Sut mae IBAMA yn awdurdodi gwerthu anifeiliaid gwyllt?

Sut mae IBAMA yn awdurdodi gwerthu anifeiliaid gwyllt?
Wesley Wilkerson

Gwerthu anifeiliaid gwyllt a awdurdodwyd gan IBAMA

Mae gan werthu anifeiliaid gwyllt ym Mrasil broses gyfan i'w pharchu. Mae'n cael ei wneud gan sefydliadau awdurdodedig sy'n magu anifeiliaid mewn caethiwed i gynhyrchu cŵn bach i'w gwerthu.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i gael awdurdodiad gan y cyrff cymwys a beth yw'r dogfennau sydd eu hangen i gael y ddogfen. Ac, yn ogystal, y telerau cyfreithiol ar gyfer cludo anifail o'r naill dalaith i'r llall yn ddiogel.

Byddwn yn dangos i chi beth sydd angen i chi ei wybod i gadw anifail gwyllt mewn caethiwed, sef y pwyntiau pwysicaf i'w nodi. wedi'u nodi a nodweddion pob rhywogaeth!

Camau cyfreithiol i gael anifeiliaid gwyllt wedi'u hawdurdodi gan IBAMA

Gweld beth sydd ei angen arnoch i wneud anifail gwyllt yn anifail domestig. Dogfennau angenrheidiol a deall gofynion y cyrff cymwys yn eich Gwladwriaeth.

Gweld hefyd: Nightingale: tarddiad, cynefin, cân a nodweddion eraill!

Dewis bridwyr awdurdodedig

Rhaid prynu anifail gwyllt gyda bridwyr sydd wedi'u cofrestru gan IBAMA. Pan fyddwch yn cael eich tystysgrif, byddwch yn cael mynediad awtomatig at y crewyr hyn. Mae gan anifeiliaid gwyllt, hyd yn oed os cânt eu geni mewn caethiwed, eu greddf naturiol a dyna pam y mae'n rhaid iddynt ddod i arfer â bywyd y tu allan i natur o'r amser y maent yn ifanc.

Am y rheswm hwn, edrychwch bob amser am fridwyr awdurdodedig . Bydd hyn yn sicrhau bod yr anifeiliaid yn cael eu geni felly.ffurflen.

Caffael y dystysgrif tarddiad

Cyn y dystysgrif tarddiad, mae angen i chi ofyn am awdurdodiad y bridiwr gan yr asiantaeth IBAMA yn eich gwladwriaeth. I wneud hynny, cofrestrwch ar wefan IBAMA, yna ewch i'r uned IBAMA agosaf, gan gario dogfen swyddogol gyda llun, CPF a phrawf o breswylfa i gadarnhau eich cofrestriad.

Talu'r tocyn a roddir a dewch yn ôl i gael eich trwydded. Ar ôl cael yr awdurdodiad, gallwch nawr brynu anifail gwyllt trwy fridwyr awdurdodedig, a derbyn, gan yr un asiantaeth, dystysgrif tarddiad yr anifail.

Awdurdod cludiant amgylcheddol

Tiriogaeth Brasil yn helaeth iawn, gyda sawl math o fiomau. Os felly, efallai y byddwch chi eisiau anifail nad yw'n frodorol i'ch gwladwriaeth ac y bydd angen ei brynu yno. Er mwyn cael anifail o dalaith arall a'i gludo'n ddiogel, rhaid i chi fynd i'r IBAMA agosaf a gofyn am yr awdurdodiad amgylcheddol ar gyfer cludo ffawna.

Ar ôl talu'r tocyn a roddwyd gan yr asiantaeth, byddwch yn derbyn y Animal Transit Guide (GTA). Rhaid i'r dogfennau hyn, ynghyd â'r anfoneb, fynd gyda'r anifail drwy gydol y daith.

Anifeiliaid gwyllt a awdurdodwyd gan IBAMA

Mae llawer o anifeiliaid gwyllt y gellir eu magu gartref. Dewch i adnabod rhai rhywogaethau gwyllt y gallwch eu caffael yn gyfreithlon, yn dilyn ydilyn canllawiau IBAMA.

Iguana

Mae'r Iguana  yn ymlusgiad o deulu'r Iguanidae. Fe'u ceir mewn rhanbarthau trofannol o Ganol America, De America a'r Caribî. Mae igwanaod yn byw mewn coed a gallant gyrraedd hyd at 180 cm o hyd. Mae'n anifail y mae llawer o diwtoriaid yn galw amdano. Oherwydd y galw mawr am yr anifail, daeth yn haws ei greu oherwydd ymddangosiad porthiant cytbwys a wnaed yn arbennig ar ei gyfer. Gellir dod o hyd i'r igwana i'w brynu am bris cyfartalog o $1,500 reais.

Rainbow Boa

Anifail dof a hardd yw'r Rainbow Boa . Yn hoffi clwydo ar foncyffion, llwyni a chreigiau. Mae ganddi arferion nosol ac mae'n bwydo ar amffibiaid, adar a madfallod. Gall y neidr hon fyw hyd at 30 mlynedd a chyrraedd tua 2 fetr o hyd. Mae'r disgleirio dwys a'r lliwiau llachar sy'n tynnu sylw yn cael eu hachosi gan ffenomen o'r enw iridescence.

Gellir prynu'r constrictor boa enfys am bris cyfartalog o $3,500 reais.

Marmoset

<10

Yr anifail hwn yw'r unig fwnci sydd wedi'i awdurdodi ar gyfer bridio domestig. Mae ei ddeiet yn syml sy'n cynnwys ffrwythau, grawnfwydydd, pryfed a llysiau. Rhaid eu codi mewn gofodau mwy, gan eu bod yn llawn egni ac angen neidio a neidio, gan archwilio'r gofod coediog lle maent yn byw.

Anifeiliaid dyddiol ydyn nhw. Maent yn fach, yn pwyso rhwng 350 a 450 gram yn dibynnu ar y rhywogaeth. I'rnaturiol yn hoffi byw mewn grwpiau a ffurfiwyd gan 3 i 15 o unigolion a phrin yn mynd i lawr i'r ddaear i osgoi cael eu dal. Gellir dod o hyd iddo ar werth am tua $300.00 reais.

Furão

Mamal cigysol o deulu'r Mustelidae yw'r Furão . Mae sawl rhywogaeth o'r anifail hwn yn y byd, ond Mustela puturios furo yw'r rhywogaeth fwyaf adnabyddus am fod yn ffured domestig. Mae'n anifail serchog, dof a chwareus iawn. Mae ei ddeiet yn syml, wedi'i seilio'n ymarferol ar ddogn benodol.

Ond rhaid gofalu am yr anifail hwn yn drylwyr, gan fod ei iechyd yn sensitif. Os ydych am gael un o'r anifeiliaid hyn yn eich cartref, paratowch eich pocedi, gan eu bod yn anifeiliaid drud iawn. Mae'r ffured yn unig yn costio $2,500 ar gyfartaledd o reais.

Canindé Macaw

Mae hefyd yn cael ei adnabod fel y macaw bol melyn, y macaw bol melyn neu'r macaw -amarela glas yw un o'r goreuon. rhywogaethau hysbys o'r genws. Mae'r anifail hwn yn un o symbolau cerrado Brasil ac mae i'w ganfod ledled y diriogaeth genedlaethol, yn ogystal â rhan o Ganol America, Bolivia a Paraguay.

Mae'n aderyn hardd iawn, gyda lliwiau amrywiol a hir cynffon, sy'n denu darpar diwtoriaid. Ond yn anffodus, maent yn cael eu ffafrio gan fasnachwyr bywyd gwyllt. Gallwch ddod o hyd i'r Arara Canindé ar werth am y pris bras o $3,000 reais.

Pintassilgo

Mae'r berllan aur ynbrodorol i Dde America i gyd ac un o rywogaethau mwyaf annwyl y byd o adar gwyllt. Mae ganddo gornel hardd iawn, cornel hir gyda gwahanol arlliwiau. Mae'n mesur tua 11 cm o hyd ac mae ei liw yn cyflwyno mwgwd du iddo'i hun, gan adnabod y gwrywod, yn ogystal â'r smotiau melyn ar yr adenydd, tra bod gan y benywod liw olewydd ar ddwy ochr y corff.

Mae'r adar hyn yn bwydo ar hadau blodau a ffrwythau sych bach. Gellir dod o hyd i'r aderyn hwn ar werth am $400.00 reais.

Gofalu am anifeiliaid gwyllt a awdurdodwyd gan IBAMA

Mae anifail gwyllt yn wahanol i anifail domestig arferol. Hyd yn oed wedi ei eni mewn caethiwed mae ganddo ei reddfau naturiol. Gweler yma pa ofal sydd ei angen i fagu anifail gwyllt yn iawn.

Gwybod anghenion y rhywogaeth

Maeth priodol, maint fydd yr anifail pan yn oedolyn, hyd oes, y math o faethiad addas cynefin a'r angen am olau yn y man magu, yw rhai o'r pwyntiau y mae'n rhaid eu hastudio cyn prynu anifail gwyllt.

Mae rhai tiwtoriaid, am beidio â gwneud ymchwil blaenorol, yn sylweddoli'n hwyr na allant drin yr anifail ac yn y diwedd ei adael. Yn ogystal â bod yn drosedd, gall yr arfer hwn achosi problemau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â rhywogaethau eraill.

Ymgynghorwch â milfeddyg

Fel meddygon dynol, rhai milfeddygonarbenigo mewn gofalu am anifeiliaid gwyllt ac egsotig. Y gweithwyr proffesiynol hyn yw'r rhai mwyaf addas i'ch arwain wrth fagu eich anifail gwyllt, gan ganolbwyntio ar anghenion a lles pob rhywogaeth.

Mae'n bwysig eich bod yn mynd ag ef at y milfeddyg ar ôl cael gafael ar anifail gwyllt. gwirio ei gyflwr iechyd a'ch bod, yn unol â chanllawiau'r arbenigwr, yn mynd ag ef yn rheolaidd ar gyfer yr ymweliad hwn.

Cynnal a chadw'r safle magu

Pan fyddwch yn magu anifail gwyllt gartref, y pwysicaf y peth yw ei wneud eich hun mor gyfforddus â phosibl. Rhaid i'r safle bridio efelychu cynefin naturiol pob rhywogaeth a ddewisir cymaint â phosibl. Mae angen cynnal a chadw'r ganolfan fridio hon o bryd i'w gilydd yn ôl pob rhywogaeth.

Rhaid i'r ddau ategolion a glanhau ddilyn anghenion yr anifail yn llym, er mwyn osgoi ymddangosiad afiechydon a hyd yn oed anafiadau. Os cewch eich archwilio ac nad yw eich safle bridio yn addas ar gyfer y rhywogaeth, byddwch yn sicr yn colli eich trwydded.

Pwysigrwydd deddfwriaeth IBAMA ar werthu anifeiliaid gwyllt

Darganfod pwysigrwydd dilyn y rheolau rheoliadau cyfredol ar gyfer magu anifail gwyllt mewn caethiwed. Dewch i adnabod gweithredoedd y cyrff cymwys i gynnal y ffawna ac atal masnachu mewn anifeiliaid gwyllt ledled y diriogaeth genedlaethol.

Brwydro yn erbyn masnachu mewn anifeiliaid gwyllt

Masnach anghyfreithlon anifeiliaidgwyllt yw'r trydydd mwyaf yn y byd, yn ail yn unig i fasnachu arfau a chyffuriau. Ym Mrasil, mae masnachu heb awdurdod yn anghyfreithlon o dan Gyfraith 9605. Y gosb am y drosedd hon yw carchar o 6 mis i flwyddyn, yn ogystal â dirwy. Gosodir llawer o rwystrau ar ffiniau'r Taleithiau i atal y math hwn o fasnachu mewn pobl, gan fynnu llawer gan heddlu'r goedwig ac asiantau IBAMA.

Cadw rhywogaethau sydd mewn perygl

Gweinyddiaeth yr Amgylchedd yn gweithio i amddiffyn ffawna Brasil. Trwy'r rhaglen “Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwarchod Rhywogaethau Mewn Perygl”, nod y Weinyddiaeth yw datblygu a gweithredu camau gweithredu sy'n caniatáu cadwraeth rhywogaethau brodorol, gan ffrwyno masnachu mewn pobl trwy gamau ymladd.

Gweld hefyd: Pysgod Coelacanth: gweler nodweddion, bwyd a chwilfrydedd

Mae'r rhaglen hon yn bwriadu cynnwys pawb sydd mewn perygl. rhywogaethau yn y diriogaeth genedlaethol erbyn 2022 trwy Ordinhad MMA rhif 43/2014.

Mae'r gwerthiant cyfreithlon yn achub bywydau anifeiliaid gwyllt

Yma fe allech chi wirio'r holl ofynion cyfreithiol i godi anifail gwyllt mewn caethiwed. O wneud penderfyniadau i brynu eich anifail anwes. Gallwch weld bod y cyfreithiau'n bodoli i gynnal cytgord rhwng natur a chaethiwed, gwirio'r dogfennau angenrheidiol i fynd gyda'ch anifail yn ystod bridio a sut i'w cael.

Mae cynnal a chadw'r safle bridio yn bwysig iawn oherwydd gallwch chi roi eichffrind gwyllt newydd gartref urddasol, yn rhoi iddo bob elfen angenrheidiol i fyw gydag iechyd a llonyddwch. Cofiwch brynu anifail gwyllt a aned mewn caethiwed bob amser, trwy fridwyr a gofrestrwyd gan IBAMA.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.