Teganau Cockatiel: cnoi, clwydi, siglenni a mwy!

Teganau Cockatiel: cnoi, clwydi, siglenni a mwy!
Wesley Wilkerson

Pam mae teganau cocatiel yn bwysig?

Adar sy’n frodorol i Awstralia yw cocatil ac maent yn gyffredin iawn ym Mrasil, gyda llawer o sbesimenau wedi’u gwasgaru ledled y diriogaeth. Maen nhw'n perthyn i urdd Psittacidae ac mae ganddyn nhw anian bwyllog, gynhyrfus a chwareus. Oherwydd eu bod yn anifeiliaid cynhyrfus, mae angen iddynt wario egni, felly mae'n bwysig bod eu gwarcheidwaid yn chwarae gyda'u hadar bob dydd. Fel arall, efallai y byddant yn datblygu gorbryder ac yn tueddu i fod yn sgitish!

Felly, mae gemau yn hanfodol ar gyfer iechyd cocatiaid fel y gallant ysgogi eu greddf naturiol a pheidio â cholli'r canfyddiadau nodweddiadol o'r rhywogaethau a anogir yn y gwyllt. Gyda hynny mewn golwg, fe wnaethon ni greu'r erthygl hon gyda llawer o syniadau ar gyfer teganau ar gyfer cocatiaid. Yma, byddwch hefyd yn dysgu, yn ymarferol, sut i wneud teganau ar gyfer eich adar. Gadewch i ni ddechrau?

Syniadau ar gyfer teganau parod ar gyfer cocateli

Cyn i ni ddechrau siarad am sut i wneud teganau ar gyfer cocateli, fe welwch rai awgrymiadau ar gyfer teganau parod. Gellir dod o hyd i'r teganau hyn mewn siopau anifeiliaid anwes neu siopau ar-lein. Mae yna sawl math o deganau parod sy'n ysgogi deallusrwydd eich anifail anwes. Dewch i ni ddod i'w hadnabod nawr:

Mae clwydi ar gyfer cocatiaid i chwarae â nhw

Mae clwydi yn ategolion diddorol oherwydd maen nhw'n dynwared natur. Mae clwydiar ffurf canghennau sy'n dynwared coed ac yn clwydo â rhwystrau sy'n dynwared yr amgylchedd naturiol. Mae'r holl fathau hyn o glwydi yn dda ar gyfer cocateli!

Dylai'r clwydi delfrydol fod wedi'u gwneud o bren neu ddeunydd tebyg. Yn ogystal, gall clwydi fod yn syth neu'n fforchog, fel canghennau coed naturiol. Yn ddelfrydol, dylai'r clwydi fod â diamedr addas fel bod yr aderyn yn gallu eu cydio â'i bawennau heb or-ymestyn a heb gau'r bysedd yn anghywir i'r pwynt o achosi anghydbwysedd.

Cnowyr cockatiel

Ym myd natur, mae cocatiel yn torri deunyddiau fel arferiad naturiol er mwyn ysgogi'r pig a lleihau pryder. Felly, mae cael cnoi yn opsiwn da i'ch anifail anwes gadw'n iach.

Gallwch fetio ar gnowyr mewn fformat keychain. Mae yna gnowyr gyda gwahanol flasau ac aroglau, fel arfer mewn fformatau ffon, y gallwch chi eu hongian yng nghawell eich anifail anwes. Mae yna hefyd gnowyr wedi'u gwneud o ffabrigau cryf ac eraill wedi'u gorchuddio â gwellt. Gallwch hefyd betio ar blawd llif pren ar gyfer eich anifail!

Gweld hefyd: Pysgod dymunol: acwariwm, porthiant a llawer mwy o'r "glanhawr ffenestri" hwn

Gleiniau ar gyfer cocateli

Mae gleiniau yn wych ar gyfer cocateli oherwydd eu bod yn ddeunyddiau lliwgar a nyddu sy'n ysgogi'r anifail anwes, yn ogystal â denu sylw'r anifail anwes. anifail. Fodd bynnag, ni ellir gadael y gleiniau yn rhydd, oherwydd gall eich anifail anwes eu llyncu. Peidiwch byth â chynnig gleiniauynghlwm wrth edafedd neilon, gan ei bod yn hanfodol eu bod wedi'u cysylltu â bwâu neu stribedi dur cryf.

Gweld hefyd: Teganau Cockatiel: cnoi, clwydi, siglenni a mwy!

Gall y gleiniau orchuddio siglenni, sleidiau, addurno cewyll, yn ogystal ag addurno amrywiol deganau. Chwiliwch am gleiniau cadarn, nad ydynt byth wedi'u gwneud o blastig, oherwydd bydd eich anifail anwes yn gallu eu rhyddhau'n hawdd. Dewiswch ategolion sydd wedi'u cau'n ddiogel wedi'u gwneud o ddeunyddiau cadarn.

Mae swing yn degan da ar gyfer y cawell

Mae'r siglen yn degan parod gwych i'ch anifail anwes ac mae'n affeithiwr y gellir ei hongian ar gawell eich anifail anwes. Mae yna sawl math o swing ar gyfer cocateli. Mae yna siglenni ar ffurf bwa, eraill gyda crogdlysau gleiniau ac eraill wedi'u gwneud o ddur a phren yn unig, er enghraifft.

Rhaid i'r siglenni gael mainc y gall yr aderyn osod ei bawennau arni a gwthio i ffwrdd, neu glwyd lle gall yr aderyn gydbwyso a chydio â'i bawennau. Gallwch fod yn greadigol ac addasu siglen eich anifail yn y ffordd orau yn eich barn chi, oherwydd bydd yn ei chael yn hwyl!

Mae Cockatiel yn hoffi chwarae gyda drych

Er nad yw adar yn adnabod eu hunain yn y drych, cocatiel wrth eu bodd yn chwarae gyda nhw! Mae hyn yn digwydd oherwydd bod cocatiaid yn credu eu bod yn cyfathrebu ag adar eraill o'r un rhywogaeth. Am y rheswm hwn, gallant dreulio rhan dda o'r diwrnod yn dawnsio, yn canu ac yn edrych ar eu hunain o flaen y drych.drych neu weithredu'n adweithiol, felly gwnewch brawf cyn gadael y drych yn barhaol y tu mewn i'r cawell ac arsylwi. Ond ar y cyfan, mae cocatiaid yn caru drychau. Cofiwch: prynwch y rhai sy'n ei gwneud hi'n bosibl eu trwsio ar y bariau cawell i osgoi damweiniau.

Mae pêl yn degan da ar gyfer cocatiaid

Mae llawer o bobl yn meddwl mai dim ond cŵn sy'n hoffi mynd ar ôl peli, ond mae cocatiaid hefyd yn ei fwynhau. Gallwch chi betio ar y peli sy'n mynd yn sownd yn y cewyll. Y ffordd honno, mae'r anifail anwes yn dal ei bawennau yn y bariau a'r her yw ceisio eu rhyddhau o'r grid. Mae'n cŵl nad oes gan y peli hyn lawer o synau a lliwiau bywiog.

Gallwch fetio ar beli lliw a'u gadael yn rhydd y tu mewn i'r cawell. Hefyd, gallwch chi betio ar beli mawr sy'n bownsio'n uchel. I wneud hyn, rhyddhewch eich cockatiel o'r cawell a chwarae gydag ef i erlid y bêl. Bydd hi wrth ei bodd!

Maes chwarae i gocatiels chwarae

Dewis arall ar gyfer teganau parod yw'r maes chwarae. Mae meysydd chwarae yn deganau mawr sy'n cynnwys sylfaen sefydlog gyda symbyliadau heriol. Maen nhw'n deganau sydd â siglenni, clwydi, dannedd gosod, ysgolion, gleiniau, cuddfannau, gwahanol liwiau a synau i'ch anifail anwes gael hwyl.

Gallwch ddod o hyd i rai gyda modrwyau, rhwydi lliw, pwll nofio, ratlau a cyfres o bropiau ychwanegol. Chwiliwch bob amser am feysydd chwarae gyda llawer o deganau lliwgar ynghlwm wrthynt. O hynnyffordd, bydd eich anifail anwes yn parhau i fod yn tynnu sylw ac yn hapus. Mae meysydd chwarae gyda lloriau lluosog hefyd yn opsiwn da.

Teganau cartref ar gyfer cocateli

Nawr eich bod yn gwybod rhai opsiynau ar gyfer teganau parod ar gyfer cocateli, byddwch yn dysgu sut i greu teganau cartref ar gyfer eich anifail anwes. Mae yna deganau wedi'u gwneud o raff, rhuban ac mae yna rai pren hefyd. Y newyddion da yw na fydd yn rhaid i chi wario llawer i'w creu. Dewch i ni gyrraedd y gwaith, gadewch i ni ddechrau arni!

Sut i wneud teganau papur ar gyfer eich cocatiel

I wneud tegan papur ar gyfer eich cocatiel, dim ond pedair rholyn papur toiled a barbeciw fydd eu hangen arnoch chi ffon. Dechreuwch trwy gymryd y rholiau papur toiled yn llorweddol a darganfyddwch ganol y gwrthrych. Rhowch y rholiau ar sgiwer, gan ddynwared sgiwer barbeciw.

Gallwch roi llysiau, had adar neu unrhyw fath o fyrbryd i'ch anifail anwes y tu mewn i'r rholiau. Byddwch yn ofalus wrth roi bwyd sych, gan fod y tegan wedi'i wneud o bapur. Trwy'r ffordd syml hon, bydd eich anifail yn gallu tynnu sylw ei hun trwy chwarae.

Sut i wneud teganau pren ar gyfer cocatiel

Gallwch greu cwt ffon popsicle ar gyfer eich aderyn. Er mwyn ei greu, bydd angen ffyn popsicle, siswrn, pren mesur, a glud poeth arnoch chi. Crëwch waelod y tŷ trwy dynnu rhannau crwn y pecyn dannedd, gan fesur y maint yn rheolaidd a gludwch ochrau'rffyn er mwyn creu gwaelod llawr y tŷ.

Ar ôl hynny, torrwch y darnau crwn i greu'r waliau, gan fesur uchder y ffyn bob amser. Gludwch yr ochrau eto. Ar gyfer y to, gallwch chi adael y rhannau crwn i edrych yn braf. Defnyddiwch eich creadigrwydd i wneud drysau a ffenestri. Mae'n hawdd, yn hwyl a bydd eich aderyn wrth ei fodd!

Sut i wneud teganau rhaff a rhuban

Gallwch greu pelen o raff a rhuban ar gyfer eich cocatiel. Ar gyfer hyn, bydd angen i chi fuddsoddi mewn rhaff morol sisal naturiol gyda diamedr milimetr. Mae'r tannau hyn i'w cael mewn siopau deunydd ysgrifennu neu siopau anifeiliaid anwes. Crympiwch ddalen o bapur yn bêl a rholiwch y rhaff llynges i lenwi'r holl dyllau a selio'r pennau â glud poeth.

Defnyddiwch rubanau satin lliw i addurno'r bêl. Torrwch nhw yn fertigol fel eu bod yn bownsio pan fydd y bêl yn symud. Cymerwch linyn o raff a'i hongian o ben y cawell gyda chwlwm morol syml ac rydych chi wedi gorffen!

Beth i'w osgoi mewn teganau ar gyfer cocateli

Fe wnaethoch chi ddysgu bod teganau yn ategolion hanfodol ar gyfer cocateli, ond mae rhai y dylid eu hosgoi. Mae cocatiel yn anifeiliaid chwilfrydig ac ni fyddant yn gwybod sut i adnabod yr hyn a allai fod yn niweidiol iddynt. Mater i'r tiwtor felly yw gwerthuso a thaflu rhai gwrthrychau sy'n niweidiol i'r anifail anwes. Darganfod mwy amdanyn nhwNawr:

Rhai Mathau o Deganau Plastig

Mae llawer o deganau adar wedi'u gwneud o blastig neu'n cynnwys rhannau plastig, ond mae hwn yn fath o ddeunydd a all fod yn beryglus i gocateli. Felly rhowch sylw i'r math o blastig. Osgoi'r rhai sydd â dwysedd isel, fel teganau poteli anifeiliaid anwes, bagiau plastig neu ddeunyddiau eraill, fel styrofoam. Dewiswch blastigau trwchus, cryf sydd angen cryfder dynol i blygu neu dorri.

Teganau ar gyfer cocateli gyda llawer o fetel

Mae metel yn helpu i gynnal strwythur rhai teganau, ond rhaid i'r deunydd gael ei orchuddio bob amser neu fod yn hwylusydd fel nad yw'r tegan yn colli ei. ymarferoldeb . Felly, osgowch deganau wedi'u gwneud yn gyfan gwbl o fetel, gan fod cocatiel yn arfer pigo a phinsio a gallent frifo'r pig. coesau adar. Arsylwi a hefyd osgoi teganau sy'n gallu trapio rhannau eraill o gorff yr anifail, fel y pig. Felly, dewiswch deganau gyda diamedrau mwy, llyfn a heb bennau peryglus i'ch anifail anwes chwarae'n ddiogel.

Teganau cocatiel miniog

Byddwch yn ofalus gyda theganau cocatiel miniog! Ceisiwch osgoi eu prynu ar gyfer eich aderyn, gan fod parotiaid yn anifeiliaid aflonydd ac yn ddamwaingall ddigwydd os oes pigau ar y teganau.

Teimlwch y tegan bob amser cyn ei brynu er mwyn ei wirio i osgoi damweiniau posibl. Hefyd, peidiwch byth â chynnig gwrthrychau miniog i dynnu sylw'ch anifail anwes, fel siswrn, llestri gwydr, ffyrc, neu debyg i'ch anifail anwes.

Cael llawer o hwyl gyda'ch cocatiel drwy'r teganau!

Nawr eich bod wedi dysgu am rai teganau ar gyfer cocateli, gallwch chwarae gyda'ch anifail anwes pryd bynnag y dymunwch. Neilltuwch amser yn gyson i roi sylw i'ch anifail, oherwydd mae cocatilau yn haeddu cael hoffter, sylw, hoffter a hwyl yn ddyddiol.

Yma dysgoch pa deganau sy'n barod ar gyfer cocateli, cawsoch awgrymiadau ar sut i greu eich teganau eich hun, a deall pa ddefnyddiau y dylid eu hosgoi wrth brynu un ohonynt.

Os ydych chi'n hoffi adar a chocatiels, neu'n chwilfrydig yn unig, fe ddysgoch mai anifeiliaid sy'n hoffi cael sylw yw cocatiaid. Nawr, rydych chi'n barod i gynnig gemau gwahanol ac oer i'ch anifail anwes. Capriche, mwynhewch a defnyddiwch eich creadigrwydd!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.