Sut i wneud mowld paw cŵn gydag E.V.A, plastr a mwy!

Sut i wneud mowld paw cŵn gydag E.V.A, plastr a mwy!
Wesley Wilkerson

Cam wrth gam ar sut i wneud mowld pawen ci

Mae sawl ffordd o wneud mowld pawen ci. Gan gynnwys, mae rhai mor syml na fydd angen i chi hyd yn oed brynu unrhyw beth penodol i'w wneud. Os ydych chi'n hoffi crefftau neu weithgareddau â llaw ac eisiau cadw cofrodd o'ch anifail anwes, neu os ydych chi am ddiddanu'r plant gartref, gall mowld o bawen eich ci fod yn rhywbeth hwyliog a syml i'w wneud!

I y rheswm hwnnw, yma fe welwch rai camau ar sut i wneud mowld o bawen eich ci a darganfod pa eitemau fydd eu hangen ar gyfer pob math o fowld. Gallwch ei wneud i'w gadw fel cofrodd neu hyd yn oed ei ddefnyddio i addurno'ch cartref. Awn ni?

Sut i wneud mowld pawen ci gydag E.V.A

Dull hynod effeithiol o fowldio pawen eich ci yw trwy EVA, ewyn synthetig a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer crefftau. I wneud llwydni pawen eich ci arno, mae'r dull yn syml. Gweler isod sut i'w wneud!

Beth fydd ei angen arnoch

I wneud mowld pawen eich ci yn E.V.A, dim ond:

• Taflen EVA mewn lliw eich dewis;

• Paent acrylig ar gyfer ffabrig neu anilin;

• Siswrn heb flaen;

• Cadach llaith;

• Cynhwysydd bas i arllwys rhywfaint o inc.

Nid yw'r defnydd E.V.A yn amsugno unrhyw inc ag efrhwyddineb, felly, paent acrylig ar gyfer ffabrig ac anilin yw'r rhai a nodir fwyaf i'w defnyddio. Er mwyn atal y deunyddiau hyn rhag bod yn niweidiol i'r anifail, mae'n bwysig nad yw'r paent yn wenwynig a bod yr anilin yn naturiol. I dorri'r mowld a thocio'r ymylon, defnyddiwch siswrn neu gyllell ddefnyddioldeb, ond byddwch yn ofalus wrth drin y teclynnau hyn.

Sut i wneud hynny

Rhowch yr E.VA. ychydig oedd yn y cynhwysydd bas. Yna sychwch unrhyw weddillion o bawen eich ci gyda'r lliain llaith. Wedi gwneud hynny, daliwch bawen eich anifail anwes yn ofalus a'i roi yn y cynhwysydd inc; boddi'r bawen yn ddigon i wlychu gwaelod y bawen.

Rhowch y bawen ar ben yr arwyneb defnydd E.V.A.. Rhowch y canlyniad a gafwyd i sychu a glanhau'r inc o bawen yr anifail. Ar ôl i'r paent sychu, gallwch chi dorri'r burrs a gwneud collages hardd.

Awgrymiadau Creadigol

Gallwch amrywio lliwiau a phrintiau'r E.V.A a ddefnyddir a gwneud mowldiau gwahanol. Mae hyd yn oed yn bosibl defnyddio'r mowld mewn addurniadau parti pen-blwydd a hyd yn oed fel addurn Nadolig. Defnyddiwch eich creadigrwydd!

Yn ogystal, mae'n ddiddorol iawn gwneud y mowldiau EVA gan mai ci bach yw'r ci. Felly, dros amser, fel ymae pawen yr anifail yn tyfu, mae gennych gofnodion ei dyfiant a gallwch eu cymharu i weld faint mae eich anifail anwes wedi tyfu. Yn yr achos hwn, mae gwneud albwm gyda thoriadau E.VA yn opsiwn gwych!

Sut i wneud mowld pawen ci gyda phlastr

Mwyn yw gypswm sydd, o'i wanhau, yn ffurfio a màs pasty moldable a ddefnyddir yn eang mewn adeiladu. Fodd bynnag, gall fod ychydig yn anodd dod o hyd iddo, felly mae yna ryseitiau cartref i chi wneud eich plastr cartref eich hun yng nghysur eich cartref eich hun. Gwiriwch isod sut i'w wneud a sut i fowldio pawen eich ci ag ef:

Beth fydd ei angen arnoch

I wneud y rysáit plastr cartref hwn, bydd angen rhai deunyddiau arnoch yn fforddiadwy iawn, a all yn hawdd i'w cael yng nghwpwrdd y gegin. Bydd angen:

• 2 gwpan o halen;

• 4 cwpanaid o flawd;

• 2 gwpan a hanner o ddŵr;

• Farnais neu baent acrylig i'w addurno a'i orffen.

Mae'r farnais a'r paent yn ddewisol ac, os ydych am wneud y darn yn fwy gwledig, nid oes angen i chi ei ddefnyddio. Gellir defnyddio mathau eraill o ddeunyddiau i orffen, fel paent gouache neu baent chwistrellu. Y peth pwysig yw nad yw'r eitemau hyn yn wenwynig ac nad ydynt yn niweidio iechyd yr anifail.

Sut i'w wneud

Berwi'r dŵr, ychwanegu'r halen a chymysgu nes ei fod wedi hydoddi. Tra bod y dŵr hallt yn berwi, rhowch bowlen fawr o'r neilltu gyda'rmesurau blawd. Pan fydd y cymysgedd dŵr a halen yn barod, arllwyswch ef dros y blawd yn y bowlen. Trowch bopeth i gael y màs plastr. Pan fydd y cymysgedd wedi oeri digon i beidio â llosgi'ch dwylo, tylinwch ef fel pe baech yn tylino toes bara.

Unwaith y bydd y toes plastr yn barod, torrwch ef i'r siâp sydd orau gennych, naill ai'n gylchoedd neu'n galonnau . Ar gyfer hyn, gallwch ddefnyddio cwpanau, mowldiau cacennau a bisgedi neu hyd yn oed eich llaw. Unwaith y bydd gennych y siâp yr ydych ei eisiau, mowldiwch bawen eich ci trwy ei wasgu'n syth i'r plastr.

Cymerwch y darn o fowld pawen eich anifail anwes a'i roi yn y popty am tua 3 awr ar dymheredd o 110 °C. Os yw'n well gennych, gorchuddiwch y daflen pobi gyda ffoil alwminiwm. Unwaith y byddwch yn barod, dim ond addurno.

Gweld hefyd: Ci Husky Siberia: personoliaeth, pris a mwy

Awgrymiadau Creadigol

Os ydych chi eisiau, gallwch chi hefyd wneud crogdlysau mwclis neu addurniadau Nadolig. Does ond angen i chi ddefnyddio pigyn dannedd i wneud twll yn y mowld a wnaed i basio llinyn, cadwyn neu ruban satin. Mae'n bosibl ysgrifennu enwau neu ddyddiadau, dim ond defnyddio pigyn dannedd teneuach. Gwnewch hyn cyn pobi.

Yn ogystal â gwneud mowldiau gyda phawennau eich ci, awgrym da yw personoli tlws crog neu blac adnabod, dim ond gwneud mowldiau llai. Gallwch hyd yn oed ysgrifennu ei enw a rhif ffôn. Felly, rhag ofn iddo fynd ar goll, bydd pwy bynnag sy'n dod o hyd iddo yn gallu gwirio ei darddiad yn ycoler a chysylltwch i'w ddychwelyd.

Defnyddiwch eich creadigrwydd i addurno'r mowldiau plastr. Yn ogystal â defnyddio paent acrylig a farnais, defnyddiwch bennau ffelt, paent gouache a pha bynnag liw sydd gennych. Addaswch y darnau sut bynnag y dymunwch. Defnyddiwch gynhyrchion nad ydynt yn wenwynig, er mwyn peidio â bod mewn perygl o niweidio'ch hun neu'ch anifail anwes.

Sut i wneud mowld pawen ci i'w hargraffu

Yn ogystal, ffordd wych i anfarwoli bawl eich ci yw trwy fowldiau printiedig. Felly, yn y pwnc hwn fe welwch sut i argraffu pawen anifail anwes. Dyma un o'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o grefftio'r eitem addurniadol. Edrychwch arno!

Beth fydd ei angen arnoch

Os ydych chi eisiau rhywbeth llai cywrain, gallwch chwilio am ddelweddau o bawennau ci a'u hargraffu, ond os ydych chi eisiau rhywbeth unigryw, personol a wnaed gan eich Gyda'ch dwylo eich hun, ysgrifennwch yr hyn fydd ei angen arnoch:

• Papur gwyn;

• Cadach llaith;

• Siswrn gwridog;

• Pad stamp mawr gydag inc diwenwyn.

Gweld hefyd: Sut i ddeall iaith cath: corff, wyneb a mwy

Os nad oes gennych chi bad, rhowch yr inc mewn cynhwysydd bas. Yn ogystal â phapur gwyn, gallwch hefyd ddefnyddio papur lliw neu fathau eraill o bapur, megis cardstock, cardstock, neu bapur wedi'i osod. Defnyddiwch pa un bynnag sydd orau gennych, felly bydd y dewis yn dibynnu ar eich chwaeth a'r hyn sydd ar gael yn eich cartref.

Sut i'w wneud

Ar arwyneb llyfn a gwastad, rhowch ddalen o bapur. Gosodwch y pad neu'r cynhwysydd inc bas yn agored i'r ochr. Yna glanhewch bawen eich ci gyda lliain llaith, cael gwared ar faw a malurion a'u sychu. Er mwyn sicrhau gwell effaith, os dymunwch, torrwch y gwallt ar bawen eich anifail anwes gyda siswrn ymlaen llaw.

Ar ôl gwneud hynny, daliwch bawen eich ci a'i wasgu'n ysgafn ar y pad inc, gan ei lithro i lawr. o'r chwith i'r dde, fel bod yr inc i gyd dros y bawen. Os nad oes gennych bad, trochwch bawen yr anifail dros wyneb y cynhwysydd bas gyda digon o inc i orchuddio ochr isaf y bawen yn unig.

Yna trosglwyddwch ef i'r papur, gan stampio'r bawen fel bod mae'r paent yn dod allan yn gyfartal. Tynnwch eich pawen oddi ar y papur, gan fod yn ofalus i beidio â smwdio'r inc. Rhowch y papur newydd ei stampio rhywle i sychu. Yna cymerwch y brethyn llaith eto a glanhewch y gweddillion paent o bawen eich anifail anwes.

Crewch fowldiau lliwgar a hwyliog

Defnyddiwch baent lliw, gwnewch gyfuchliniau a lluniadau o gwmpas. Gwnewch doriadau a collages gan ddefnyddio print pawennau eich ci bach. Gallwch ddefnyddio papur lliw o wahanol fathau a meintiau. I'w gadw fel cofrodd a'i ddefnyddio fel addurn ar waliau eich cartref, fframiwch y canlyniad fel pe bai'n ffotograff!

Mae llawer o syniadau a ffyrdd o addurnoaddasu llwydni pawen eich ci. Yn ogystal ag atgof o'ch ffrind ffyddlon, bydd gennych addurniad personol, celf a wnaed gennych chi'ch hun, ynghyd â'ch cydymaith pedair coes! Y tu ôl i rywbeth mor syml, efallai y bydd eiliad hwyliog a hamddenol i'w chofio!

Sut i wneud mowld pawen ci gyda thoes a halen

Yn olaf, mae halen y toes hefyd yn dewis arall hawdd iawn i'w wneud. Mae'r eitemau'n fforddiadwy iawn a gallwch ddefnyddio beth bynnag sydd gennych yn eich tŷ. Gwiriwch isod pa ddeunyddiau sydd eu hangen a sut i baratoi llwydni pawen eich ci!

Beth fydd angen i chi ei wneud

I wneud mowld pawen eich ci â dŵr a thoes halen, bydd angen y canlynol arnoch cynhwysion:

• 1 cwpan o halen;

• 1 cwpanaid o flawd;

• ½ cwpanaid o ddŵr;

• Powlen fawr;

• Torrwr cwci neu beth bynnag sydd gennych i'w dorri i'r siâp sydd orau gennych;

• Papur pobi neu bapur memrwn.

Gallwch wahanu paent, toothpicks, rhubanau, secwinau a deunyddiau eraill i addurno'ch darn yn ddiweddarach. Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar flas pawb, felly os ydych chi eisiau mowldiau symlach a mwy gwledig, nid oes angen i chi eu haddurno na'u paentio. Os nad oes gennych dorrwr cwci, gallwch ddefnyddio cwpanau i dorri'r mowld yn siâp crwn neu unrhyw offer arall y gallai fod eu hangen arnoch.sydd ar gael gartref.

Sut i'w wneud

Cymysgwch y blawd a'r halen mewn powlen fawr. Felly, arllwyswch ddŵr cynnes iddo a throwch yr holl gynhwysion nes bod màs homogenaidd yn cael ei ffurfio. Os yw'r toes yn glynu wrth eich dwylo, ychwanegwch ychydig mwy o flawd, ac os yw'n rhy sych, ychwanegwch fwy o ddŵr.

Unwaith y bydd y toes wedi'i gysoni'n gadarn, tylinwch ef â'ch dwylo. Ysgeintiwch lond llaw o flawd ar countertop neu arwyneb llyfn a'i dylino nes ei fod yn llyfn ac yn llyfn. Cymerwch y papur memrwn a'i roi ar y bwrdd. Yna rholiwch y toes ar ben y papur nes ei fod tua hanner centimetr o drwch. Byddwch yn ofalus i beidio â'i wneud yn rhy denau, rhag iddo rwygo wrth ei drin.

Ar ôl hynny, gallwch chi nawr wneud mowld o bawen eich ci. Pwyswch bawen yr anifail i'r toes! Wedi hynny, torrwch y mowld gyda thorrwr cwci neu declyn arall. Yna rhowch y toes mewn dysgl pobi a gadewch iddo bobi am o leiaf 3 awr ar 100°C.

Awgrymiadau ar gyfer gwneud mowldiau anhygoel

Yn ogystal â gwneud y mowld o bawen eich ci, gallwch hefyd fowldio eraill, fel eich llaw, pawen anifeiliaid eraill a beth bynnag arall rydych chi am ei gadw fel cofrodd. Yn ogystal â gwneud addurniadau a chofroddion amrywiol, gallwch chi wneud ffosiliau deinosoriaid a theganau eraill i ddifyrru'r plant, os oes gennych chi rai mewn stoc.

I orffen, os dymunwch, tywodiwch ymylon y mowld. Paentiwch eich toes chwarae gan ddefnyddio paent acrylig neu baent chwistrell. Os ydych chi am ei hongian fel crogdlws neu addurn ar y goeden Nadolig, gwnewch dwll gyda phicyn dannedd barbeciw neu wellt a rhowch linyn neu ruban satin. Mae hyn yn gweithio ar gyfer mathau eraill o fowldiau hefyd.

Nawr rydych chi'n gwybod sut i wneud mowld o bawen eich ci!

Fel rydych chi wedi gweld yma, mae'n syml iawn gwneud mowld paw ci. Ac eto, mae sawl ffordd o'i wneud, fel y gallwch ddefnyddio deunyddiau fforddiadwy sydd i'w cael yn eich cwpwrdd cegin neu mewn unrhyw farchnad neu siop ddeunydd ysgrifennu.

Yn ogystal â bod yn rhywbeth i ysgogi creadigrwydd, rydych chi yn gallu gwneud y mowld i gael hwyl gyda'ch ffrindiau, ei ddefnyddio yng ngweithgareddau'r ysgol neu dim ond tynnu sylw eich meddwl gyda rhywbeth gwahanol a threulio amser gyda'ch ffrind blewog.

Felly os oedd y syniadau a gyflwynir yma yn ddiddorol ac yn awyddus i chi rhowch nhw ar waith, neilltuwch ychydig oriau o'ch diwrnod rhydd i'w profi! Byddwch yn siŵr o garu'r canlyniad!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.