Sut i ddeall iaith cath: corff, wyneb a mwy

Sut i ddeall iaith cath: corff, wyneb a mwy
Wesley Wilkerson

Mae deall iaith cathod yn bwysig iawn!

Os ydych chi wedi byw neu erioed wedi byw gyda chath, mae'n debyg eich bod wedi ei weld yn gwneud rhywbeth a'ch diddanodd, gan geisio deall yr hyn y gallai fod yn ceisio'i ddweud â'r agwedd honno.

A'r gwir yw bod cathod mewn gwirionedd yn anifeiliaid cyfathrebol iawn a bod ganddyn nhw iaith awgrymog iawn. Mae rhai agweddau, megis meowing gormod, tylino'r cloriau neu hyd yn oed y safle y mae'n gorwedd ynddo, yn rhan o'u ffordd o gyfathrebu.

Felly, mae'n hynod bwysig deall iaith cathod oherwydd dyma hi. eu ffordd o ddangos pan fydd angen rhywbeth arnynt neu pan fyddant yn hapus. Ac er mwyn i chi wybod mwy am y pwnc hwn, yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos rhai agweddau cathod a'u hystyron posibl i chi.

Sut i ddeall iaith corff cathod

I ddechrau, mae'n bwysig gwybod nad yw iaith cathod yn gyfyngedig i meowing, yn hollol i'r gwrthwyneb, mae'r anifeiliaid hyn yn defnyddio signalau corff gwahanol i ddangos beth maen nhw ei eisiau. Edrychwch ar rai ohonyn nhw nawr!

Cynffon siglo

Mae'r gynffon yn un o ddangosyddion gwych hwyliau cath. Er enghraifft, os yw cynffon y gath wedi ymlacio ac yn gwneud symudiadau arafach, mae'n golygu ei fod yn sylwi ar ei amgylchoedd, ond yn dawel.

Ond os yw cynffon y gath wedi ymlacio, ond yn gwneudsymudiadau cyflymach a byrrach, mae'n golygu ei fod mewn cyflwr o effro. Fel arfer, mae hyn yn digwydd pan fydd y gath yn chwarae.

Ac os yw'r gynffon wedi'i hymestyn ac yn anhyblyg, mae hyn yn golygu bod y gath yn nerfus. Yn y sefyllfa hon, ni argymhellir mynd yn agos ato, oherwydd mae'n debygol o ymosod.

Cas siglo

Mae cath gyda casgen siglo bob amser yn dangos ei fod mewn safle ymosod neu ar fin neidio i mewn i rywle uchel. Nid yw o reidrwydd yn golygu eu bod yn nerfus. Dim ond ffordd i gynhesu'r corff i wneud symudiadau mawr yw hi.

Rheswm arall pam maen nhw'n ysgwyd eu casgen cyn neidio yw teimlo'r ddaear. Ar adegau o'r fath, maen nhw'n pwyso eu corff ymlaen, oherwydd mae'n haws teimlo'r ddaear. Felly, maent yn deall lle maent yn camu, fel bod eu symudiad nesaf yn llwyddiant.

Cath yn tylino

Yn gyffredinol, pan fydd cath yn tylino neu'n fflwffio gwrthrych, mae'n dangos ei fod yn hapus , teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel. Mae'r gath yn datblygu'r arferiad o dylino neu fflwffio pethau hyd yn oed fel ci bach pan fydd yn fflwffio bron y fam, i ysgogi cynnyrch llaeth.

Ar ôl diddyfnu, mae'n cadw'r arferiad hwn oherwydd ei fod yn ffordd y mae'n rhaid iddo gyfeirio'r eiliadau i'r teimlad hwnnw o gysur a sicrwydd a deimlai fel ci bach.

Rhwbio

Pan mae'r gath yn rhwbio yn erbyn coesau'r perchennog agwrthrychau, dim ond marcio tiriogaeth y mae. Mae hyn oherwydd wrth rwbio, mae'n rhyddhau fferomonau a gynhyrchir gan y chwarennau sebwm, sy'n bresennol mewn gwahanol rannau o'r corff, gan adael ei arogl ar bethau.

Y marcio tiriogaeth hwn yw'r ffordd y mae'n rhaid i gathod wneud pobl a gwrthrychau o gwmpas ef yn fwy cyfarwydd, fel rhan o'r amgylchedd y mae'n byw ynddo. Felly maen nhw'n teimlo'n fwy diogel.

Côt

Mae gweld cath gyda ffwr blewog yn eithaf brawychus! Ond er ei bod yn ymddangos bod y gath mewn sefyllfa ymosodol pan fydd ei gwallt yn sefyll i fyny, y gwir yw eu bod yn dangos eu bod yn ofni.

Fel arfer, ynghyd â'r gwallt sy'n sefyll, mae'r gath hefyd yn troi ei gefn, eich torso i fyny, fel petaech yn ceisio edrych yn fwy nag ydych. Ar y foment honno, mae'n mynd ar yr amddiffynnol, gan ymateb i unrhyw symudiad sydyn, mewn ymgais i geisio amddiffyn ei hun, yn union oherwydd ei fod yn ofnus iawn.

Arogl

Os yw'r gath yn rhwbio yn erbyn pobl a gwrthrychau, mae'n rhyddhau fferomonau i wneud y pethau hynny'n fwy cyfarwydd, pan fydd yn arogli, ei fwriad yw adnabod y fferomonau hynny. Felly, mae'n gwneud yn siŵr beth sy'n rhan o'i amgylchedd a beth sydd ddim.

Dyna pam pan mae'n agosáu at wyneb a dwylo'r tiwtor neu'r bobl sy'n byw gydag ef o ddydd i ddydd, mae'n dechrau sniffian a chyffwrdd. ei drwyn.

Llu

Gall cath yn llyfu gael sawl unesboniadau a fydd yn dibynnu ar y cyd-destun. Er enghraifft, os yw'r gath yn llyfu ei hun, mater o hylendid yn unig ydyw, y maen nhw'n ei ystyried yn “bath”.

Fodd bynnag, os mai'r perchennog y mae'r gath yn llyfu, mae hyn yn arwydd o serchogrwydd. Pan yn ifanc, mae cathod yn cael eu llyfu gan eu mam ac yn dysgu bod hyn yn ffordd o ddangos hoffter. Felly, pan fyddant yn tyfu i fyny ac yn caru eu perchnogion, mae ganddynt yr arferiad o lyfu.

Ac os yw'r gath yn llyfu gwrthrychau, gallai hyn fod yn arwydd o straen. Pan maen nhw'n bryderus iawn, mae llyfu deunyddiau fel plastig a ffabrigau yn rhywbeth sy'n tawelu cathod.

Sut i ddeall iaith cath wrth ystum

Nawr eich bod chi'n gwybod am iaith corff o cathod, pwynt pwysig iawn arall yw deall beth sydd gan eu hosgo i'w ddweud. Er nad yw'n ymddangos fel llawer iawn, gall osgo ddweud llawer am gath.

Gorwedd ar eich cefn

Dyma rywbeth sydd gan gathod yn gyffredin â chŵn. Yn union fel pan fo cŵn yn gorwedd ar eu cefnau, mae'r cathod hyn hefyd yn dangos eu bod yn ymddiried llawer yn eu perchnogion pan fyddant yn gwneud hyn.

Felly os yw eich cath fach yn cysgu ar ei chefn neu'n troi drosodd yn y sefyllfa hon pan fyddwch yn ei anifail anwes, ystyried eich hun yn ffodus iawn. Mae'r bol yn lle bregus i'r anifeiliaid hyn ac nid ydynt wedi arfer gadael i'w hunain fod yn agored i niwed yn aml iawn,dim ond gyda phobl maen nhw'n teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel gyda nhw.

Mae cefn bwaog

Gall cath gyda chefn bwaog fod yn arwydd o sawl peth, yn dibynnu ar y cyd-destun. Os yw mewn sefyllfa beryglus fel ymladd ag anifail arall neu yng nghanol rhywbeth sy'n gwneud iddo deimlo'n ofnus, efallai y bydd yn bwa ei gefn. Gall ffwr ruffled a chynffon estynedig fod yn cyd-fynd â'r safle hwn.

Ond os yw'r gath yn chwarae gyda chi neu ryw wrthrych arall, gall hefyd aros yn y sefyllfa hon a hyd yn oed neidio ychydig yn ôl. Yn yr achos hwn, dim ond ffordd i'r gath chwarae ydyw.

Gweld hefyd: Sut i ofalu am gi strae? Bwyd, iechyd a mwy!

Gorwedd a chyrlio i fyny

Dyma un o'r mannau cysgu mwyaf cyffredin i gathod ac mae ganddo lawer i'w wneud â'r greddfau gwyllt sy'n dal i fod yn bresennol

Ym myd natur, mae cathod yn cysgu wedi cyrlio i fyny i amddiffyn eu horganau hanfodol ac i gadw gwres y corff yn yr oerfel. Pan fyddant yn byw dan do, nid ydynt yn gadael yr arfer hwn o'r neilltu, ond nid yw hynny'n golygu nad yw'ch cath yn ymddiried ynoch chi. Heblaw am fod yn reddf naturiol, mae'n ffordd iddyn nhw gynhesu yn yr oerfel.

Sut i ddeall iaith wyneb cathod

Yn union fel pan rydyn ni'n bodau dynol yn gwneud wynebau neu wynebau ymadroddion mewn rhai sefyllfaoedd, mae cathod hefyd yn dangos emosiynau fel hyn. Mae iaith wyneb cathod yn ei gwneud hi'n hawdd iawn ceisio eu deall.

Clustiau

Sefyllfa'rMae clustiau cathod yn ddangosydd gwych o'u cyflwr emosiynol. Os ydynt yn y sefyllfa naturiol, hynny yw, i fyny ac i ymlacio, mae hyn yn dangos bod y gath yn dawel ac yn fodlon.

Nawr, mewn sefyllfaoedd lle mae'r gath yn teimlo mewn perygl neu'n llidiog, mae'n gosod ei chlustiau wedi plygu a ymestyn yn ôl. Fel rheol, cefn bwaog neu gynffon dynn, anystwyth sy'n cyd-fynd â'r agwedd hon.

Ac yn olaf, os yw'r gath yn effro, yn talu sylw manwl i rywbeth, bydd ei chlustiau i fyny ac yn symud yn ddigon, i ddal synau o bob ochr.

Elids

Anifail sy'n talu sylw i bopeth yw'r gath, gyda nodweddion yn dod o'i greddf. O ran natur, mae angen iddynt fod yn barod ar gyfer unrhyw ymosodiad a phan fyddant yn byw dan do, maent yn cadw'r arferiad hwn, hyd yn oed pan fyddant yn gwybod eu bod yn ddiogel.

Mae'n gyffredin iawn gweld cath yn cysgu gyda'r amrant yn hanner agored. . Mae hyn yn golygu eu bod yn cymryd nap yn unig, ond eu bod yn effro am unrhyw sefyllfa.

Gweld hefyd: Sut i ddychryn brogaod allan o'r tŷ? Edrychwch ar yr awgrymiadau!

Fodd bynnag, os sylwch fod gan eich cath fath o drydydd amrant, gallai hyn ddangos problem iechyd. Mae hi fel arfer yn ymddangos pan fydd cathod yn cael rhyw fath o lid neu anaf yn ardal y llygad. Yn yr achos hwnnw, yr argymhelliad yw mynd ag ef at y milfeddyg.

Disgybl

Mae disgyblion cath yn golygu mwy nag y gallech feddwl! PerEr enghraifft, os yw wedi'i gau'n dynn, yn edrych fel hollt bach, gallai hyn olygu bod eich cath yn ofnus, yn ddig neu mewn cyflwr o bleser. Er mwyn gwahaniaethu'r emosiynau hyn, sylwch ar ymatebion eraill ei gorff. Os oes sgyrn yn cyd-fynd â'r olwg hon, mae hyn yn arwydd clir o ddicter.

Ond os yw disgybl y gath yn ymledu, gallai olygu ei fod yn gyffrous iawn neu'n bryderus iawn. Mewn cyffro, bydd y gath yn chwareus ac yn gynhyrfus. Ac mewn pryder, bydd ganddo gorff mwy anhyblyg a chynffon godidog.

Sut i ddeall iaith sain cathod

Iaith sain cathod yw'r mwyaf cyffredin ac weithiau un o'r rhai anoddaf ei deall. Er mwyn deall beth mae cath yn ei olygu wrth meow, er enghraifft, mae angen llawer o sylw. Edrychwch arno nawr!

Meow

Mae sawl math o weirgloddiau ac mae gan bob un ystyr gwahanol. Yn achos meow uchel a hir, mae'n arwydd bod angen sylw ar y gath a dyna'r ffordd y mae'n rhaid iddo ofyn i'r perchennog am hyn.

Os yw'r meow yn feddal, mae'n golygu bod angen rhywbeth penodol ar eich cath. Er enghraifft, pan fyddant am ofyn am fwyd neu pan fydd angen iddynt ddefnyddio'r blwch sbwriel a'i fod yn fudr.

Yn achos meow gormodol, hir a swnllyd, mae hyn yn arwydd bod y gath dan straen, cynhyrfu neu mewn poen mawr .

Purring

Y mwyafhysbys am purr y gath yn foddhad. Pan fydd cathod mewn sefyllfaoedd o lonyddwch neu gysur, tueddant i ymbalfalu fel arwydd o foddhad.

Ond yr hyn a ŵyr bron neb yw bod yr anifeiliaid hyn hefyd yn puro pan fyddant yn chwilfrydig, gan archwilio rhywle newydd. Sefyllfa arall lle maent yn gwneud y sŵn hwn yw ar ôl eiliad o straen mawr.

Chwibanu

Mewn eiliadau o ddicter a straen mawr, mae cathod yn gwneud sŵn tebyg iawn i sŵn hisian. Ar yr adegau hyn, mae'n well symud i ffwrdd, gan ei fod yn arwydd bod y gath mor nerfus fel ei bod ar fin ymosod ar berson neu anifail arall.

Fel arfer mae'r sŵn hwn yn cyd-fynd â safleoedd ymosod y gath, y gwallt crychlyd, y clustiau yn ôl a'r gynffon yn anhyblyg ac yn ymestyn allan.

Tyfu

Fel y hisian, mae'r crych hefyd yn ymddangos pan fo cathod yn nerfus. Ond yn yr achos hwn, mae chwyrn yn dal yn well na hisian.

Pan fydd y gath yn crychu mae'n arwydd ei bod yn ymwybodol o unrhyw ymosodiad, ond na fydd yn cymryd unrhyw gamau eto. Dim ond arwydd ydyw y byddai'n barod i daro'n ôl pe bai rhywun yn ymosod arno.

Mae gan gathod fwy o ffyrdd o gyfathrebu nag y dychmygwn

Er nad yw’n ymddangos eu bod yn anifeiliaid cyfathrebol iawn, mae gan gathod eu hiaith eu hunain sydd, o’u cydnabod, yn gwneud dealltwriaeth amdanynt haws iawn.

Yn yr erthygl hon,gwelsom mai dim ond rhai o'r ffyrdd y maent yn cyfathrebu yw puro a meowing. Mae'r ffordd maen nhw'n gorwedd, safle eu clustiau a'r ffordd maen nhw'n ysgwyd eu casgen a'u cynffon yn enghreifftiau eraill o'r iaith maen nhw'n ei defnyddio i ddangos eu hwyliau neu beth maen nhw'n ei deimlo.

Deall y ffordd mae cathod yn ymddwyn yn fynegiant. yn hanfodol ar gyfer eu creu. Trwy hyn byddwch yn gallu gwybod pan fydd eich cath yn hapus, pan fydd yn anhapus, neu hyd yn oed pan nad yw'n teimlo'n dda. Felly, byddwch yn ofalus bob amser i'ch feline, fel y gallwch ddarparu bywyd hapus ac iach iddo.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.