Ydy dolffin yn famal? Deall a gweld gwybodaeth arall!

Ydy dolffin yn famal? Deall a gweld gwybodaeth arall!
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, ai mamal neu bysgodyn yw dolffin?

Oherwydd eu hymddangosiad corfforol, mae llawer o bobl yn meddwl mai pysgod yw dolffiniaid. Ond, y gwir amdani yw eu bod yn famaliaid, hynny yw, yn perthyn i'r dosbarth Mamalia. Mae'r creaduriaid rhyfeddol hyn yn anifeiliaid dyfrol deallus, ystwyth, hapus, cymdeithasol a chwareus iawn!

Yn ogystal, mae amrywiaeth eang o rywogaethau dolffiniaid, pob un ohonynt â'i nodweddion a'i hunaniaeth ei hun. Mae'r anifeiliaid hyn, sydd i'w cael mewn dŵr croyw a dŵr hallt, yn hynod ddiddorol! Oedd gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy amdanyn nhw? Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod popeth am y creaduriaid anhygoel hyn!

Sut mae atgynhyrchu dolffiniaid yn gweithio

Mae atgynhyrchu dolffiniaid yn weithred ddiddorol a chwilfrydig iawn! Felly, os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano, darllenwch y pynciau isod yn ofalus i ddarganfod sut mae'r mamaliaid hyn yn paru.

Maen nhw'n amlbriod

Faith chwilfrydig am ddolffiniaid yw eu bod yn amryliw. Mae hyn yn golygu bod yr anifeiliaid hyn yn cael rhyw gyda mwy nag un partner. Hefyd, nid ydynt yn paru i atgynhyrchu yn unig, ond fel ffordd i deimlo pleser ac anwyldeb. Mae'n gyffredin, o ran ei natur, arsylwi ar baru merched â nifer o bartneriaid ar gyfer boddhad rhywiol.

Llosgach, hynny yw, cysylltiadau rhywiol rhwng y teulu ei hunhefyd yn gyffredin iawn ymhlith dolffiniaid. Mae gan y sefyllfa hon fenter gan eu plant eu hunain. Hyn i gyd, i fodloni eu hunain!

Organau atgenhedlu

Mae organau atgenhedlu dolffiniaid yn bresennol y tu mewn i'r corff, y tu mewn i'r ceudodau gwenerol. Mae gan wrywod ddau geudodau. Mae un ar gyfer yr organ cenhedlol ei hun a'r llall ar gyfer yr anws. Pan gaiff ei ysgogi, mae'r clitoris gwrywaidd yn llenwi â gwaed, fel codiad bach.

Mae gan y benywod wahanol siapiau fagina sy'n osgoi gorfodi paru. Ar ben hynny, dim ond un ceudod sydd ganddynt sy'n cynnwys eu horgan atgenhedlu a'r anws, felly, ar ochrau hyn, mae dwy chwarren famari.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lew? Ymosod, dof, gwyn, du a mwy.

Oes ac oedran aeddfedrwydd rhywiol

Dolffiniaid yn gallu byw rhwng 20 a 35 oed, felly gall y fenyw gael llo bob tair blynedd.

O ran aeddfedrwydd rhywiol, mae'n dibynnu ar rywogaeth a rhyw y dolffin. Mae merched, er enghraifft, yn aml yn cael eu gorfodi i baru ac, felly, mae'n anodd deall pryd mae eu hoedran o aeddfedrwydd rhywiol yn cyrraedd. Fodd bynnag, yn ôl ysgolheigion, maent yn ei gyrraedd rhwng 5 a 13 oed. Ar y llaw arall, mae gwrywod yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol rhwng 8 a 14 oed.

Tymor paru

Faith arall am atgenhedlu dolffiniaid yw nad oes tymor priodol ar gyfer paru paru. Gall hyn ddigwydd ynunrhyw adeg o'r flwyddyn. Fodd bynnag, dim ond rhagarweiniol yw 90% o weithgaredd rhywiol ymhlith dolffiniaid, tra bod copïo ei hun yn para ychydig eiliadau yn unig.

Fodd bynnag, mae'n hysbys, mewn rhai rhannau o'r blaned, bod paru at ddibenion atgenhedlu yn digwydd rhwng mis Mawrth. ac Ebrill. Ar y foment honno, mae dyn yn dangos ffafriaeth tuag at fenyw, ond mae ei choncwest yn digwydd yn dreisgar ar ei ran. Mae ffrwythloniad yn digwydd ar ôl ffrithiant y gwryw â'r fenyw, lle mae uniad yr organau rhywiol yn digwydd.

Cyfnod beichiogrwydd

Mae'r cyfnod beichiogrwydd yn dibynnu ar y rhywogaeth o ddolffiniaid. Gall y cyfnod hwn bara rhwng 11 a 17 mis. Ffaith ryfedd arall yw ei bod hi'n bosibl amcangyfrif oedran dolffin newydd-anedig ar sail maint ei esgyll ddorsal.

Pan mae'r fam ar fin rhoi genedigaeth, mae'n tueddu i nofio'n arafach, gan wneud pethau'n hawdd. ysglyfaeth. Fodd bynnag, mae yna undeb rhwng merched y grŵp, sydd, pan sylweddolant fod aelod o'r grŵp yn mynd i roi genedigaeth, yn ei hamddiffyn rhag ymosodiadau rheibus. Ymhellach, nid yw benywod yn atgenhedlu bob blwyddyn, ond bob tair blynedd.

Gofalu am ddolffiniaid ifanc

Mae'r dolffin bach yn nofio ar hyd un ochr i gefn y fam. Yn y modd hwn, mae ei fonitro gan y fam yn digwydd heb lawer o ymdrech, yn cael ei hwyluso. Heblaw hyny, pan y mae y fam yn dirnad fod y llo yn ofidus neu yn llawn tyndra, hi a wna sain er mwyni dawelu ei feddwl, sy'n dangos greddf mamol cryf dolffiniaid.

Mae dolffiniaid babanod yn cael eu sugno o un i ddwy flwydd oed, ond mae lloi pedair a hanner oed wedi'u gweld yn cael eu sugno. Mae'r bwydo hwn yn digwydd yn ddyddiol ac, ar gyfer hyn, mae'r cenawon yn gosod eu hunain wrth ymyl eu mam ac yn rhwbio neu'n tapio'r organau mamari fel bod y llaeth yn cael ei ryddhau.

Gwybodaeth arall am y dolffin

Yn ogystal â gwybod ffeithiau am atgenhedlu dolffiniaid, mae'n hanfodol dod i wybod am eu nodweddion corfforol, diet, ymddygiad a phwysigrwydd ecolegol. Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod mwy!

Nodweddion Corfforol Dolffiniaid

Mae gan ddolffiniaid esgyll wedi'u symleiddio ac mae angen iddynt ddod i gysylltiad â'r wyneb bob amser i anadlu aer, neu gallant foddi . Hefyd, mae ganddyn nhw gynffonau sy'n symud i fyny ac i lawr wrth nofio. Mae'r anifeiliaid hyn yn waed cynnes ac mae ganddynt fraster, sy'n eu cadw'n gynnes.

Mae gan yr anifeiliaid hyn gorff tenau a phig tenau, ac mae dolffiniaid benywaidd yn llai na'r gwrywod. Gall maint a phwysau amrywio'n fawr yn dibynnu ar y rhywogaeth. Er enghraifft, mae'r dolffin troellwr yn mesur o 1.3 m i 2.4 m ac yn pwyso o 30 kg i 80 kg, tra bod y dolffin trwyn potel yn mesur o 2 m i 4 m ac yn pwyso o 200 kg i 600 kg. Yn gyffredinol, mae gan ddolffiniaid 80 i 120parau o ddannedd miniog gyda chefn tywyll a bol ysgafn.

Deiet

Yn y bôn, mae dolffiniaid yn bwydo ar bysgod, ond gallant hefyd fwydo ar sgwid a Chamerŵn. Gallant nofio am filltiroedd i gael bwyd. Er mwyn bwydo eu hunain, maen nhw'n cau ysgolion o bysgod gyda'u corff eu hunain i'w bwyta. Mae dolffiniaid yn borthwyr mawr ac fel arfer yn bwyta tua 3% i 5% o bwysau eu corff. Yn ogystal, maent yn cadw rhan o'u bwyd fel cronfa ynni wrth gefn.

Ymddygiad

Mae dolffiniaid yn glyfar, yn gyfeillgar, yn bwyllog, yn rhyngweithiol ac yn llawer o hwyl! Yn ogystal, maent yn gymdeithasol iawn ac yn rhyngweithio'n dda iawn â rhywogaethau eraill, gan gynnwys bodau dynol. Nodwedd arall o'u hymddygiad yw eu bod yn nofwyr rhagorol ac yn hoffi neidio yn y dŵr, yn perfformio llawer o acrobateg.

Maen nhw'n hoffi byw mewn dyfroedd cefnforol a thymherus trofannol, ond maen nhw hefyd i'w cael mewn dŵr croyw. Mae dolffiniaid yn hoffi byw mewn grwpiau, gyda grwpiau o 10 i 500 o unigolion. Oherwydd hyn, maen nhw fel arfer yn hela mewn timau. Ffaith arall yw eu bod bob amser yn helpu ei gilydd pan fydd dolffin arall yn cael ei anafu, yn sâl neu mewn perygl.

Ysglyfaethwyr a phwysigrwydd ecolegol

Mae gan yr anifeiliaid hyn bwysigrwydd ecolegol mawr, gan eu bod yn ddangosyddion effeithiau naturiol o ddiraddiad amgylcheddol a hefyd o amrywioldeb.Felly, mae dolffiniaid yn cael eu defnyddio fel rhybuddion o effeithiau negyddol ar ecosystemau. Ymhellach, maent yn ffurfio rhan o'r gadwyn fwyd ac yn bwysig iawn ar gyfer cynnal bywyd ar y ddaear.

Ysglyfaethwyr naturiol dolffiniaid yw siarcod mawr a morfilod lladd. Siarcod yw'r grŵp mwyaf peryglus o ysglyfaethwyr ac maent yn ymosod arnynt o'r gwaelod ac o'r tu ôl. Ond, ar hyn o bryd, dyn yw prif ysglyfaethwr dolffiniaid. Mae llawer o bysgotwyr fel arfer yn chwilio am ddolffiniaid ac yn pysgota amdanynt gyda'r nod o ddefnyddio eu cig fel bwyd. Maent hefyd yn cael eu dal i ddod yn "atyniadau" mewn parciau dŵr.

Chwilfrydedd am y dolffin

Mae gan ddolffiniaid chwilfrydedd trawiadol! Os oedd gennych chi, sy'n darllen hyd yma, ddiddordeb ynddynt a'ch swyno ganddynt, mae angen ichi ddarganfod mwy o ffeithiau diddorol. Isod, byddwch yn dysgu mwy am y mamaliaid hyn. Dilynwch!

Mae tua 40 rhywogaeth o ddolffiniaid

Wyddech chi fod tua 40 rhywogaeth o ddolffiniaid yn y byd? Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn byw mewn ardaloedd arfordirol o gefnforoedd tymherus a throfannol. Ond yn ogystal, mae pum rhywogaeth arall sy'n byw mewn afonydd dŵr croyw.

Mae'r morfil lladd, er enghraifft, yn rhywogaeth o ddolffin a gall fesur hyd at 9.14 metr o hyd. Mae'r dolffin lleiaf yn y byd, a elwir yn ddolffin Maui, yn mesur tua 1.22 m o hyd ac yn pwyso llawer llai.na bod dynol mewn oed. Mae dolffiniaid dŵr croyw yn brin, ond yn 2014, cafodd rhywogaeth newydd o ddolffin dŵr croyw ei adnabod yn ardal yr Afon Araguaia, yn yr Amazon.

Gweld hefyd: Mathau o froga: darganfyddwch y prif rai ym Mrasil a'r byd

Anifeiliaid hynod ddeallus ydyn nhw

Y dolffin un o'r anifeiliaid craffaf ar y blaned! Mae hynny oherwydd bod ganddo ranbarth ymennydd enfawr. Yn ogystal, mae ganddo 50% yn fwy o niwronau na bodau dynol. Felly, mae eu deallusrwydd yn cael ei gymharu â deallusrwydd primatiaid.

Gallant adnabod eu hunain hyd yn oed mewn drychau. Mae'r anifeiliaid hyn hefyd yn derbyn llawer o ddysgeidiaeth gan eu rhieni. Yn ôl ysgolheigion, gallant hyd yn oed ateb cwestiynau gan eu hyfforddwyr, gan allu dysgu systemau cyfathrebu a grëwyd gan ddyn.

Maent yn cyfathrebu trwy uwchsain

Mae deallusrwydd dolffiniaid mor wych fel eu bod yn gyfartal. gallu sgwrsio. Maent yn cyflawni hyn trwy wahanol synau a ddefnyddir i gyfathrebu. Mae'r cyfathrebu hwn yn digwydd o dan y dŵr, mewn ffordd fanwl gywir.

Yn ogystal, mae gan yr anifeiliaid hyn gyfres o leisio, megis cliciau, chwibanau a gwichian, a defnyddir yr holl sgiliau hyn ar gyfer cyfathrebu rhwng dolffiniaid. Gallant gynhyrchu synau amledd uchel neu uwchsonig, sydd hefyd yn caniatáu iddynt gasglu gwybodaeth am anifeiliaid eraill a'r amgylchedd y maent yn byw ynddo.

Peidiwch â chysgu mwy nag 8 munud

Mae gan ddolffiniaidresbiradaeth gwirfoddol ac felly ni allant gysgu am gyfnodau hir gan fod yn rhaid iddynt ddod i'r wyneb i anadlu. Mae angen iddynt hefyd gadw rhan o'r ymennydd ar lefel benodol o ymwybyddiaeth. Nid yw hyd cwsg yr anifeiliaid hyn yn fwy nag 8 munud.

Oherwydd hyn, mae dolffiniaid yn cadw cyflwr o orffwys ac yn effro ar yr un pryd, sy'n digwydd er mwyn caniatáu iddynt orffwys ac i'w rhybuddio am eu cyflwr. ysglyfaethwyr. Os bydd dolffin yn cwympo i gysgu fel bod dynol, bydd yn boddi.

Maen nhw'n hoff o anwyldeb

Mae dolffiniaid yn anifeiliaid hoffus iawn. Mae'r fam ddolffin, er enghraifft, yn dueddol o fod yn serchog ac yn amddiffynnol iawn. Mae hi bob amser yn aros gyda'i hepil. Yn ogystal, mae dolffiniaid yn sensitif iawn i ddioddefaint eu cymdeithion.

Hyd yn oed gyda phobl, mae dolffiniaid yn hoffus iawn, ac maent bron yn analluog i niweidio person. Yn ogystal, maent bob amser yn ffyddlon, yn gyfeillgar ac yn barod i chwarae. Felly, maent yn y pen draw yn atyniad mewn llawer o barciau dŵr neu sw, oherwydd eu rhyngweithio â bodau dynol.

Mae dolffiniaid yn greaduriaid anhygoel!

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae dolffiniaid yn greaduriaid hyfryd! Maent yn famaliaid ac felly nid ydynt yn cael eu hystyried yn bysgod. Yn ogystal, mae ganddynt eu hatgynhyrchu yn seiliedig ar amlwreiciaeth ac mae eu paru nid yn unig i atgynhyrchu, ond hefydhefyd er pleser.

Mae'r anifeiliaid hyn o bwysigrwydd ecolegol mawr, gan eu bod yn ddangosyddion naturiol o amodau amgylcheddol y lle maent yn byw! Eu prif fath o fwyd yw pysgod, ac yn anffodus, maent yn ysglyfaeth i siarcod a hyd yn oed bodau dynol! Maen nhw'n hynod smart, cymdeithasol, cyfeillgar ac yn swyno pawb sy'n agos atynt!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.