Tystysgrif geni anifail anwes? Darganfyddwch beth ydyw a sut i gael eich un chi

Tystysgrif geni anifail anwes? Darganfyddwch beth ydyw a sut i gael eich un chi
Wesley Wilkerson

A oes tystysgrif geni ar gyfer anifeiliaid anwes?

Mae byd anifeiliaid anwes yn cael ei werthfawrogi fwyfwy, felly mae anifeiliaid anwes yn meddiannu gofod yng nghalonnau bodau dynol fwyfwy. Yn yr erthygl hon, fe welwch rywbeth a oedd efallai yn annirnadwy amser maith yn ôl: tystysgrif geni ar gyfer anifeiliaid anwes.

Yma, fe welwch holl fanylion y ddogfen hon, yn ogystal â'r mathau sydd ar gael, sut rydych chi yn gallu gwneud a beth yw'r camau i'w cymryd gan y rhai sydd am wneud tystysgrif geni ar gyfer eu hanifail anwes. Gwiriwch ef yn ofalus ac arhoswch ar ben popeth!

Deall beth yw tystysgrif geni anifail anwes

Nesaf, fe welwch beth yw pwrpas tystysgrif geni anifail anwes, beth yw'r dewisiadau eraill posibl , gwahaniaethau a phopeth sydd angen i chi ei ddeall am y ddogfen hon y gallwch ei wneud ar gyfer eich anifail anwes. Dilynwch ymlaen.

Ar gyfer beth mae tystysgrif geni anifail anwes?

Mae'r dystysgrif geni yn ddogfen ddilys, er, i rai pobl, mae'n ymddangos yn jôc neu'n ddarn o bapur gyda gwybodaeth yr anifail anwes. Mae'n ddogfen de facto ac mae'n cyflawni nifer o swyddogaethau, megis profi perchnogaeth a bridio'r anifail, ymhlith buddion eraill.

Mae hyn hyd yn oed yn bwysig ar gyfer adnabod yr anifail rhag ofn iddo ddiflannu. Mae'r dystysgrif yn cynnwys gwybodaeth bwysig, megis enw, brîd, brechlynnau, alergeddau, lliw anifeiliaid a hyd yn oed enw olaf. Ydw, chigallwch gofrestru mewn notari, gan roi eich enw olaf ar eich anifail anwes, os dymunwch! Rhyfedd, onid yw?

Nid ci yn unig sy'n gallu cael

Un o'r anifeiliaid anwes mwyaf cyffredin ymhlith pobl yw ci, fodd bynnag, nid ci yn unig mohono. tystysgrif geni. Yn gyfreithiol, gellir cofrestru tystysgrif geni ar gyfer sawl anifail anwes, fel ci, aderyn, cath, cnofilod, ymlusgiaid, ceffyl a hyd yn oed anifeiliaid dyfrol. Mae'r ystod o anifeiliaid a all gael y cofrestriad hwn yn aruthrol.

Gweld hefyd: Chwilio am gi gwyn a blewog? Cwrdd â 22 o fridiau hardd

Fodd bynnag, dim ond anifeiliaid y gall pobl eu magu gartref mewn gwirionedd yw'r rhain, p'un a ydynt yn anifeiliaid domestig cyffredin neu'n anifeiliaid a ganiateir trwy gofrestriad a chaniatâd cyfreithiol. Ar ôl gwneud y ddogfen hon, mae math o god rhifiadol o'r enw RGA yn cael ei gynhyrchu ar gyfer yr anifail, sy'n helpu llawer i adnabod yr anifail anwes.

Mae tystysgrifau am ddim a thâl yn wahanol

Mae hyd yn oed un yn y rhyngrwyd, sawl model tystysgrif geni i chi eu llwytho i lawr a'u llenwi â data eich anifail anwes, ond yn gwybod bod rhai pwyntiau i'w gweld. Mae'r dystysgrif am ddim yn ddogfen rydych chi'n ei gwneud eich hun, sy'n datgan mai chi yw gwarcheidwad yr anifail anwes, felly mae ei chymeriad yn addysgiadol yn unig.

Yn y model hwn o dystysgrif, cynhyrchir RGA gyda rhif y gellir ei ysgythru ynddo. plac bach ar goler yr anifail, neu bigwrn yn achos adar, etc. Mae'r dystysgrif hon yn well na'r dystysgrif a wnaed ar ei phen ei hun, sy'nyn profi cofrestriad yr anifail anwes, gan gynnwys llofnod y notari, yn dibynnu ar y cyflwr.

Sut i wneud tystysgrif geni anifail anwes

Fe welwch isod beth yw'r ffurflenni a'r mecanweithiau ar gyfer i chi wneud tystysgrif geni ar gyfer eich anifail anwes. Er enghraifft, byddwch yn gwybod sut mae'r gwasanaeth cyhoeddi yn gweithio, byddwch yn gwybod sut i fewnosod gwybodaeth am y data a gwybodaeth bwysig arall ar gyfer ymhelaethu ar y ddogfen. Dilynwch!

Dewiswch y gwasanaeth cyhoeddi

I roi tystysgrif wedi'i rheoleiddio'n briodol, sy'n ddilys ledled Brasil ac wedi'i thrwyddedu gan CADB (Cofrestrfa Anifeiliaid Domestig Brasil), rhaid i chi chwilio am wefan neu gwmni sy'n yn darparu'r math hwn o dystysgrif. Mae rhai lleoedd yn codi tâl, ac eraill ddim.

Dewiswch leoedd sy'n gwarantu'r cofrestriad CADB hwn, gan fod hyn yn sicr yn cyfleu mwy o hygrededd mewn perthynas â'r ddogfen. Byddwch yn ymwybodol, os ydych chi wir yn mynd i'w wneud mewn notari, mae'n wasanaeth taledig, fodd bynnag, mae cofrestriad yr anifail anwes mewn cronfa ddata wedi'i warantu a hyd yn oed llofnod y notari yn dibynnu ar y wladwriaeth.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta jiló? Gweld buddion a gofal!

Dewiswch eich model dewisol i'w olygu

Mae yna nifer o fodelau a lliwiau o dystysgrifau geni anifeiliaid anwes, rhai gyda llun, eraill wedi teipio gwybodaeth yn unig. Mae yna opsiynau ar gyfer pob chwaeth. Dewiswch yr un rydych chi'n credu sy'n uniaethu fwyaf ag ef ac sydd ag wyneb eich anifail anwes. Defnyddiwch eich creadigrwydd hefyd i roi mwy o wreiddioldeb i'rdogfen.

Argymhellir, wrth ddewis model tystysgrif, eich bod yn dewis model sydd nid yn unig yn hardd, ond sydd â chymaint o wybodaeth â phosibl, gan fod hyn yn creu hyd yn oed mwy o ddiogelwch ar gyfer data sy'n nodweddiadol o'ch anifail anwes. Gall y data hwn fod yn bwysig mewn sefyllfaoedd o ymgynghoriadau milfeddygol, cymorthfeydd, ac ati.

Llenwch y data yn gywir

Mae'n hynod bwysig cael cymaint o wybodaeth â phosibl am yr anifail anwes, yn ogystal â ei ddogfennau a cherdyn brechu'r anifail anwes. Os nad oes gennych ddigon o wybodaeth am yr anifail anwes, mae'n bwysig ei gasglu yn gyntaf, a dim ond wedyn dewis y dystysgrif. Mae hon yn ddogfen sy'n sefydlu cofnod a hyd yn oed yn cynhyrchu rhif adnabod.

Mae presenoldeb gwybodaeth ddibynadwy yn darparu nifer dda o elfennau sy'n adnabod yr anifail, sy'n bwysig iawn. Yn ogystal, gall rhoi tystysgrif gyda data anghywir achosi cur pen bach, gan y bydd yn rhaid i chi ofyn am addasu gwybodaeth. Felly, byddwch yn ofalus iawn wrth ei llenwi.

Gallwch chi gyhoeddi dogfennau eraill hefyd

Ie! Yn ogystal â rhoi tystysgrif geni eich anifail anwes, gallwch hefyd gyhoeddi dogfennau eraill, megis yr RGA. Ystyr yr RGA yw Animal General Registry, a gall hefyd fod yn ddogfen i chi ei chadw yn ffolder gwybodaeth eich anifail anwes, ydych chi wedi meddwl amdani?am y peth?

Rydych eisoes yn gwybod, wrth wneud y dystysgrif yn unol â'r CADB, fod rhif adnabod anifail anwes yn cael ei gynhyrchu. Wel, mae'r un nifer yn mynd ar yr RGA os byddwch chi'n dewis gwneud y ddogfen hon hefyd. Mae hyd yn oed rhai RGAs sydd â chod QR sydd, o'i ddarllen, yn dangos cywirdeb cofrestriad yr anifail.

Mae eich anifail anwes yn aelod o'r teulu! Mae'n haeddu tystysgrif

Rydych chi wedi gweld yn yr erthygl hon yr holl gamau i wneud tystysgrif geni ar gyfer eich anifail anwes, nawr does ond angen i chi benderfynu yn wyneb yr holl bosibiliadau sut rydych chi'n mynd i wneud mae'n. Mae anifeiliaid anwes yn chwarae rhan anhygoel yn ein bywydau ac mae gwneud y dystysgrif geni hefyd yn weithred o gariad, yn ogystal â bod yn llawer o hwyl!

Pwynt arall rydyn ni'n ei wneud yn glir iawn yw manteision gwybodaeth bywyd yr anifail anwes, yn ogystal â phrawf o berthyn i'r anifail. Y ffordd honno, yn ogystal â chofrestru ei holl wybodaeth mewn dogfen, byddwch hefyd yn anrhydeddu eich ffrind gwych, meddyliwch am y peth!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.