Adar yr Amazon: capten y llwyn, japiim, bronfraith a mwy

Adar yr Amazon: capten y llwyn, japiim, bronfraith a mwy
Wesley Wilkerson

Mae adar yr Amason yn hynod ddiddorol

Mae ardal yr Amazon yn cario 20% anhygoel o holl ddŵr croyw'r byd. Dros gannoedd o filoedd o flynyddoedd, mae pob un o'r prif lednentydd sy'n llifo trwy'r Amazon wedi creu rhwystrau bioddaearyddol, gan achosi rhywogaethau mawr ym mhob math o fywyd yn y goedwig hon.

Felly, mae amrywiaeth rhywogaethau adar yr Amason. yn drawiadol, gyda thua 950 o rywogaethau wedi'u cofnodi hyd yma! O ganlyniad, mae'r ecosystem hon yn faes ardderchog i wylwyr adar a naturiaethwyr ymweld ag ef. Hyd yn oed gyda'r datgoedwigo cyson, mae'r goedwig hon yn gartref i sawl rhywogaeth o adar.

Mae llawer ohonynt yn newydd ac yn ymddangos yn ddiweddar i swyno'r lle. Felly gadewch i ni ddod i adnabod rhai o adar mwyaf cyfareddol yr Amazon, eu hymddygiad, eu hanes a'u chwilfrydedd. Mae'n siŵr nad ydych chi erioed wedi clywed am lawer ohonyn nhw, ond byddwch chi'n cael eich swyno gan eu harddwch. Awn ni!

Gweld adar hardd yr Amazon

Mae sawl rhywogaeth o adar yn yr Amason. Mae hyn oherwydd ei ecosystem ddatblygedig ac mae'n cynnig sawl budd i'r anifeiliaid hyn. Mae rhai ohonyn nhw wedi bod yn byw yno ers peth amser, eraill yn ddiweddar ac yn addasu'n dda iawn i'r coedwigoedd, hinsawdd a chynefin. Dewch i ni ddod i'w hadnabod.

Capitão do Mato

Aderyn Capten y Llwyn, neu a elwir hefyd yn boblogaidd feltywyll hefyd.

Garça da Mata

Mae Garas da Mata yn adar cyffrous ac yn anffodus dyma'r rhywogaeth leiaf hysbys o grehyrod. Mae ganddyn nhw liwiau bywiog mewn arlliwiau o las, coch a streipiau ar eu corff, yn ogystal â phig hir, sy'n aml yn atgoffa rhywun o colibryn.

Mae ei chân yn dawel iawn ac mae ei ddiet yn amrywiol iawn, yn ffafrio pysgod ac amffibiaid , madfallod a malwod. Mae ei rywogaeth yn gynnil, yn enwedig yn ystod y tymor bridio, pan fyddant yn byw y rhan fwyaf o'r amser yn gudd.

Patativa-da-amazônia

Mae'r Patativa-da-amazônia yn rhywogaeth o aderyn a geir yng ngogledd y wlad yn unig, yn fwy cyffredin yng nghoedwig law'r Amazon ac mewn coedwigoedd isdrofannol ac uchder uchel. Maent hefyd yn hoffi bwydo ar bryfed bach. Maent yn mesur tua 13 cm.

Maen nhw wedi eu lliwio mewn arlliwiau brown, yn bennaf ar y frest a'r pen, ac mae blaenau'r plu yn y bôn yn llwyd tywyll. Mae ei big yn ysgafnach, mewn tôn llwydfelyn, a'i lygaid a'i draed yn ddu.

Cardinal Amazon

Aderyn hardd yw aderyn cardinal yr Amazon. Mae ganddo liwiau gwahanol yn ei blu . Mae'n cael ei hedmygu'n fawr gan arsylwyr yn yr ardal ac mae ganddo ben browngoch, plu gwyn ar y frest ac adenydd a chynffon ddu. Maent yn gyffredin mewn llwyni, coed mawr ar lannau afonydd a nentydd.

Mae eu llygaid yn frown golau ac mae ganddyntamlinell ddu o'u hamgylch, yn rhoddi gras mawr i'r rhywogaeth. Mae'n llwyddo i fesur tua 16 cm ac mae'r ddau, benyw a gwryw, yr un fath.

Yn y bôn maen nhw'n bwydo ar hadau ac maen nhw'n eithaf tiriogaethol, yn enwedig yn y tymor bridio. Nid ydynt yn gadael i adar eraill ddod yn agos at y nyth ac fe'i gwneir yn ofalus iawn, mewn siâp cancave.

Telynor

Y Telynor, a elwir hefyd yn eryr telynog, yw un o'r adar ysglyfaethus mwyaf yn y byd ac un o'r trymaf, gan gyrraedd hyd at 12 kg. Mae ei adenydd yn eithaf mawr i gynnal ei bwysau pan fydd yn hedfan ac mae ganddi harddwch rhyfeddol, gyda'i blu yn amrywio mewn arlliwiau o wyn, du a llwyd.

Yn anffodus, mae newyddion am delynau yn dangos bod llawer o bobl yn hoffi saethu ar yr adar hyn, yn syml allan o chwilfrydedd a'r awydd i weld yr adar yn agos. Rhesymau eraill am hyn yw'r ofn y gallent fygwth da byw a helwriaeth i'w bwyta a'u dal ar gyfer y fasnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid gwyllt.

Blas Macaw

Y Macaws-Gleision, fel mae'r enw'n awgrymu, eu bod yn adar hardd iawn, gyda'u plu mewn arlliwiau o las a rhai smotiau melyn, gan roi llawer o ras i'r rhywogaeth. Mae ganddyn nhw laswellt melyn llachar o amgylch eu llygaid, ac maen nhw'n fawr iawn, yn mesur hyd at 1m.

Mae ganddyn nhw big du anferth a thrawiadol, gyda streipen felen ar yr ên isaf. Maent yn adnabyddus am fodyr adar mwyaf pwerus o'r holl adar, sydd â'r pŵer i adennill costau cnau coco. Maent yn byw mewn ardaloedd coediog yn bennaf yng nghaeau'r Amason sydd dan ddŵr yn dymhorol.

Amazon Araponga

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r Amazon Araponga bron yn gyfan gwbl wyn aderyn mewn gwrywod, ac mae'r fenyw yn gyffredinol yn dod mewn lliwiau ysgafnach gyda arlliwiau llwydfelyn a brown. Felly, mae ganddyn nhw ddeumorffedd rhywiol ac maen nhw fwy neu lai yn un o'r unig rywogaethau hysbys lle mae'r fenyw yn fwy na'r gwryw, gan ragori arno ychydig gentimetrau.

Maen nhw'n hoffi byw mewn mannau fel ymylon a brigau coed yn denau , ac aros yn llonydd am amser hir, heb fudo i leoliadau eraill. Mae'n bwydo yn y bôn ar ffrwythau, a hadau mewn symiau llai. Mae ei chân yn cael ei hadnabod fel y mwyaf yn y byd anifeiliaid, gan gyrraedd radiws o 1.5 cilometr!

Crëyr Glas

Crëyr glas y gweunydd yw'r mwyaf o'r crehyrod presennol ym Mrasil. Gall gyrraedd hyd at 1.80 m gyda rhychwant adenydd. Mae ganddo arferion unig, bob amser yn teithio ar ei ben ei hun neu ar y mwyaf gyda phartner, nad yw'n gysylltiedig ag ef. Mewn tymhorau atgenhedlu, mae'n hoffi byw'n fwy cudd, ac mae ganddi gân gref.

Gall bwyso ychydig mwy na 2 kg ac mae'n byw ar lannau afonydd a nentydd, ar gyfer hela pysgod, molysgiaid a chrancod. Dyma'r crëyr hawsaf i'w ddelweddu a'i arsylwi, gan ei fod ymhlith prif ddewisiadau edmygwyr ac ysgolheigion.o'r ardal.

Toucano-toco

Yn sicr, rydych chi wedi clywed am y Toco-toco. Mae'r adar hyn yn gyffredin iawn nid yn unig yn ardal yr Amazon, ond mewn sawl gwladwriaeth arall, megis Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Sul ac yn bennaf yn São Paulo.

Maen nhw'n adar sydd wrth eu bodd yn mudo i wledydd eraill. lleoedd a byw mewn preiddiau. Mae ganddo big oren-melyn llachar, hyd at 20 cm o hyd ac mae ganddo gorff tywyll gyda smotiau gwyn. Maen nhw'n hoffi byw mewn coedwigoedd oriel, caeau, coed ac yn y bôn yn bwydo ar ffrwythau.

Mae'r adar sy'n trigo yn yr Amason yn brydferth, on'd ydyn nhw?

Fel y gwelwch, mae gan adar yr Amason nodweddion penodol ymhlith ei gilydd. Mae rhai yn hoffi bwydo ar flodau a ffrwythau, eraill yn unig ar hadau a phryfed. Ond mae'r mwyafrif helaeth yn hoffi byw mewn coedwigoedd mawr, ardaloedd sy'n llaith ar y cyfan a gyda dŵr gerllaw.

Mae adar yn addasu'n dda i fyw mewn heidiau bach neu mewn parau. Mae rhai yn hoffi adeiladu nythod mawr ac yn cael gofal da, fel yr aderyn Amazon Seven-colored.

Mae eraill yn diriogaethol ac nid ydynt yn caniatáu adar eraill yn agos at eu hamgylchedd yn ystod y tymor bridio, fel y Cardinal -of- yr-amazon. Fodd bynnag, mae rhai adar yn adeiladu nythod bregus ac nid ydynt yn poeni llawer amdano.

Beth bynnag, mae ganddyn nhw blu hardd a lliwgar iawn ac mae gan bob un nodwedd arbennig.arbennig o'i fath. Mae'n bwysig cofio bod yn rhaid inni warchod ein coedwigoedd bob amser, gan mai dim ond un gymuned yw adar o fewn cymaint o ecosystemau eraill sydd wedi'u gosod yn y gofod gwerthfawr hwn.

Mae Cricrió, yn aderyn cyffredin iawn yn rhanbarth yr Amazon ac yn eithaf swnllyd. Yn gyffredinol, maen nhw'n hoffi canu pan welant bobl yn dod i mewn i'w tiriogaeth, a dyna pam yr enw a roddir iddynt. Nid adar bach ydyn nhw, sy'n mesur hyd at 28 cm ac yn pwyso tua 75 g.

Maen nhw'n hoffi bwydo ar ffrwythau ac anaml iawn ar bryfed. Nid ydynt yn lliwgar, fel arfer mae eu plu yn troi o gwmpas llwyd tywyll, llwyd golau, brown a'r rhannau isaf yn ysgafnach, yn tynnu tuag at arlliwiau llwydfelyn.

Mae ei big yn ddu a'i draed hefyd yn dywyll. Maen nhw'n hoff o goedwigoedd uchel ac i'w gweld mewn heidiau cymysg, ond nid yn aml iawn.

Galo-da-Serra

Mae'r Galo da Serra yn cael ei hystyried yn un o'r adar harddaf yn y byd. Mae ganddo blu lliwgar iawn ac fe'i ceir amlaf mewn lliw oren cryf, yn ogystal â phlu swynol wedi'u crychu uwch ei ben, mewn siâp hirgrwn.

Mae'r benywod nid yn unig yn denu gwrywod oherwydd eu harddwch, ond hefyd denu gwylwyr ac ysgolheigion yr ardal. Yn y bôn maen nhw'n bwydo ar ffrwythau ac yn hoffi adeiladu eu nythod ar glogwyni mawr.

Mae tua 28 cm o hyd, ac mae ei ysglyfaethwyr yn cynnwys hebogiaid, jagwariaid ac ocelots. Yn ffodus, cânt eu cynnwys yn y rhestr o anifeiliaid mewn perygl fel y “pryder lleiaf”.

Japiim neu Xexéu

Aderyn y gellir ei ddarganfod yw’r Japiim neu’r Xexéuhawdd. Nid ydynt yn trafferthu cymaint â bodau dynol ac mae ganddynt arfer dyddiol. Fel y mwyafrif, maen nhw'n hoffi bwydo ar ffrwythau, hadau bach a thrychfilod.

Cwilfrydedd mawr yw eu bod wrth eu bodd yn efelychu sŵn adar eraill, ac, yn anhygoel fel y mae'n ymddangos, anifeiliaid eraill hefyd, megis mamaliaid .

Maen nhw tua 25 cm o hyd, ond gall y gwryw fod yn llawer mwy. Fel arfer mae'n paru gyda gwahanol ferched yn yr un cyfnod. Mae pig yr Xexéu yn wyn a'r plu yn dywyll arlliw tuag at ddu. Mae ganddyn nhw lygaid glas anhygoel o hardd ac mae'r plu ar adenydd ac is-rannau'r gynffon yn felyn llachar.

Bronfraith Barranco

Yn ogystal â bod yn aderyn cyffredin iawn yn rhanbarth yr Amason, mae bronfraith Barranco i'w ganfod y tu mewn i Brasil mewn ardaloedd o goedwigoedd mawr neu yn y cerrado. Maent yn hoffi byw mewn parciau, coedwigoedd oriel, coed cnau coco a choed tal. Mae ganddynt arlliwiau llwyd a brown.

Efallai y bydd gan rai Bronfreithod liw ychydig yn oren-frown ar eu hadenydd, sy'n amlwg pan fyddant yn hedfan. Mae ei big hefyd yn llwyd ac mae gan y rhannau isaf, fel y frest, liwiau goleuach. Nid oes gan yr aderyn hwn ddeumorffedd rhywiol, a'r unig bwynt i'w sylwi o wahaniaethau rhyngddynt yw'r canu, sy'n nodweddiadol o'r gwryw.

Azulão-da-amazônia

Mae'r Azulão -da-amazônia yn cyflwyno dimorphism rhywiol. Mae gan yr aderyn gwrywaiddplu mewn arlliwiau glas tywyll, hardd iawn. Mae bron ei holl gorff yn y cysgod hwn, yn amrywio gyda rhai pwyntiau ger yr adenydd a'r gwddf gyda sblash mewn glas golau. Mae eu llygaid, eu traed, eu pig a'u cynffonnau'n dywyllach, yn pwyso tuag at lwyd neu ddu. Mae'r fenyw, ar y llaw arall, yn tyfu mewn arlliwiau mwy brown.

Maen nhw'n hoffi coedwigoedd dan ddŵr a mannau llaith. Maent yn adeiladu nythod bregus ac mae eu bwyd yn amrywiol iawn, gyda hadau, trychfilod, morgrug, neithdar a ffrwythau. Maent yn byw'n dda mewn parau, fodd bynnag maent yn eithaf annibynnol ac yn symud i leoedd eraill heb gwmni, os oes angen.

Amazon Tanager

Aderyn Tanager Amazonaidd , a elwir hefyd yn Blue Tanager, yn aderyn sydd wrth ei fodd yn dawnsio a dangos i ffwrdd. Mae ganddo faint bach, tua 17 cm ac mae'n pwyso hyd at 45 g. Mae ei chân yn uchel iawn ac yn groch ac nid oes ganddi unrhyw wahanfur rhywiol ac mae'n hoffi bwydo ar ffrwythau a blagur.

Yn ogystal, mae neithdar a mwydion o ffrwythau mwy hefyd yn wledd iddynt. Maent yn cyflwyno'r adenydd mewn arlliwiau glas cryf a llachar, a gweddill y corff mewn arlliwiau llwydaidd. Mae ei big yn cael ei ystyried yn dywyll, a gall ei draed hefyd fod ag olion o las wedi ei gymysgu a du.

Bem-te-vi

Yn sicr, rydych chi wedi clywed am Bem - mi welais chi . Mae'n gyffredin mewn sawl rhanbarth o Brasil, nid yn unig yn yr Amazon. Maent yn hoffi planhigfeydd, porfeydd a gwahanol fathauo goed, yn ogystal â thraethau. Gallant fesur hyd at 25 cm yn rhanbarth Amazon. Mewn mannau a ffermydd mwy trefol, gallant fesur tua 20 cm.

Mae'n nodweddiadol oherwydd plu melyn llachar ei frest ac mae ganddo streipen ddu tuag at y llygaid. Pan fydd yn gwrychog, gallwch hefyd weld plu melyn ar ben ei ben. Mae ganddi gân drisyllabig drawiadol iawn sy’n dwyn i gof y term “bem-te-vi”, a dyna pam yr enw a roddir arni.

Amazon Striated Choquinha

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r Amazon Striated Choquinha hefyd yn eithaf cyffredin mewn ardaloedd eraill yng ngogledd y wlad. Maent yn fach iawn, yn mesur tua 9 i 10 cm, ac yn hoffi bwydo ar forgrug, ffrwythau a hadau. Mae ganddynt blu mewn arlliwiau cyferbyniol o ddu a gwyn ar ffurf rhediadau, a dyna pam yr enw a roddir arno.

Efallai bod ganddynt ranbarth y pen a dechrau'r cefn mewn arlliwiau mwy brown-felyn. Maent yn hoffi dŵr ac yn byw mewn ardaloedd isel o goedwigoedd a rhanbarthau ag igapó. Maent yn cyflwyno dau fath o gân. Mae un ohonynt fel arfer yn ddigynnwrf ac unffurf, yn ganfyddadwy gyda nodau cerddorol a'r llall ar ffurf chwiban mewn tonau uchel ac isel.

Sete-cores-da-amazônia

Mae'r aderyn Sete-cores-da-amazônia, fel y dywed ei enw, yn aderyn lliwgar iawn gyda harddwch afieithus. Fel arfer mae ganddyn nhw ran blaen y pen mewn arlliwiau gwyrdd, pig ac adenydd i mewnLliw du cryf a brest mewn glas turquoise. Gall eu gwddf ymddangos mewn glas tywyllach a'u cefnau'n felyn oren.

Maent yn mesur tua 13 cm ac yn bwydo ar ffrwythau bach. Nid oes croeso mawr i bryfed, felly anaml y cânt eu bwyta. Mae'n gwneud ei nyth mewn siâp ceugrwm ac yn dodwy 2 i 4 wy o arlliwiau gwyrdd. Maen nhw'n hoffi byw mewn grwpiau ar ymylon coedwigoedd.

ffigurine Amazon

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Aderyn sydd i'w ganfod yn gyffredin yn yr Amazon ac yn yr Amason yn unig yw ffiguryn yr Amason. rhai lleoedd yn Periw. Nid ydynt i'w gweld mewn lleoliadau eraill ac maent yn hoffi byw mewn coedwigoedd llaith neu isdrofannol ac ar uchderau isel.

Mae ganddi gân gyflym a chyson, ac ychydig yn finiog. Mae ei liwio yn digwydd mewn arlliwiau o las golau, llwyd a brest gyda arlliwiau meddal. Mae ei big yn llwyd tywyll ei liw ac mae'n mesur tua 12 i 15 cm.

Colomen Aur

Aderyn sydd i'w ganfod ar lawer o arfordiroedd Brasil, yn ogystal ag o arfordiroedd Brasil, yw'r Golomen Llwyd. Amazon. Maent yn hoffi traethau ac yn byw'n dda iawn ar arfordir y Gogledd-ddwyrain hefyd. Mae'n mesur tua 17 cm ac mae'n ysgafn iawn, yn pwyso uchafswm o 50 g. Nodwedd drawiadol yw ei big mewn arlliwiau oren-melyn i dywyllach.

Gweld hefyd: Ci bach Siberia Husky: gweler y pris a'r costau wrth brynu un!

Mae lliw eu corff yn frown gyda smotiau du tywyll ac maent yn hoffi bwydo ar chwyn a hadau. Mae nhwffyddlon iawn ac unwaith y byddant yn ffurfio cyplau, maent bob amser yn aros gyda nhw, yn barhaol.

Suiriri

Mae'r Suiriri i'w chael ar hyd a lled Brasil, ond mae'n hynod iawn yn rhanbarth Amazon . Mae ganddo blu hardd iawn mewn tôn melyn cryf ar y frest ac mae gweddill y corff yn amrywio rhwng brown golau a thywyll. Pan fydd yn crychu ei blu, gall top y pen ymddangos mewn arlliwiau oren.

Nid oes ganddynt wahanfuredd rhywiol a gall y ddau, gwrywaidd a benywaidd, gyrraedd hyd at 25 cm o hyd. Chwilfrydedd diddorol yw eu bod yn hoffi dal ysglyfaeth yn yr awyr. Mae'n hedfan i wahanol gyfeiriadau gan godi ei bwyd ac yn dychwelyd i'w man cychwyn gyda'i big yn llawn i fwydo'i hun.

Uirapuru

Mae'r Uirapuru hefyd yn aderyn adnabyddus iawn am I gyd. Daw ei adnabyddiaeth o’i ganu, sy’n hudolus ac yn swnio fel cerddoriaeth i’n clustiau. Mae tua 12 cm o hyd ac mae ei blu yn dod mewn brown golau a thywyll (efallai hyd yn oed oren).

Ger ei wddf, mae ganddo nodwedd drawiadol o liwiau du a gwyn mewn tasgiadau, cyn cyrraedd yr adenydd. Mae'n hoffi symud o gwmpas trwy neidio ar y ddaear, ac yn y bôn mae'n bwydo ar bryfed a morgrug. Mae ffrwythau hefyd yn rhan o'u pryd, fodd bynnag, yn llai aml.

Trinca-ferro-da-amazônia

A elwir hefyd yn Sabiá-gongá, y Trinca-ferro-da-amazon yn llwyddo i fyw ledled Brasil.Mae'n hoffi coedwigoedd sych, glaswelltiroedd, glannau afonydd a gwlyptiroedd hefyd. Yn addasu i wahanol ranbarthau. Yn gyffredinol, mae gan ei blu arlliwiau rhwng brown a'r cefn yn tynnu tuag at hufen / llwydfelyn.

Gweld hefyd: Sut mae IBAMA yn awdurdodi gwerthu anifeiliaid gwyllt?

Mae hefyd i'w gael mewn arlliwiau glas a'i farc nodweddiadol yw dwy streipen wen uwchben y llygaid. Maent yn bwydo ar flodau a ffrwythau a phan fyddant mewn parau, gallant gyd-ganu a chydamseru. Maen nhw'n byw'n dda mewn parau a grwpiau bach, tua 5 aderyn, ddim yn cyd-dynnu â grwpiau mawr iawn.

Amarelinho-da-amazônia

Fel mae'r enw'n dweud, Amarelinho-da- Mae gan Amazônia harddwch gosgeiddig mewn arlliwiau melyn. Yn gyffredinol rhoddir ei gefn mewn arlliwiau brown, gyda streipiau bach gwyn, ac mae gan ei frest a'i lygaid arlliwiau melyn golau.

Yn mesur tua 12 centimetr, mae gan yr Amarelinho-da-amazonia nodwedd drawiadol o gael band uwch ben y llygaid, fel pe byddai yn ael, mewn tôn wen. Mae ei big a'i draed yn llwyd tywyll, ac yn y bôn mae'n hoffi bwydo ar bryfed yn unig. Maen nhw'n byw mewn ardaloedd o fangrofau a phlanhigfeydd mawr yn y Gogledd.

Amazon Piccolo

Yn y bôn, dim ond yn yr Amazon y mae'r aderyn hwn i'w gael, ac mae ganddo blu mewn arlliwiau brown golau a thywyll. Rhoddir ei frest mewn arlliwiau meddalach ac mae ei phig a'i thraed yn dywyll hefyd. Mae'n bwydo ar hadau a ffrwythau bach aMae'n hoffi byw mewn amgylcheddau llaith a choedwigoedd mawr.

Caburé Amazonian

Mae'r Amazonian Caburé yn aderyn sy'n cael ei ystyried yn fawr o'i gymharu â'r lleill. Mae ganddo tua 20 cm ac mae'n bwydo ar bryfed yn bennaf. Mae ganddi'r arfer o dwyllo rhai ysglyfaethwyr, oherwydd mae ganddi lygaid ffug ar gefn ei phen. Nid ydynt yn ddim amgen na smotiau tywyll ar eu plu, y rhai, o edrych arnynt o bell, ydynt yn edrych fel pe baent yn edrych arnat ti.

Hefyd, fe'u hystyrir yn dylluanod bychain, a chanddynt lygaid melynaidd a tharawiadol iawn. Mae ei blu mewn arlliwiau llwydaidd neu frown, gyda rhai smotiau gwyn ar hyd y corff. Maent yn hoffi byw yn y canopi o goed uchel yn yr Amazon. Ystyrir ei chân yn gyflym, gyda chwibanau yn para 3 eiliad ac yn ailadrodd yn gyson.

Amazon swift

Yn y bôn, dim ond yn yr Amazon ac mewn rhai bwrdeistrefi yng ngogledd yr Amason y ceir yr aderyn hwn gwlad. Mae'n mesur tua 12 i 13 cm ac mae ei fwyd yn canolbwyntio ar bryfed. Maent yn hoffi byw mewn amgylcheddau gyda choedwigoedd llaith, isdrofannol ac uchder isel.

Oherwydd eu bod yn hoffi bwyta pryfed, maent hefyd yn hoffi byw mewn coedwigoedd diraddiedig yn y cyfnod eilaidd o lystyfiant, gan mai dyma pryd mae'r gweiriau yn fyr ac mae'n haws dod o hyd i forgrug a phryfed bach yno. Mae ganddyn nhw blu brown golau a thywyll ac mae eu pig a'u traed
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.