Ydych chi'n gwybod sut i lanhau clustiau cathod? Gweler awgrymiadau a gofal

Ydych chi'n gwybod sut i lanhau clustiau cathod? Gweler awgrymiadau a gofal
Wesley Wilkerson

A yw gwybod sut i lanhau clustiau cathod yn anodd?

Mae cathod yn anifeiliaid glân a hylan iawn ac, yn ôl eu natur, yn ymdrochi’n aml. Ond, mae un lle na allant ei lanhau: y clustiau. Rhaid i chi, fel gwarcheidwad eich anifail anwes, dalu sylw manwl i arsylwi pryd y dylid ei lanhau, felly mater i chi yw gwneud hynny.

Nid yw glanhau clust eich anifail anwes yn dasg anodd iawn, ond mae'n dasg anodd iawn. ardal hynod fregus ac felly mae angen y gofal a'r danteithrwydd mwyaf yn y symudiadau er mwyn peidio ag achosi unrhyw anaf i'ch cath fach. Yn ogystal, bydd angen i chi ddibynnu ar amynedd eich anifail anwes, oherwydd nid yw hyn yn rhywbeth y mae'n hoffi ei wneud, hyd yn oed yn fwy felly os mai dyma'r tro cyntaf. Darllen hapus!

Sut i lanhau clust cath gam wrth gam

Yn ogystal â'r holl gynhyrchion sy'n angenrheidiol ar gyfer glanhau ei hun, mae angen gadael y gath fach mor hamddenol â phosib, i osgoi'r straen. Dechreuwch yn araf a deall beth sy'n gweithio orau i'ch cath.

Meddu ar y deunyddiau cywir

Yr hyn y mae pobl yn ei ddefnyddio fwyaf ar gyfer y math hwn o lanhau yw rhwyllen neu gotwm, pot bach gyda dŵr, tywel sych a glanhawr clustiau cath.

Mae'r glanhawr hwn, sydd i'w gael yn hawdd mewn siopau arbenigol, fel siop anifeiliaid anwes, yn ateb glanhau clustiau sy'n ei gwneud hi'n haws cael gwared â chwyr a baw sy'n cael eu cadw yn y clust ac ynanodd eu tynnu.

Cadwch y gath wedi ymlacio

Gall cathod deimlo dan straen oherwydd y math yma o sefyllfa, gallant gynhyrfu a'ch crafu. Ac i osgoi hynny, mae angen iddo ddechrau deall bod yr hyn rydych chi'n ei wneud er ei les ei hun. Mae hyn yn cymryd amser. Mae angen i chi fod yn bwyllog ac yn amyneddgar.

Dechreuwch drwy wneud eich anifail anwes yn fwy diogel. Gallwch chi anwesu ef, er enghraifft. Pwy sydd ddim yn hoffi cafuné da, iawn? Bydd eich cath fach yn teimlo'n llawer gwell ac yn dawelach ar gyfer y glanhau.

Dewiswch le ac amser addas

Fel y gwelsoch yma, mae cathod yn cynhyrfu ac yn ofnus yn hawdd. Fel na fydd hyn yn digwydd, mae'r dewis o amgylchedd hefyd yn gam sylfaenol. Nid yw lleoedd prysur a swnllyd iawn yn cŵl i wneud y glanhau hwn. Fydd eich cath ddim yn ei hoffi o gwbl.

Peidiwch â dewis rhywle lle mae anifeiliaid eraill, fel cŵn, yn bresennol. Mae cathod bach yn aml yn ofnus ac yn ofnus iawn. Yn sicr, os bydd hynny'n digwydd, byddwch yn cael llawer o anhawster i gael y baw allan o glust eich anifail anwes.

Dechrau glanhau o ran allanol y glust

Mae cam cyntaf y glanhau yn dechrau o rhan allanol y glust, y tu allan i'r glust, y rhan fwyaf gweladwy ac felly'r symlaf. I wneud hyn, gwlychu'r cotwm mewn ychydig o ddŵr ar dymheredd yr ystafell a'i basio'n ysgafn iawn trwy'r glust, er mwyn cael gwared ar unrhyw faw.ei gael yno.

Byddwch yn ofalus i'r broses a pheidiwch â gadael i'r dŵr fynd i mewn i glust eich anifail anwes. Mae lleithder yng nghlust cath yn cyfrannu at heintiau. Ar ôl perfformio'r weithdrefn gyda phad cotwm llaith, dewch â lliain glân i sychu clust eich anifail anwes ar gyfer y cam nesaf.

Glanhewch y rhan fewnol yn ofalus

Nawr mae'n bryd mynd i'r tu mewn i'r glust, sef y rhan fwyaf bregus. Talwch sylw manwl, gan y gallai unrhyw gamgymeriad beryglu iechyd eich anifail anwes.

Gwnewch yr un broses ag y gwnaethoch ar y tu allan i'r glust, fodd bynnag, gyda mwy fyth o danteithion. Os dymunwch, gallwch ddisodli'r dŵr gyda'r toddiant glanhau clust anifeiliaid anwes, a fydd yn hwyluso glanhau ac sydd â chydrannau sy'n ei gwneud hi'n anodd i heintiau ymddangos yng nghlust eich cath.

Cynigiwch atgyfnerthiad positif ar ôl glanhau'r glust glust.

Mae atgyfnerthu cadarnhaol yn ffordd wych o wneud i'ch cath deimlo'n hapus ar ôl yr holl broses hon. Mae'r wobr yn bwysig i helpu'ch anifail anwes i ddod i arfer â'r drefn ofal hon ac i gydweithio mwy bob dydd.

Gweld hefyd: Ydy dolffin yn famal? Deall a gweld gwybodaeth arall!

Gallwch ei annog trwy roi byrbryd neu fwyd y mae'n ei hoffi'n fawr iddo, gallwch chi ei anwesu, canmolwch neu gadewch iddo fynd i le yn y tŷ y mae'n ei hoffi, ond nad oes ganddo fynediad iddo fel rheol. O adnabod eich anifail anwes, byddwch yn gwybod yn union sut i'w wobrwyo am gydweithio.

Gweld hefyd: Cockatiels: gweler mathau o dreigladau genetig a llawer mwy!

Awgrymiadau ychwanegol ar gyferglanhau clust cath

Nawr eich bod wedi deall y glanhau gam wrth gam, mae'n bryd gwybod rhywfaint o ofal angenrheidiol a beth i beidio â'i wneud yn eich anifail anwes. Cyn bo hir, isod, byddwch yn dysgu mwy o awgrymiadau i lanhau clustiau eich cath yn ddiogel, dilynwch ymlaen!

Gwiriwch glust y gath

Fel gwarcheidwad, dylech bob amser fod yn ymwybodol o anifail anwes iechyd eich cath yn cyffredinol, gan roi sylw manwl i rai arwyddion ac ymddangosiad eich anifail anwes. Dewch i'r arfer o wirio clustiau eich cath bob amser. Os yn bosibl, bob dydd. Dyma'r brif ffordd o wybod a oes angen mwy o lanhau arno ai peidio.

Os sylwch ar weddillion sy'n amlwg yn tarfu ar les yr anifail, neu os sylwch ar gochni, efallai mai'r anifail anwes yn unig yn cael y clustiau budr, neu ei fod yn datblygu heintiau ar y glust. Felly, mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r organ hon mewn anifeiliaid anwes.

Gwybod pa mor aml i lanhau

Mae'r amser rhwng glanhau yn amrywio'n fawr o gath i gath. Mae yna rai fydd angen mwy o lanhau ac eraill fydd angen llai. Y ddelfryd yw gwneud y broses gyfan hon bob tri mis, ond mae'n bwysig arsylwi lefel y baw, cwyr, ac elfennau eraill sydd yng nghlust eich anifail anwes. Ac, os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch yr amlder delfrydol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgynghori â'ch milfeddyg i egluro'r holl bwyntiau.

Os ydychei lanhau'n rhy aml, os na fyddwch chi'n ei lanhau, neu hyd yn oed os ydych chi'n ei lanhau ar gyfnodau hir iawn, gall niweidio cydbwysedd clustiau'r gath fach. Felly, peidiwch â phechu am y diffyg, nac am y gormodedd.

Peidiwch â defnyddio cynhwysion amhriodol

Mae rhai perchnogion tai yn defnyddio olew olewydd neu olewau hanfodol yn lle'r toddiant glanhau i gael gwared ar faw yn haws. Er nad ydynt yn wrthgymeradwyo, nid yw'r sylweddau hyn yn ddelfrydol. Yn wir, rhaid i chi osgoi unrhyw gynnyrch neu gynhwysyn nad yw wedi'i wneud yn benodol ar gyfer y croen neu ddefnydd cathod.

Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei ddefnyddio, gall achosi alergedd, llid neu bethau mwy difrifol yn eich cath . Cofiwch bob amser: defnyddiwch gynhyrchion penodol ar gyfer eich anifail anwes.

Osgowch ddefnyddio swabiau cotwm yng nghlust y gath

Eitem cyffredin arall i bobl, y dylid ei osgoi mewn anifeiliaid anwes, yw'r swab cotwm. Roedd y swab cotwm wedi'i wneud ar gyfer glanhau'r glust ddynol - nid clust eich cathod. Gall y gwiail, yn dibynnu ar sut rydych chi'n eu gosod yng nghlust yr anifail, achosi difrod, gallant wthio baw hyd yn oed yn ddyfnach, a gallant niweidio'r croen y tu mewn i'r clustiau. Felly, osgowch hi!

Dechreuwch lanhau'r glust o oedran ifanc

Nid oes unrhyw anifail sy'n hoffi cael ei gyffwrdd â'i glust - ac nid yw cathod wedi'u heithrio o hyn. Fel bod eich cath yn dod i arfer â'r drefn hylendid hon ac nad yw anghysur a straen yn codiYn y dyfodol, mae'n bwysig gwneud y glanhau hwn oherwydd pan mae'r gath yn dal yn gath fach.

Ddim yn teimlo'n hyderus i wneud hyn? Felly, chwiliwch am filfeddyg er mwyn iddo allu esbonio'r holl fanylion a rhoi hyder i chi fel y gallwch ei ddefnyddio gartref.

Glanhewch glust eich cath pryd bynnag y bydd ei angen arnoch

Efallai na fydd eich cath yn ei hoffi, ond mae'n bwysig gwneud y glanhau hwn bob tri mis fel nad yw afiechydon yn codi. Gwnewch y broses yn danteithiol a sylw ac ad-dalwch eich anifail anwes am ei gydweithrediad.

Cofiwch bob amser os oes gan eich anifail anwes unrhyw gyfrinachau anarferol, fel trwchus neu dywyll, edrychwch am filfeddyg, gan y bydd yn gallu cerdded well gyda'r achos a dod o hyd i'r ateb gorau. Ar ben hynny, osgoi defnyddio cynhyrchion nad ydynt yn benodol ar gyfer anifeiliaid anwes, fel olew olewydd, olew neu hyd yn oed swabiau cotwm.

Nawr eich bod yn gwybod popeth i lanhau clust eich cath fach yn iawn, beth am ddechrau ei roi ar waith popeth ddysgoch chi yma? Cofiwch bob amser werthfawrogi ansawdd bywyd a lles eich ffrind, yn enwedig o ran hylendid!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.