Ydy dy gath yn bwyta chwilod duon? Gwybod y perygl a'r awgrymiadau i'w hosgoi!

Ydy dy gath yn bwyta chwilod duon? Gwybod y perygl a'r awgrymiadau i'w hosgoi!
Wesley Wilkerson

Pam gall bwyta chwilod duon frifo'ch cath?

Nid yw pawb yn gwybod, fodd bynnag, mae'n gyffredin i gathod fwyta chwilod duon wedi'u gwasgaru o amgylch y tŷ! Gan gynnwys, gall y ffaith hon hyd yn oed helpu trigolion y breswylfa, oherwydd gellir dileu pryfed annymunol yn hawdd yn yr achos hwn. Fodd bynnag, yn anffodus, gwyddoch nad yw hyn yn iach o gwbl, yn ôl y disgwyl, felly nid yw'n dda i'ch anifail anwes.

Gweld hefyd: Madfall Armadillo (Cordylus cataphractus): dysgwch am y rhywogaeth yma

Gwybod bod eich feline yn gwneud hyn dim ond oherwydd ei greddf heliwr, yr hyn a etifeddwyd gan ei. perthnasau cyntefig. Mae'r reddf hon yn arwain yr anifail i hela ysglyfaeth fach i gael hwyl yn unig. Hynny yw, nid oes angen rheswm penodol arno i'w bwyta.

Fodd bynnag, nid yw hynny'n wir bob amser. Mae cathod hefyd yn hela i oroesi a bwydo'r diffyg maetholion yn eu cyrff, gan chwilio amdanynt yn y chwilen ddu. Ar ben hynny, bydd yr erthygl hon yn egluro'r holl beryglon sy'n gysylltiedig â bwyta chwilod duon, a bydd yn rhoi awgrymiadau i chi i atal eich cath rhag eu bwyta. Darllen hapus!

Pam gall fod yn beryglus pan fydd y gath yn bwyta chwilod duon?

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, er ei bod yn ymddangos yn normal, pan fydd y gath yn amlyncu chwilod du, gallai fod yn peryglu ei hiechyd. Edrychwch isod ar y prif ddrygau y mae hyn yn eu dwyn i'ch cath fach.

Gall yr allsgerbwd fod yn niweidiol

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig nodi mai allsgerbwd chwilod duon, yr haen chitinous o'i amgylch. nhw, yn angheuol i'ch cath. Mae hynny oherwydd ei fod ynanodd ei dorri neu ei dorri, a all rwystro gwddf y feline, gan achosi problemau difrifol i'w anadlu. Os bydd hyn yn digwydd, peidiwch ag oedi cyn mynd at y milfeddyg neu alw am help cyn gynted â phosibl.

Ar y llaw arall, os yw eich cath wedi chwydu ar ôl bwyta chwilen ddu, byddwch yn gwybod bod hyn wedi digwydd oherwydd ei fod ef ei hun wedi datrys. problem y chwilod duon yn sownd yn y gwddf, gan ei orfodi i ddod allan.

Efallai bod y chwilen ddu wedi'i halogi

Byddwch yn ofalus iawn sut rydych chi'n delio â phryfed yn eich cartref. Efallai mai defnyddio pryfleiddiaid yn ormodol i’w difa yw’r ffordd hawsaf a mwyaf effeithiol yr oeddech chi’n meddwl, mae gan gymaint o bobl yr agwedd hon hefyd. Fodd bynnag, cofiwch, trwy ddefnyddio cynhyrchion gwenwynig i gael gwared ar chwilod duon diangen, eich bod mewn perygl o feddwol eich cath, gan y gall fwyta'r pryfyn ar ôl cael ei gwenwyno.

Felly, ceisiwch osgoi defnyddio pryfleiddiaid fel eich bod chi peidiwch â chael cath heintiedig gartref. Yn lle hynny, defnyddiwch ymlidyddion naturiol, a fydd yn cael eu cynnwys yn nes ymlaen.

Gall rhai heintiau gastroberfeddol ddigwydd

Mae chwilod duon yn bryfed manteisgar sy'n crwydro'r dinasoedd yn chwilio am fewnbynnau i fwydo eu hunain a ffyrdd o oroesi. Felly, efallai eu bod wedi dal pathogenau mewn carthffosydd a chaniau sbwriel, er enghraifft. Pan fyddant mewn cysylltiad â lleoedd ac arwynebau gwenwynig, mae nifer o facteria yn y pen draw yn mynd i'rrhad. O ganlyniad, os bydd y gath yn ei fwyta, bydd yn dal pathogenau o'r fath.

Ar ben hynny, pan fydd y gath yn amlyncu cymaint o facteria trwy fwyta'r chwilen ddu, yn gwybod nad yw'r broblem yn angheuol, bydd yn iawn. Fodd bynnag, bydd gan yr un bach haint gastroberfeddol posibl, felly mae chwydu a dolur rhydd yn symptomau cyffredin.

Syniadau i atal eich cath rhag bwyta chwilod duon

Nawr eich bod wedi gweld y peryglon a ddaw yn sgil y chwilen ddu i'ch cath, gwelwch yr atebion rydyn ni wedi'u dewis er mwyn i'ch feline gael bywyd iach ac i ffwrdd o'r pryfed hyn. Dilynwch ymlaen.

Cynhaliwch fwyd iach i'ch cath

Fel y soniasom yn gynharach, mae gan gathod reddf hela gyffredin iawn yn eu plith, a phan fyddant yn hela, mae greddfau o'r fath yn ceisio disodli maetholion coll oherwydd eu hanghenion ffisiolegol eu hunain . Mae camymddwyn yn deillio o hyn.

I atal hyn rhag digwydd o gwbl, peidiwch â gadael powlen eich feline yn wag pan ddylai fod yn llawn. Llenwch bob pryd gyda'r math cywir o fwyd ar gyfer eich un bach fel nad yw'n newynu. Felly, mae'r reddf hela yn mynd yn fwyfwy absennol ynddo.

Ceisiwch ei gadw dan do

Er mor anodd ag y gall fod, ceisiwch gadw eich cath dan do. Nid yw'n gyfrinach bod pryfed ffiaidd yn aros yn gadarn ac yn gryf yn ein gerddi a'n palmantau, mannau nodweddiadol lle mae chwilod duon yn crwydro hebddynt.mewn perygl o gael eich sylwi gan lygaid dynol.

Wrth gwrs, ni fyddwch yn gadael eich anifail anwes yn sownd yn y tŷ. Mae hyd yn oed teithiau cerdded yn angenrheidiol ar gyfer ei iechyd meddwl. Ond, peidiwch â'i adael allan yna os nad ydych chi am iddo ddod yn ôl gyda chwilen ddu yn ei stumog. Felly goruchwyliwch ei deithiau.

Cadwch yr amgylchedd yn lân ac yn awyrog

Er mwyn osgoi chwilod duon diangen y tu mewn i'ch cartref, dylid glanhau'n rheolaidd, ac mae hyn yn cynnwys newid sbwriel, amgylchedd heb arogl bwyd na'i weddillion, a sinc glân heb y niwed sy'n cronni dros amser, amgylchedd agored wedi'i awyru'n dda, ac yn y blaen.

Gweld hefyd: Cath lwyd: gwybod 10 brîd, eu nodweddion a'r pris

Ydych chi wedi sylwi sut mae chwilod duon yn manteisio ar unrhyw gyfle i ymdreiddio i'n cartrefi? Mae hyn hyd yn oed yn haws pan nad yw'n amgylchedd glân.

Defnyddio ymlidyddion naturiol

Mae ymlidyddion, fel y soniasom yn gynharach, yn hawdd ac yn ymarferol i'w defnyddio yn erbyn chwilod duon. Ond canlyniad hyn yw y gall eich cath fach amlyncu'r gwenwyn wrth fwyta'r chwilen ddu, a does neb eisiau i hynny ddigwydd.

Fel dewis arall, buddsoddwch mewn ymlidyddion naturiol i wella'ch problem, fel soda pobi gyda siwgr. neu olew rhosmari ar gotwm, rhag i'ch plentyn gael niwed. Os yw'n bla heb ei reoli, argymhellir ceisio cymorth proffesiynol.

Cyfeiriwch eich greddf hela at eraillgweithgareddau

Rheswm arall pam mae cathod yn bwyta chwilod duon yw greddf, fel y gwyddoch eisoes. Fodd bynnag, gall greddf o'r fath gael ei gymhlethu gan ddiflastod, sy'n eu harwain i chwilio am ychydig o hwyl yn y pryfed bach. Ac, yn yr achos hwnnw, bydd yn rhaid i chi ailgyfeirio'ch greddf hela i weithgareddau eraill.

Y cyngor yw buddsoddi mewn teganau, fel y rhai â pholyn, er enghraifft. Gall hyn helpu i ddileu'r diddordeb mewn hela anifeiliaid a deffro sylw i gemau.

Os gallwch chi, ataliwch eich cath rhag bwyta chwilod duon!

Nawr eich bod wedi cyrraedd diwedd yr erthygl hon a'ch bod eisoes yn gwybod am y problemau y mae chwilod duon yn eu dwyn i'ch cath pan fyddant yn eu bwyta, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r awgrymiadau uchod ar waith i osgoi'r ymddygiad hwn o'r feline. Fel hyn, bydd yn cael bywyd iachach a mwy hylan.

Cofiwch ddefnyddio ymlidwyr naturiol, i ddiddanu eich cath dan do ac i gael ei bwydo'n dda, a chael amgylchedd glân ac awyrog i osgoi'r pryfed diangen. Fel hyn, bydd greddf hela eich cyfaill yn gwyro oddi wrth y chwilen ddu y ffordd roeddech chi ei eisiau pan wnaethoch chi nodi'r erthygl hon!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.