapus a hyd yn oed gyda gofal priodol, mae arogl ci enwog y tu mewn i'r tŷ bob amser.

Ond os ydych chi'n meddwl bod cael gwared ar arogl cŵn yn broblem saith pen, roeddech chi'n hollol anghywir! Gwnaethpwyd yr erthygl hon yn arbennig ar eich cyfer chi sydd am gael gwared ar arogl drwg cŵn o gartref, soffa, gwely, matres, iard gefn a llawer mwy. Darllenwch yr holl awgrymiadau yma i gadw'ch cartref yn rhydd o gŵn!

Beth sy'n achosi i gi arogli'n ddrwg?

Gall llawer o ffactorau fod yn achosi arogl drwg i'ch ci, a achosir fel arfer gan arferion hylendid, megis peidio â chael bath neu ymolchi'n anghywir. Ond nid dyma'r unig resymau. Gweler isod brif achosion arogl annymunol.

Marcio tiriogaeth

Pan fyddant yn teimlo dan fygythiad, mae cŵn yn dueddol o nodi eu tiriogaeth; mae hyn yn normal, gan ei fod yn gwneud iddynt deimlo'n fwy diogel a diogel ac yn gymaint â bod ein ffrindiau paw bach yn annwyl iawn gennym ni, gall hyn achosi anghysur i rai pobl, oherwydd yr arogl y mae pee yn ei adael.

Tiriogaeth gall marcio ddigwydd hefyd pan nad yw ystafell ymolchi'r ci bach yn addaswythnos.

Ar gyfer hylendid y geg, brwsiwch bob dant yn ofalus iawn gan ddefnyddio past dannedd ar gyfer cŵn. Peidiwch â defnyddio past dannedd dynol, gan eu bod yn cynnwys elfennau a all lidio'ch anifail anwes. Ar ôl y gweithdrefnau hyn, gallwch gynnig danteithion fel bod eich ffrind yn dod i arfer â brwsio'n gyflymach.

Cadw'r ci wedi'i baratoi

Mae meithrin perthynas amhriodol yn dod â llawer o fanteision i gŵn, yn ogystal â rhoi eu swyno, tynnu'r arogl drwg a helpu ein ffrindiau blewog i leddfu'r gwres.

Nid yn unig y mae'n rhaid gwneud yr eillio mewn cŵn â gwallt hir, mae'n rhaid i diwtoriaid unrhyw fath o gi fod yn astud a thocio'r gwallt eich anifail anwes pan fo angen. Gallwch fynd â'ch anifail anwes at weithiwr proffesiynol neu ei wneud eich hun gartref, cyn belled â bod y gwastrodi wedi'i wneud yn gywir.

Sychwch y ci pan fydd yn wlyb

Rhowch sylw manwl os oes gan eich ci. lleithder mewn rhyw ran o'r corff megis y clustiau, rhwng y plygiadau ac, mewn rhai achosion, ar y trwyn.

Mae lleithder yn achosi i facteria a ffyngau gronni a all achosi'r drewdod bach hwnnw yn eich anifail anwes, yn ychwanegol i arwain at broblemau iechyd. Dyna pam ei bod hi'n bwysig iawn sychu'n dda ar ôl cael bath a phryd bynnag y bydd unrhyw leithder ar gorff bach eich plentyn pedair coes.

Diheintio ategolion y ci

Glanhau gwrthrychau fel dillad, clustogau, teganau, brwsys agall gwelyau cŵn gadw arogleuon cŵn allan o'r tŷ, y dodrefn a'r iard. Gellir golchi gyda glanedydd neu, yn achos ffabrigau, defnyddio peiriant golchi.

Defnyddiwch frwsh i gyrraedd mannau anodd eu cyrraedd. Os oes llawer o faw, trochwch yr affeithiwr mewn toddiant o ddŵr a finegr am 15 munud. Yn union fel bodau dynol, mae angen glanhau a diheintio gwrthrychau cŵn fel nad oes unrhyw gyfryngau sy'n achosi arogl drwg i gwn.

Mae cael gwared ar arogl cŵn yn symlach nag yr ydych chi'n meddwl!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n dangos sawl ffordd i chi gael arogl cŵn allan o'ch tŷ, matres, iard gefn, a llawer o leoedd eraill. Cyflwynwyd hefyd ffyrdd o wneud eich cartref yn amgylchedd glân a persawrus.

Bob amser yn meddwl am y gorau i chi a'ch anifail anwes, pwysleisiwn fod gan gŵn yr arogl naturiol hwnnw ac nid yw'n syniad da bod yn chwilio amdano fformiwlâu "hud" i frwydro yn erbyn yr arogl. Mae symlach yn fwy effeithiol! Cymerwch ofal da o'ch ffrind pedair coes, mae'n llawer mwy nag anifail anwes, mae'n rhan o'r teulu a bydd wrth eich ochr mewn amseroedd da a drwg.

yn bennaf oherwydd diffyg hylendid, ast mewn gwres, problemau iechyd, pryder gwahanu, ymhlith eraill; mae angen gofal arbennig ar ran y perchennog fel y gellir datrys y broblem hon yn y ffordd orau.

Bacteria

Os yw'ch ci yn arogli'n fwy nag arfer, bacteria yw'r prif achos o'r arogl drwg hwn. Gall hyn ddigwydd oherwydd diffyg hylendid yn y man lle mae'ch anifail anwes fel arfer yn chwarae neu'n gorwedd i gysgu, yn ogystal â hylendid annigonol eich ci.

Ar y llaw arall, gall bacteria ymosod ar y ci rhag ofn o lanhau gormodol , oherwydd gwanhau amddiffyniad naturiol eich corff. Mae'r micro-organebau hyn yn treiddio i rannau llaith y corff a'r geg, gan achosi i'r anifail anwes arogli'n ddrwg, ac mae perygl hefyd o glefydau fel tartar, pyoderma, gingivitis a stomatitis.

Clustiau budr

>Mae clustiau ci yn lle gwych i gartrefu tenantiaid digroeso fel parasitiaid nad ydynt mewn rhai achosion yn caniatáu i'r gwynt symud. Mae bridiau cwn â brigwisg fel y Dachshund (selsig enwog) yn fwy tueddol o gronni lleithder a baw. felly mae angen sylw arbennig arnynt.

Mae brwnt yn y clustiau yn achosi ymddangosiad micro-organebau sy'n amlhau'n gyflym yn yr ardal, gan achosi cochni, cosi, poen yn yr ardal, secretiadau a hyd yn oed nam ar y clyw, yn ogystal â'r arogl. AGall dŵr yn mynd i mewn, cyrff estron (tywod, er enghraifft) a chrynodiad cwyr yn y glust achosi'r problemau hyn hefyd.

Anadl ddrwg

Mae pob ci yn dueddol o gael anadl cryfach ac nid yw hyn yn wir. arwydd rhybudd bob amser. Fodd bynnag, nid yw arogleuon dwys iawn yn normal a gallant ddangos nad yw eich ffrind mewn iechyd da iawn.

Gall anadl ddrwg fod yn gysylltiedig â chroniad bacteria ac â phroblemau gastroberfeddol a diffyg maeth cywir. Dyna pam y dylai tiwtoriaid dalu sylw, yn enwedig i rai bridiau â thrwynau gwastad a bach (fel Pugs) a chŵn â gwefusau mawr (fel Cŵn Tarw) sy'n gallu cael anadl ddrwg yn haws.

Sut i gael gwared ar arogl cŵn o fatres, soffa neu garped

Mae cŵn yn llawer o hwyl ac yn dringo ar welyau, soffas, carped, matres, ac ati. Ond nid yw popeth yn berffaith! Efallai y byddwch yn cael problemau gyda'r arogl drwg a adawyd gan yr anifail anwes. Dyma rai atebion cartref a fydd yn eich helpu i gael gwared ar arogl y ci.

Rhowch y rhannau golchadwy yn y golchwr

Yn gyntaf oll, yn achos ffabrigau fel padiau matres, blancedi , rygiau neu glustogau, gallwch eu golchi yn y sychwr golchi neu eu socian â chynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Gall golchi gael gwared ar arogl drwg y ci os caiff ei wneud yn gywir.

Ond byddwch yn ofalus gyda'r cynhyrchion y byddwch yn eu defnyddio i olchi, gan fodgall rhai fod yn niweidiol i'ch ffrind, heb sôn am y risg o alergeddau. Cofiwch hefyd beidio â chymysgu gormod o ffabrigau yn yr un golch, gan y gall hyn eu difetha.

Defnyddiwch finegr seidr afal

Syniad arall i'r rhai sydd am lanhau rygiau, soffas, matresi neu bethau eraill. gwrthrychau drewllyd yw defnyddio finegr seidr afal sy'n tynnu'r arogl drwg ac sy'n tynnu staen gwych, ac mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer cael gwared â bacteria a pharasitiaid eraill.

Gallwch ei ddefnyddio wrth olchi'r dilledyn, gan ychwanegu ¼ cwpan o finegr gyda'r sebon rydych chi'n ei ddefnyddio fel arfer yn eich tŷ, bydd yn gwneud gwaith glanhau go iawn; neu cymerwch botel chwistrellu a chymysgwch finegr seidr afal gydag ychydig o ddŵr a sebon hylif, gan chwistrellu ar safle'r arogl drwg a'i rwbio'n dda.

Os yn bosibl, rhowch y rhannau yn yr haul

>Os nad oes gennych lawer o amser ar gael neu os na allwch ddefnyddio un o'r cynghorion a grybwyllwyd uchod am ryw reswm, syniad da yw rhoi'r gwrthrych arogl ci i sychu yn yr haul. Mae hwn yn syniad hynod o syml, ond mae'n bwerus iawn!

Bydd golau'r haul, ynghyd â gweithrediad y gwynt, yn cynhesu'r meinwe yr effeithir arno ac yn cael gwared ar yr arogl drwg. Gallwch chi adael digon o amser o dan y golau. Drwy wneud hyn, byddwch hefyd yn gallu ymladd bacteria, dileu lleithder a'r arogl cryf a adawyd gan eich ci.

Sut i gael gwared ar arogl pei cŵn

Ydych chi'n credu eich bod chi yn gallu dileu'rarogl pee yn defnyddio pethau rydych chi'n eu defnyddio bob dydd yn eich cartref? Gyda rhai ryseitiau cartref gallwch chi ddileu'r arogl annymunol unwaith ac am byth. Cymerwch gip ar y rhai gorau i chi eu paratoi!

Rhowch finegr gwyn a startsh corn

Gall y rysáit cartref rhad iawn hwn eich helpu i ddatrys y broblem o arogl pei cŵn. I wneud hyn, dim ond starts corn gyda finegr gwyn fydd angen i chi a'i roi ar y lleoliad dymunol.

Bydd y swm yn dibynnu ar y gofod rydych chi am ei lanhau. Os yw'n lle bach, dylai cwpan o'r cymysgedd wneud y tric; os yw'n ofod mwy, bydd angen i chi gynyddu'r cais ychydig yn fwy i gwmpasu'r ardal. Mae'n bwysig gadael i'r cymysgedd hwn weithredu am ychydig funudau neu 1 awr os yn bosibl, yna tynnwch y cynnyrch a sychu'r ardal.

Defnyddiwch finegr gwyn, meddalydd ffabrig ac alcohol

Cartref arall dull o gael gwared ar arogl pee ci yw'r cymysgedd o finegr gwyn, meddalydd ffabrig ac alcohol mewn 1 litr o ddŵr. Mae'r dull hwn yn ddarbodus iawn ac ni fydd yn achosi unrhyw broblemau gyda'ch ci.

Ychwanegwch ¼ cwpan o alcohol rhwbio, ½ cwpan o finegr gwyn a llwyaid o feddalydd ffabrig. Yna hofran dros y lleoliad dymunol yn eich cartref. Os ydych chi eisiau canlyniadau gwell, defnyddiwch botel chwistrellu a lliain glân i gymhwyso'r gymysgedd. Gyda'r awgrym hwn, ni fydd arogl pei ci yn broblem yn eich cartref mwyach.

Cymysgwch soda pobi, lemwn a dŵr

I ddileu'r arogl a wnaeth eich ci gyda'r cymysgedd o bicarbonad, lemwn a dŵr. Mae'r paratoad yn syml iawn: mewn cynhwysydd fel bwced bach wedi'i lenwi â dŵr, gwasgwch 2 lemon, ychwanegwch 2 lwy o bicarbonad.

Cymysgwch yn dda a rhwbiwch yn y man lle mae pee eich ffrind bach yn arogli. Bydd y cynhwysion hyn yn gwneud gwaith ardderchog o lanhau a chael gwared ar yr arogl drwg ac ni fydd gennych chi fawr ddim cost i'w defnyddio.

Defnyddiwch ymlidwyr cartref i osgoi pee yn y tŷ

Mae hwn yn ymlidiwr ar gyfer symud pee eich ffrind i ffwrdd o leoedd diangen. I wneud yr ymlid hwn dim ond alcohol, hufen camffor a hanfod sitronella fydd ei angen arnoch.

Cymysgwch y tri mewn cynhwysydd a'u troi; yna chwistrellwch y cymysgedd yn y mannau lle nad ydych chi am i'ch anifail anwes pee. Ni fydd yr ateb hwn yn eich niweidio chi na'ch ci, ond gwnewch yn siŵr nad oes ganddo alergedd i'r cynhyrchion.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am jiráff? Bach, bwyta, ymosod a mwy

Ceisiwch olchi gyda halen a glanedydd

Mae hon hefyd yn ffordd dda o lanhau'r pee y mae cŵn wneud yn y tŷ neu yn yr iard gefn. I wneud hyn, bydd yn rhaid i chi sychu'r pee a golchi'r ardal gyda digon o ddŵr glân.

Yna, rhowch lawer o halen ar y llawr sy'n dal yn wlyb (tua 2 gwpan), taenwch yr halen ar hyd a lled yr ardal a ddymunir ac Arhoswch ychydig funudau. Ar ôl y broses hon, dim ond tynnu'r halen. Os yw'n well gennych lanhau gyda lliain a rhaiarogl, fel diheintydd, teimlwch yn rhydd.

Sut i dynnu arogl ci o'r tŷ neu'r iard

Er bod anifeiliaid anwes yn dod â llawer o lawenydd i'r cartref, rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i gadw'r tŷ a'r buarth yn lân ac yn bersawrus. Gweler isod 5 ffordd syml iawn o dynnu arogl ci o'r tŷ neu'r iard!

Caniatáu i aer fynd i mewn

Mae bob amser yn dda gadael aer i mewn ac allan o'r tŷ drwy'r amser. Mae drysau a ffenestri agored yn ffordd dda o gael gwared ar arogleuon hirhoedlog. Cofio bod yn rhaid bod yn ofalus iawn wrth agor drysau a ffenestri, oherwydd efallai fod gan ein cŵn y syniad gwych o fynd am dro heb ein rhybuddio.

Fodd bynnag, os yw’r arogl yn rhy gryf, awyru’r amgylchedd angen ei gymhwyso ynghyd â ffurflen arall. Dewiswch un o'r awgrymiadau niferus a roddir yma a'i gymhwyso gyda'r un hwn, iawn?

Glanhewch y llawr yn iawn

I ddechrau, tynnwch yr holl ran fwy garw trwy ysgubo, yna prysgwyddwch yn dda gyda dŵr a sebon. Defnyddiwch ddiheintyddion hefyd, maen nhw'n wych ar gyfer gadael yr arogl glân hwnnw yn yr awyr. Sychwch y llawr yn drylwyr fel nad yw dŵr yn cronni.

Os ydych chi eisiau, gallwch gyfuno glanhau'r llawr gyda chyngor ymarferol iawn arall a fydd yn cael gwared ar arogl y ci am byth. Gweler isod sut i'w ddefnyddio!

Hwfro'r tŷ

Gwacter y tŷ yw un o'r awgrymiadau symlaf, yn enwedigi'w ddefnyddio mewn clustogwaith fel soffa, gobenyddion ac eraill y mae eich anifail anwes fel arfer yn eu gosod. Bydd mannau sy'n rhydd o wallt a baw yn rhoi gwell golwg ar yr amgylchedd, yn ogystal â thynnu arogl y ci o'r tŷ.

Rhedwch y sugnwr llwch ym mhob man posibl (o dan ddodrefn, rhwng clustogau, mewn agennau, rhwng eraill). Mae'r glanhau a ddarperir gan hwfro yn cyrraedd lleoedd na all glanhawyr eraill eu cyrraedd. Dyna pam y gallwch chi ddibynnu ar y tip hwn i wneud yr amgylchedd yn rhydd o arogleuon drwg.

Paratowch ffresnydd aer cartref

Ar gyfer hyn, dim ond y cynhwysion canlynol fydd eu hangen arnoch chi: grawnfwyd alcohol, ffyn barbeciw , olew hanfodol lafant neu eich dewis a chynhwysydd gwydr. Mae'n bwysig peidio â defnyddio alcohol heblaw alcohol grawn.

I baratoi, rhowch 250ml o alcohol yn y cynhwysydd, ychwanegwch 65 diferyn o olew lafant a'i droi'n ysgafn. Yna rhowch y ffyn barbeciw sydd angen eu troi unwaith y dydd i ledaenu'r arogl o gwmpas y tŷ. Os yw'n well gennych, i roi cyffyrddiad mwy cain, ychwanegwch sbrigyn lafant a'i adael yn yr amgylchedd a ddewiswyd.

Defnyddiwch olewau blas

Byddwch yn gallu gadael eich tŷ a'ch iard yn amlach. persawrus ac yn rhydd o'r arogl drwg a adawyd gan eich ci gydag olewau cyflasyn.

Mae'n bosibl dod o hyd i sawl math o olew, y prif rai yw lafant, mintys, sinamon,rhosmari, saets, ymhlith llawer o fathau eraill. Dewiswch yr hyn sydd fwyaf dymunol ac ymarferol ar hyn o bryd. Mae gan bob un ohonynt bris fforddiadwy iawn a chynnyrch boddhaol. Buddsoddwch mewn olewau gydag arogl ysgafn, sy'n rhoi ychydig o burdeb i'r amgylchedd a ddewiswyd.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta selsig? Amrwd, wedi'i goginio a mwy

Mwy o awgrymiadau i gael gwared ar arogl cŵn o'r tŷ

Yn ogystal â'r rhai sydd gennym ni gweld, mae rhai awgrymiadau eraill i gael y ci arogl allan o'r tŷ. Dyma ychydig mwy i'ch helpu i gadw'ch cartref a'ch ci bob amser yn lân ac yn drewi.

Cadwch i'ch ci gael bath yn rheolaidd

Gall cael amserlen ymolchi wedi'i diffinio ar gyfer eich anifail anwes fod o gymorth mawr. Defnyddiwch gynhyrchion o safon a chwiliwch am yr un sy'n gweddu orau i'ch math chi o gi bach.

Argymhellir eu brwsio a'u gwlychu'n dda cyn defnyddio siampŵ neu sebon ar gyfer cŵn. Sgwriwch wallt a cheseiliau eich ffrind bach yn dda, rinsiwch ef â digon o ddŵr nes bod yr holl gynnyrch wedi'i dynnu a sychwch ei ffwr yn dda. Gellir rhoi'r bath, ar gyfartaledd, bob 15 diwrnod ac mae'n ei gadw'n rhydd rhag ymddangosiad clefydau croen a pharasitiaid.

Brwsiwch wallt a dannedd y ci yn dda

Ar gyfer cŵn, mae brwsio eu gwallt yn foment bleserus sydd hefyd yn dod â llawer o fanteision. Brwsiwch eich gwallt yn fawr nes i chi dynnu'ch holl wallt rhydd. Mae rhai bridiau, yn enwedig bridiau gwallt hir a shedding, angen eu brwsio bob dydd, bydd eraill yn cael eu brwsio'n fân dair gwaith y dydd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.