Sut i wybod a yw'r chow chow yn bur? Ymddangosiad, personoliaeth a mwy!

Sut i wybod a yw'r chow chow yn bur? Ymddangosiad, personoliaeth a mwy!
Wesley Wilkerson

A yw'n bosibl gwybod a yw'r chow chow yn bur?

Os ydych chi'n gyfarwydd â'r brîd sy'n cael ei ystyried yn berchennog y mwng harddaf ymhlith cŵn, gwyddoch, oherwydd ei ymddangosiad a'i bersonoliaeth, ei bod hi'n bosibl darganfod ei burdeb!

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lacraia? Mawr, bach, du a mwy

Dychmygwch eich bod yn cerdded i lawr y stryd ac yn dod ar draws criw o ffwr y gellir yn hawdd ei gamgymryd am dedi bêr neu hyd yn oed llew. I ddarganfod a yw'n chow chow go iawn ai peidio, cymerwch anadl! Ac nid oes angen i chi ddechrau cyfri ei ddannedd i wybod a yw'n go iawn ac os oes ganddo ddau ddannedd yn fwy na phob ci arall, sy'n nodweddiadol o'r brîd.

A mwy, os yn ogystal â bod eisiau gwneud hynny. gwasgu'r ci ciwt hwn â phersonoliaeth cath ac ymddangosiad arth, os penderfynwch eich bod chi hefyd eisiau un tebyg iddo, edrychwch ar yr hyn sydd angen i chi ei arsylwi i warantu dilysrwydd brîd mor llawn swyn heb orfod cyfrif nifer y dannedd. Awn ni?

Sut i wybod a yw'r chow chow yn bur o ran ymddangosiad

Mae gan Chow chow nodweddion arbennig sy'n gallu datgelu a yw ei linach yn bur ai peidio. Trwy ei faint, lliw ei dafod a'i nodweddion corfforol, gellir priodoli iddo stamp cywirdeb. Gweler isod sut i adnabod y brîd hwn yn ôl ymddangosiad:

Mae Chow Chow Cyntefig ac Americanaidd yn wahanol

Os byddwn yn talu sylw manwl i faint ac ymddygiad y Chowchow, fe welwn fod gan y chow cyntefig ac Americanaidd wahaniaethau cynnil.

Tra bod y chow chow cyntefig yn llai blewog, yn dalach a bod ganddo drwyn mwy hirgul, mae'r chow chow Americanaidd yn cofio arth. Yn llai, yn walltach ac â mwng hardd, mae gan y Chow Chow Americanaidd drwyn mwy gwastad ac mae ei bawennau'n fyrrach ac yn fwy trwchus.

Yn ogystal, mae'r Chow Chow cyntefig, sy'n edrych fel llew, yn fwy annibynnol, actif. a chydymaith na'r America. Mae gan y chow chow Americanaidd ymddygiad mwy hamddenol, diog a thawel.

Mae gan y chow chow puraidd dafod glas

Mae tafod pinc i bob ci bach, ond dim ond cŵn bach chow chow, pan fyddant agor eu llygaid, eu tafod yn newid lliw. O binc, mae'r tafod yn mynd trwy arlliwiau eraill nes ei fod yn cymryd lliw glas, bron yn ddu. Mae'r trawsnewid hwn yn cymryd hyd at 6 mis a dyma'r sicrwydd bod eich chow chow yn bur.

Datblygwyd y rhagdueddiad genetig hwn yn fwriadol gan grewyr y brîd a'i swyddogaeth yw creu dyddodiad ychwanegol o felanin yn y tafod sy'n caniatáu newid lliw o'r fath ac sy'n ei gwneud hi'n bosibl gadael "tystysgrif dilysrwydd" yn y brîd hwn.

Maint chow chow pur

Gall fod hyd at dri maint ar gyfer y chow chow: y cyntefig, yr american a'r cymysgedd rhwng y ddau hyn. Felly, yn dibynnu ar faint y chow chow, gall ei bwysau amrywio o 18 i 35 kg, a'iuchder, rhwng 45 cm a 55 cm.

Mae maint America yn gadarnach, yn flewog, gyda phawennau mwy ac yn fyrrach na'r maint cyntefig, sy'n cyflwyno ei hun gyda llai o wallt, pawennau llai ac yn dalach. Ac mae'r cymysgedd rhwng y ddau faint hyn wedi'i addurno â chymysgedd nodweddion y ddau. Mae'r cymysgedd hwn yn gallu cynhyrchu chow chow sydd mor bur â'i rieni.

Mae cynffon Chow Chow yn gliw

Wrth brynu neu fabwysiadu Chow Chow, edrychwch ar siâp ei cynffon. Mae cynffon y brîd hwn yn grwm i fyny ac yn gorffwys ar ei gefn. Felly, os nad yw cynffon y ci bach wedi'i gyrlio, mae'n debyg nad yw'r ci bach yn chow chow pur.

Yn ogystal â chyrlio'r gynffon, gallwch hefyd arsylwi ar ei ffwr. Mae'r gôt ar y gynffon yn fwy garw a mwy trwchus na'r gwallt ar hyd y corff.

Clust a llygaid chow chow purbrîd

Clustiau bach cadarn, siâp triongl, yn y gwaelod a gyda phennau crwn yn nodweddiadol o burdeb y brîd. Er bod eu clustiau'n cael eu geni'n wyllt, dros amser fe fyddan nhw'n codi ac yn feddal, felly cadwch lygad arnyn nhw.

Priodoledd arall sy'n tynnu llawer o sylw at y brîd hwn yw'r llygaid. Dychmygwch ddwy bêl fach sy'n edrych fel dwy jabuticabas hardd. Yn ddwfn, ar wahân a lliw brown tywyll, mae eu llygaid ar siâp almon.

Gellir arsylwi lliw'r gôt

Er mai lliw cot mwyaf cyffredin y Chow Chowgan ei fod yn euraidd, gall amrywio mewn 4 lliw arall: coch, du, glas a hufen. Fel oedolyn, mae gan y chow chow ddau fath o gôt: garw a hir neu feddal a byr. Mae'r ci bach yn cael ei eni gyda chôt llyfn a gwrthsefyll. Os ydych chi'n prynu ci bach, byddwch yn ofalus ac edrychwch yn dda ar y nodweddion hyn.

Er mwyn amddiffyn ei hun rhag yr oerfel, mae gan y brîd hwn ddwy haen o wallt, waeth beth fo'i fath. Mae'r haen allanol, y gallwn ei galw'n gôt, yn drwchus, yn llyfn, yn syth ac yn arw, ac mae gan yr is-gôt neu'r haen fewnol flew meddal, trwchus a gwlanog.

Mae tadolaeth hefyd yn bendant

Mae adnabod rhieni eich ci bach chow chow yn bwysig i chi wybod o ble y daeth aelod newydd o'ch teulu a deall hanes eu salwch yn y teulu. Oes! Mae cŵn hefyd yn dueddol o gael clefydau genetig, ac nid yw chow chow yn ddim gwahanol.

O adnabod rhieni eich ci yn bersonol, mae'n bosibl arsylwi arnynt yn gorfforol ac yn ymddygiadol, a fydd yn rhoi mwy o hyder i chi yn yr amser i gaffael y ci bach.

Gall siarad â'r bridiwr, darganfod a oes unrhyw warant a gallu sicrhau bod ei olwg, ei iechyd a'i anian o fewn yr hyn a ddisgwyliwch, osgoi problemau yn y dyfodol.

Sut i Ddweud a yw Chow Chow Yn Bur yn ôl Personoliaeth

A elwir hefyd yn "gi cath", mae'r Chow Chow yn annibynnol, yn ystyfnig ac yn fewnblyg. Fel cath, femae hi wrth ei bodd yn cael ei eiliadau yn unig a'i phreifatrwydd. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am bersonoliaeth y brîd hwn!

Mae Chow Pure yn ymddwyn bron fel cathod

Pwy sydd heb edrych ar Chow Chow a'i ddychmygu fel cath fawr? Fel cathod, mae'r chow chow yn eithaf annibynnol ac nid yw'n anghenus o gwbl. Mor diriogaethol â'r felines, mae'r chow chow pur hyd yn oed yn cyflwyno ymddygiad gwrthgymdeithasol ychydig.

Felly, mae angen rhoi digon o le i'r ci wneud iddo deimlo'n dda, yn rhydd ac yn gyfforddus. Serch hynny, byddwch bob amser yn deyrngar i'r anifail anwes ac anifail anwes ef pryd bynnag y bydd yn agosáu!

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw? Oes a mwy!

Mae Pure Chow Chow yn fwy annibynnol

Mae annibyniaeth Chow Chow yn dychryn y rhai sy'n anelu at ddosbarthu cariad drwy'r amser. Perchennog heb fawr o sylw, mae'r brîd hwn yn hoffi cael ei le ac nid yw'n fawr o gefnogwr o gofleidio. Yn fewnblyg ac nid yn gymdeithasol iawn, mae'r brîd hwn wrth ei fodd yn dewis cornel ac yn treulio llawer o amser yn gorwedd ac yn mwynhau diogi. Felly, mae'n bwysig cofio nad yw'r chow chow yn gi cydymaith, fel shit tzus neu chihuahuas!

Mae'n frid ystyfnig yn gyffredinol

Gallwn ddweud bod deallusrwydd y brîd hwn yn mynd law yn llaw â'ch ystyfnigrwydd. Yn cael ei ystyried yn un o'r cŵn craffaf, mae angen rhoi ufudd-dod ar waith o enedigaeth. Gyda'i reddf amddiffynnol, mae codi chow chow yn heriol.

Mae angen i'ch hyfforddwr fodcreadigol, amyneddgar a chadarn. Mae'r Chow Chow yn hoffi cael ei drin â pharch a bydd yn dychwelyd ei berchennog mewn nwyddau. Yn groes i gosb gorfforol, mae'r brîd hwn yn hoffi atgyfnerthiadau cadarnhaol yn ei hyfforddiant.

Mae ei ymddygiad gyda dieithriaid yn rhyfedd

Yn cael ei ystyried yn gi gwarchod oherwydd ei darddiad, nid yw'r chow chow yn gyfeillgar iawn â dieithriaid . Mae angen gweithio ar ei gymdeithasoli ers pan oedd yn gi bach. Yn ffyddlon ac yn amddiffynnol o'i deulu, mae'n gyndyn o hoffter a gemau bob amser.

Pan fyddwch chi'n dod o hyd i chow chow ar y stryd, ceisiwch wrthsefyll y demtasiwn i'w wasgu fel anifail wedi'i stwffio a siarad â'i perchennog o'r blaen. Y ffordd honno, ni fyddwch yn synnu pan fyddwch yn ceisio ysgwyd eich llaw mewn ymgais at gyfeillgarwch.

Mae ymddangosiad a phersonoliaeth chow chow yn pwyntio at ei linach

Fel y dywed y dywediad "Mab pysgodyn, pysgodyn bach yw e!". Mae'n hanfodol adnabod rhieni eich ci bach chow chow tebygol i ddarganfod anian posibl eu disgynyddion a darganfod eu nodweddion corfforol i wybod a ydyn nhw'n bur frid. Nodwch hefyd a yw o faint Americanaidd, cyntefig neu gymysgedd o'r ddau; os yw dy gynffon yn grwm, neu os yw dy dafod yn las! Mae hyn i gyd yn gwneud byd o wahaniaeth i sicrhau eich bod chi'n dod â chi pur adref.

Swil, pwyllog, tawel, annibynnol, ystyfnig a ffyddlon, mae'r chow chow yn gwneud i lygaid unrhyw un ddisgleirio gyda'r tebygrwydd sydd ganddo.anifeiliaid gwyllt fel yr arth neu'r llew. Ar ben hynny, os mai'ch penderfyniad chi yw cael chow chow, wrth chwilio am eich ffrind blewog, ceisiwch osgoi peryglon a rhowch yr hyn a welsoch yn yr erthygl hon ar waith.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.