Trwsio Babanod: gweler yma sut i wneud hynny, mathau, lluniau a llawer mwy!

Trwsio Babanod: gweler yma sut i wneud hynny, mathau, lluniau a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r groomer babi hardd ac ymarferol!

Gair yw meithrin perthynas amhriodol sy'n diffinio gofal harddwch i anifeiliaid anwes ac yn disgrifio'r arfer o gysyniadau esthetig y gall eich anifail anwes ymostwng iddynt! Nod y gweithdrefnau hyn yw gwella golwg eich anifail anwes a diogelu iechyd eich anifail anwes.

Er mwyn hybu rhyddhad, iechyd a lles i anifeiliaid sydd â ffwr hir neu drwchus. Ganed yr arfer hwn yng nghanol yr wythdegau ac mae wedi dod yn boblogaidd hyd heddiw. Fe gawn ni wybod mwy am fyd meithrin perthynas amhriodol â babanod yn yr erthygl hon! Beth am gael hwyl?

Beth yw meithrin perthynas amhriodol â babanod?

Mae'r eillio babi yn fath o doriad wedi'i wneud ar gŵn â chôt hir neu swmpus. Nod y math hwn o doriad yw gadael y gwallt yn rhydd o glymau, sgleiniog, sidanaidd a persawrus. Yn ogystal, mae rhai chwilfrydedd a nodweddion penodol ynglŷn â'r math hwn o gneifio. Dewch i ni ddarganfod mwy!

Arferion delfrydol ar gyfer gwahanol grwpiau oedran

Nid yw meithrin perthynas amhriodol â babanod, yn groes i'r hyn mae'r enw'n ei awgrymu, wedi'i anelu at gŵn bach yn unig. I'r gwrthwyneb, gellir a dylid ei berfformio ar gŵn o bob grŵp oedran, a hyd yn oed ei brif nod yw gadael y ci â'r gôt fyrraf, yn union fel pan oedd yn gi bach!

Fe'i nodir yn eang ar gyfer perchnogion sydd â phroblemau brwsio eu hanifeiliaid anwes, gan ei fod yn hwyluso'r broses, gan y bydd y gwallt, ar ôl cael ei glipio, yn fyrrach aanifail anwes.

Mae'r clipiwr babi ar gyfer y ci pwdl yn ddelfrydol oherwydd dim ond pen y pen a chlustiau bach yr anifail anwes fydd yn aros gyda chyfaint. Felly, bydd croen yr anifail anwes yn weladwy a bydd y perchennog yn gallu atal plâu, afiechydon a baw yn haws ac, yn olaf, ni allaf beidio â sôn am yr estheteg! Mae'r meithrin perthynas amhriodol â babanod yn gadael y brîd pwdl yn hynod giwt!

Chow Chow

Mae brîd Chow Chow o faint canolig, gyda gwallt llyfn a swmpus iawn! Mae'r cŵn hyn yn cael problemau a cholli gwallt yw un o'r prif resymau dros nodi pryd ar eu cyfer. Yn aml nid yw'r gwallt swmpus sy'n cwympo allan yn dod allan ar gorff yr anifail anwes, gan ffurfio peli tebyg i ofn

Mae'r tanglau gwallt hyn yn anodd iawn eu datrys. Mae'r brîd fel arfer yn anian, felly efallai y bydd yr anifail anwes yn gweld y clymau hyn yn rhyfedd ac yn ymddwyn yn flin. Mae'n cael ei nodi i eillio'r babi cyffredin o leiaf unwaith y mis fel bod yr estheteg yn cael ei gadw.

Lhasa Apso

Mae'r Lhasa Apso yn gi canolig ei faint tebyg i'r Maltese brid. Mae'r groomer babi yn berffaith ar gyfer yr anifail anwes hwn oherwydd ei fod yn cadw ei ymddangosiad ciwt yn ogystal â'i iechyd. Mae anian Lhasa Apso yn tueddu i fod yn dawel, ac mae hyn yn hwyluso'r rhyngweithio rhwng y priodfab a'r anifail bach.

Bydd y babi sy'n ymbincio ar y Lhasa Apso yn gwneud yr anifail anwes yn giwt iawn. Yn gyffredinol, mae pen yr anifail anwes yn aros gyda chyfaint y gwallt, gyda dim ond canol y trwyn wedi'i docio, yn ogystal â'r corff cyfan. Yny rhan fwyaf o'r amser, mewn merched, mae bwa mawr yn dal y llinynnau hir ar ben y pen.

Shih Tzu

Ci bach o darddiad Tibetaidd yw'r Shih Tzu. Mae gan y ci cydymaith hwn faint bach a gwallt hir, tebyg i'r ci Malteg. Nodir magu babanod ar gyfer y brîd hwn, gan ei fod yn gwella ei safon harddwch.

Mae gan y ci Shith Tzu gôt helaeth. Wrth gymryd rhan mewn cystadlaethau, mae eu perchnogion yn gadael eu gwallt hir iawn. Y clip babi canolig yw'r opsiwn gorau, fodd bynnag, mae'r clip hir yn gwneud yr anifail anwes yn hynod gain.

Lulu da Pomerania

Ci bach ei faint o darddiad Almaenig yw Lulu da Pomerania neu gorrach Spitz-Almaeneg. Mae'r brîd hwn yn ddelfrydol ar gyfer meithrin perthynas amhriodol â babanod. Nid yw gwallt yr anifail anwes hwn yn hir, ond mae ganddynt dwf anghymesur yn ardal y frest, y gynffon a'r wyneb - a all hyd yn oed amharu ar y golwg. Yn achos y brîd hwn, mae angen lleihau'r cyfaint trwy doriad crwn.

Ochr bositif eillio Pomeranian yw bod cot yr anifail anwes hwn eisoes wedi'i dalgrynnu, felly mae'r toriad yn reddfol o'r cychwyn cyntaf. bod y groomer yn dilyn y fformat sydd eisoes yn perthyn i'r gwallt heb boeni am greu toriad neu steil gwallt newydd. Mae'n frîd tawel a chyfeillgar, felly mae'n bleser meithrin perthynas amhriodol â'r anifail anwes hwn.

Bichón Frisé

Er gwaethaf ei darddiad ansicr, mae ffris Bichón yn gi bach sy'n edrych ychydig fel y ci pwdl. Mae yn anifail anwes chwareus affyslyd ac, nid yn anaml, eisiau chwarae hyd yn oed yn ystod amseroedd meithrin perthynas amhriodol, felly os ydych chi'n ymbincio ag ef eich hun, mwynhewch y broses! Mae ffwr yr anifail anwes hwn yn llyfnach na ffwr y pwdl ac yn wynnach hefyd, felly maen nhw'n edrych fel candy cotwm!

Gweld hefyd: A oes oedran delfrydol i ysbaddu cath? Gwybod pryd mae'n cael ei argymell

Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn addas iawn ar gyfer y brîd hwn. Yn gyffredinol, mae wyneb yr anifail anwes yn cael ei gadw mewn siâp hirgrwn, yn ogystal â thorri'r corff cyfan yn cael ei gadw mewn siâp crwn, gyda dim ond y bol wedi'i eillio gan y peiriant.

Sut i feithrin perthynas amhriodol â'ch ci babi

Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn sgil! Felly gallwch chi roi eich llaw yn y toes eich hun! Ond ar gyfer hyn, rhaid i chi gysegru eich hun! Nawr byddwch chi'n dysgu sut i fagu babi a dysgu awgrymiadau cŵl iawn i berfformio'r arfer hwn yn y ffordd orau bosibl a chael llawer o hwyl gyda'ch anifail anwes!

Beth sydd ei angen i eillio babi

Er mwyn i chi eillio eich babi mewn ffordd eithriadol, bydd yn rhaid i chi fuddsoddi mewn rhai deunyddiau hanfodol ar gyfer y practis. Gallwch ddod o hyd i'r deunyddiau hyn ar wefannau dibynadwy. Yn gyffredinol, maent yn dod mewn pecynnau parod; mae rhai hyd yn oed yn cynnwys gwersi fideo a gall hyd yn oed fod yn opsiwn diddorol i chi ddod yn weithiwr proffesiynol!

Rhaid i'r pecynnau hyn gynnwys: siswrn crwm, siswrn syth a pheiriant diwifr gydag addaswyr. Yn ogystal, ar gyfer cawod ymbincio dda, bydd angen siampŵ, cyflyrydd, crib gyda gwahaniadau pell aagos, hynny yw, crib mân a thrwchus. Brwsh gwallt ac ategolion harddwch fel bwâu, clymau anifeiliaid anwes, yn ogystal â llawer o ymroddiad!

Beth i'w wneud cyn eillio'r babi

Cyn eillio'r babi, rhaid i'r priodfab asesu a yw'r anifail anwes yn iach. Dylai'r groomer arsylwi a yw'r ci bach yn sâl, mewn poen, os oes ganddo doreth o drogod, afiechydon croen neu glefydau heintus. Os oes gan yr anifail anwes unrhyw un o'r amodau hyn, rhaid anfon yr anifail at y milfeddyg ar unwaith.

O hynny ymlaen, rhaid i wallt yr anifail anwes gael ei datod a'i gribo. Dylid gosod cotwm yn ei glustiau a dylid mynd â'r anifail anwes i'r bath, lle dylid defnyddio siampŵ a chyflyrydd niwtral sy'n addas ar gyfer steil ei ffwr. Felly, cyn i'r meithrin perthynas amhriodol ddigwydd, rhaid i'r anifail anwes fod yn hollol lân!

Sut i feithrin perthynas amhriodol â'r babi

Ar ôl y bath, mae'r broses o fagu'r babi yn dechrau. Rhaid i chi basio'r peiriant ar eich anifail anwes, heblaw am y pawennau a'r pen. Rhaid i'r pussy fod yn sych. Wedi hynny, gyda siswrn crwm, byddwch yn torri gwaelod trwyn yr anifail anwes gyda blaen y siswrn yn pwyntio tuag at ganol y llygaid, rhag mentro tyllu llygaid yr anifail anwes.

Ar y pawennau, byddwch chi'n defnyddio siswrn syth a'u torri mewn siâp crwn. Peidiwch ag anghofio am y ceseiliau. Ar yr wyneb, byddwch chi'n defnyddio'ch bysedd i dynnu'n ysgafn a thorri'r pennau'n gyfartal. peidiwch â thorri'rwisgers eich anifail anwes. Mewn achosion o doriadau hir, lle mae'r hyd yn cael ei gynnal, cribwch a thynnwch y pennau gyda siswrn syth. Mae croeso i chi fod yn greadigol, ond cadwch ef yn ddosbarth.

Pethau gofal wrth fagu babanod

Dylech fod yn ofalus gyda blaenau'r siswrn, bob amser pwyntio nhw at onglau na fydd yn cyrraedd mannau sensitif eich anifail anwes, er mwyn osgoi damweiniau. Gofalwch am yr holl feysydd sensitif hyn, yn enwedig eich llygaid, trwyn a rhannau preifat. Mae'n werth nodi hefyd bod yn rhaid i chi gadw hyd y gwisg torri.

Byddwch yn ofalus nad yw'r peiriant yn creu tyllau yng nghôt yr anifail anwes a gofalwch nad yw'r siswrn yn creu llwybrau rhy amlwg. Felly, defnyddiwch eich bysedd bob amser i fesur eich toriad a'i safoni er mwyn cynnal y cydbwysedd esthetig. Ac yn olaf, cadwch yr anifail anwes wrth gefn mewn lle uchel i hwyluso gwylio.

Trwsio babanod a gofalu am gŵn anian

Mae rhai cŵn yn wirioneddol anian ac ni fyddant yn gadael i'r priodfab wneud y gwastrodi. Y peth cyntaf i'w wneud yn yr achosion hyn yw arsylwi ar yr hyn y mae'r anifail anwes hwn yn ei gasáu fwyaf: torri ei ewinedd? Cyffwrdd â rhai meysydd penodol? Sŵn peiriant? O'r arsylwad hwn, byddwch yn dechrau gwneud y dull dadsensiteiddio.

Wrth i chi symud ymlaen yn eich cyffyrddiad, gwobrwywch yr anifail anwes â danteithion a'i warth pan fydd yn cnoi neu'n actioyn ymosodol. Fel hyn, byddwch chi'n hyfforddi'r anifail anwes ac yn ei ddysgu sut i weithredu'n gywir wrth feithrin perthynas amhriodol. Yn ogystal, mae'n werth defnyddio menig i amddiffyn eich hun, er nad yw brathiadau cŵn bach yn brifo!

Trwsio babanod a gofalu am gŵn oedrannus

Dylai meithrin perthynas amhriodol ag anifeiliaid anwes oedrannus fod yn ofalus oherwydd maen nhw fel arfer datblygu rhai clefydau cronig. Felly, gofynnwch i'r perchennog am gyflwr iechyd yr anifail anwes a gwiriwch y cofnod iechyd milfeddygol. Mae cŵn oedrannus yn tueddu i fod yn fwy ansicr na chŵn ifanc a dyna pam y dylech eu gwneud yn ddiogel gyda'ch presenoldeb.

Byddwch yn ofalus gyda chataractau eich anifail anwes, gan gadw blaenau'r siswrn i ffwrdd o lygad yr anifail bob amser, helpwch eich cael i symud ac aros yn gytbwys. Os oes angen, gwisgwch sanau anifeiliaid anwes mewn achosion lle mae'r arwyneb cynnal yn ddur ac yn llithrig. Fel hyn rydych chi'n osgoi damweiniau a chwympiadau.

Gwarthu babanod a'i gostau

Gall cost pecyn trin babanod trydan amrywio o $130.00 i $300.00. Mae'r rhai rhataf fel arfer yn cael eu gwneud o ddeunyddiau gwrthsefyll ychydig yn llai, tra bod y rhai drutach yn cael eu gwneud o ddeunyddiau cryf, fel dur di-staen. Mae'r posibiliadau ar gyfer prynu cit yn ddiddiwedd. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw a yw'r deunydd o ansawdd da. Felly, gwiriwch a yw'r man prynu yn ddibynadwy, a yw'r cynhyrchion yn ddilys.

Mae'n werth chwilio am gitiau nad oes ganddynt gemegau alergaidda deunyddiau plastig, gan y gallant doddi a dirywio dros amser. Chwiliwch am gitiau wedi'u gwneud o ddur di-staen gyda dyddiad dod i ben clir, oherwydd fel hyn rydych chi'n ddiogel, yn gwneud buddsoddiad da ac yn cynnig y gorau i'ch anifail anwes!

Trin babanod: ymarfer hwyliog!

Nawr eich bod wedi dysgu popeth am feithrin perthynas amhriodol â babanod, beth am dreulio mwy o amser gyda'ch anifail anwes? Y peth cŵl am fagu babanod, fel y gwelwch yn yr erthygl hon, yw bod perchennog yr anifail anwes yn gallu ei wneud ei hun! Mae hyn yn golygu y gallwch chi gryfhau eich perthynas â'ch anifail anwes trwy'r sgil ddiddorol hon!

Gweld hefyd: Cat Persian: gweler personoliaeth, gofal, pris a mwy

Peidiwch ag anghofio gofal esthetig a thrin eitemau'r cit. Ffoniwch eich teulu i ddod gyda chi ar y profiad hwyliog hwn. Dangoswch yr erthygl hon i groomer neu buddsoddwch yn y sgil hon a chael proffesiwn newydd! Rydych chi wedi gweld yr holl bosibiliadau hyn yn yr erthygl hon, nawr dewiswch beth sydd orau i chi!

bydd yn hawdd ei drin. Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod, er enghraifft, yn ddelfrydol ar gyfer cŵn hŷn, sy'n tueddu i golli mwy o wallt ac felly mae angen eu brwsio a'u cribo bob dydd.

A oes unrhyw berygl mewn meithrin perthynas amhriodol â babanod?

Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn arfer lle nad oes unrhyw gyfyngiadau ar eich anifail anwes. Mae'r toriad yn dynwared ymddangosiad babi ac yn anelu at gynnal iechyd yr anifail, felly nid oes unrhyw berygl yn y clipio babi, ond dim ond buddion i bawb sy'n gysylltiedig, gan gynnwys eich anifail anwes.

Mae'r clipio babi yn triniaeth esthetig ar gyfer eich anifail anwes sy'n ei helpu i edrych yn ifanc ac fel arfer yn cael ei wneud mewn siopau anifeiliaid anwes gan bobl gymwys. Mae'r gweithwyr proffesiynol hyn yn cael hyfforddiant, yn dysgu sut i drin y deunyddiau ac, felly, nid yw meithrin perthynas amhriodol â babanod yn beryglus i'ch cath.

Sut ydych chi'n gwybod yr amser iawn i wneud hynny?

Yr amser iawn i chi berfformio eillio babi ar eich anifail anwes yw pan fyddwch chi'n sylwi bod gwallt yr anifail wedi'i glymu, wedi'i glymu, yn anwastad a phan fydd gan yr anifail anwes drogod a baw. Mae'n werth sylwi hefyd os yw wedi colli disgleirio ei got, os yw'n bigog neu'n crafu ei hun dro ar ôl tro.

Gwiriwch a yw'r pawennau'n cael eu dal mewn twmpathau o wallt tang pan yn crafu. Sylweddolwch hefyd a oes gan yr anifail anwes nam ar ei olwg oherwydd gwallt gormodol. Dyma rai arwyddion ei bod hi'n bryd eillio'ch anifail anwes.

Nodweddion y clipiwr babi

Mae'r clipiwr babi yn hyrwyddo lles eich anifail anwes trwy doriadau yn y gwallt sy'n dynwared steil gwallt y cŵn bach. Felly, ymhlith prif nodweddion y toriad gwallt hwn, mae torri'r gwallt yn fyrrach yn bwrpasol yn hanfodol. Yn ogystal, rhaid iddo gael ei gyflawni gan berson sy'n gymwys i wneud hynny ac mae ganddo rai cyfyngiadau. Dewch i adnabod nodweddion o'r fath yn fanwl:

Sut mae eillio babi yn cael ei wneud?

Gall magu babanod ddigwydd o seithfed mis bywyd yr anifail anwes. Bwriad y toriadau hyn yw gwneud i'r ci bach deimlo'n fwy cyfforddus a chael gwared ar y gwres a'r gwallt tangled. Gyda nhw, mae hyd yn oed anifeiliaid anwes yn cael eu hadnewyddu heb golli eu nodweddion esthetig.

Fel arfer mae'n cael ei wneud gan adael, ar y mwyaf, gwallt y ci mewn hyd at 5 neu 6 bys o hyd. Felly, mae gan y babi tosa y swyddogaeth o adael eich anifail anwes yn edrych fel ci bach, eto! Fel hyn, mae golwg ifanc ar yr anifeiliaid hyn ac maen nhw'n giwt iawn!

Pwy all feithrin y babi?

Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn arfer sy'n gofyn am sgil ac, fel unrhyw sgil, gallwch chi ddysgu sut i'w wneud hefyd! Y peth delfrydol yw eich bod yn mynd â'ch anifail anwes i siop anifeiliaid anwes, gan y bydd gweithwyr proffesiynol sy'n arbenigo yn y math hwn o ofal, yn ogystal â'r holl ddeunydd perffaith fel bod eich anifail anwes wedi'i docio'n dda ac yn lân.

Fodd bynnag , mae yna gyrsiau ar y rhyngrwyd sy'nyn gallu eich paratoi ar gyfer y sgil hwn, fel tiwtorialau ar wefannau fideo, er enghraifft. Eto i gyd, byddwch yn ofalus wrth hidlo'r cynnwys fel eich bod chi'n dysgu gan y gorau yn y maes!

Beth yw'r cyfyngiadau ar fagu babanod?

Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn iach i'ch anifail anwes, ond mae rhai achosion lle nad yw'n beth doeth i chi fagu babi. A pha achosion yw'r rhain? Yn gyntaf, nid yw meithrin perthynas amhriodol yn cael ei nodi mewn achosion lle mae gan yr anifeiliaid anwes unrhyw salwch neu anghysur corfforol, oherwydd gall meithrin perthynas amhriodol lidio'ch anifail anwes.

Yn ogystal, os oes gan yr anifail anwes symptomau o'r fath, gall meithrin perthynas amhriodol achosi mwy o boen ac anniddig. eich anifail anwes! Gwiriwch hefyd a oes gormodedd o drogod, oherwydd, yn yr achos hwn, mae angen, yn gyntaf, mynd â'r anifail anwes at y milfeddyg fel y gellir dileu'r plâu fel y gall y milfeddyg ryddhau'r anifail anwes. Felly, rhowch sylw i iechyd eich anifail anwes.

Manteision meithrin perthynas amhriodol â babanod

Mae nifer o fanteision i fagu babanod. Yn ogystal â'r cysur y mae'n ei gynnig i anifeiliaid anwes, mae'n amddiffyn cŵn rhag chwain a throgod, yn hyrwyddo eu hylendid a hyd yn oed yn gwneud iddynt dreulio llai o wres ar ddiwrnodau cynhesach! Edrychwch, isod, ar yr holl ffactorau hyn yn fanwl:

Rhwystro chwain a throgod

Po hiraf y ffwr, y mwyaf yw'r tebygolrwydd y bydd y ci, wrth ddod i gysylltiad â chwain a throgod,dal creaduriaid o'r fath. Mae bodau o'r fath yn fanteisgar ac yn gweld estyniad y gwallt fel cynghreiriad, gan ei fod yn gwneud iddynt guddio ac amlhau'n gyflymach.

Trwy glipio babi, a fydd yn byrhau'r gwallt, bydd y profiad o chwain a throgod ar groen yr anifail yn fwy anodd, gan y byddant yn fwy gweladwy ac yn fwy agored i frwydro. Felly, mae atal yr anifeiliaid anwes annymunol hyn yn bwynt gwych o blaid ymarfer y math hwn o ymbincio.

Hyrwyddo hylendid cŵn

Yn enwedig cŵn mwy blewog, fel Shih Tzus a Pomeranians , wrth wneud eu busnes , pan fydd y gwallt yn hir, gallant fynd yn fudr. Mewn geiriau eraill, mae’n gyffredin i wastraff fynd yn sownd wrth ffwr yr anifail, ffaith sy’n denu micro-organebau sy’n niweidiol i iechyd.

Felly, er mwyn atal firysau a bacteria rhag cael eu denu, mae’r arfer o feithrin perthynas amhriodol â babanod yn sylfaenol, gan ei fod yn rheoli maint y ffwr ac yn atal cŵn rhag mynd yn fudr wrth droethi neu fachu.

Yn oeri'r ci ar ddiwrnodau poeth

Mae Brasil, fel gwlad drofannol, yn boeth rhanbarthau hinsawdd yn bennaf. Yn fuan, mae cŵn bach mwy ffwr yn aml yn dioddef o donnau gwres. Yn yr achosion hyn, maen nhw'n chwysu llawer, yn pantio'n hawdd a gallant hyd yn oed deimlo'n sâl.

Cyn hynny, mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn gwneud i ansawdd bywyd anifeiliaid blewog gynyddu'n fawr! Trwyddo, mae'r anifail yn cael ei adnewyddu'n haws ac yn teimlo'n llawer mwy cyfforddus.cyfforddus, yn enwedig yn yr haf.

Mathau o feithrin perthynas amhriodol â babanod

Wyddech chi fod sawl math o drin babanod ar gyfer eich anifail anwes? Rydyn ni wedi gwahanu rhai mathau fel y gallwch chi ddarganfod ychydig mwy am y bydysawd hwyliog hwn! Mae'r clip babi uchel, canolig a byr yn dri o'r arddulliau sy'n bresennol yn y dull hwn ac mae gan bob un ohonynt ei nodweddion penodol. Dewch i ni ddysgu mwy am glipio uchel, canolig ac isel a darganfod mwy am glipio babi!

Clipio babi uchel

Mae clipio uchel yn rhan o'r dull clipio babanod. Nod y math hwn o glipio yw byrhau'r gwallt, ond ar yr un pryd yn ei gwneud hi'n hirach. Yn y modd hwn, mae'r gôt yn 5 neu 6 bys o hyd. Mae'r math hwn o glipio yn para llai o amser, gan fod y gwallt yn aros yn hirach.

Un o fanteision y clipio hwn yw'r ymddangosiad cain, gan na fydd yr anifail anwes yn gwbl foel, ond yn hytrach gydag ymddangosiad main, gan ei roi ymddangosiad o rasoldeb. Ond byddwch yn ofalus, gan fod angen cynnal a chadw'r math hwn o ymbincio wrth frwsio'r gwallt fel ei fod yn parhau i fod yn sidanaidd ac yn sgleiniog.

Gweinyddu babanod canolig

Mae trin babanod ar gyfartaledd yn rhan o'r dull ymbincio babanod. Nod y math hwn o glipio yw byrhau'r gwallt, ond ar yr un pryd yn anelu at ei adael yn ganolig o ran hyd. Yn y modd hwn, mae'r gôt yn 3 neu 4 bys o hyd. Mae'r math hwn o docio yn ffefryn ymhlith perchnogion anifeiliaid anwes.

Mae'r toriad canolig o fudd i'ranifeiliaid oherwydd ei fod yn eu gwneud yn hardd yn esthetig ac yn gwneud i'r gwallt gymryd mwy o amser i dyfu. Hefyd, gall perchnogion anifeiliaid anwes deimlo'n fwy cyfforddus yn ymestyn yr amser meithrin perthynas amhriodol ac arbed ychydig. Mae'r anifeiliaid anwes yn edrych ychydig yn llawen, ond yn naturiol iawn!

Clipio babi byr

Mae'r clipio byr hefyd yn rhan o'r dull clipio babanod. Nod y math hwn o feithrin perthynas amhriodol yw byrhau'r gwallt i'r eithaf a gadael yr anifail anwes gydag ymddangosiad ci bach newydd-anedig. Yn y modd hwn, mae'r gôt yn 2 neu 3 bys o hyd.

Mae'r toriad gwallt byr hwn o fudd i anifeiliaid anwes oherwydd ei fod yn eu gadael â gwallt isel, ac mae hyn yn helpu ystwythder yr anifail, yn ogystal â rhyddhad rhag gwres gormodol ac amddiffyniad rhag trogod. . Oherwydd maint y gôt, bydd yr anifeiliaid anwes moel hyn yn cymryd mwy o amser i fod angen eu cynnal a'u cadw.

A ellir tocio cŵn hŷn?

Gall cŵn hŷn gael eu heillio, ydy! Nid oes unrhyw wrtharwyddion na chyfyngiadau ar gyfer hyn. Mae anifeiliaid hŷn yn dueddol o fod â lymffoma a all gael eu cuddio gan wallt gormodol. Felly, mae'n werth nodi y gall meithrin perthynas amhriodol â babanod i'r henoed fod yn fuddiol iawn wrth helpu i gynnal iechyd yr anifail anwes hwn.

Mantais arall o feithrin cŵn oedrannus yw eu bod yn fwy agored i glefydau croen oherwydd hen gŵn. oed, yn ogystal â phlâu. eillio babihelpu i gynnal lles eich anifail anwes, gan osgoi syrpreisys annymunol a salwch posibl a allai ei niweidio.

A ellir eillio pob math o frid?

Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn driniaeth iechyd ac esthetig, a'i chynulleidfa darged yw anifeiliaid gwallt hir. Mae mathau eraill o ymbincio y gellir eu gwneud ar anifeiliaid â mathau eraill o nodweddion. Felly, mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn cael ei nodi ar gyfer anifeiliaid anwes â gwallt hir er mwyn hyrwyddo ymddangosiad ci bach.

Dulliau eraill o feithrin perthynas amhriodol yw: meithrin perthynas amhriodol â pheiriant, er mwyn gadael eich anifail anwes gyda chyn lleied â phosibl o'r clipio bridiau, er mwyn mwyhau nodweddion corfforol ac esthetig ar gyfer cystadlaethau, er enghraifft, a siswrn clipio, er mwyn trimio'r gwallt.

Y bridiau gorau i glipio babi

Mae bridiau lle mae'r babi yn fwy tebygol o gael toriad gwallt gwell. Mae hyn oherwydd bod angen gofal penodol ar fridiau bach. Er nad oes unrhyw gyfyngiadau ar fathau eraill o gŵn, argymhellir meithrin perthynas amhriodol â babanod ar gyfer cŵn llai. Nawr, gadewch i ni ddysgu mwy am y bridiau gorau ar gyfer clipio babanod:

Sir Efrog

Mae brîd Swydd Efrog wedi'i nodi ar gyfer clipio babanod, oherwydd maen nhw'n anifeiliaid perffaith ar gyfer y math hwn o glipio . Mae eillio babi yn Swydd Efrog yn gadael yr anifail ag esthetig hardd, yn ogystal â'r ymddangosiad iau. Mae gwallt y brîd hwn yn dueddol o gael tangled iawn atyfu'n gyflym, yn ogystal, mae'r brîd yn fwy tebygol o fynd yn fudr yn hawdd.

Am y rhesymau hyn, mae'r clipiwr babi yn fwy addas ar gyfer brîd Swydd Efrog. Yn ogystal, mae gweision da yn ymwneud â chreu steiliau gwallt sy'n gwella nodweddion naturiol yr anifail anwes hwn ac, felly, mae'n edrych yn hardd ac yn blewog iawn! Pan fyddwch chi'n mynd i fagu'ch anifail anwes, cofiwch y math hwn o ddelfryd ymbincio bob amser!

Malta

Ci bach o faint sydd â gwallt gwyn llwydaidd a hir iawn yw ci Malta. . Yn aml, mae'r anifeiliaid anwes hyn yn llusgo eu ffwr ar lawr gwlad, gan ei gwneud hi'n angenrheidiol i eillio'r babi i gadw glendid a lles yr anifail bach hwn. Mae meithrin perthynas amhriodol â babanod yn gweddu'n dda iawn i'r math hwn o frîd.

Ond, yn achos y brîd hwn, mae'n well gan rai perchnogion anifeiliaid anwes adael y gath gyda chôt hirach. Yn yr achosion hyn, nodir clipio babanod uchel, fodd bynnag, dylai cynnal a chadw ddigwydd yn gyflym. Mewn achosion o eillio babi byr, bydd yr anifeiliaid anwes hyn yn colli ychydig o nodwedd y gôt helaeth a byddant yn giwt yn esthetig!

Pwdl

Mae gan y brîd pwdl bach wallt cyrliog gwyn a thenau fel cwmwl neu gotwm. Yn aml, mae'r anifeiliaid anwes hyn yn ymgorffori eu ffwr mewn baw sy'n glynu, gan hwyluso mynediad plâu oportiwnistaidd. Hefyd, mae cot y pwdl yn hwyluso anweledigrwydd y baw hyn oherwydd cyfaint gwallt y pwdl.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.