Synodontis petrcola: Dewch i gwrdd â chathbysgod Dwyrain Affrica

Synodontis petrcola: Dewch i gwrdd â chathbysgod Dwyrain Affrica
Wesley Wilkerson

Pysgod synodontis petricola: catfish Dwyrain Affrica

Yn yr erthygl hon byddwn yn dod i adnabod Synodontis petricola, rhywogaeth sydd ag arferion diddorol ac sy'n ddelfrydol ar gyfer acwariaeth. Byddwn hefyd yn gweld ei darddiad a ble y gallwn ddod o hyd iddo. Mae'n rhywogaeth sy'n hawdd ei hadnabod oherwydd ei nodweddion hynod, fel ei chorff tew wedi'i orchuddio â smotiau duon.

Mae Synodontis petricola, a elwir hefyd yn gathbysgod, fel arfer yn cyflwyno ymddygiad dost a goddefgar, fodd bynnag, mae rhai rhagofalon y mae'n rhaid i chi eu cymryd wrth ei gadw yn eich acwariwm, yn ogystal â rhai nodweddion chwilfrydig, yr ydym wedi'u dwyn i'ch sylw ynghyd â rhai rhagofalon angenrheidiol i warantu lles y pysgod. Gweler isod beth ydyn nhw.

Gwybodaeth am y pysgod synodontis petricola

Mae gan gathbysgod rai nodweddion unigryw ac ni ellir dod o hyd iddynt yn llynnoedd Brasil, ond gallant gael eu bridio'n dawel mewn acwariwm. Isod gallwch weld mwy o nodweddion am y pysgod.

Nodweddion ffisegol synodontis petricola

Mae gan y catfish enwog liwiau llai bywiog o gymharu â cichlidau eraill sy'n byw yn Llyn Tanganyika. Mae ganddyn nhw gorff lliw golau wedi'i orchuddio â smotiau du mawr gyda smotiau llai ar y pen, nodwedd unigryw sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth cichlidau eraill. Yn ogystal, mae ganddocorff tew, yn enwedig benywod.

Gall y maint mwyaf gyrraedd 13cm pan fyddant yn oedolion, gan gael ei ystyried yn bysgodyn bach.

Tarddiad a dosbarthiad daearyddol

Mae'r pysgodyn Synodontis Petricola, fel y crybwyllwyd yn flaenorol, yn wreiddiol o Ddwyrain Affrica ac yn gyfyngedig i Lyn Tanganyika, i'w gael ledled y llyn, dyma'r ail lyn mwyaf yn Affrica. Mae tymheredd dyfroedd y llyn rhwng 24ºC a 28ºC a pH o 8.8 i 9.3, yn ddelfrydol ar gyfer parhad a goroesiad y rhywogaeth.

Atgynhyrchu synodontis petricola

Pysgod oferllyd ydyn nhw , fodd bynnag, mae yna lawer o ddadleuon ynghylch modd chwarae. Yn anad dim, credir bod gan y rhywogaeth ffordd arbennig iawn o atgenhedlu, oherwydd, fel aderyn a elwir yn gog, mae ganddi hefyd yr arferiad o ddodwy ei wyau yn nythod pobl eraill ar gyfer atgenhedlu.

Yn ymarferol, y dull hwn o atgenhedlu Mae atgenhedlu yn gweithio'n dda iawn ar gyfer synodontis petricola, lle mae'r pysgodyn yn trefnu ei atgenhedlu gyda cichlidau sy'n cynnal deoriad buccal. Yna, ar ôl paru, mae'n cymysgu ei wyau â rhai cichlidau eraill y mae'r fam yn gofalu amdanynt.

Fodd bynnag, mae wyau'r synodontis yn deor yn gyntaf a'r epil eraill yn y pen draw yn cael eu llyncu gan eu brodyr maeth.

Gweld hefyd: Pris cŵn bach Beagle: gweld ble i brynu, costau ac awgrymiadau

Bwydo Synodontis petricola

Fel arfer yn y llyn lle mae'r pysgod synodontis petricola yn byw, maen nhw'n bwydo'n bennaf ar gramenogionbach a mwydod. Yn ogystal â bod yn ffefryn y rhywogaeth, mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer tyfiant ffrio, oherwydd y cynnwys protein uchel a gynigir mewn darnau bach.

Yn yr acwariwm, y ddelfryd yw peidio â chynnig y mathau hyn o bwydydd byw heb yn wybod iddo.. y tarddiad. Oherwydd ei fod yn rhywogaeth hyblyg, byddant yn addasu'n hawdd i borthiant gwaelod, felly, yn yr acwariwm dim ond bwydydd fel naddion a phorthiant y maent yn eu cynnig, gan fod ganddynt gynhwysion cytbwys â gwerthoedd maethol a phrotein sy'n angenrheidiol ar gyfer y pysgod.

Ymddygiad y pysgod synodontis petricola

Yn y llyn Affricanaidd lle maent yn byw, maent yn dueddol o fod yn bysgod tiriogaethol iawn pan fyddant yn teimlo y gallai eu gofod gael ei oresgyn.Pan gânt eu magu mewn acwariwm, mae'r ymddygiad yn tueddu i fod. yr un. Mae hyn oherwydd, er mwyn gwarchod eu gofod, eu bod fel arfer yn ymosodol.

Fodd bynnag, gallant fyw'n dda iawn gyda physgod eraill o faint ac ymddygiad tebyg, gan eu bod yn cael eu hystyried yn bysgod heddychlon.

Costau bridio synodontis petricola

Er nad yw'n bysgodyn o darddiad Brasil, nid yw'r gost i gael pysgodyn fel Synodontis petricola mor afresymol â rhywogaethau eraill. Gweler isod faint fydd angen i chi ei fuddsoddi i gael pysgodyn fel hwn yn eich acwariwm.

Pris synodontis petricola

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae'r pris i gael pysgodyn fel Synodontis petricola yn eithaf fforddiadwy,er ei fod yn rhywogaeth unigryw i Lyn Tanganyika. I gael pysgodyn addurniadol fel hyn yn eich acwariwm, gall y pris amrywio rhwng $37.00 a $50.00. Gall y gwerth hwn amrywio yn dibynnu ar y nwyddau a godir ar bob lleoliad.

O'i gymharu â physgod addurnol eraill, mae gan y cathbysgod werth ymhell islaw'r cyfartaledd.

Costau sefydlu acwariwm

Wrth sefydlu acwariwm ar gyfer y pysgod synodontis petricola, mae angen cymryd i ystyriaeth y ffaith bod y pysgod yn hoffi gofod i nofio'n rhydd a hefyd yn cael yr arfer o guddio. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn rhoi digon o dyllau a chuddfannau.

Mae acwariwm 30cm ac 80L yn amrywio o $500.00 i $1,000.00 reais ac mae ategolion fel creigiau yn costio $120.00 reais ar gyfartaledd. Mae rheolydd tymheredd yn costio tua $120.00 reais ac mae'r hidlydd deionizer i addasu eich amgylchedd acwariwm tua $140.00 reais. Mae planhigion a swbstrad yn costio mwy neu lai o $400.00 reais.

Costau bwydo

Fel y gwelwyd yn flaenorol, gall y pysgod hyn fwydo ar fwyd byw neu borthiant anifeiliaid, fodd bynnag, ar gyfer pysgod sy'n cael eu bridio mewn acwariwm, porthiant o ansawdd da Argymhellir er mwyn sicrhau iechyd a hirhoedledd eich pysgod. Mae hyn oherwydd bod ganddynt gynhwysion cytbwys gyda gwerthoedd maethol a phrotein sy'n angenrheidiol ar gyfer y pysgod.

Oherwydd ei fod yn rhywogaeth hyblyg, byddant yn addasuhawdd i'w seilio ar ddognau, bydd pot gyda 135g o'r bwyd yn costio $13.00 reais ar gyfartaledd.

Acwariwm ar gyfer y synodontis petricola

Mae'r Synodontis Petricola yn tueddu i fod yn dawel iawn ac yn addasadwy , a gallant gael bywyd hir yn yr acwariwm, os ydynt yn byw mewn amodau ffafriol i'r rhywogaeth. Gweler isod sut i gadw'r acwariwm priodol ar gyfer y pysgod.

Cydnawsedd â physgod eraill

Er bod y rhywogaeth hon yn bysgodyn goddefol a thawel, fel y crybwyllwyd yn flaenorol, mae pysgodyn synodontis petrcola hefyd yn bysgodyn sy'n ymladd pan fydd yn teimlo dan fygythiad. Gan feddwl am y peth, os ydych chi'n mynd i'w godi yn eich acwariwm, y ddelfryd yw rhoi pysgod at ei gilydd sy'n gydnaws o ran maint ac ymddygiad.

Gweld hefyd: Canllaw pysgod betta ymarferol: Popeth y mae angen i chi ei wybod!

Bydd hyn yn ei atal rhag dod yn amgylchedd ymladd ac ymddygiad. aflonyddu er mwyn peidio â rhoi straen ar yr anifeiliaid ac amharu ar ansawdd eu bywyd.

Amgylchedd acwariwm

Rhaid i addurniad yr acwariwm fod yn gydnaws â chynefin naturiol y pysgod. Gallwch ychwanegu boncyffion, cerrig a phlanhigion i'w gwneud yn debycach. Mae cathbysgod yn dueddol o fod yn swil ac yn arfer cuddio. Gyda hynny mewn golwg, cadwch fannau cuddio yn yr acwariwm i'r pysgod guddio.

Yn ogystal, mae'n well gan bysgod o'r rhywogaeth hon nofio ar hyd gwaelod yr acwariwm, yn enwedig os oes tywod, felly cofiwch bob amser gadael lleoedd rhydd fel eu bodgallant nofio'n rhydd.

Paramedrau dŵr delfrydol ar gyfer synodontis petricola

Y dŵr delfrydol i gynnal amgylchedd cyfforddus i'r pysgod synodontis petricola yn yr acwariwm yw gyda PH rhwng 8.0 a 9.0, y KH o 4 i 10 dkh, y GH o 10 i 15 dgh a'r tymheredd yn amrywio o 24ºC i 26ºC. Yr isafswm maint acwariwm delfrydol ar gyfer pysgodyn llawndwf yw 90cm/80l ar gyfer pob pysgodyn o uchafswm o 13cm.

Y ddelfryd yw cadw pysgod o feintiau ac ymddygiadau cydnaws yn unig yn yr acwariwm i osgoi straen yn y dyfodol.

Mae Synodontis petricola yn opsiwn gwych ar gyfer eich acwariwm

Nawr eich bod chi'n gwybod am brif nodweddion y catfish enwog, y synoontis petricola, byddwch yn sicr am ei gael yn eich acwariwm. Oherwydd, er ei fod yn bysgodyn o darddiad Affricanaidd ac nad yw mor gyffredin mewn acwariwm Brasil, mae'n bysgodyn dos iawn ac yn hawdd ei fridio, fel y gwelsom yma. Yn ogystal â bod yn hardd iawn yn esthetig.

Gwelsom hefyd, er ei fod yn bysgodyn endemig o Lyn Tanganyika, y gall y rhywogaeth fyw'n dda iawn mewn unrhyw le arall lle mae gan y dŵr pH sy'n fwy na 7.0. Yn ogystal ag awgrymiadau gofal a chwilfrydedd os penderfynwch gael catfish yn eich acwariwm.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.