Xoloitzcuintle: canllaw i nodweddion, prisiau, personoliaeth a mwy!

Xoloitzcuintle: canllaw i nodweddion, prisiau, personoliaeth a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cwrdd â'r Xoloitzcuintle: y ci di-flew o Fecsico

Mae ci Xoloitzcuintle hefyd yn cael ei adnabod fel y ci di-flew o Fecsico ac mae'n frîd hynod ddiddorol sydd wedi bod yn dod yn boblogaidd ledled y byd. Cŵn heb wallt ydyn nhw, hynny yw, ychydig iawn o wallt sydd ganddyn nhw ar eu corff.

Gall ci Xolo fod â gwahanol liwiau a smotiau gwyn ar y corff ac, mewn rhai achosion, ychydig iawn o wallt ar ben y pen hwnnw i lawr y trwyn a'r trwyn. Yn yr erthygl hon rydym yn casglu mwy o fanylion am nodweddion ffisegol a hanes y brîd hwn. Byddwch yn dysgu sut i ofalu am y cŵn gwahanol iawn hyn. Darganfyddwch nawr nodweddion brîd Xoloitzcuintle.

Nodweddion brîd Xoloitzcuintle

Mae gan gi Xoloitzcuintle nodweddion sy'n ei wahaniaethu oddi wrth y rhan fwyaf o gŵn eraill. Mae'r cŵn hyn yn fythgofiadwy yn eu nodweddion syrthio mewn cariad ag unrhyw diwtor! Dysgwch fwy nawr am darddiad a nodweddion y rhywogaeth.

Tarddiad y brîd

Mae tarddiad y brîd yn ddiddorol. Mae adroddiadau amdani ymhlith y bobl Aztec, oedd yn credu y gallai’r ci fod yn broffwyd. Mae'r stori yn dweud bod y ci yn cael ei addoli fel ail-ymgnawdoliad y Duw Xototl, a dyna pam y cafodd ei edmygu cymaint.

Er gwaethaf ei darddiad Mecsicanaidd, heddiw mae gan gŵn enghreifftiau yng Nghanolbarth America, mewn gwledydd fel Costa Rica, Ciwba , Jamaica, Honduras, a ger tiriogaethau Môr y Caribî. Alleithyddion, balm ac eli haul ar gyfer cŵn, y dylid eu rhoi ar hyd cyfan corff yr anifail anwes.

Gweld hefyd: Dewch i adnabod brîd y Setter: mathau, prisiau, nodweddion a mwy

Bydd yn rhaid i'r ci ddefnyddio'r ffilter bob tro y byddwch yn mynd â'r anifail allan. Yn ogystal, mae'r balm yn atal ardal sych y trwyn ac yn amddiffyn y pawennau rhag llosgiadau. Dylid defnyddio'r lleithydd o leiaf unwaith yr wythnos i amddiffyn croen yr Xolo rhag cracio a sychder. Gall gwallt tenau'r ci hefyd gael ei wlychu gyda'r holl hufenau a grybwyllir yma.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Mae rhai dannedd coll yn dueddol o eni Xoloitzcuintles. Felly, rhaid i'r tiwtor gadw bwa dannedd yr anifail cymaint â phosibl. Y cam cyntaf yw brwsio dannedd yr anifail unwaith yr wythnos gyda deunyddiau priodol a geir mewn siopau anifeiliaid anwes. Mae danneddwyr glanach hefyd yn opsiynau da, oherwydd fel hyn mae'r anifail yn chwarae wrth lanhau ei ddannedd

Dylai'r tiwtor hefyd ofalu am ewinedd yr anifail anwes, gan y gall yr Xolo rwygo'r croen wrth grafu â'i grafangau. Mae clipwyr ewinedd effeithlon iawn ar ffurf gefail neu sgrapwyr trydan. Gwiriwch ewinedd yr anifail unwaith yr wythnos a thorrwch pan welwch dyfiant a allai fod yn niweidiol, a pheidiwch ag anghofio gwirio terfyn y nerfau wrth dorri er mwyn peidio â brifo'r anifail anwes.

Rhyfeddod am y Xoloitzcuintle <1

Hyd yma chiwedi dysgu llawer am gŵn xolo. Mae rhai chwilfrydedd yn ymwneud â'r anifail hwn. Byddwch nawr yn dysgu pam nad oes gan yr anifail ffwr a'r rhesymau a arweiniodd bron at ei ddifodiant, yn ogystal â phethau cŵl eraill. Awn ni?

Gweld hefyd: Cyw iâr gwddfnoeth: gweler y canllaw cyflawn i'r aderyn hwn

Tarddiad yr enw

Mae ci Xolo yn hen iawn ar y blaned Ddaear fel yr ydych wedi darllen yn yr erthygl hon yn barod. Cyflwynwyd y cŵn hyn hefyd i ddiwylliannau brodorol Mecsicanaidd a diwylliannau brodorol eraill. Nodwyd y brîd trwy gael ei addoli gan y llwythau hyn, a oedd yn credu mai'r ci oedd ailymgnawdoliad a chynrychiolydd y duw Xolotl. Bwytaodd yr Asteciaid ddanteithfwyd cig y cŵn er anrhydedd i'r duw.

Tynnodd connoisseurs y diwylliant hwn y ci hefyd ar y cerrig a gwneud delwau yn ei addoliad. O hyn, mae'r ci yn derbyn enw blaenlythrennau enw'r duw Xolotl yn deyrnged i'w hanes anhygoel a chryf.

Y rheswm pam nad oes gan yr Xolo wallt

Fel o'r blaen a grybwyllwyd, mae'r Xolo yn gi heb wallt ac mae'r un genyn sy'n achosi'r absenoldeb hwn yn y ci hefyd yn cynhyrchu diffyg nifer o ddannedd yn y ci. Mae'r brîd fel yna, oherwydd DNA y genyn cynhenid ​​sy'n dominyddu.

Faith ryfedd yw, er bod mwyafrif genedigaethau heb ffwr, gellir geni rhai ohonyn nhw. Yn ogystal, gwaherddir croesfridio rhwng cŵn ffwr, gydag eithriadau prin sy'n gofyn am gofrestriad penodol.

Mae'r brîd hwn wedi ffinio â difodiant

Mae'r Xolo wedi ymylu ar ddifodiant.difodiant, gan fod y llwythau yn gofalu am y brid, i'w fwyta wedyn, a arweiniodd at gynnydd yn diflaniad y brîd hwn o Mecsico. Yn y 1940au, achubodd Ffederasiwn Canoffiliaid Mecsico yr ychydig oedd ar ôl o'r brîd brodorol er mwyn ei warchod.

Fel y gwelwch, oherwydd ei brinder, dyma un o'r rhesymau pam fod gan yr anifail uchel gwerthoedd y tu hwnt i ofal y bridwyr i gadw'r brid yn fyw trwy diwtoriaid ymdrechgar.

Roedd yn frid arbennig i'r Aztecs a'r Mayans

Mae'r Xoloitzcuintle yn gi arbennig iawn i'r Aztecs a'r Mayans , yn union oherwydd ei fod yn cael ei weld fel ail-ymgnawdoliad duw. Yn gorfforol, roedd y ci yn debyg i'r duw Xolo, a gynrychiolir gan gi lliwgar, di-flew heb fawr o ddannedd.

Nid cig yr anifail yn unig oedd yn anrhydeddu'r duw Xolo. Perfformiodd yr Aztecs a Mayans hefyd ddefodau aberthol cyn paratoi bwyd ci. Roedd esgyrn y brîd hwn wedi'u hongian mewn addurniadau mwclis y credwyd eu bod yn cynyddu grym y llwyth ac yn atal ysbrydion drwg.

A ydych yn barod i ofalu am gi Xoloitzcuintle?

Mae'n werth ystyried a fyddwch chi wir yn gallu gofalu am gi Xoloitzcuintle. Rydych chi wedi dysgu hyd yn hyn sut i ofalu am yr anifail hwn. Mae angen sylw dyddiol a gofal croen arno, yn ogystal â bod â gwerth uchel, sy'n dangos y dylai'r tiwtor fuddsoddi i brynu a gofalu

Felly meddyliwch am ymarferoldeb bod yn berchen ar gi Xolo. Mae gan y cŵn hyn hanes rhyfeddol a syfrdanol ac maent yn dod â llawer o lawenydd i'w perchnogion. Os ydych chi'n barod i gael ci mor wych, gwyddoch y bydd gennych ffrind am oes. Cynigiwch eich holl gariad a'ch hoffter i'ch anifail anwes!

brîd wedi'i gofrestru yn CBKC - Confederação Brasileira de Cinofilia. Felly, mae sbesimenau ym Mrasil, ond o darddiad tramor.

Maint a phwysau'r Xoloitzcuintle

Gall ci Xoloitzcuintle fesur rhwng 25 a 60 cm. Mae gan y brîd hwn feintiau safonol sy'n mesur 46 cm i 60 cm. Y maint canolradd yw 36 i 45 cm a'r maint bach yw 25 i 35 cm. O ran pwysau Xolos, gall amrywio rhwng 4 a 25 kg. Fel y gwelwch, maent yn anifeiliaid ysgafn ac yn wych ar gyfer cwmni.

Côt y Xoloitzcuintle

Wyddech chi fod y brodorion yn adnabod yr amrywiaeth â ffwr fel Itzcuintle? Ond, gadewch i ni siarad yn gyntaf am y sbesimenau Xoloitzcuintle di-flew. Mae gan gŵn wallt caled ar wyneb a chefn y gwddf, heb unrhyw gôt isaf. Mae gan y rhai sydd â ffwr gôt ddeniadol, fer iawn. Mae'r got yn weddol, llyfn a heb gôt isaf.

Disgwyliad oes ci

Mae gan gi Xoloitzcuintle ddisgwyliad oes o rhwng 12 a 15 oed. Yn sicr, bydd llwyddiant bywyd parhaol anifail yn dibynnu ar rai ffactorau megis geneteg yr anifail, y mae'n rhaid eu haddasu i osgoi clefydau etifeddol.

Mae yna hefyd ffactor gofal y gwarcheidwad wrth gynnig bwyd da a chyflyrau iechyd i ei anifail anwes, yn ogystal â chyflyrau corfforol ac emosiynol. Fel hyn mae'r anifail yn llwyddo i fyw bywyd hir a chyrraedd ei ddisgwyliad oes.

Personoliaeth brid Xoloitzcuintle

YMae ci Xoloitzcuintle yn gi tawel, heddychlon, siriol, effro, deallus, ond yn ddrwgdybus o ddieithriaid. Gall hefyd fod yn gi gwarchod da ac yn gydymaith rhagorol i blant. Nawr byddwch chi'n gwybod mwy am anian y brîd hwn. A gawn ni barhau?

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Bydd y ci yn ymddwyn yn flêr ac yn swnllyd dim ond os nad yw'n cael y sylw sy'n ddyledus i'w berchennog. Yn gyffredinol, maent yn dawel ac yn dawel, ond gallant ddinistrio gwrthrychau, rhisgl a chrio os ydynt yn teimlo'n unig.

Yn ogystal, rhaid i'r cŵn hyn chwarae'n ddyddiol i wario eu hegni. Maen nhw'n anifeiliaid ystwyth a siriol, felly cymerwch ychydig o amser o'ch diwrnod i chwarae a cherdded gyda nhw, neu fe allant ddatblygu pryder a dod yn swnllyd a blêr.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

The Mae cŵn Xoloitzcuintle yn anifeiliaid cydnaws â chŵn eraill a mathau eraill o anifeiliaid. Fodd bynnag, os nad yw cenel da wedi'i fridio, gall ddod â genynnau ymosodol. Mae'n werth profi cydfodolaeth yr Xolo ag anifeiliaid eraill a'u gwahanu os bydd eich anifail anwes yn eu gwrthod.

Mae'n bosibl bod y Pelado o Fecsico yn dioddef o'r bai sy'n eu hanghymhwyso o fod â genynnau swildod gormodol. A bydd hyn yn gwneud iddo encilio a rhedeg i ffwrdd oddi wrth anifeiliaid eraill. Felly siaradwch â'i greawdwr fel bod Xolo yn dod atoch chi gyda'r goraunodweddion posibl.

A yw'r Xolo fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Mae cwn Xoloitzcuintle yn anifeiliaid swil a bydd yn cymryd amser i lacio o flaen dieithriaid. Gall cŵn cymar ymddangos yn ofnus, bydd llawer yn tynnu eu cluniau yn ôl i mewn i'w cyrff mewn sefyllfa grwgnach, gan nodi ofn a swildod.

Bydd cŵn gwylio, ar y llaw arall, yn parhau i fod yn drawiadol, bydd rhai yn cyfarth llawer nes y perchennog. yn dweud wrthynt eu bod i gyd yn dda. Mae cwn gwarchod yn cymryd amser hir i fynd at ddieithriaid nes bod eu gwarcheidwaid yn cymeradwyo'r gloch ymweliad, dim ond ar ôl hynny maen nhw'n nesáu.

Allwch chi fod ar eich pen eich hun am amser hir?

Nid yw cŵn Mecsicanaidd yn anifeiliaid sy’n addas i’w gadael ar eu pen eu hunain. Gall y dulliau safonol a chanolig wrthsefyll mwy o amser yn unig. Fodd bynnag, mae bridiau bach yn mynd yn bryderus a dyma'r rhai sy'n dioddef fwyaf o bellter oddi wrth eu tiwtoriaid.

Mae'r brîd hwn yn fwy cysylltiedig â'u perchnogion, felly meddyliwch yn ofalus os yw'n fanteisiol iawn i chi fagu ci fel hyn, gan y bydd yn rhaid i chi fod yn bresennol y rhan fwyaf o'r amser. Gallant ddod yn ymosodol a dinistriol pan fyddant yn teimlo'n unig, felly mae'n bwysig osgoi.

Pris, costau a sut i brynu ci bach Xoloitzcuintle

Nawr byddwch yn dysgu am brisiau a chostau i gael Xoloitzcuintle. Ydyn nhw'n anifeiliaid drud i'w cadw? Beth yw'r prisiau ar gyfer y cŵn anhygoel hyn? Bydd ynBeth maen nhw'n ei werthu ym Mrasil? A oes unrhyw fanylion penodol? Dysgwch fwy am y pris, ble i brynu a mwy o awgrymiadau!

Pris y ci bach Xoloitzcuintle

Oherwydd nad ydyn nhw o darddiad Brasil, mae'n anoddach dod o hyd i gŵn bach i'w prynu yn y genedlaethol tiriogaeth. Fodd bynnag, gyda phoblogeiddio'r brid, ymddangosodd rhai cenelau ym Mrasil gan ddod â hapusrwydd i edmygwyr Brasil o'r brîd.

Mae'r rhan fwyaf o'r cenelau hyn wedi'u lleoli yn rhanbarth y de-ddwyrain, yn bennaf yn São Paulo. Mae cŵn bach Canil Vet, Puppies de Bolso a Bbs Agropecuaria Familiar yn rhai o'r cenelau yn SP sy'n gwerthu'r Pelado Mecsicanaidd. Yn y lleoedd hyn, mae'r pris yn amrywio rhwng $1,600 a $4,000, gyda'r rhwyddineb o beidio â gorfod mewnforio'r ci, dim ond talu'r llongau os nad yw o darddiad y cenel.

Ble i prynwch y ci bach Xolo

Gallwch brynu ci bach Xolo o gynelau awdurdodedig ym Mrasil sy'n cynnig dewis genetig. Bydd y pris yn uchel, ond fel hyn fe gewch chi'r cŵn bach gorau. Mae'n bosibl dod o hyd i gyswllt y cenelau hyn mewn cymwysiadau a gwefannau. Mae'n werth nodi bod prynu ar-lein yn drosedd! Felly, defnyddiwch y rhyngrwyd i ddod o hyd i gysylltiadau'r bridwyr hyn yn unig.

Gall y bridwyr hyn fod yn Brasil neu beidio, gan nad yw Xolo o darddiad Brasil. Rhowch sylw i dystysgrifau a dogfennaeth y cenelau hyn i ddod o hyd i'ch ci bach.delfrydol, a fydd yn bartner gwych yn y dyfodol.

Costau bwyd

Bydd costau bwyd yn amrywio yn dibynnu ar sut mae'r perchennog yn dewis magu ei gi. Daw Xolo mewn amrywiaeth o feintiau, felly gall archwaeth yr anifail newid. Gallwch brynu'r porthiant wedi'i fewnforio am tua $150 i $450 reais ac maent fel arfer yn cael eu gwerthu mewn bagiau 10kg, 15kg a 20kg.

Mae rhai bwydydd poblogaidd yn cael eu cynhyrchu ym Mrasil, sy'n opsiwn prynu arall. Gellir dod o hyd i'r rhain hefyd mewn bagiau 15 kg, 10 kg ac 20 kg ac maent yn costio rhwng R$100 ac R$200 reais. Gallwch hefyd fuddsoddi mewn pastau a bagiau bach sy'n werth tua $5 a $20 reais. Gall bag o fyrbrydau, er enghraifft, gostio $30 o reais.

Costau milfeddygol a phris brechlynnau

Er bod yr Xolo yn gi gyda rhai diffygion cynhenid, megis dannedd coll, y brîd mae canina yn iach ac nid yw fel arfer yn dueddol o gael salwch difrifol, dim ond mewn rhai achosion. Fodd bynnag, mae'n frîd a ddylai fynd at y milfeddyg yn ailddigwydd fel unrhyw gi arall. Mae pris ymgynghori â milfeddyg yn amrywio o ranbarth i ranbarth, ond mae yn yr ystod o $100 - $300 reais.

Rhaid i Xolo hefyd ymweld â'r milfeddyg i gael ei frechu rhag distemper, rhai mathau o leptospirosis, parvovirus, coronafirws , hepatitis heintus canine, adenovirws a parainfluenza, osgoi mathau eraill o glefydau. I'rgall brechlynnau fod yn ddrud, gyda gwerth rhwng $30 a $100 reais.

Pris teganau a thai

Mae yna amrywiaethau o deganau y gallwch chi eu cynnig i'ch ci gyda chostau gwahanol. Mae dotiau polca, teganau tynnu rhyfel a theganau hela yn rhai rhad, sy'n costio tua $15 reais.

Rhaid i'r tai ar gyfer y cŵn hyn gynnwys amddiffyniad, felly ceisiwch brynu tai â tho a waliau er mwyn cadw'ch tŷ. anifail haul, oherwydd bod croen yr anifail anwes hwn yn sensitif. Tai bach cŵl eraill yw'r rhai sydd wedi'u gwneud o moethus, gan eu bod yn gyfforddus ac yn glyd. Gall tai amrywio yn ôl maint a deunydd. Gall y rhai symlaf gostio dim ond $50 o reais, a gall y rhai mwyaf moethus gyrraedd $400 reais.

Pris ategolion

Mae yna nifer o ategolion ar gyfer eich anifail anwes! Mae'r goler gyda harnais yn eitem wych ac yn bryniad da, yn costio tua $50. Mae dyfrwyr iard gefn a bwydwyr yn amrywio mewn pris o $15 i $100 reais a bydd yn dibynnu ar chwaeth bersonol y tiwtor i asesu'r ansawdd.

Mae ategolion ar gyfer glanhau a chynnal a chadw hefyd yn bwysig, ac yn amrywio o arddull i arddull. Gall y mat glanweithiol mewn bag gostio $50 gyda sawl uned, tra bod y mat sefydlog rhwng $400 reais. Mae'r rhaw symudol, yfwr cludadwy a'r peiriant bwydo yn costio tua $50 reais yr un.

Gofalu am y ciBrid Xoloitzcuintle

Mae ci Xolo yn anifail sy'n sensitif i rai problemau. Nawr byddwch chi'n darganfod sut i ofalu am rai o nodweddion penodol eich anifail. Mae rhai ohonynt yn ymwneud ag ewinedd, croen, dannedd a chŵn bach. Gadewch i ni ddarganfod mwy sut i gynnig gofal hanfodol i'r anifail hwn?

Gofal cŵn bach

Mae cŵn bach yn annwyl ac mae pawb wrth eu bodd yn gofalu amdanyn nhw!

Dylai cŵn bach Xoloitzcuintle aros yn agos at eu mam hyd nes y bydd ganddynt fwy o ymreolaeth. Argymhellir na ddylai'r tiwtor eu tynnu o gwmni eu mam cyn iddynt ddysgu cerdded.

Yn ogystal â bwydo ar y fron, mae'r fam yn darparu'r cynhesrwydd angenrheidiol ar gyfer ei chŵn bach, ond gall y tiwtor wirio a yw'r fam yn malu unrhyw oddi wrthynt. Pan fydd ganddynt rywfaint o ymreolaeth yn barod, gellir dysgu'r cŵn bach i bidio a baw yn y lle iawn.

Defnyddiwch eli haul ar yr anifeiliaid anwes a pheidiwch â gadael y cŵn bach yn yr haul. Mae'r cam hwn yn ddelfrydol ar gyfer brechiadau a chyflwyniad i anifeiliaid eraill. Gellir dechrau'r cyfnod diddyfnu yn yr wythfed wythnos pan fydd y tiwtor yn cynnig pastau iach i'r anifail.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Bydd y mesur bwydo yn dibynnu ar faint eich Xolo ac ansawdd y porthiant. Gan gymryd bod y tiwtor yn buddsoddi mewn porthiant o ansawdd uchel, gall y perchennog gynnig llond llaw o fwyd ddwywaith y dydd ar gyfer cŵn canolig a bach.

Gall cŵn hŷn fwyta dau lond llaw o fwyd ddwywaith y dydd.Dydd. Gallwch fuddsoddi mewn cigoedd fel gwddf cyw iâr amrwd i ategu bwyd anifeiliaid anwes. Mae pastas o ansawdd a bwydydd organig hefyd yn opsiynau ategol gwych, dim ond 1 llwy fwrdd gyda phob pryd.

Byddwch yn ofalus, gan ei bod yn bwysig prynu bwyd sy'n cynnwys braster isel. Fel hyn gallwch gynnig dau bryd y dydd a bydd yr anifail yn teimlo'n fodlon heb fod mewn perygl o fynd yn ordew.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae brîd Xoloitzcuintle yn siriol ac yn caru gweithgaredd corfforol, sy'n cael ei argymell yn fawr. Gellir gwneud ymarferion yn fwy dwys mewn cŵn mwy a chanolig. Gall cŵn bach gerdded am 20 munud bob dydd a chwarae gartref.

Bydd angen i Xolo mawr a chanolig redeg mewn ardaloedd mwy i wario ynni. Os defnyddir yr anifail ar gyfer gwarchod, bydd yn rhaid i'r ymarferion hyn fod yn fwy dwys fel tynnu rhaff a neidiau uchel. Mae dramâu a theithiau cerdded 1 awr ar gyfer y cŵn hyn yn ddiddorol. Fodd bynnag, ni ellir gwneud y pranciau hyn yn yr haul poeth. Anogwch weithgareddau yn y cysgod neu ar dymheredd ysgafn.

Gofalu am wallt tenau'r Xolo

Bydd angen rhywfaint o fuddsoddiad i ofalu am y brîd anhygoel hwn, gan fod angen gofal croen arbennig arno. Gall y tiwtor fuddsoddi mewn hufenau
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.