Pysgod Coelacanth: gweler nodweddion, bwyd a chwilfrydedd

Pysgod Coelacanth: gweler nodweddion, bwyd a chwilfrydedd
Wesley Wilkerson

Mae'r Coelacanth yn ffosil byw go iawn!

Mae’r Coelacanth yn greadur dirgel sydd wedi codi o ddifodiant penodol. Fe'i gelwir yn bysgodyn ffosil, oherwydd mae ei strwythur yn dod o filoedd o flynyddoedd, gan ei fod yn hynafiad byw i nifer o anifeiliaid. Yn yr erthygl hon byddwn yn dysgu mwy am y bod diddorol hwn. Byddwn hefyd yn deall ei nodweddion gwahanol, sut mae'n bwydo, ei gynefin a'i ymddygiad.

Mae'r Coelacanth yn fwy perthnasol nag y mae ei olwg yn ei awgrymu. Oherwydd ei fod yn ffosil byw, gall helpu i ddeall effeithiau gweithredoedd dynol a sefydlu mesurau amddiffynnol ar gyfer bywyd morol. Hyn a mwy am y ffosil byw, gallwch weld isod.

Nodweddion Cyffredinol Coelacanths

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae gan y Coelacanth nodweddion nad ydynt yn bodoli mwyach pysgod cyfredol. Yn y testun hwn, byddwn yn dilyn nodweddion unigryw'r anifail hwn, o'i enw, trwy gyfansoddiad ei gorff a hyd yn oed ei gynefin.

Enw

Darganfuwyd y pysgodyn tua 1938. Mae'r dechnoleg yn roedd yr amser yn gyfyngedig ac roedd y broses ddilysu yn cymryd llawer o amser. Felly, aeth peth amser heibio nes y cafwyd cadarnhad ei bod yn rhywogaeth y gwyddys ei bod eisoes ac y credir ei bod wedi diflannu.

Ym 1939, rhoddodd ymchwilydd y disgrifiad cyflawn a datgan ei fod yn rhywogaeth a oedd eisoes wedi'i dileu. Yr Athro J.L.B. Smith dalu gwrogaeth i'r ymchwilydd oedd wedidarganfod y pysgodyn, ymchwilydd Courtney-Latimer. Felly, bedyddiwyd y pysgodyn yn wyddonol fel Latimeria Chalumnae.

Gweld hefyd: Ieir gini: nodweddion, bridio a mwy o'r aderyn

Nodweddion gweledol

Oherwydd bod y Coelacanth yn cael ei ystyried yn ffosil byw, anifail a fyddai mewn prosesau esblygiadol o gamau'r gorffennol, mae'n cadw nodweddion yn unigryw. i bysgodyn cerrynt. Mae ei gorff yn anarferol, er enghraifft: gall agor ei benglog a chynyddu maint ei geg yn ddramatig, a'i esgyll yn gigog a llabedog.

Mae'r esgyll hyn yn ymestyn i ffwrdd o'i gorff, fel coesau, ac yn symud i mewn patrwm eiledol. Mae ei glorian yn drwchus, rhywbeth a oedd yn bodoli hyd hynny mewn pysgod diflanedig yn unig. Mae ganddo hefyd organ electrosynhwyraidd ar ei hwyneb, y mae'n ei ddefnyddio i synhwyro presenoldeb pysgod eraill o'i gwmpas.

Bwydo

Pysgod sy'n byw ar ddyfnderoedd mawr yw coelacanths, tua 150 i 240 m. . Mae'n well ganddyn nhw fod ger glannau creigiog a ger ynysoedd folcanig. Oherwydd eu bod ar waelod y môr, maen nhw'n bwydo ar y bodau maen nhw'n dod o hyd iddyn nhw yno.

Ymhlith eu diet cyffredin mae: pysgod, môr-gyllyll, ystifflog, octopws a seffalopodau eraill o waelod y cefnfor. Mae'r Coelacanth yn anifail stelciwr, mae'n aros yn oddefol ac yn ymosod ar unrhyw ysglyfaeth sy'n crwydro'n anymwybodol. Y dull o ymosod yw agor y maw yn sydyn a bwyta'r ysglyfaeth yn anymwybodol.

Dosbarthiad a chynefin

Mae'rMae coelacanths yn hoffi dyfroedd gyda hinsawdd dymherus, gan mai ychydig o amrywiad tymheredd sydd. O ran dyfnder, maent yn drigolion yr hyn a elwir yn "barthau cyfnos", sef y rhai na all golau'r haul dreiddio iddynt, felly, maent yn dywyll iawn.

Dosberthir y Coelacanths mewn gwahanol bwyntiau, megis: ynysoedd Comoros, ar hyd arfordir dwyreiniol Affrica ac yn agos i Indonesia. Maen nhw'n ffafrio ogofâu tanddwr, yn agos at ddyddodion lafa tanddwr.

Ymddygiad pysgod

Mae'r Coelacanth hefyd yn greadur amheus. Does ryfedd iddo fynd mor hir heb i ymchwilwyr sylwi arno. Ychwanegwch hyn at y ffaith ei fod yn byw mewn parthau cyfnos o'r cefnforoedd, yn fwy manwl gywir mewn ogofâu tanddwr, ac mae gennych chi anifail sy'n anodd ei adnabod.

Gweld hefyd: Pwysau a Maint Shih Tzu fesul Mis: Gwyliwch y Twf!

Yn gyffredinol mae coelacanthau yn nosol, elfen arall sy'n gwneud dod o hyd iddynt yn anodd . Maent yn dueddol o ddod allan o'u hogofeydd yn unig i chwilio am fwyd. Ac wrth hela, maent yn dilyn dull cuddliw, h.y. cuddliw neu guddfan i ddal ysglyfaeth oddi ar eu gwarchod. Ar gyfer yr holl nodweddion hyn, pysgodyn sgitaidd iawn yw'r Coelacanth ac mae'n well ganddo aros yn gudd.

Atgenhedlu

Mae model atgenhedlu'r Coelacanth yn ovoviviparous, sy'n cynnwys ffrwythloniad mewnol o wyau y fam, ac yna beichiogrwydd mewnol o'r embryonau. Mae geni yn dod i ben gyda ffurf lawn adatblygu.

Yn ystod beichiogrwydd, mae'r ifanc yn bwydo ar y sach melynwy sy'n eu cwmpasu, yn llythrennol yn bwyta'r "wy" y maent yn rhan ohono. Gall beichiogrwydd bara hyd at flwyddyn gyfan a gall y fam roi genedigaeth i 8 i 26 o fabanod iach.

Rhai ffeithiau hwyliog am Coelacanth

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Y tu mewn i hanes anifeiliaid, mae'n anghyffredin iawn i rywun y credir ei fod wedi darfod ar un adeg i "ddychwelyd o'r lludw". Mae'r Coelacanth yn hollol wahanol i'w berthnasau cefnforol. Felly, yn yr adran hon, byddwn yn sôn am y chwilfrydedd a'r nodweddion sy'n gwneud y Coelacanth yn anifail gwahanol iawn.

Ystyriwyd ei fod eisoes wedi darfod

Mae yna reswm clir iawn pam mae'r Coelacanth hefyd. o'r enw "pysgod ffosil yn fyw". Am gyfnod hir credid ei fod yn greadur diflanedig, gan fod ffosiliau'r anifeiliaid hyn yn dyddio'n ôl i tua 400 miliwn o flynyddoedd. Felly, roedd yn annirnadwy dod o hyd i sbesimen byw o'r rhywogaeth hon.

Fodd bynnag, yn 1938, yn fwy manwl gywir, ar arfordir De Affrica, cipiwyd un ohonynt mewn rhwyd ​​bysgota. Yn ffodus, roedd capten y llong yn adnabod rhai ymchwilwyr ac fe gysylltodd yn gyflym. Roedd angen i arbenigwr nodi bod y rhywogaeth honno'n cael ei hystyried yn ddiflanedig er mwyn i'r creadur gael ei gydnabod a'i sylw dyledus.

Cofnod ffosil o'r rhywogaeth

Cael samplau o ymddygiad a dilyniant genetig Gall Coelacanths ein helpu nirhoi cliwiau am y broses o newid hinsawdd a sut y gallai'r rhain fod wedi ymyrryd yn niferoedd y rhywogaethau. Mae hoffter y Coelacanths am ddyfroedd tymherus eisoes yn gliw sy’n awgrymu breuder i amrywiadau yn yr hinsawdd.

Mae yna grŵp o ymchwilwyr sy’n honni bod deall cynefinoedd y Coelacanths yn helpu i ddatblygu amddiffyniad hinsawdd mwy manwl gywir. mesurau. Unwaith y bydd yn bosibl deall sut y diflannodd y pysgod ffosil, daw'n haws helpu i warchod rhywogaethau morol eraill.

Mae esblygiad y pysgodyn hwn yn rhywbeth hynod ddiddorol

Cymaint ag y gelwir y Coelacanth ohono. yn ffosil byw, mae ei hanes esblygiadol yn ddadleuol. Mae yna nifer o ddamcaniaethau sy'n cystadlu i egluro sut y digwyddodd proses esblygiadol y pysgodyn hwn. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod ganddynt nifer o nodweddion anarferol i bysgod cyfoes, rhywbeth sy'n codi mwy o gwestiynau nag atebion.

Yng nghanol sawl cwestiwn a thrafodaeth, mae gwyddonwyr yn cytuno ei fod yn bysgodyn esgyrnog, yn wahanol i rai cartilaginous, ac y byddai bod yn gyswllt rhwng tetrapodau, fertebratau pedair coes hynafol. Sy'n dod i ben i osod y Coelacanth fel un o hynafiaid posibl anifeiliaid tir cyntefig.

Hyd at ganrif o fywyd

Mae'r Coelacanth yn greadur sy'n cario hanes gydag ef. Yn yr hen amser, roedd cylchoedd bywyd yn hirach ac yn cymryd mwy o amser, gyda physgod ffosil yn atgoffa rhywun o hyn.cyfnod. Cyn hynny, credid mai dim ond 20 mlynedd y bu'r Coelacanth fyw. Fodd bynnag, mae astudiaethau a wnaed o farciau ar eu graddfeydd, sy'n debyg i'r cylchoedd o goed, yn awgrymu eu bod yn byw hyd at 100 mlynedd.

Ar ôl cael bywyd hir iawn, mae amcangyfrifon sy'n nodi eu bod yn atgenhedlu dim ond ar ôl hanner eich bywyd. Yn ychwanegol at hyn, mae dadansoddiadau eraill sy'n awgrymu y gall beichiogrwydd bara am bum mlynedd.

Statws cadwraeth

Mae statws cadwraeth Coelacanths braidd yn ansicr, gan ei fod yn bysgodyn sy'n byw ar ddyfnderoedd mawr. , nid yw'n gywir iawn amcangyfrif eu niferoedd. Mae ymchwilwyr wedi bod yn deifio i astudio cyflwr y cynefin a chyfrif y Coelacanths.

Ar gyfartaledd, mae 60 uned i bob cyfrif. Gall y nifer hwn amrywio i 40 yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn. Felly, mae amcangyfrif y niferoedd cyffredinol, o ystyried yr ardaloedd a ddarganfuwyd eisoes, yn amrywio o gwmpas 600 i 700 o unedau, sy'n nodweddu rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol.

Ddim mor ddiddorol i'w fwyta

Y ystyr "coelacanth" yw "colofn wag", oherwydd bod gan yr anifail hylif sy'n llenwi ei golofn ddorsal. Ychwanegwch y ffaith fod ganddo bocedi o olew yn ei gorff fel rhan o'i fetaboledd, a bod gennych chi greadur llysnafeddog, er ei fod yn bysgodyn ag esgyrn.

Mae pob un o'r nodweddion hyn yn rhoi blas hynod flasus ar Coelacanth.annymunol. Amcangyfrifir hyd yn oed nad yw siarcod yn eu bwyta oherwydd eu blas cryf ac o bosibl yn achosi afiechyd. Felly, nid yw'n cael ei ystyried yn ddichonadwy i'w fwyta gan bobl, nid yn unig oherwydd ei olewrwydd uchel, ond hefyd oherwydd y posibilrwydd o drosglwyddo clefydau.

Hanes byw ei hun yw Coelacanth!

Mae’r Coelacanth yn gyfle ar gyfer bioleg a hinsoddeg ar ffurf anifeiliaid. Mae'n anghyffredin i anifeiliaid yr ystyrir eu bod eisoes wedi darfod eu gweld eto, hyd yn oed yn fwy un sydd â strwythurau sy'n dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd.

Newidiodd llawer o'r hyn a gredwyd am Coelacanth ar ôl ei atgyfodiad. Newid amcangyfrif o oedran bywyd a'i allu atgenhedlu. Mae hyn, ynghyd â'r ffaith bod ei ymfudiad dros y blynyddoedd yn cynnig map o newid hinsawdd, yn anifail sy'n adrodd stori.

Mae'r ffosil byw hefyd yn cynnig cliwiau clir ynglŷn â sut y gallai'r broses esblygiadol fod wedi digwydd. Er ei fod yn ateb rhai cwestiynau, mae'n codi cwestiynau eraill ynghylch sut mae'r cysylltiadau mewn datblygiad anifeiliaid yn cysylltu. Mae'r nodweddion hyn yn gosod Coelacanth ar wahân i bob anifail hysbys, gan ei wneud yn ffosil byw y gellir ei weld, gan fynd â dealltwriaeth ddynol gam ymhellach.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.