Sut i wybod a yw'r Malteg yn bur? Syniadau ar gyfer adnabod y brîd

Sut i wybod a yw'r Malteg yn bur? Syniadau ar gyfer adnabod y brîd
Wesley Wilkerson

A yw'n bosibl gwybod a yw'r Maltese yn bur?

Bach o ran maint, ffwr gwyn a meddal, ac ymddygiad dof, mae'r Maltese yn gi bach sy'n gorchfygu pawb. Mae'r galw am anifeiliaid o'r brîd hwn yn uchel iawn ac mae eu gwerth marchnad yn uchel, dau ffactor sy'n cymell ewyllys tiwtor y dyfodol i sicrhau ei fod yn caffael anifail brîd pur mewn gwirionedd. Fodd bynnag, a yw'n bosibl gwybod a yw'ch Malteg yn frîd pur?

Er bod y rhan fwyaf o fridwyr yn darparu prawf bod eu hanifail yn brid pur, mae'n arferol bod ag ychydig o ddiffyg ymddiriedaeth yn hyn o beth, gan mai dim ond gair y gweithiwr proffesiynol sy'n gwneud hynny. ddim yn gwasanaethu fel prawf. Fodd bynnag, mae rhai nodweddion corfforol ac ymddygiadol, profion a hyd yn oed dogfennau sy'n ardystio tarddiad eich anifail anwes.

Sut i wybod a yw'r Malteg yn bur o ran ymddangosiad

Y Malta Mae'n frîd sy'n cyflwyno nodweddion corfforol amlwg iawn, gan fod gan bob sbesimen yr un lliw cot, llygaid, trwyn a phawen. Mae'n hawdd adnabod eich pwysau, maint a siâp wyneb hefyd. Gawn ni weld y manylion.

Maint a phwysau'r brid

Mae'r Maltese yn frid bach, felly mae ei faint a'i bwysau yn debycach i anifail wedi'i stwffio na chi! Mae'r anifail anwes yn llai na'r bridiau a ystyrir yn fach, fel shih tzu a lhasa apso.

Rhaid i Falta pur fod hyd at 25 cmtal. O ran pwysau, mae Malta pur yn pwyso 3 kg ar gyfartaledd. Mae'r maint bach hwn yn un o'r nodweddion sy'n denu prynwyr fwyaf, gan ei fod yn anifail rhagorol i'r rhai sy'n byw mewn fflat neu dŷ bach.

Mae'r wyneb yn arwydd

Y Mae Malta yn tueddu i fod â'r pen ychydig yn hirach na'r trwyn, ei wyneb yn grwn ac amlinelliad y llygaid, y trwyn a'r geg yn hollol ddu.

Er mai'r patrwm yw cyflwyno trwyn du , gall hefyd ddigwydd mae'r lliwiad hwn yn newid trwy gydol oes, gan achosi'r trwyn, a oedd yn ddu yn y ci bach, i ddod yn frown neu'n binc mewn bywyd oedolyn. Serch hynny, yn y rhannau eraill lle gellir gweld croen wyneb y ci, dylai ei liw fod yn ddu bob amser.

Sefyllfa'r clustiau

Mae clustiau ci Malteg yn drionglog, eang a byr. Mae ei fewnosodiad yn uchel, mae gwaelod y clustiau wedi'i leoli'n dda ar ben y benglog mewn ffordd bendent ar ochr y pen, yn ogystal â chael ei orchuddio â gwallt hir a meddal. Mae lleoliad a siâp y clustiau yn rhoi golwg hyd yn oed yn fwy gosgeiddig i'r anifail, sydd, yn y cyfnod oedolyn, â chôt sy'n gorchuddio ei gorff cyfan, gan ffurfio llen wen hir o'i gwmpas.

Gall y gôt nodi a yw'r Malteg yn frîd pur

Un o brif nodweddion ci Malta yw ei gôt, sydd â lliw fel ei phrif nodwedd.hollol wyn. Yn ogystal â'r nodwedd hon, gwelir cot hir a meddal hefyd. Mae gan gŵn pur wallt wallt gwyn llwyr, ac efallai bod ganddyn nhw ychydig o liw haul neu arlliw lemwn ar y pennau.

Mae yna hefyd rywfaint o wahaniaeth rhwng y gôt o gŵn bach ac oedolion. Mae gan gŵn bach wallt byr, ychydig yn grwm ar y pennau. Felly cadwch mewn cof mai dim ond hir a chwbl llyfn y daw côt y Malteg go iawn yn oedolyn.

Sut i ddweud a yw'r Maltese yn bur yn ôl personoliaeth

Nawr eich bod wedi gweld Os ydych chi'n gwybod sut i adnabod ci Malta cyfreithlon yn ôl ei ymddangosiad corfforol, mae'n bryd darganfod ychydig mwy am bersonoliaethau'r anifeiliaid hyn. Yn ogystal â'r ymddangosiad, mae gan bersonoliaeth y Malteg nodweddion rhagorol. Gweler:

Gweld hefyd: Personoliaeth y Daeargi Americanaidd Pit Bull: gweler gwybodaeth ac awgrymiadau!

Mae Malteg yn egnïol ac yn chwareus

Mae'r rhai sy'n credu bod Malta yn anifail anwes tawel sy'n ymddwyn yn dda yn anghywir. Mae ci cyfreithlon Malteg yn egnïol a chwareus iawn, yn caru cwmni ei diwtoriaid ac yn mynnu sylw yn gyson. Gan ei fod yn fach, nid yw'n anifail sy'n gofyn am deithiau cerdded hir, ond mae angen iddo gadw'n heini.

Gall fod gan rai sbesimenau bersonoliaeth swil ac ofnus, gan ddangos ofn pobl ac anifeiliaid anhysbys, er hynny, y personoliaeth chwareus yn amlwg.

Purbred Maltese yn dysgu'n gyflym iawn

Yn wreiddiol datblygwyd y brîd hwn i fod ynci hela, cwmnïaeth yn goresgyn y nodwedd hon dros y blynyddoedd. Fodd bynnag, mae nodwedd gref o'r math hwn o anifail yn parhau hyd heddiw.

Bydd ci Malta go iawn yn hynod ddeallus a bydd yn dysgu llawer o driciau yn gyflym, sy'n gwneud y brîd hwn hefyd yn boblogaidd iawn gan hyfforddwyr fel eu bod yn cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau.

Yn yr ystyr hwn mae hefyd yn frîd gwych i blant sy'n gallu dysgu gemau di-ri iddynt.

Mae'n frîd cenfigennus

Nodwedd drawiadol arall o'r bachau hyn rhai mae'n ymlyniad mawr i'r tiwtoriaid, sy'n gallu datgelu ymddygiad gelyniaethus ar ran y ci. Efallai, o amgylch pobl ddieithr, cŵn eraill nad yw'r anifail anwes yn byw gyda nhw a hyd yn oed plant bach, mae'r Malteg yn mynd yn genfigennus o'r perchennog.

Yn y sefyllfaoedd hyn, mae'r gwir gi Malta yn tueddu i gyfarth llawer , i ddod yn aloof ac i ddangos anfodlonrwydd gyda phresenoldeb yr unigolyn sydd i fod i ddwyn sylw ei diwtor annwyl. Yn gyffredinol, mae hyn yn rhoi enw da i'r Malta am fod yn frîd cenfigenus a chysylltiedig.

Mwy o ffyrdd o wybod a yw'r ci bach Malta yn frîd pur

Os ydych yn bwriadu prynu copi o y brîd hwn, mae yna ychydig mwy o ffyrdd i sicrhau eich bod chi'n cael Malteg go iawn. Darllenwch fwy am:

Cwrdd â rhieni eich ci bach

Cyn cau bargen gyda'r bridiwr, gofynnwchi adnabod rhieni'r ci bach, felly gallwch chi arsylwi ar y nodweddion a ddisgrifir uchod mewn anifeiliaid sy'n oedolion. Yn ystod yr ymweliad hwn, gallwch ofyn a oes gan rieni'r ci bach Pedigri, yn ogystal â gofyn am ddilysu eu dogfennau.

Mae'r math hwn o ymweliad, yn ogystal â rhoi sicrwydd ychwanegol i'r prynwr, hefyd yn fodd i ddilysu'r amodau'r safle bridio, cadwch iechyd y rhieni a gwiriwch nad yw'r anifail anwes rydych chi'n bwriadu ei brynu yn ganlyniad i gamdriniaeth.

Gweld hefyd: Ci bach Basset Hound: personoliaeth, pris, gofal a mwy

Gweld a oes ganddo Pedigri

Yn ogystal â dilysu tarddiad y rhieni, gallwch hefyd fynnu dogfen Pedigri y ci bach, sy'n sicrhau tarddiad yr anifail, gan dystio ei gyfreithlondeb. Gyda'r ddogfen hon mewn llaw, daw prawf o darddiad yn swyddogol.

Er hynny, mae rhai tiwtoriaid yn ofni unrhyw bosibilrwydd o ffugio ac yn ceisio sicrhau bod eu ci yn sbesimen brîd pur. I'r perchnogion craff hynny, dim ond un ffordd sydd i gael prawf pendant: profi DNA'r ci.

Profi DNA

Fel y soniwyd uchod, dim ond un ffordd sydd i dystio i gyfreithlondeb y ci. ci Malta heb unrhyw bosibilrwydd o holi. Un ffordd yw gwneud prawf DNA.

Yn y math hwn o brawf, mae modd darganfod holl linach anifail trwy fapio geneteg pum cenhedlaeth olaf ei deulu. Yn y modd hwn, gall y tiwtor yn y dyfodol sicrhaubod y ci bach yr ydych yn bwriadu ei gaffael, yn ogystal â'i holl hynafiaid, yn anadferadwy o frid pur.

Ydych chi wedi dysgu adnabod Malteg pur brid?

Ar ôl darllen yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddarganfod beth yw'r ffyrdd o adnabod ci Malta pur, naill ai yn ôl ei nodweddion corfforol, ei bersonoliaeth ryfeddol a hyd yn oed y ffyrdd o dystio i burdeb y brîd.

Nawr rydych chi'n gwybod holl nodweddion Malteg pur! Mae Malteg pur yn cael ei chydnabod gan ei chôt wen, hir, lyfn mewn cyferbyniad â'i llygaid a'i drwyn, sy'n gwbl ddu. Mae'n berchen ar bersonoliaeth gref. Smart, chwareus, dof, ond hefyd yn genfigennus iawn. Er mwyn bod yn siŵr eich bod yn cael anifail cyfreithlon, gallwch ofyn am ymweliad â'r rhieni, dogfennau pedigri a hyd yn oed prawf DNA.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.