Pa chameleon i'w brynu? Pris, sut i brynu cyfreithlon a mwy!

Pa chameleon i'w brynu? Pris, sut i brynu cyfreithlon a mwy!
Wesley Wilkerson

Eisiau prynu chameleon anwes?

Wyddech chi fod mwy na 160 o rywogaethau o chameleon? Maent yn tarddu o gyfandir Affrica, yn enwedig yn rhanbarthau ynysoedd Madagascar. Ond, oherwydd eu bod yn byw mewn hinsawdd boeth, maen nhw'n addasu'n dda iawn i Brasil, lle mae yna deuluoedd o ymlusgiaid sy'n debyg iawn, ond sydd ddim yn newid lliw fel chameleon go iawn.

Os ydych chi wedi wedi gweld yr hyn y mae'r ymlusgiad hwn yn gallu ei wneud ac yn bwriadu mabwysiadu un, yn yr erthygl hon byddwn yn ymdrin â sawl cam sy'n ofynnol ar gyfer mabwysiadu cyfreithlon. Yn ogystal, byddwn yn rhoi sawl awgrym i chi ar sut i fagu eich ymlusgiaid newydd: sut i sefydlu terrarium i'w dderbyn, bwyd, pa rywogaethau sy'n fwyaf adnabyddus a mwy!

Felly, os ydych chi eisiau gwybod popeth sydd ei angen i gael eich chameleon cyntaf, ac yn enwedig, beth yw'r gost y bydd yn mynnu, o hyn ymlaen bydd gennych yr holl wybodaeth hon. Parhewch i ddarllen i ddysgu mwy am yr ymlusgiad amryliw hwn!

Sut i brynu chameleon anwes cyfreithlon ym Mrasil?

Mae’n bosibl cael ymlusgiad yn gyfreithlon ym Mrasil, ond mae anifeiliaid egsotig angen mwy o ofal wrth brynu! Mae hyn oherwydd bod llawer o smyglo sy'n bygwth y rhywogaethau a werthir a rhywogaethau eraill sy'n cymryd rhan yn yr un ecosystem. Eisiau gwybod sut i fabwysiadu ymlusgiad cyfreithlon? Parhau i ddarllen.

Sylw ar y gofynion i brynu chameleon!

Agall chameleon amrywio o ran arddull ac o ganlyniad amrywio yn y pris. Mae rhai creigiau addurniadol yn ddiddorol a gellir eu darganfod gan ddechrau ar $77.00. Hefyd, mae canghennau bach, boncyffion ac ategolion eraill sy'n efelychu strwythur coeden yn cychwyn o $60.00.

Ewch i'ch siop agosaf ac archwilio'r opsiynau sydd ar gael, fe welwch hyd yn oed greigiau thermol sydd, yn ogystal â helpu gyda yr addurn, yn helpu'r anifail i gadw'n gynnes.

Pris planhigion ar gyfer terrarium chameleon

Mae yna rywogaethau di-rif o blanhigion y gellir eu defnyddio i addurno, gadael y terrarium yn fwy dymunol ac iach chameleon. Mae rhai safleoedd yn cynnig planhigion penodol ar gyfer hyn ac maent yn dechrau cael eu gwerthu o $ 30.00.

Mae Chameleons wrth eu bodd yn dringo planhigion a dail sych, gan eu bod yn gallu cuddio ac aros yn gynnes. Mae yna hefyd y posibilrwydd o ddefnyddio planhigion synthetig, gan hwyluso cynnal a chadw, gan nad oes angen gofal fel planhigion byw arnynt.

Pris thermomedr ar gyfer terrarium chameleon

Fel pob ategolion ar gyfer anifeiliaid anwes, mae yna lawer o effeithlon thermomedrau i reoli tymheredd amgylchedd eich chameleon. Mae'n bosibl dod o hyd i fodelau sy'n amrywio o $16.00 i $90.00 ar wefannau a siopau arbenigol. Os oes newid yn y ffordd y maent yn dangos y tymheredd a hyd yn oed gyda system achubwyr bywyd, sy'n rhybuddio prydcyrraedd tymheredd penodol.

Mwy o gostau gyda chameleon

Cofiwch y bydd angen gofal milfeddygol arbenigol ar eich anifail anwes, boed yn egsotig neu beidio. Dylid cynnwys hyn yn eich treuliau ar gyfer cameleon. Gellir dod o hyd i ymgynghoriad â milfeddyg sy'n arbenigo mewn ymlusgiaid gyda chost gychwynnol o $ 175.00.

Cyn prynu'ch chameleon, gallwch eisoes chwilio am y milfeddyg agosaf, felly byddwch yn gwbl barod pan fydd eich anifail anwes yn cyrraedd.

Barod i gwrdd â'ch chameleon?

Yn yr erthygl hon rydych chi wedi derbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol am cyn ac ar ôl prynu chameleon. Nid yw byth yn ormod pwysleisio y bydd anifail egsotig ac anghyffredin yn gyffredinol angen gofal anghyffredin.

Anifail yw'r chameleon a fydd, er gwaethaf rhai costau uwch, yn gwmni gwych i chi. Yn ogystal, bydd eich cartref yn sicr yn harddach gyda holl harddwch yr anifail hwn a'r terrarium a sefydloch ar ei gyfer!

Fel y gwelsoch, mae gofal gyda bwyd, yr amgylchedd a chyfreithloni yr un peth ar gyfer y pedair rhywogaeth. o chameleonau rydyn ni'n eu cyflwyno, chi sydd i benderfynu pa un sy'n ddelfrydol i chi.

Gweld hefyd: Sut i fwydo ci bach? Gwybod beth a sut i roi

Nawr eich bod chi'n gwybod beth fydd y costau ar gyfer cynnal bywyd cameleon a'r holl ofal angenrheidiol, mae'n bryd edrych am lecyfreithloni i chi a chael eich anifail anwes!

Yr ystyriaeth gyntaf i'w gwneud yw bod angen llawer mwy o sylw ar anifail egsotig nag anifail anwes domestig, fel ci neu gath. Bydd yn rhaid i chi fod yn llawer mwy ymwybodol a buddsoddi mwy mewn llety, iechyd, bwyd byw ac yn y broses gyfan o gyfreithloni'r mabwysiadu. Felly, paratowch eich poced!

Yn ogystal, bydd angen mwy o sylw ar anifail egsotig hefyd mewn perthynas â'r amgylchedd y mae'n byw ynddo, yr ysgogiadau a all achosi straen a'r rhai a all fod yn risg i'w iechyd. Hefyd, bydd angen i chi neilltuo llawer o amser i lanhau a chynnal a chadw terrarium eich anifail anwes i sicrhau ei fod yn gyfforddus ac yn iach.

Felly, ystyriwch yr holl ffactorau hyn yn dda er mwyn i chi allu gwneud mabwysiad cyfrifol a dod â llawenydd a hapusrwydd i'ch anifail anwes. cysur i'r chameleon a fydd yn cael ei fabwysiadu!

Chwiliwch am IBAMA i gael cyfreithloni

Y ffordd gyfreithiol i fabwysiadu chameleon ym Mrasil yw drwy'r asiantaeth diogelu'r amgylchedd, IBAMA. Maen nhw'n goruchwylio ac yn rheoli anifeiliaid gwyllt sy'n cael eu hatafaelu mewn contraband neu mewn ardaloedd coedwig sydd wedi'u heffeithio gan weithredoedd dynol.

Ni all rhai o'r anifeiliaid hyn ddychwelyd i'w cynefinoedd mwyach, gan na fyddent yn addasu i fywyd naturiol wedyn o dreulio amser mewn caethiwed, yn ogystal â’r ffaith bod rhai ohonynt wedi dioddef yn gorfforol yn ystod unrhyw broses ymyrryd y maent wedi mynd drwyddi.

Felly, maent yn anifeiliaid sy’nderbyn ail gyfle trwy fabwysiadu cyfrifol a'i fonitro gan IBAMA neu gan storfeydd a bridwyr a awdurdodwyd ganddo.

Dewiswch siop neu fridiwr awdurdodedig

Siop neu fridiwr sy'n cael awdurdodiad cyfreithiol gan IBAMA i werthu Bydd gan anifeiliaid egsotig system wedi'i monitro'n llwyr ar gyfer derbyn, addasu a gwerthu anifeiliaid. Byddwch yn sicr wedi ymrwymo i gynnig y driniaeth orau i anifeiliaid a'u gwarcheidwaid.

Felly, mae'n hanfodol, hyd yn oed am resymau cyfreithiol, dod o hyd i leoedd awdurdodedig i brynu. Fel arall, gallwch gyflawni trosedd amgylcheddol drwy dderbyn anifeiliaid wedi'u smyglo, yn ogystal â pheidio â gwybod a gafodd yr anifail yr ydych yn ei gaffael ei drin yn dda yn ystod y broses.

Mae angen i chi brynu chameleon a fagwyd yn gaeth

Cameleonau wedi'u bridio mewn caethiwed yw'r unig rai sydd ar gael yn gyfreithiol i'w mabwysiadu. Ni fyddent yn addasu i fywyd yn eu cynefin naturiol, a mabwysiadu yw'r cyfle iddynt gael bywyd hir ac iach gan dderbyn anwyldeb a gofal.

Maen nhw wedi'u cofrestru yn y System Rheoli Anifeiliaid (SISFAUNA), gydag a rhif cofrestru, llun a microsglodyn, a fydd bob amser yn cael eu monitro gan IBAMA, gan warantu lles yr anifail. Felly, nid yw prynu cameleon caeth yn anfantais!

Ble i ddod o hyd a pha chameleon i'w brynu?

Nawr byddwch yn gwybod mwy am ble i ddod o hyd i'rchameleons a pha feini prawf y gallwch eu mabwysiadu wrth brynu un o'r ymlusgiaid egsotig hyn! Darllenwch ymlaen a darganfyddwch!

bridwyr cyfreithiol

Efallai nad yw'n hawdd iawn dod o hyd i fridiwr cyfreithlon o ymlusgiaid egsotig neu wyllt fel y chameleon, ond dyma'r unig ffordd gyfreithlon i brynu un . Ym Mrasil, mae rhai siopau ar gael ar y rhyngrwyd ar gyfer ymgynghoriad.

Yn eu plith mae Biomania, sy'n arbenigo mewn ymlusgiaid ac sydd wedi'i awdurdodi gan IBAMA ar gyfer atgynhyrchu a chreu anifeiliaid gwyllt mewn caethiwed. Cysylltwch â nhw i wirio argaeledd er mwyn i chi allu prynu chameleon, neu wirio gydag awdurdodau lleol i gael gwybod am fridwyr cyfreithlon eraill yn eich ardal chi.

Siop Anifeiliaid Anwes Awdurdodedig

Ar-lein mae'n bosibl dod o hyd i siopau anifeiliaid anwes sydd wedi'u hawdurdodi i werthu anifeiliaid gwyllt, gan gynnwys y chameleon. Fodd bynnag, mae angen cysylltu â phob un ohonynt i wirio a oes ymlusgiad ar gael i'w brynu.

Gan ei fod yn anifail a godwyd heb ddibenion masnacheiddio, ond fel ffordd i ailaddasu'r anifail i un. bywyd hapus ac iach, nid oes marchnad gyda sawl chameleon ar gael. Cadwch hyn mewn cof wrth chwilio, efallai y bydd yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl i ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano.

A allaf brynu chameleon ar-lein?

Mae prynu rhyngrwyd yn bosibl, ernid yw bob amser ar gael gan fridwyr awdurdodedig a siopau anifeiliaid anwes. Gellir cyflawni popeth heb broblemau, cyn belled â'i fod yn wasanaeth a gynigir gan y gwerthwr ac wedi'i awdurdodi gan IBAMA.

Yn ôl Cyfraith Rhif 93, Gorffennaf 7, 1998, sy'n ymwneud â mewnforio ac allforio anifeiliaid gwyllt ffawna, gwaherddir mewnforio anifeiliaid egsotig a gwyllt dros y rhyngrwyd heb awdurdodiad. Mewn geiriau eraill, mae prynu anifail egsotig dros y rhyngrwyd heb awdurdodiad gan IBAMA yn drosedd!

Gweld hefyd: Parakeet Saesneg: gweler awgrymiadau bridio, pris a mwy

Felly, gwnewch yn siŵr bod y lle yn dilyn yr holl reolau a chysylltwch ag IBAMA os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y broses.

A ddylwn i brynu cameleon babi neu oedolyn?

Dylid gwneud penderfyniadau ynghylch pa chameleon i'w brynu gyda'ch nodau mewn golwg. Mae disgwyliad oes cameleon yn amrywio yn ôl y rhywogaeth y maent yn perthyn iddo. Ond, yn gyffredinol, mae cameleon a fagwyd mewn caethiwed yn para rhwng 12 a 15 mlynedd.

Felly, bydd prynu cameleon babi yn rhoi mwy o amser i chi ddysgu'r ymlusgiaid, a bydd yn rhoi mwy o bwysau ar ei ofal. cymryd. Ar y llaw arall, bydd chameleon hŷn wedi mynd heibio'r camau gofal mwy, fodd bynnag, bydd ganddo lai o amser i fyw gyda chi.

A ddylwn i brynu chameleon gwrywaidd neu fenywaidd?

Does dim gwahaniaeth arwyddocaol mewn gwirionedd o ran bridio ac ymddygiadcameleon gwrywaidd neu fenywaidd. Bydd y gwahaniaeth mwyaf yma yn hyd un neu’r llall, bydd hyn yn amrywio o rywogaeth i rywogaeth.

Mewn rhai achosion, ni fydd yr amrywiad mewn maint rhwng gwryw a benyw o’r un rhywogaeth yn fwy na centimetrau, mewn eraill, gall y chameleon gwrywaidd fod ddwywaith mor fawr! Isod byddwn yn siarad ychydig mwy am y gwahanol rywogaethau o chameleon, felly gallwch fod yn fwy sicr wrth benderfynu pa rywogaethau i'w prynu.

Edrychwch ar y rhywogaeth o chameleon a'r pris

Ydych chi gwybod y rhywogaethau mwyaf poblogaidd o chameleon? Nawr, gadewch i ni siarad am rai ohonyn nhw, felly byddwch chi'n gwybod hyd yn oed mwy am yr ymlusgiad cuddliw hwn! Daliwch ati i ddarllen!

Yemen Chameleon

Dyma'r rhywogaeth fwyaf cyffredin mewn bridio caeth. Daw cameleonau Yemen o'r rhanbarth y maent wedi'u henwi ar ei gyfer. Maent yn byw mewn coedwigoedd trofannol neu isdrofannol, gyda thymheredd yn amrywio rhwng 24ºC a 28ºC. Mae pris cyfartalog y chameleon hwn, wedi'i gyfreithloni, rhwng $500.00 a $700.00.

Mewn caethiwed, gall cameleonau o Yemen fyw o 6 i 8 mlynedd. Mae dimorphism yn y rhywogaeth - gwahaniaeth ffisegol rhwng gwryw a benyw. Mae'r fenyw yn llai, gan gyrraedd 25 cm, o'i gymharu â'r 30 cm y gall y gwryw ei gyrraedd. Arwydd arall o ddeumorffedd yw maint yr 'arfbais' sydd ganddynt, sy'n llai yn y fenyw.

Gorchuddir eu corff gan fandiau o arlliwiau gwyrdd, melyn a brown, gydag amrywiad yn nwysedd yr arlliwiau.lliwiau. Mae bwyd y chameleon yn Yemen yn cynnwys pryfed fel criciaid, larfa pryfed y blawd, rhai rhywogaethau o chwilod duon, ymhlith eraill.

Cameleon Panther

Mae cameleonau Panther yn frodorol i Fadagascar. Yn eu cynefin naturiol, maent yn byw mewn tymereddau sy'n amrywio o 23ºC i 32ºC, sy'n cynrychioli gwrthwynebiad mawr i amrywiad. Nid oes gan y rhywogaeth hon o chameleon ddimmorffedd, felly mae gwrywod a benywod yn debyg iawn yn gorfforol. Gellir ei brynu gyda phrisiau'n dechrau ar $500.00 ac yn amrywio hyd at $800.00.

Mae ei liwiau'n fywiog iawn ac yn naturiol mae ganddo glorian glasaidd, gyda streipiau tywyllach wedi'u dosbarthu ar hyd y corff. Mae maint y chameleon hwn tua 50 cm pan fyddant yn oedolion. Ei disgwyliad oes yw 5 mlynedd ac er ei fod yn dost, nid yw'n hoffi cael ei drin yn fawr iawn.

Cameleon Senegal

Cameleon brodorol o Orllewin Affrica ydyn nhw, maen nhw'n byw mewn amgylcheddau y mae ei dymheredd yn amrywio rhwng 22ºC a 28ºC. Mae'r rhywogaeth hon o chameleon yn arbennig o amharod i drin, a rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth brynu un. Mae'r amrywiad mewn gwerthoedd i brynu chameleon Senegalaidd yn amrywio o $400.00 i $700.00.

Gall chameleonau o'r rhywogaeth hon fesur tua 55 centimetr pan fyddant yn oedolion, nid oes dim morffedd rhwng gwryw a benyw a'u disgwyliad oes mewn caethiwed yw tua 5 mlynedd. Yn gorfforol, eich lliwMaent yn wyrdd eu lliw ac mae ganddynt gorff wedi'i orchuddio â smotiau duon bach a streipiau gwyrdd tywyll ar hyd y cefn.

Cameleon Jackson

Mae aelodau o rywogaethau Jackson Chameleon yn frodorol i Affrica dwyreiniol , ond oherwydd yr allforio uchel, heddiw gellir eu gweld yng Nghaliffornia, Hawaii a Florida. Mae'r tymheredd mwyaf dymunol ar gyfer yr ymlusgiaid hyn yn amrywio rhwng 21ºC a 26ºC. Gellir dod o hyd i'r rhywogaeth hon o chameleon i'w phrynu gyda phrisiau'n dechrau ar $500.00 ac yn mynd i fyny i $900.00.

Cyn gynted ag y cânt eu geni, mae eu lliwiau'n fwy cynnil ac yn llai dwys, gan gynyddu'n fanwl wrth i chi eu mesur. mynd i mewn i'r cam oedolion. Mae gan y cameleon hwn gyrn ar ei ben, a dyna pam y cafodd ei lysenw y chameleon tri chorn.

Ei disgwyliad oes yw 10 mlynedd mewn caethiwed, nid ydynt yn hoffi cael eu trin yn fawr a gallant fesur o 22 i 33 centimetr o hyd, trwyn hyd at ddiwedd y gynffon.

Costau gyda chameleon anwes!

Anifail hynod i’w gael gartref yw’r chameleon, ond o’i gymharu â chŵn a chathod, gall gwario arno fod ychydig yn rhyfeddol hefyd! Nawr fe fyddwch chi'n gwybod yr holl gostau sylfaenol y bydd angen i chi eu cael wrth brynu chameleon!

Pris bwyd ar gyfer cameleon

Mae cameleon yn anifeiliaid sy'n bwydo ar fwyd byw, yn wahanol i gŵn a chathod sy'n bwyta bwyd byw. gellir ei fwydo â phorthiant sych a diwydiannol. Mae'r bwydydd hyn i'w cael mewn siopauarbenigol mewn anifeiliaid gwyllt a phris cychwynnol pecyn gyda phryfed byw yw $40.00.

Mae cricedi, chwilod duon a phryfed eraill y gellir eu hatgynhyrchu mewn ffordd reoledig yn cael eu cynnig fel arfer i fwydo ymlusgiaid ac anifeiliaid eraill.<4

Pris terrarium chameleon

Rhaid gosod y terrarium chameleon yn fertigol, i efelychu'r amgylchedd coediog lle maent yn byw ac annog eu symudiad trwy'r gofod, gan eu cadw'n iach. Ar safleoedd arbenigol, y pris cychwynnol ar gyfer terrarium sy'n bodloni'r gofynion hyn yw $300.00.

Cyn prynu'r terrarium, meddyliwch am yr hyn rydych chi'n mynd i'w roi y tu mewn, fel planhigion a chreigiau addurniadol, i fod yn siŵr ei fod yno. bydd digon o le ar gyfer hyn i gyd a'ch anifail anwes.

Pris bylbiau golau ar gyfer terrarium chameleon

Gellir dod o hyd i fylbiau golau ar gyfer goleuadau nos o $ 35.00 gyda 15w o bŵer . Gellir dod o hyd i lampau gwres safonol nad ydynt yn benodol i'r nos hefyd gan ddechrau ar $35.00. A gellir dod o hyd i'r ddau mewn gwahanol feintiau a phwerau, gan gyrraedd hyd at $ 199.00 gyda 40w.

Mae goleuadau'n hanfodol yn y terrarium, gan eu bod yn helpu'r chameleon i gynhesu ac ymlacio. Felly, peidiwch ag anghofio prynu'r eitem hon wrth osod eich terrarium.

Pris addurno ar gyfer terrarium chameleon

Gwrthrychau addurniadol ar gyfer terrarium chameleon
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.