Madfall Armadillo (Cordylus cataphractus): dysgwch am y rhywogaeth yma

Madfall Armadillo (Cordylus cataphractus): dysgwch am y rhywogaeth yma
Wesley Wilkerson

Cordylus cataphractus: y fadfall armadillo

Mae'r fadfall armadillo (Cordylus cataphractus), a adwaenir hefyd fel y fadfall dorchog, yn ymlusgiad pen llydan gyda chorff digon stociog sydd â graddfeydd anhyblyg. Mae'n ymlusgiad yr ystyrir ei fod yn cael ei wahaniaethu gan ei agweddau affeithiol, oherwydd, yn wahanol i lawer o fadfallod, maen nhw'n gofalu am eu cywion ac yn llwyddo i fyw mewn grwpiau.

Mae'r madfallod hyn yn treulio rhan o'r diwrnod yn torheulo ac yn tueddu i fynd allan yn achlysurol i chwilio am fwyd. Yn y bôn, maent yn hoffi byw mewn llochesi neu dyllau, a phan fyddant yn teimlo dan fygythiad, maent yn cyrlio i fyny dros eu cyrff eu hunain i amddiffyn eu hunain rhag bygythiadau.

Felly, gadewch i ni ddod i wybod mwy am yr anifail hwn yn fanylach, yn ogystal â'u nodweddion ffisegol, ymddygiad, cynefin, atgenhedlu a chwilfrydedd cyffredinol. Darllen hapus!

Nodweddion cataphractus Cordylus

Dewch i ni ddarganfod holl nodweddion yr anifail chwilfrydig hwn. Byddwn yn archwilio eu diet, cynefin a tharddiad, yn ogystal ag ystyr eu henw a sut maent yn atgenhedlu.

Enw

Nid yw enw madfall armadillo yn dal unrhyw gyfrinachau mawr. Yn gorfforol, maent yn fadfallod sydd â llawer o raddfeydd caled, sy'n debyg i armadillo. Maent yn anhyblyg ac yn llwyddo i atal ysglyfaethwyr rhag llyncu'r anifeiliaid hyn, ffaith sy'n eu hamddiffyn rhag ysglyfaethu.

Felly, mae eu henw yn cyfeirio at eu hymddangosiad corfforol. Fel hyn y maecânt eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr: gan y graddfeydd sgwâr trwchus ar hyd eu cefnau a chan y pigau ar eu cynffonnau. Mae'r ymddygiad hwn, sy'n debyg i ymddygiad yr armadillo mamalaidd, yn rhoi'r enwebiad uchod i'r madfallod hyn.

Disgrifiad corfforol

Mae madfallod arfog yn adnabyddus am eu hymddangosiad trawiadol a'u graddfeydd pigog wedi'u gwasgaru dros eu cyrff. Maent yn gorchuddio eu gwddf cyfan, cefn, cynffon ac aelodau isaf. Mae hyn yn atal anifeiliaid eraill rhag cydio neu lyncu madfallod armadillo, gan ei wneud yn opsiwn gwych yn erbyn ysglyfaeth.

Yn ogystal, mae gwrywod yn fwy na benywod, yn mesur tua 20 cm, tra bod ganddynt hyd cyfartalog o 15 cm. Mae'r gynffon yn llai na'r corff ac mae ei lliw mewn arlliwiau o frown golau a thywyll, gyda'r gynffon yn fwy melynaidd, mewn hufen/gwellt. Mae'r fadfall armadillo hefyd yn adnabyddus am ei safle amddiffynnol ym mhresenoldeb anifeiliaid eraill, yn cyrlio ac yn amddiffyn ei hun pan fydd yn sylwi ar rywun.

Bwydo

Mae bwydo Cordylus cataphractus yn cynnwys pryfed amrywiol yn bennaf. Mewn tymhorau glawog, mae gwledd yr anifeiliaid hyn yn doreithiog, gan fod y glaw yn annog mwydod, termites, chwilod a phryfed eraill i gael eu canfod yn haws gan fadfallod.

Gweld hefyd: Tilapia sant peter: gweler nodweddion, pris a sut i fridio!

Maen nhw hefyd yn hoffi bwydo ar wenyn, sgorpionau, ac yn anaml o rai deunyddiau planhigion. Ar adegau o sychder, maent yn bwydoyn llai aml ac yna'n adennill y pwysau a gollwyd yn gyflym ar ôl y tymor hwn, gan fwyta'n amlach.

Atgenhedlu

Anifeiliaid tiriogaethol yw madfallod arfog. Mae hyn yn golygu bod y gwryw yn amddiffyn ardal benodol, tra bod y benywod yn ymweld â'u tiriogaeth i baru. Yn gyffredinol, mae un gwryw yn paru gyda nifer o ferched. Ymhellach, mae'n bwysig nodi bod y rhywogaeth hon yn unigryw ymhlith madfallod sy'n byw mewn grwpiau cymdeithasol gyda'i chywion.

Mae cynhyrchiant sberm mewn gwrywod yn cyrraedd ei anterth yn y gwanwyn (yn gyffredinol o fis Medi i fis Hydref), sy'n cyd-daro ag ofyliad mewn benywod. . Mae carwriaeth a pharu yn digwydd ar yr adeg hon. Mae benywod yn rhoi genedigaeth i un neu’n anaml dau o gywion o ddiwedd yr haf tan ddechrau’r hydref (Mawrth i Ebrill), sef diwedd y tymor sych.

Dosbarthiad a chynefin

Nid yw’r anifeiliaid hyn yn chwilfrydig enwog a heb ei ddarganfod ym Mrasil, yn anffodus. Fe'u gwelir ar hyd arfordir gorllewinol De Affrica, mewn mannau yn agos at afonydd, megis yr Afon Oren, ac mewn mannau mynyddig.

Maen nhw'n hoffi byw yn y bôn safana a llystyfiant ardaloedd lle mae llwyni a chorach bythwyrdd yn dominyddu. . Ymhellach, maen nhw'n llwyddo i fyw'n dda iawn mewn craciau mawr mewn brigiadau creigiog neu hyd yn oed mewn tyllau a wnaed yn y ddaear.

Chwilfrydedd am fadfall armadillo

Nawr ein bod yn deall eu ffordd o fyw anodweddion, gadewch i ni fynd i'r afael â rhai chwilfrydedd sy'n ymwneud â'r anifail amddiffynnol hwn. Yn ogystal â deall a yw'n cael ei ystyried yn anifail anwes, byddwn yn archwilio ei ysglyfaethu, trwyddedau ar gyfer ei gaffael a'i bwysigrwydd i'r ecosystem.

Mae'n anifail anwes poblogaidd ledled y byd

Yn sicr, os nad ydych wedi clywed am y fadfall armadillo, mae'n rhaid eich bod wedi gweld yr anifail hwn mewn lluniau neu fideos, heb wybod mai ef oedd. Gan ei fod yn fadfall gyfeillgar a hawddgar iawn, y mae yn enwog iawn yn y rhanbarthau ac yn bur nodedig.

Yn ogystal, mae'n llwyddo i fyw mewn lleoedd domestig, o dan yr anghenion angenrheidiol, ac mae ganddo dda. perthynas â hen ac ifanc, sy'n brin mewn ymlusgiaid a bodau dynol.

Nid yw'n bosibl prynu un ym Mrasil

Gan ei bod yn anghyfreithlon allforio madfall armadillo a ddaliwyd yn wyllt o De Affrica, mae hyn yn ei gwneud hi'n amhosibl prynu'r anifail hwn ym Mrasil. Mae'n hawdd eu dal yn y gwyllt oherwydd eu bod wedi'u dof ac yn symud yn araf.

Fodd bynnag, mae dal y creaduriaid hyn yn gyson wedi eu gwneud yn rhywogaeth fregus, felly mae deddfwriaeth wedi gwneud eu dal a'u hallforio yn anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae trigolion Affrica yn llwyddo i gaffael yr ymlusgiaid hyn yn gyfreithlon mewn caethiwed achrededig bridwyr preifat.

Tarddiad y fadfall armadillo

Affricanaidd yw tarddiad madfall armadillo, yn fwy penodol o Ddwyrain Affrica, yn Ethiopia.Mae madfallod Armadillo hefyd yn ymledu i leoliadau eraill ar y cyfandir, lle maent yn ffynnu hyd heddiw. Nid yw'n hysbys i sicrwydd pryd y daethant yn wreiddiol, ond yn 2011 daethant i gael eu hadnabod fel un rhywogaeth (Cordylus cataphractus).

Ysglyfaethu Cordylus cataphractus

Yn ddiamau, mae madfallod arfog yn cael eu hela gan fertebratau amrywiol. anifeiliaid, er y gall eu hamddiffynfeydd arfwisg atal llawer o elynion posibl. Mae hyn yn aml yn wir am lawer o anifeiliaid cymdeithasol ac mae'n lleihau'r tebygolrwydd y bydd ysglyfaethwr yn nesáu heb ei weld.

Felly pan fydd madfall armadillo yn sylwi ar ysglyfaethwr, mae ei hymddygiad yn tynnu sylw pawb yn gyflym at y bygythiad. Mae eich ymateb yn araf yn y bôn ond wedi'i feddwl yn ofalus iawn. Mae byw mewn grŵp yn rhoi cyfleoedd da iddynt ddal bwyd, a gallant ddadansoddi'r ysglyfaeth gyda'i gilydd, yn ogystal â gallu dianc rhag ysglyfaethwyr.

Yn ogystal, gallant fod yn fwy agored i adar ysglyfaethus a phobl. , fel y mae rhai pobl yn ei ddefnyddio i hela madfallod armadillo i fasnachu anifeiliaid egsotig.

Cyfathrebu a chanfyddiad

Mae cyfathrebu'r anifeiliaid hyn yn syfrdanol, felly maent yn trosglwyddo gwybodaeth heb broblemau mawr. Mae madfallod Armadillo yn cyflawni nifer o weithredoedd sy'n eu helpu i gyfathrebu, gan gynnwys siglo pen, siglo cynffonau, neu fflicio tafod.

Gall y signalau hyn helpu gydag atgenhedlu neu, yn achosgall symudiadau tafod cyflym rybuddio madfallod anhysbys i fynd i ffwrdd, sy'n helpu i ddianc rhag ysglyfaethwyr, fel y crybwyllwyd. Mae gan hyn oll berthynas wych gyda'u canfyddiad o'r amgylchedd, hinsawdd, bwyd, cynefin a pherthnasoedd atgenhedlu, gan fod yn ddeallus iawn.

Mae’r rhywogaeth yn cael ei gwarchod gan gyfraith yn Affrica

Fel y gwelwyd yn gynharach, mae dal yr anifeiliaid hyn wedi bod yn aml yn Affrica yn y degawdau diwethaf. Arweiniodd hyn at leihad cynyddol yn nifer y fadfall armadillo yn yr amgylchedd naturiol, yn aml yn cael ei allforio neu ei dofi heb ofal priodol.

Felly, creodd Affrica ddeddfau amddiffyn ar gyfer y fadfall sy'n gwahardd masnacheiddio'r ymlusgiad hwn mewn marchnadoedd anifeiliaid egsotig, yn ogystal â'r angen i'r bridwyr gael eu trwyddedu a'u cyfeirnodi wrth werthu.

Pwysigrwydd y rhywogaeth ar gyfer yr ecosystem

Mae madfallod arfog yn bwydo ar bryfed cyffredinol, termites a mathau eraill a gallant chwarae ychydig rôl mewn rheoli poblogaethau plâu.

Gweld hefyd: Shiba inu: nodweddion, gofal, pris a chwilfrydedd

Yn ogystal, maent yn rhan o gydbwysedd y gadwyn fwyd, gan eu bod yn hanfodol ar gyfer rheoli pryfed yn y rhanbarthau. Ar ben hynny, maen nhw'n annog anifeiliaid eraill, fel ysglyfaethwyr, i ymweld â'r lle, gan adnewyddu'r gadwyn ac ysgogi canfyddiadau a symudiadau newydd yn y mynyddoedd, yr afonydd a'r pridd.

Mae madfallod Armadillo yn anifeiliaid gwahanol!

Fel y gwelsom yma, mae'rMae madfallod Armadillo yn anifeiliaid cyfeillgar iawn ac yn dod ymlaen yn dda mewn grwpiau. Ymlusgiaid gwahaniaethol ydynt, gan mai yn Affrica yn unig y'u ceir, ac y mae ganddynt amryw bigau wedi eu gwasgaru ar draws y corff.

Mae hyn yn dod â manteision mawr i'w hysglyfaethwyr, gan fod ganddynt ystum amddiffynnol lle maent yn cyrlio i fyny , yn debyg i'r ymddygiad armadillos. Yn y bôn, maen nhw'n bwydo ar bryfed, sy'n wych ar gyfer cydbwyso'r ecosystem.

Yn gyffredinol, mae madfallod armadillo yn anifeiliaid a phartneriaid chwilfrydig iawn ac, yn ffodus, yn cael eu hamddiffyn gan gyfreithiau Affrica rhag masnach anghyfreithlon, sy'n hyrwyddo cadwraeth o y rhywogaeth.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.