Wolfdog: pris, costau a mwy am y blaidddog enfawr hwn

Wolfdog: pris, costau a mwy am y blaidddog enfawr hwn
Wesley Wilkerson

Wolfdog: gwybod popeth am ei bris a'r costau sy'n gysylltiedig â'i greu

A geir fel arfer mewn arlliwiau llwyd, gall y cawr hwn hefyd gyflwyno patrymau lliw eraill. Mae'n anifail tal (lleiafswm maint 60-65cm ar y gwywo) ac yn drwm (isafswm pwysau 20-26kg). Gyda chyfansoddiad corfforol blaidd, mae gan y Wolfdog glustiau byr, trionglog a chodwyd. Mae ei gôt yn syth ac yn agos at y corff. Mae ei lygaid yn arlliw ambr hardd.

Gall y gost i'w gynnal fod yn gymharol uchel. Dyma un yn unig o'r rhesymau y dylid eu hystyried cyn cysylltu â bridiwr. Dewch i adnabod y blaidd-dog mwyaf fforddiadwy yn y wlad, yn ogystal â'r prisiau a'r costau gyda'r hybrid ym Mrasil.

Mathau o Gŵn Wolf a'u prisiau

Fel y gwelsom, mae'r wolfdog yn canlyniad croesi rhwng blaidd a chi. O'r croesau hyn daeth tri math i'r amlwg: y Tsiecoslofacia, y Kunming a'r Saarloos. Gweler isod nodweddion pob un a'u prisiau priodol.

Tsiecoslofacia

Nodwedd arferol ym mhob ci blaidd yw faint o egni ac ystwythder. Mae'r Tsiecoslofacia, ar y llaw arall, hefyd yn cael ei ystyried yn gydymaith ffyddlon i'w berchnogion, er ei fod yn anian gyda dieithriaid. Yn wreiddiol o'r Weriniaeth Tsiec, mae hwn yn gi mawr. Mae ei ffwr yn llwydfelyn, brown golau a brown tywyll, a gall gyrraedd arlliwiau du mewn rhai rhannau o'i harfordir. Y math Tsiecoslofaciai'w gael am bris cyfartalog o $8,000 reais.

Kunming

Mae'r Kunming yn tarddu o Tsieina ac mae'n groes enetig rhwng blaidd, bugail Almaenig a bridiau cŵn eraill. Er ei fod yn dal, fe'i hystyrir yn fach o'i gymharu â mathau eraill. Mae gan y ci hwn nodweddion cryf iawn o fleiddiaid a bugail Almaeneg yn ei nodweddion ffisegol. Mewn lliw brown, mae ganddo hefyd arlliwiau du ar y cefn sy'n debyg i fantell ddu. Gellir dod o hyd i'r math Kunming am bris cyfartalog o $6,500 reais.

Saarloos

Gyda nodweddion tebyg iawn i rai bleiddiaid, mae gan gi math saarloos ddisgwyliad oes cyfartalog a 10 i 12 oed, mae'n ddibynadwy iawn i'w berchnogion, fodd bynnag, wedi'i gadw a hefyd yn aloof iawn gyda dieithriaid. Yn wreiddiol o'r Iseldiroedd, mae'n ganlyniad cyfres o arbrofion a gynhaliwyd gan Iseldirwr gyda'r cyfenw Saarloos. Gyda choesau hir a brown golau, brown tywyll, hufen ysgafn iawn a nodweddion du, gellir dod o hyd i'r math hwn o gi blaidd am gyfartaledd o $5,000 o reais.

Costau byw i gi blaidd

Rydych chi'n gwybod eisoes nad yw'r gost o gadw ci blaidd yn hollol rad. Mae angen sylw penodol ar y Ci Blaidd, megis llety a pheth gofal a all ei wneud yn debycach i anifail gwyllt nag anifail anwes, felly mae angen i chi allu gofalu'n iawn am y cwn hwn a'i gadw ynddo.

Pris bwydar gyfer Wolfdog

Wolfdogs gyda chynnwys uchel o "waed blaidd" fel arfer yn dioddef anoddefiad i grawn, carbohydradau a chadwolion (yn bresennol yn y rhan fwyaf o borthiant sydd ar gael ar y farchnad). Fodd bynnag, i'r rhai sydd â mwy o eneteg sy'n canolbwyntio ar gŵn, mae'n bosibl dod o hyd i borthiant addas gyda'r pris bras o $ 260.00 am becyn 15 kg a fydd yn para ychydig yn fwy na mis. Yn flynyddol bydd yn gost o tua $2,800 reais.

Er mwyn eu cadw'n iach, rhaid cynnwys cig amrwd yn aml ar y fwydlen (gall ci blaidd fwyta rhwng 4.5 kg a 7 kg bob dydd), ynghyd â ffrwythau ac mae llysiau sy'n ddiogel i gwn (moron, seleri, afalau, eirin gwlanog, watermelon, a sgwash yn ddewisiadau gwych). Gall cost bwyd da fod yn fwy na $1,500.00 y mis.

Er mwyn eich helpu i gyfrifo costau bwydo eich ci blaidd yn well a pharatoi'ch hun, edrychwch hefyd ar y rhestr o 10 bwyd cŵn gorau 2021!

Pris brechlynnau ar gyfer Wolfdog

Anifail iach iawn yw'r Wolfdog ac mae ei iechyd yn gyffredinol well nag iechyd ci cyffredin. Fodd bynnag, mae milfeddygon yn argymell amserlen frechu i amddiffyn system imiwnedd y ci wrth iddo ddatblygu.

Argymhellir brechu'r anifail fel ci bach, gan fonitro a rhoi brechlynnau digonol trwy gydol ei oes fel unrhyw un arallci bach. Y prif frechlynnau yw gwrth-gynddaredd sydd ar gyfartaledd yn $40.00 o reais, brechlynnau lluosog neu amlfalent (V8 a V10) sydd ill dau yn costio $80.00 reais ar gyfartaledd, yn erbyn giardiasis $40.00 reais, yn erbyn leishmaniasis $150,00 reais a $40.00 reais ar gyfer ffliw cwn.

Treuliau ar gyfer cartrefu Ci Blaidd

Oherwydd ei fod yn anifail actif a chwilfrydig, mae'n ddelfrydol i'r ci blaidd ddweud gyda gofod awyr agored ar gyfer eich anghenion hyfforddi. Argymhellir adeiladu ffens uchel (yn ddelfrydol uchder y to sy'n gorchuddio'r gorlan gyfan, gan fod gan Wolfdogs athletiaeth drawiadol a gallant ddringo heb anhawster) a chryf fel y gall gerdded yn rhydd, ond heb ei gwneud hi'n haws iddo ddringo. ■ eu dihangfa.

Efallai y bydd angen creu rhwystr concrid hefyd, gan fod gan y cŵn dyfeisgar hyn y gallu i gloddio i ddianc o'r lloc. Mae costau amgaeadau a rhwystrau fel arfer yn uchel ac yn amrywio yn ôl maint y gofod. Gall y costau ar gyfer addasu eich ci blaidd gyrraedd $50,000.00.

Beth yw cost flynyddol ci bach Wolfdog hyd nes y bydd yn oedolyn?

Cam cyntaf y ci blaidd yw'r drutaf bob amser. Mae angen sylw arbennig ar gŵn bach ac wrth gyfrifo eich cyllideb mae angen ichi ystyried bwyd, brechlynnau, atal llyngyr, apwyntiadau milfeddygol, gofal deintyddol, hyfforddiant a chyflenwadau fel: gwely, coler,canllaw, powlenni, esgyrn, teganau a threuliau eraill y gellir eu hamcangyfrif o $2,000.00 i $5,000.00 yn y flwyddyn gyntaf. O'r cyfnod hwnnw ymlaen, mae'r costau blynyddol i gynnal tyfiant iach y Cŵn Wolf yn tueddu i fod ychydig yn is.

Yn ogystal â'r holl gostau hyn, cofiwch fod cŵn bach yn dueddol o frathu a bwyta popeth a welant o'u blaenau. . , felly nid yw caffael mwydod yn anghyffredin. Felly, byddwch yn barod i fynd i gostau milfeddygol a lleddfu llyngyr yn y cyfnod cynnar hwn o ddatblygiad. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn edrych ar y 10 gwrthlyngyrydd gorau ar gyfer cŵn yn 2021, a sut i ddewis yr un delfrydol ar gyfer eich anifail anwes.

Gweld hefyd: Pa chameleon i'w brynu? Pris, sut i brynu cyfreithlon a mwy!

Ffynhonnell yfed a phwll hamdden

Mae angen ffynhonnell ddŵr lân ar bob anifail . Yn achos y Wolfdog, argymhellir cafn dŵr ar gyfer gwartheg neu geffylau a'r pris cyfartalog ar gyfer cafn syml yw $60.00, yn ddelfrydol wedi'i osod ar y ffens. Mae'r rhan fwyaf o gwn blaidd wrth eu bodd yn nofio ac er mwynhad gorau eich ffrind, gallwch gynnig yr opsiwn o gael bath dŵr oer mewn pwll padlo, tua $100.00. Bydd wrth ei fodd.

Ble galla i brynu Ci Blaidd?

Gellir prynu'r Wolfdog mewn cenelau, ond mae angen gwirio bod gan y sefydliad enw da a bod gan yr anifeiliaid dystysgrif purdeb hiliol. Argymhellir hefyd cynnal ymweliad, i ddysgu mwy am goeden deulu'r ci, ac igwirio nad ydynt yn dioddef o broblemau cam-drin. Gweler isod lle gallwch brynu eich ci blaidd.

Bridwyr Ardystiedig

Mae cenelau ym Mrasil sy'n ymroddedig i fridio'r brîd hwn. Dyma rai enghreifftiau: Canil Campos Elísios, Taura Berá, Recanto dos Lobos a Canil Flecha Wolf. Cofiwch fod angen gwirio cyfreithloni ac ymddygiad moesegol y crewyr. I ddarganfod a yw'r lle yn cyd-fynd â'r cwestiwn hwn, ceisiwch ddarganfod a yw wedi'i gofrestru gyda Kennel Club (corff sy'n cynrychioli Cydffederasiwn Cinophilia Brasil ym mhob talaith Brasil).

Ynghyd â'r cofrestriad a prawf o burdeb hiliol y ci, rhaid i'r gwerthwr gyflwyno dogfennau sy'n profi bod y brechiad yn gyfredol, tystysgrif iechyd, defnyddio vermifuge ac, mewn rhai taleithiau, mae angen microsglodyn gyda data'r anifail hefyd.

A allaf brynu un Wolfdog dros y rhyngrwyd?

Mae datblygiadau technolegol wedi hwyluso siopa ar-lein, gan greu arferiad newydd oherwydd ei ymarferoldeb. Fodd bynnag, wrth ddelio ag anifail, gall y math hwn o drafodiad fod yn beryglus. Oes. Mae modd prynu Wolfdog dros y rhyngrwyd.

Fodd bynnag, cyn ei brynu, mae'n ddoeth cynnal ymchwiliad i'r gwerthwr a'r amodau gwerthu, yn ogystal â chyflwr ac ansawdd bywyd y cwmni. yr anifail. Gall hyn osgoi problemau megis peidio â derbyn ar ôl prynu neu gaffael anifail anwesdioddefwyr camdriniaeth a chamdriniaeth.

A yw'n bosibl mabwysiadu Wolfdog?

Ydy, mae'n bosibl mabwysiadu. Mae yna noddfeydd sy'n sicrhau bod cŵn blaidd ar gael i'w mabwysiadu. Yn yr achos hwn, rhaid i chi ymweld yn bersonol cyn ymrwymo i brynu a dilyn y polisïau mabwysiadu'n gywir, gan fod yn ymwybodol o anghenion yr anifail a thrwy hynny brofi ei fod yn addas i'w godi.

Beth sydd angen i chi ei wybod ymlaen llaw prynu Wolfdog

Maent yn gymdeithion ffyddlon ac yn gallu meithrin cysylltiadau cryf â'u perchnogion, ond y tu hwnt i'r gyllideb mae rhagofalon eraill y dylech fod yn bryderus yn eu cylch cyn i'ch ffrind newydd gyrraedd. Edrychwch ar ragor o wybodaeth isod:

Gweld hefyd: Chwilen: gwiriwch ddata technegol a chwilfrydedd am y chwilen hon!

Ddim yn frid addas ar gyfer fflat

Anifail sydd angen gofod mawr i awyru ei egni yw'r ci blaidd. Pan fyddant wedi'u cyfyngu gartref, gallant ddod yn ddinistriol ac yn ddiamynedd. Maent hefyd yn tueddu i udo pan fyddant yn teimlo'n ddiflas a gall hyn arwain at broblem gyda'r cymdogion. Am y rhesymau hyn, ni argymhellir eu codi mewn fflatiau.

Mae angen llawer o ymarfer corff ar y Wolfdog

Manylion pwysig y mae angen i chi wybod yw bod y Wolfdog yn anifail cyflym , yn llawn egni ac mae ganddi reddfau hela. Er mwyn iddo beidio â chyflwyno problemau ymddygiad o ran diflastod, yn ogystal â chwmni aml ei berchennog, bydd angen iddo hefyd ymarfer corff dyddiol ateganau cudd-wybodaeth am oes. Mae angen tiwtor profiadol yn aml ac os nad oes gennych brofiad gyda'r math hwn o hyfforddiant, mae'n bosibl y gallech ychwanegu at y gost hon.

Brwsio

I gadw cot eich ci blaidd mewn cyflwr da, Mae angen brwsio'n rheolaidd bob 2 wythnos, ac eithrio'r gaeaf, y cyfnod y mae'n rhaid ei wneud bob dydd. Mae'n driniaeth angenrheidiol i gael gwared ar wallt rhydd, gan osgoi clymau a hyrwyddo cot mwy disglair ac iachach, hyd yn oed yn cyfrannu at leihad mewn baddonau anifeiliaid.

Baddonau

Mae baddonau cŵn bleiddaidd yn eu gwahaniaethu oddi wrth rai traddodiadol. cwn. Nid oes angen iddynt ddigwydd yn rheolaidd, gan eu bod yn achlysurol, rhwng 2 a 3 mis neu os oes gan y ci blaidd faw neu arogl. Ni ddylech ddefnyddio siampŵ na sebon fel nad ydynt yn dinistrio'r olewau naturiol yng nghôt yr anifail. Gallwch ddefnyddio hufen rinsio ysgafn.

Fodd bynnag, gofalwch eich bod yn defnyddio siampŵ o ansawdd i ymdrochi eich Wolfdog. Gall pasio cynnyrch amhriodol ar gyfer ffwr eich anifail anwes wneud difrod mawr. Edrychwch ar y rhestr o'r 10 siampŵ gorau ar gyfer cŵn yn 2021 a darganfyddwch sut i ddewis y cynnyrch delfrydol ar gyfer eich anifail anwes!

Byddwch yn wybodus cyn prynu'ch ci blaidd!

Rydym wedi gweld yma fod y Wolfdog yn anifail gwych sy’n adlewyrchu iechyd ac egni ac yn gallu bod yn gwmni dymunol.am hyd at 16 mlynedd pan dderbyniant ofal da. Maen nhw'n anifeiliaid sydd â chysylltiad pac gwych oherwydd eu natur yn debyg i natur blaidd a dyna pam maen nhw'n creu cwlwm mor ddwys â'r perchennog. Fodd bynnag, gall mabwysiadu anifail fel hwn fod yn heriol.

Gwelsom hefyd fod angen i chi wirio a yw’r rhywogaeth yn gyfreithlon yn y lle rydych yn byw ynddo a bod gennych gyfres o gyfrifoldebau i ofalu amdano, yn ogystal i gyflwr ariannol da i'w gadw. Gyda'r holl wybodaeth yma wedi dod yma, prisiau'r Wolfdog a'r costau y gall fod iddo, rydych chi'n barod i brynu un!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.