Anifeiliaid Coedwig yr Iwerydd: ymlusgiaid, mamaliaid, adar a mwy

Anifeiliaid Coedwig yr Iwerydd: ymlusgiaid, mamaliaid, adar a mwy
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Faint o anifeiliaid Coedwig yr Iwerydd ydych chi'n eu hadnabod?

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae rhai anifeiliaid yng Nghoedwig yr Iwerydd yn boblogaidd iawn, megis yr anteater anferth, y capybara, y tamarin llew aur a'r jaguar. Mae eraill, fodd bynnag, er eu bod yn rhan o fioamrywiaeth anhygoel Brasil, yn gyfoethog mewn adar a thrychfilod yn bennaf, yn brin iawn neu ddim yn hysbys o gwbl!

Ydych chi wedi clywed am yr holl anifeiliaid hyn? Mae'n debyg na. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r amrywiaeth o rywogaethau yn ein biom o hyd, gan ein bod ni wedi paratoi'r erthygl anhygoel hon fel y gallwch chi ddysgu am rai o'r prif rywogaethau o famaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod a trychfilod yng Nghoedwig yr Iwerydd!<4

Nesaf, byddwch yn cyfarfod â chyfres o anifeiliaid anhygoel i archwilio cyfoeth ffawna a fflora Brasil. Awn ni?

Mamaliaid Coedwig yr Iwerydd

Yn y pen draw, mae mamaliaid yn tynnu mwy o sylw oherwydd eu bod mor hawdd i addasu, eu bod yn gallu bod yn anifeiliaid daearol, dyfrol a hedegog. Yng Nghoedwig yr Iwerydd, rydyn ni'n dod o hyd i'r holl fathau hyn o famaliaid! Edrychwch ar y rhestr a baratowyd gennym:

Jaguar

Y jaguar (Panthera onca) yw'r feline mwyaf ar gyfandir America. Mae'r mamal hwn yn nofiwr rhagorol, a gellir ei ddarganfod yn haws mewn coedwigoedd gyda mwy o gyrff o ddŵr. O'r prif arferion nosol, y mae abas sydd tua dwywaith maint eich pen. Mae'n bwydo ffrwythau yn bennaf, ond gall hefyd hela ifanc adar eraill. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio nythod a adeiladwyd gan gnocell y coed. Mae'n wasgarwr hadau pwysig.

Araçari-poca

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Fel yr Araçari-banana, mae'r Araçari-poca (Selenidera maculirostris) hefyd yn aelod o'r teulu twcan. Mae hefyd yn tynnu sylw oherwydd ei liw, ond yn llwyddo i guddliwio ei hun yn well yn y coed.

Mae gan wryw y rhywogaeth hon ben a brest du a chorff gwyrdd, tra bod gan y fenyw ben a brest gochlyd ac adenydd mewn lliw llwydwyrdd. Mae gan y ddau ryw fand melyn y tu ôl i'r llygaid, sydd wedi'u hamgylchynu gan wyrdd i lawr.

Mae ei big hefyd yn nodweddiadol, ond ychydig yn fyrrach o'i gymharu ag aelodau eraill o'r teulu, ac mae ganddo rai streipiau fertigol du o'r rhywogaeth. Mae ei brif fwyd yn cyfateb i ffrwythau coed palmwydd, fel calon palmwydd, ac yn gweithredu fel gwasgarwr hadau pwysig. Gall hefyd fwydo ar bryfed a'r ifanc o adar llai.

Mae'n byw yn yr ystod sy'n cynnwys taleithiau Bahia i Santa Catarina, yn bennaf mewn ardaloedd mynyddig.

Saíra-lagarta <6 Ffynhonnell: //us.pinterest.com

Aderyn cymharol fach yw'r lindysyn tanger (Tangara desmaresti), a elwir hefyd yn serra tanger.ac o liwiau bywiog sy'n hoffi byw mewn ardaloedd mynyddig.

Gweld hefyd: Cath Chartreux: pris, costau a sut i brynu ci bach

Mae'n aderyn endemig o Brasil, a geir ym mron pob talaith yn rhanbarthau'r De a'r De-ddwyrain, ac eithrio Rio Grande do Sul. Cymharol fach, ei hyd cyfartalog yw 13.5 cm a'i big yn fyr.

Mae gan bluen yr aderyn hwn liwiau bywiog: mae'r rhan fwyaf o'r corff yn wyrdd, gyda rhai smotiau gwyrddlas-glas; mae'r fron yn fron felyn neu oren; ac y mae rhan uchaf y pen mewn arlliwiau o felyn a gwyrdd. Mae hi'n byw mewn heidiau ac mae ei diet yn cynnwys pryfed, ffrwythau a dail.

Tangará

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Aderyn endemig o Goedwig yr Iwerydd, mae'r tanager (Chiroxiphia caudata) yn aderyn chwilfrydig sy'n adnabyddus am ei berfformiad yn denu benywod. yn y tymor paru. Mae gwrywod yn ymgasglu mewn grwpiau bach ar gyfer lleisio a math o ddawns sy'n denu'r fenyw at y gwryw amlycaf yn y grŵp.

Mae gwrywod hefyd yn wahanol iawn i ferched. Er bod ganddyn nhw liw glas a du gyda thwf coch-oren ar y pen, mae'r benywod yn wyrdd, tôn sy'n amrywio o felynaidd i lwyd, ond nid yw'n sefyll allan llawer. Mae ei big yn fyr, a gall fwydo ar ffrwythau neu bryfed.

Mae i'w ganfod o Bahia i dde Brasil.

Tesourão

Ffynhonnell: //br. com

Mae'r aderyn ffrigad (Fregata magnificens) yn aderyn mawr, sy'n gallu cyrraedd hyd at 2metr o led adenydd, yn pwyso cilogram a hanner. Aderyn cefnforol, yn byw mewn ardaloedd arfordirol yn unig ac yn ymestyn ar hyd arfordir cyfan Brasil.

Fel oedolyn, mae gan yr aderyn ddu, y fenyw â bron wen, a'r gwryw â chwd coch ar y talcen. gwddf, a elwir y cwdyn gular, y gellir ei chwyddo i ddenu benywod neu storio bwyd.

Mae ei big yn denau ac yn hir, gyda chrymedd yn y blaen, yn addas ar gyfer dal pysgod.

Ymlusgiaid o Goedwig yr Iwerydd

Mae'n hysbys bod ymlusgiaid yn anifeiliaid gwaed oer. Yng Nghoedwig yr Iwerydd, mae amrywiaeth eang o'r anifeiliaid hyn, fel aligatoriaid, nadroedd a chrwbanod. Dewch i ni ddod i adnabod rhai ymlusgiaid sy'n wahanol i'w gilydd o ran ymddygiad a nodweddion gweledol:

Yellow Caiman

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Gellir ei fesur Hyd at 3 metr o hyd, mae'r aligator trwyn llydan (Caiman latirostris) yn cymryd ei enw ar ôl bod â rhan isaf y pen yn felynaidd a gweddill y corff yn wyrdd-lwyd. Yn ystod y cyfnod paru, mae'r ardal felynaidd yn newid, gan ddwysáu ei liw.

Mae'n byw mewn corsydd ac afonydd, yn gyffredinol mewn ardaloedd â llystyfiant trwchus. Yn gigysol, mae ganddo'r trwyn ehangaf ymhlith rhywogaethau aligator a chrocodeil ac mae'n bwydo ar rywogaethau gwahanol fel pysgod, molysgiaid, adar, mamaliaid ac ymlusgiaid eraill.

Mae gan yr ymlusgiaid hwnswyddogaeth iechydol bwysig, gan ei fod yn amlyncu molysgiaid sy'n achosi llyngyr mewn pobl. Yng Nghoedwig yr Iwerydd, fe'i ceir yn rhanbarthau'r De, y De-ddwyrain a'r Gogledd-ddwyrain.

Boa constrictor

Er ei fod yn frawychus oherwydd ei faint, mae'r boa constrictor (Boa constrictor) yn dof ac anwenwynig (hynny yw, nid yw'n gallu brechu ei wenwyn). Fe'i ceir ledled Coedwig yr Iwerydd.

Gall gyrraedd hyd at 4 metr o hyd ac mae ganddo gryfder cyhyrol mawr. Mae ei ben yn fawr ac ar ffurf “calon”, fel nadroedd eraill yr un teulu.

Gan nad oes ganddo wenwyn yn brechu ysglyfaeth, dim ond yr ymosodiad sydd ddim yn ddigon i ladd ei ysglyfaeth. Felly, mae'n lapio ei gorff gan ddefnyddio grym cyhyrol o amgylch yr anifail, adar neu gnofilod fel arfer, ac yn ei ladd trwy fygu.

Mae'r mecanwaith hwn hefyd yn torri esgyrn yr ysglyfaeth, gan hwyluso ei dreuliad, a all gymryd hyd at 6 mis , gan fod gan ei geg yr elastigedd i amlyncu ysglyfaeth hyd at 6 gwaith maint ei ben!

Neidr gwrel wir

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Y cwrel neidr (Micrurus corallinus) yw'r rhywogaeth neidr fwyaf gwenwynig ym Mrasil. Fe'i ceir yn nhaleithiau Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

Mae gan ei wenwyn weithred necrotizing a gall ladd mawr anifeiliaid porth mewn ffrâm amseryn gymharol fyr, yn dibynnu ar y neidr. Mae gwenwyn yr ifanc yn llawer cryfach na gwenwyn y cwrel llawndwf.

Mae'r ymlusgiad hwn yn goch ei liw gyda modrwyau du a gwyn. Mae'r lliwio hwn yn dynodi perygl yr anifail o ran ei natur, sy'n addas ar gyfer brawychu ysglyfaethwyr posibl. Am y rheswm hwn, mae yna rywogaethau sy'n “dynwared” ei batrwm lliw, er nad ydyn nhw'n wenwynig, fel strategaeth amddiffyn.

Mae'n byw yn y goedwig, fel arfer wedi'i guddio mewn canghennau a dail ar y ddaear, a nid yw'n anifail ymosodol. Ymosod i amddiffyn eich hun.

Cwrel ffug

Yn hynod debyg i'r cwrel go iawn, mae'r cwrel ffug (Erythroolamprus aesculapii) yn fwy cyffredin ym Mrasil ac, yng Nghoedwig yr Iwerydd, i'w ganfod yn nhaleithiau'r gogledd-ddwyrain , De-ddwyrain a De.

Mae ganddo wenwyn a ystyrir yn wan ac annecroting, ac mae'n dynwared ymddygiad a lliw cwrelau gwirioneddol i ddychryn ysglyfaethwyr. Mae yna sawl arwydd o wahaniaeth ym mhatrwm cylch y corff i wahaniaethu rhwng y ddwy rywogaeth. Fodd bynnag, y dull mwyaf gwarantedig yw trwy gymharu'r deintiad.

Mae'n bwydo ar nadroedd a fertebratau bach eraill, ac mae'n well ganddo fyw mewn coedwig drwchus. Mae i'w gael mewn ardaloedd trefol oherwydd datgoedwigo neu ddiffyg bwyd.

Jararaca

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r jararaca (Bothrops jararaca) yn un o'r mwyaf cyffredin ym Mrasil. Lliw yn amrywio mewn arlliwiau o frown allwyd, gyda modrwyau, ei glorian yn amlwg iawn a'i ben yn drionglog, gyda llygaid mawr a phâr o bydewau, sef tyllau bychain yn agos i'r trwyn.

Neidr wenwynig ydyw â gwenwyn nerthol iawn. , bod yn beryglus i bobl. Mae tua 90% o ddamweiniau gyda nadroedd ym Mrasil yn cael eu hachosi gan frathiadau gwiberod pwll. Fodd bynnag, nid yw'n ymlusgiad ymosodol.

Mae i'w ganfod ledled rhanbarth Coedwig Iwerydd. Mae'n byw ar y ddaear, ymhlith dail sych, canghennau wedi cwympo a mannau lle gall guddio. Mae'n bwydo yn y bôn ar gnofilod. Mae gan ei wenwyn werth masnachol pwysig, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn meddygaeth ar gyfer gorbwysedd a phroblemau'r galon.

Caninana

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Er bod ganddo ymddygiad ymosodol pan fydd yn teimlo dan fygythiad, nid yw'r caninana (Spilotes pullatus) yn ymlusgiad gwenwynig. Mae'n byw mewn coed ac mae ei glorian yn fawr, yn ddu a melyn o ran lliw. Mae'r llygaid yn fawr, yn grwn ac yn ddu.

Gall gyrraedd 2.5 metr o hyd, gan ei wneud yn un o nadroedd mwyaf Coedwig yr Iwerydd, ond serch hynny, mae'n neidr ystwyth a chyflym. Gellir dod o hyd iddo ar yr arfordir gogledd-ddwyreiniol, yn rhanbarth y De-ddwyrain ac yn Rio Grande do Sul.

Mae'n bwydo ar gnofilod, amffibiaid a mamaliaid bach, fel cnofilod. Mae'n well ganddo fyw yn agos at gyrff dŵr, ond gellir ei ddarganfod mewn rhanbarthau sychach.

Neidr Llygad Cath Forchog

Mae llygad y gath dorchog (Leptodeira annulata) yn neidr nosol nad yw'n wenwynig sy'n gallu byw mewn coed neu ar y ddaear. Mae'n ymlusgiad cymharol fach, sy'n gallu cyrraedd 90 cm o hyd, lliw brown gyda smotiau tonnog a du.

Gellir ei gymysgu â'r jararaca, gan dderbyn yr enw jararaca ffug hyd yn oed, fodd bynnag, mae ei ben yn wastad. Mae'n neidr dof nad yw'n ymosod ar anifeiliaid mawr. Mae i'w gael yn Ne-ddwyrain Brasil.

Terapin gwddf neidr

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae Terrapin gwddf neidr (Hydromedusa tectifera), a elwir hefyd yn crwban -snakehead, yn ymlusgiad â thywyllwch gwastad. carapace brown, sy'n trigo mewn afonydd a llynnoedd, ac yn gallu claddu ei hun yn y mwd. Ei brif nodwedd yw ei wddf hir, a dyna pam ei enw poblogaidd.

Gall bwyso hyd at 3 kg ac mae'n bwydo ar anifeiliaid dyfrol fel pysgod, molysgiaid ac amffibiaid. Gan nad yw'n dod allan o'r dŵr yn ymarferol, mae fel arfer yn gadael dim ond rhan o'i ben allan, gan ganiatáu iddo anadlu.

Ar hyn o bryd, nid yw'n rhywogaeth dan fygythiad a gellir ei ddarganfod yn rhanbarthau'r De a'r De-ddwyrain o Brasil.

Crwban melyn

Mae'r crwban melyn (Acanthochelys radiolata) yn rhywogaeth o ymlusgiaid sy'n endemig i Brasil, a geir yng Nghoedwig yr Iwerydd. Mae'n byw mewn morlynnoedd mewn ardaloedd corsiog o Bahia i Espírito Santo, gyda digon o lystyfiant dyfrol.

Mae ganddo gysgodfangwastad a hirgrwn, mewn arlliwiau melynfrown, sy'n rhoi ei enw i'r rhywogaeth. Mae pen yr anifail hwn wedi'i wastatau ychydig ac yn llai o'i gymharu â rhywogaethau eraill o grwban. Mae ei ddeiet yn amrywiol, gan gynnwys llysiau, pysgod, molysgiaid, trychfilod, mwydod ac amffibiaid.

Tegu madfall

Mae tegu (Salvator merianae), a elwir hefyd yn degu anferth, yn y fadfall fwyaf ym Mrasil, yn gyffredin hyd yn oed y tu allan i ardaloedd coediog. Gall yr ymlusgiad hwn fod yn fwy na 5 kg o bwysau'r corff mewn hyd at 2 fetr.

Wedi'i ganfod ledled rhanbarth Coedwig yr Iwerydd, mae fel arfer yn gaeafgysgu yn ystod misoedd Ebrill a Gorffennaf, ac mae ganddo'r gallu i reoli ei rai ei hun. gyfradd metabolig yn y cyfnod atgenhedlu, yn wahanol i ymlusgiaid eraill.

Anifail hollysol ydyw, gyda diet amrywiol iawn, sy'n bwydo ar lysiau, wyau, adar, mamaliaid bach a madfallod eraill.

Amffibiaid Coedwig yr Iwerydd

Mae llyffantod, brogaod y coed, brogaod... amffibiaid yn anifeiliaid sydd o reidrwydd angen dŵr ar gyfer atgenhedlu. Mae Coedwig yr Iwerydd, gan ei bod yn amgylchedd nodweddiadol llaith ac yn llawn afonydd, yn ddelfrydol ar gyfer yr anifeiliaid chwilfrydig hyn! Edrychwch isod ar rai o'r rhywogaethau sy'n byw yn y biome hwn:

llyffant Cururu

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae llyffant tarw neu lyffant cansen (Rhinella icterica) i'w ganfod yn eang ym Mrasil ac yn tynnu sylw oherwydd ei faint, gan mai dyma'r rhywogaeth fwyaf o lyffant yn Ne America, yn cyrraedd 15cm o hyd.

Mae ei gyfanrwydd yn frown, gyda smotiau tywyllach wedi'u lleoli'n bennaf ar y dorsum.

Fel rhywogaethau llyffant eraill, mae ganddo chwarennau gwenwyn (paracnemis) ar ochrau'r pen. Yn achos yr amffibiaid hwn, mae'r chwarennau hyn yn ddatblygedig iawn ac yn ffurfio pocedi ochrol mawr.

Nid yw ei wenwyn ond yn niweidiol i fodau dynol os caiff ei echdynnu a dod i gysylltiad â'r llif gwaed. Mae'n bwydo ar bryfed, adar bach a chnofilod. Dosberthir y rhywogaeth hon o Espírito Santo i Rio Grande do Sul.

Llyffant Pen Morthwyl

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Er gwaethaf ei enw, nid llyffant benben (Boana faber) yw llyffant, ond broga coed, sef amlwg pan fyddwn yn sylwi ar y disgiau ar flaenau ei fysedd.

Mae'r disgiau hyn yn caniatáu i'r amffibiad gadw at unrhyw fath o arwyneb, ac mae'n unigryw i deulu'r brogaod coed. Mae crawc y gwryw yn ystod y tymor paru yn ymdebygu i sŵn taro morthwyl, a dyna'r rheswm dros enw poblogaidd y rhywogaeth.

Yn hyblyg iawn, mae'r llyffant coed hwn yn byw mewn gwahanol fathau o amgylcheddau ledled ardal Coedwig yr Iwerydd, gan gynnwys ardaloedd diraddiedig . Mae'n bwydo ar anifeiliaid bach ac yn cyrraedd 10 cm o hyd.

Filomedusa

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Broga coed sy'n byw mewn coed yw'r phyllomedusa (Phyllomedusa distincta), lle gall guddliwio ei hun diolch i'w liw gwyrdd. a'i faintioli, tua 5cm.

Mae'n rhywogaeth endemig o Brasil a gellir ei chanfod ledled rhanbarth Coedwig Iwerydd. Mae'n bwydo ar bryfed, molysgiaid ac anifeiliaid bach eraill.

Cwilfrydedd am y rhywogaeth hon o amffibiaid yw ei fod yn cymryd arno ei fod wedi marw er mwyn twyllo ysglyfaethwyr posibl.

llyffant coed gwyrdd

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Yn mesur tua 4 cm, mae'r broga coeden werdd (Aplastodiscus arildae) hefyd yn rhywogaeth endemig o Brasil, a geir yn nhaleithiau rhanbarth y De-ddwyrain, yn bennaf mewn rhanbarthau mynyddig.<4

Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'n amffibiad gyda lliw cwbl wyrdd, gyda llygaid brown mawr. Mae'n byw mewn coed ac yn bwydo ar infertebratau bach fel pryfed.

llyffant y rhaeadr

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Rhywogaeth brin ac endemig o Goedwig yr Iwerydd yn ne Brasil, mae Llyffant y Rhaeadr (Cycloramphus duseni) yn byw yn Serra do Mar, ar greigiau o gwmpas rhaeadrau ac afonydd. Fel pob llyffant, mae ganddo groen llyfn, yn wahanol i lyffantod.

Mae gan yr amffibiad hwn arlliw brown golau, gyda smotiau brown tywyll a choch ar hyd ei gorff, sy'n mesur tua 3.5 cm.

Mae'n angen dŵr glân, crisialog ar gyfer atgenhedlu a datblygu, sy'n golygu bod y rhywogaeth eisoes wedi diflannu o ardaloedd eraill yng Nghoedwig yr Iwerydd oherwydd halogiad dŵr.

Pingo-Pingo-de-Ouro Throsh

Ffynhonnell : //br.pinterest.com

Rhywogaeth o amffibiaid sydd bron yn anganfyddadwy yn ycigysydd mawr, yn cyrraedd hyd at 1.85 m o hyd.

Yng Nghoedwig yr Iwerydd, mae i'w ganfod mewn ardaloedd coedwig cyfagos yn nhaleithiau'r De a'r De-ddwyrain, yn bennaf yn Paraná.

Mae'n o helwyr mawr y cyfandir, ac yn gallu bwydo ar bron unrhyw anifail arall oherwydd cryfder ei ên, sy'n gallu torri esgyrn a charnau.

Mae ei got fwyaf cyffredin yn felynaidd gyda smotiau duon (felly yr enw jaguar) wedi'i baentio), ond gellir dod o hyd iddo hefyd gyda chôt hollol ddu neu frown.

Capybara

Mae'r cnofilod mwyaf yn y byd, y capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) hefyd yn eithaf hyblyg a gellir ei ddarganfod hyd yn oed mewn amgylcheddau trefol, yn enwedig ar lannau afonydd. O fewn Coedwig yr Iwerydd, gellir dod o hyd i'r capybara ym mhob rhanbarth a feddiannir gan y bïom hwn.

Anifail dof yn gyffredinol sy'n byw mewn grwpiau, felly mae'n gyffredin dod o hyd i deuluoedd capybaras gyda nifer fawr o rai ifanc . Mae gwrywod yn wahanol i fenywod oherwydd bod ganddynt strwythur uwchben y trwyn a elwir yn chwarren trwynol, nad oes gan fenywod.

Tang anteater

Mae'r rhywogaeth Myrmecophaga tridactyla yn cynrychioli'r anteater -bandeira neu jurumim, anifail o arferiad unig a daearol a all fod yn ddyddiol neu'n nosol, yn dibynnu ar dymheredd a lleithder yr amgylchedd.

Gellir dod o hyd i'r anteater enfawr ynO ran natur, mae hyd at 2 cm o hyd i'r llyffant aur (Brachycephalus ephippium). Mae ganddo groen melyn neu oren, heb smotiau, a llygaid crwn, du. Mae ei liw i'w briodoli i bresenoldeb tocsinau yn y croen, sy'n gweithredu yn erbyn ysglyfaethwyr.

Mae'n llyffantyn endemig o Goedwig yr Iwerydd, sy'n byw mewn grwpiau ac nid yw'n neidio. I'r gwrthwyneb, mae'n cerdded ymhlith y dail a'r ddaear. Mae'n byw mewn ardaloedd mynyddig rhwng Bahia a Paraná.

Er gwaethaf eu maint, mae'r gwrywod yn allyrru llais cryf yn y tymor paru, yn ystod cyfnodau gwlypaf y flwyddyn.

llyffant cloddiwr

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Amffibiad bach yw'r broga tarw dur (Leptodactylus plaumanni), sy'n mesur hyd at 4 cm, gyda chorff brown gyda melyn. streipiau ar y cefn a rhai smotiau du. Mae ei lais yn debyg i sain criced.

Mae'n derbyn yr enw poblogaidd cloddiwr broga oherwydd ei fod yn agor tyllau tanddaearol fel eu bod yn cael eu gorlifo gan law neu lifogydd afonydd, er mwyn galluogi atgynhyrchu'r rhywogaeth . Fe'i ceir yn ne Brasil.

Y Broga Coed Restinga

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae Broga'r Coed Restinga (Dendropsophus berthalutzae) yn byw yng Nghoedwig yr Iwerydd yn y Rhanbarthau De a De-ddwyrain, mewn ardaloedd restinga, hynny yw, yn y goedwig isaf sy'n digwydd yn agos at y llain dywod ar yr arfordir, yn dal i fod mewn pridd tywodlyd, yn gyffredinol gyda nifer uchel o bromeliads. Gan ei fod yn agos at ddŵr y môr,mae angen digonedd o law i'w atgynhyrchu.

Amffibiad bach iawn ydyw, yn mesur dim ond 2 cm, sydd â lliw llwydfelyn i felynaidd, gyda rhai smotiau brown. Mae ei ben ychydig yn wastad ac yn bigfain, tra bod ei lygaid yn fawr, crwn, aur a du eu lliw.

Leptodactylus notoaktites

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

O'r un genws â broga'r cloddiwr, mae gan y broga gwter (Leptodactylus notoaktites) arferion atgenhedlu tebyg, sy'n gwneud y dwy rywogaeth yn ddryslyd iawn â'i gilydd. Mae ganddo gorff gwyrdd-frown, gyda smotiau brown neu ddu, ac mae'n mesur tua 4 cm.

Wedi'i ganfod yn Santa Catarina, Paraná a São Paulo, mae'r amffibiad hwn yn cael ei enw oherwydd ei chrawc, yn debyg i'r sain o drip.

llyffant coed Bromeliad

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Gall bromeliad coeden bromeliad (Scinax perpusillus) fesur hyd at 2 cm o hyd ac mae ganddo liw melynaidd. Mae'n byw ar ddail bromeliads yn Serra do Mar, yn y De a'r De-ddwyrain.

Gweld hefyd: Dogo Ariannin: gweler anian, ci bach, pris a mwy

Mae'n bwydo ar bryfed sy'n ceisio dodwy eu hwyau yn y dŵr sy'n cronni rhwng dail y planhigyn hwn, sy'n gwasanaethu fel man silio i'r amffibiaid hyn.

Pysgod o Goedwig yr Iwerydd

Mae gan Goedwig yr Iwerydd lawer o rywogaethau o bysgod, gan fod y bïom hwn yn meddiannu sawl talaith ym Mrasil ac yn derbyn nifer fawr iawn o afonydd. Maen nhw'n anifeiliaid amrywiol iawn o ran maint,lliw ac ymddygiad, fel y gwelwn isod:

Lambari

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Defnyddir y term lambari i gyfeirio at rai pysgod. Mae pob un ohonynt yn debyg ac mae ganddynt gorff ffiwsffurf yn gyffredin, gyda'r rhan fentrol ychydig yn fwy na'r dorsal ac asgell gabolaidd deufurcaidd.

Mae'r Astyanax yn ariannaidd gydag esgyll lliw cyffredinol. Maent yn cyrraedd 15 cm. Maent yn gyffredin mewn afonydd ac argaeau ledled Brasil, a gelwir rhai rhywogaethau yn piaba.

Mae Rachoviscus graciliceps yn byw mewn afonydd yn ne Bahia. Ei brif nodwedd yw lliw coch llachar yr asgell adipose, sydd wedi'i lleoli yn y rhanbarth dorsal. Mae'n mesur tua 5 cm.

Mae'r rhywogaeth Deuterodon iguape, neu lambari fforest yr Iwerydd, yn endemig i afon Ribeira do Iguape, yn São Paulo. Mae ei glorian yn euraidd ac yn mesur tua 11 cm.

Pysgod glanach dwfn

Mae'r pysgod neu'r coridora glanach dwfn (Scleromystax macropterus) i'w cael yn rhanbarthau De a De-ddwyrain Brasil . Mae'n rhan o grŵp o bysgod a elwir yn “catfish”, sydd â synwyryddion i ddod o hyd i fwyd mewn dyfroedd tywyll.

Mae'r anifail hwn yn mesur tua 9 cm ac nid oes ganddo glorian. Mae ei gorff yn felynaidd gyda smotiau du. Mae'n derbyn yr enw hwn oherwydd ei fod yn llwyddo i ddod o hyd i fwydod bach wedi'u claddu yn y swbstrad.

Traíra

Pysgodyn mawr yw’r traíra (Hoplias malabaricus) gyda dannedd miniog a geir mewn argaeau, llynnoedd aafonydd ledled Coedwig yr Iwerydd.

Anifail a heliwr unig ydyw, sy'n cuddio mewn llystyfiant dyfroedd llonydd i ymosod ar ysglyfaeth, a all fod yn bysgod neu'n amffibiaid eraill.

Gall gyrraedd wrth bwyso a mesur. 5 kg wedi'i ddosbarthu dros tua 70 cm o hyd. Mae eu clorian fel arfer yn llwyd, ond gallant hefyd fod yn frown gyda smotiau duon.

Tilapia Nile

Pysgodyn egsotig o darddiad Affricanaidd yw Tilapia Nîl (Oreochromis niloticus), a gyflwynwyd ym Mrasil. yn y 1970au heddiw mae i'w ganfod ledled Coedwig yr Iwerydd.

Mae ei glorian yn llwydlas eu lliw, gydag esgyll pinc. Ar gyfartaledd, mae'n 50 cm o hyd a thua 2.5 kg. Mae'n anifail sy'n ymwrthol iawn ac yn gallu addasu.

Dourado

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Yn adnabyddus am ei glorian euraidd, mae'r dorado (Salminus brasiliensis) neu pirajuba yn pysgodyn gwyllt a geir bob amser mewn grwpiau.

Anifail ymosodol â dannedd mawr, pigfain, gall fod yn fwy nag 1 metr o hyd a chyrraedd 25 kg. Mae'n bwydo ar bysgod ac adar. Mae'n byw ym masnau Paraná, Rio Doce, Paraíba a São Francisco.

Pacu

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Pysgodyn llwyd yw'r pacu (Piaractus mesopotamicus). gyda chorff hirgrwn, sy'n byw mewn afonydd a llynnoedd ledled rhanbarth Basn Prata. Mae eu diet yn eithaf amrywiol, gan gynnwys planhigion dyfrol, ffrwythau, eraillpysgod ac anifeiliaid bach.

Gall gyrraedd 20 kg a 70 cm o hyd. Mae'n aml yn cael ei ddal a'i fwyta fel bwyd.

Trychfilod o Goedwig yr Iwerydd

Mae pryfed yn bwysig iawn ar gyfer cynnal bioamrywiaeth Coedwig yr Iwerydd. Darganfyddwch isod y gwahanol rolau y mae'r anifeiliaid bach hyn yn eu chwarae:

Mantis gweddïo Unicorn

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Pum rhywogaeth o fantis gweddïo fe'u gelwir yn fantis gweddïo unicorn . Y rhain yw: Zoolea major, Zoolea minor, Zoolea orba, Zoolea decampsi a lobipes Zoolea. Maen nhw'n bryfed sy'n anodd dod o hyd iddyn nhw, yn bennaf oherwydd eu lliw gwyrdd a brown, sy'n eu cuddio yn y llystyfiant.

Maen nhw'n wahanol i fantisau gweddïo eraill oherwydd bod ganddynt ystwythder mawr ar ben y pen, i'w hatgoffa o gorn. Mae'n gigysydd pwysig ar gyfer rheoli poblogaeth pryfed eraill ei natur.

Glöyn byw Malachite

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

O harddwch nodedig, mae'r glöyn byw Malachite (Siproeta stelenes meridionalis) yn sefyll allan am liw ei adenydd: cyfuchliniau smotiau brown llenwi â phatrwm gwyrdd dwys.

Gellir cymharu'r rhywogaeth hon o bili-pala â'r neidr gwrel ffug o ran ei fecanwaith amddiffyn: mae'n “copïo” patrwm lliw y glöyn byw emrallt, sy'n blasu'n ddrwg i ysglyfaethwyr. Mae'n bwydo ar flodau, malurion pridd, cnawd sy'n pydru a thail.

Aelloposceculus

Mae Aellopos ceculus, sy'n beilliwr pwysig, yn wyfyn dyddiol a geir mewn gwahanol ranbarthau o gyfandir America. Mae iddo liw brown gyda streipiau melyn ar yr adenydd ôl (neu ôl).

Mae ei gorff yn fawr o'i gymharu â maint ei adenydd, ond mae ei ehediad yn bwerus ac fel arfer ychydig o osgiliadau sydd ynddo. Mae'n mesur pedair i bum centimetr ac yn bwydo ar neithdar.

Melyn Mandaguari

Mae'r wenynen felen mandaguari (Scaptotrigona Xanthotricha), a elwir hefyd yn tujumirim, yn rhan o genws o wenyn digywilydd. Serch hynny, maent yn ymosodol pan fyddant yn teimlo dan fygythiad a gallant ymosod gyda hedfan neu frathiadau bach. Fe'u ceir yn ne Bahia ac yn y de a'r de-ddwyrain.

Y maent yn felyn o ran lliw ac yn adeiladu cychod gwenyn mewn ceuffyrdd, lle maent yn cynhyrchu mêl a phropolis. Gall pob cwch o'r rhywogaeth hon gartrefu rhwng 2,000 a 50 mil o bryfed.

Coedwig Iwerydd, un o'r bioamrywiaeth mwyaf ar y blaned!

Yn yr erthygl hon rydych chi'n dod i adnabod rhai o'r rhywogaethau niferus o anifeiliaid sy'n byw yng Nghoedwig yr Iwerydd; endemig, cyffredin neu egsotig. Os byddwn hefyd yn ychwanegu rhywogaethau o blanhigion, mae gennym un o’r rhanbarthau bioamrywiaeth mwyaf yn y byd, er bod cyn lleied o’r goedwig wreiddiol ar ôl.

Fodd bynnag, yn enwedig o ran rhywogaethau endemig, maent yn gynyddol dan fygythiad difodiantWrth i Goedwig yr Iwerydd ddiraddio, oherwydd colli cynefin o ganlyniad.

Mae gan bob anifail yn y bïom hwn, o bryfed i famaliaid mawr, ynghyd â ffactorau amgylcheddol eraill, y rôl o gynnal ecoleg y lladd: naill ai fel peillwyr, gwasgarwyr hadau neu ar gyfer rheoli poblogaeth.

Pob un â'i bwysigrwydd i wneud Coedwig yr Iwerydd yr amgylchedd hynod a lluosog hwn, mor unigryw yn nhiriogaeth Brasil.

pob talaith a feddiannir gan Goedwig yr Iwerydd, ac eithrio Rio Grande do Sul ac Espírito Santo.

Mae'n bwydo ar bryfed, megis morgrug a termites, ac mae ganddo addasiadau arbennig i gael y math hwn o fwyd: crafangau ar gyfer cloddio pridd, tafod hir a thrwyn i gyrraedd morgrug a thwmpathau termit. Am yr un rheswm, nid oes ganddo ddannedd.

Yn ystod bwydo, mae'n troi dros y ddaear, gan wasgaru gwastraff a maetholion trwy'r pridd.

Gall anteater mawr llawndwf bwyso hyd at 60 kg a i tua 2 m o hyd gyda'r gynffon. Ar ben hynny, gall nofio a dringo coed.

Tamarin llew aur

Mae tamarin llew aur (Leontopithecus rosalia) yn famal sy'n endemig i Goedwig yr Iwerydd, yn benodol i Rio de Janeiro. Hynny yw, dim ond ym Mrasil ac yn yr amgylchedd penodol hwn y mae'n bodoli. Dyma un o'r rhesymau pam y caiff ei ystyried yn rhywogaeth mewn perygl, gan fod ei gynefin yn cael ei ddatgoedwigo.

Fel rhywogaethau primatiaid eraill, maent yn anifeiliaid cymdeithasol ac yn byw mewn grwpiau. Mae ei ddeiet yn amrywiol, sy'n cynnwys ffrwythau, wyau, blodau, gwinwydd ac anifeiliaid bach, infertebratau ac fertebratau. Mae eu diet yn cwmpasu bron i 90 math o blanhigion. Wrth fwyta'r ffrwythau, mae'r tamarin llew aur yn lledaenu'r hadau, gan chwarae rhan ecolegol bwysig.

Anifail dyddiol yn bennaf yw hwn, sy'n byw ymhlith coed y goedwig. Yn gallu cysgu mewn mannauboncyffion coed gwag neu mewn llwyni bambŵ.

Tamarin llew wynebddu

Anifail arall sy'n endemig i Goedwig yr Iwerydd ac sydd hefyd dan fygythiad o ddiflannu yw'r tamarin llew wynebddu (Leontopithecus caissara). Mae ganddo arferion ac ymddygiad tebyg i rai rhywogaethau eraill o tamarin llew.

Mae'r ffwr ar fwng y mamal hwn yn ddu, tra bod gweddill y corff yn euraidd neu'n goch. Mae i'w ganfod yn Paraná ac yn ne talaith São Paulo, yn bennaf mewn ardaloedd o'r goedwig sydd dan ddŵr ac yn gorsiog.

Ci Gwryw

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Yn berthynas i'r ci domestig, mae'r Ci Llwyn (Cerdocyon thous) yn aml yn drysu â'r llwynog Brasil. Fodd bynnag, mae'r llwynog yn endemig i fiom arall, y Cerrado, ac mae ganddo liw cochlyd.

Mae gan y ci gwyllt, yn ei dro, ffwr mewn gwahanol arlliwiau o lwyd a gellir ei ddarganfod ym mhob rhanbarth a gwmpesir gan yr Iwerydd. Coedwig.

Mae'r canid hwn yn gymharol fach, yn cyrraedd tua 9 kg a thua 1 m o hyd. Gan ei fod yn anifail hollysol, mae ei ymborth yn amrywio rhwng ffrwythau, fertebratau bychain, trychfilod, adar, cramenogion (fel crancod), amffibiaid ac anifeiliaid marw.

Mae ganddo arferion nosol ac mae'n byw mewn parau, gan aros gyda'r yr un partner am oes. Mae'n cyfathrebu â'i ffrind trwy gyfarth ac udo'n uchel.

Margay

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

A feline yn agos at y llewpard, mae'r margay (Leopardus wiedii) yn addasu i wahanol fathau o amgylchedd, ond mae'n well ganddo ranbarthau coedwig.

Mae'n debyg i rywogaethau eraill o gathod gwyllt, ond mae ganddo lygaid fel nodwedd yn grwn ac yn fawr iawn mewn perthynas â maint ei ben, sy'n llai ac yn fwy crwn nag un felines eraill.

Mae ei got yn felyn euraidd gyda smotiau brown neu ddu, a gall gyrraedd hyd at 5 kg. Yn gigysol, mae'n bwydo ar famaliaid (mae'n well gan gnofilod bach), adar, ymlusgiaid ac amffibiaid.

Maent yn siwmperi ardderchog a gallant lynu'n hawdd wrth foncyffion a changhennau a choed. Mae wedi'i ddosbarthu ledled Coedwig yr Iwerydd, o dde Bahia i arfordir Rio Grande do Sul.

Serra marmoset

Mewn bygythiad o ddifodiant, mae'r marmoset serra (Callithrix flaviceps ) yn rhywogaeth endemig o Goedwig yr Iwerydd, a geir o'r de o Espírito Santo i'r de o Minas Gerais. Mae'n byw yn ddelfrydol mewn ardal o goedwig uchel, tua 500 metr uwchben lefel y môr.

Mamal bach gyda lliw brown golau, yn pwyso llai na hanner cilogram pan yn oedolyn. Mae eu diet yn cynnwys anifeiliaid bach (pryfed, amffibiaid ac ymlusgiaid) a gwm o rai mathau o goed. Mae'n hoffi cysgu ynghudd ymhlith coed tal gyda choronau wedi'u cau'n dynn neu mewn boncyff o winwydd neu lianas.

Irara

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Yr irara (Eira barbara) yn amamal maint canolig, gyda choesau byr a chorff hir, a all gyrraedd ychydig dros 1 m gyda chynffon hir. Mae ei ben yn gymharol fach ac yn ysgafnach ei liw o'i gymharu â gweddill y corff, sy'n frown tywyll neu'n ddu.

Ym Mrasil, mae'r Irara i'w ganfod yn rhanbarth Coedwig Iwerydd yn Rio Grande do Sul. Mae gan yr anifail hwn arferiad dyddiol ac unig, yn byw ar y ddaear neu mewn coed, gan fod ganddo allu gwych i ddringo boncyffion a changhennau, yn ogystal â nofio yn dda iawn diolch i siâp ei gorff. Yn hollysol, mae'n bwydo ar fêl, ffrwythau ac anifeiliaid bach.

Northern muriqui

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Primataidd yw'r muriqui gogleddol (Brachyteles hypoxanthus) sy'n debyg ei olwg i'r mwnci pry cop, gyda chynffon a thenau, hir aelodau.

Mamal sy'n endemig i Goedwig yr Iwerydd, mae i'w ganfod yn nhaleithiau Espírito Santo a Minas Gerais, fodd bynnag, mae dan fygythiad o ddiflannu, gyda dim ond ychydig gannoedd o'r anifeiliaid hyn ar ôl mewn natur.

Dyma'r rhywogaeth fwyaf o fwnci yn America, gall bwyso hyd at 15 kg ac mae'n bwydo ar lysiau yn unig. Mae'n byw yn bennaf yn y coed, mewn grwpiau, ac yn llwyddo i symud o gwmpas tra'n cynnal pwysau cyfan ei gorff yn ei freichiau.

Adar Coedwig yr Iwerydd

Mae Coedwig yr Iwerydd yn gyfrifol am gysgodi bron i hanner y rhywogaethau adar yn y diriogaeth genedlaethol gyfan, gan gynnwys cannoedd o rywogaethauendemig i'r biom hwn. Dewch i ni nawr ddod i adnabod rhai o'r rhywogaethau hyn sy'n sefyll allan am eu hymddangosiad a'u hymddygiad:

Jacutinga

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

The Jacutinga (Aburria jacutinga) neu Mae jacupará yn aderyn endemig mawr o Goedwig yr Iwerydd, sy'n gallu cyrraedd hyd at 1.5 kg. Mae ganddo gorff a phen du, gyda phwyslais ar ei jowls coch a glas, a fflwff gwyn mwy hirgul ar ben y pen. Gellir dod o hyd iddo o dde Bahia i Rio Grande do Sul.

Yn y bôn mae'n bwydo ar ffrwythau, yn enwedig aeron, sy'n fath o ffrwythau cigog. Yr aderyn hwn yw prif lluosogwr y rhywogaeth o blanhigion a elwir yn palmito-juçara. Wrth fwydo ar ei aeron, mae'n gwasgaru'r hadau trwy'r goedwig.

Inhambuguaçu

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r inhambuguaçu (Crypturellus obsoletus) yn aderyn a nodweddir gan ei gorff crwn, ei wddf hir a'i gynffon fer. Mae ei blu yn llwydfrown a'i big wedi'i dapro'n dda ar y diwedd, sy'n addas ar gyfer bwydo hadau ac anifeiliaid bach, megis mwydod.

Yng Nghoedwig yr Iwerydd, mae i'w ganfod o Bahia i'r gogledd o Rio Grande gwneud De.

Conure Talcen Goch

Aderyn parot yw'r Conwri Talcen-goch (Aratinga auricapillus), yr un dosbarthiad â pharotiaid a macaws, ac mae ganddo siâp y corff nodweddiadol: plu gwyrdd gyda smotiau lliw,ar y gynffon, y pen a'r frest yn bennaf.

Mae rhan uchaf ei phig yn fwy na'r rhan isaf, gyda blaen tenau a chrwm i lawr. Mae ei ddeiet yn y bôn yn cynnwys ffrwythau a hadau, nad ydynt yn cael eu hagor yn hawdd gan siâp ei big.

Anifail cymharol fach ydyw, yn cyrraedd hyd at 30 cm o hyd gyda'r gynffon, a all fod yn hirach na y corff ei hun. Mae'n byw mewn heidiau o tua 40 o adar o'r un rhywogaeth ac yn byw yn nhalaith Bahia i'r gogledd o Paraná.

Cnocell Benfelen

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r aderyn hwn, a elwir yn boblogaidd fel Cnocell y Coed (Celeus flavescens), yn tynnu sylw at ei blu du gyda smotiau melyn ar y cefn a'r pen melyn, gyda phlu mwy amlwg, yn ffurfio topknot.

Mae'r rhywogaeth yn addasadwy iawn, a geir mewn gwahanol ranbarthau o Brasil: o'r De o Bahia i'r gogledd o Rio Grande do Sul . Oherwydd yr amlochredd hwn o gynefinoedd, nid yw'n aderyn mewn perygl.

Mae'n bwydo, yn gyffredinol, ar ffrwythau a phryfed, ond gall hefyd chwarae rôl peilliwr trwy fwydo ar neithdar rhai blodau . Mae'n creu ei nyth mewn tyllau y mae'n eu hagor mewn coed sych a gwag, ac mae gwrywod a benywod yn cymryd rhan mewn gofal rhieni.

Hawk-Hawk

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Aderyn mawr o harddwch egsotig, y Ddraenen Wen neuGall apacamim (Spizaetus ornatus) bwyso hyd at 1.5 kg ac fe'i nodweddir gan blu du ar ben y pen oren a gwyn, a all gyrraedd hyd at 10 cm.

Plu ei gorff, yn gyffredinol , mewn arlliwiau o frown, ond gallant hefyd fod â naws melynaidd neu borffor. Mae ei ehediad yn nodweddiadol o adar ysglyfaethus, yn ogystal â'i big, sy'n grwm ac yn gryf, gyda phennau miniog.

Mae rhywogaethau eraill o adar a mamaliaid yn rhan o'i ddeiet. Gyda chryfder ei grafangau a'i big, mae'n llwyddo i ddal hyd yn oed anifeiliaid sy'n fwy na'i faint ei hun. Ymhellach, mae'r hebog cribog yn heliwr ardderchog.

Gyda'i olwg craff, mae'r aderyn hwn yn gallu lleoli ysglyfaeth gryn bellter ac, felly, mae'n lansio ei hun yn hedfan yn gyflym i'w ddal. Mae'n byw o dde Bahia i Santa Catarina.

Banana araçari

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r banana araçari (Pteroglossus bailloni) yn aelod o'r teulu toucan, yn sefyll allan am ei liw melyn cryf oherwydd ei liw melyn cryf. rhan fentrol gyfan y corff a'r pen, a'r lliw gwyrdd ar y rhan uchaf a'r gynffon.

Mae'n aderyn cymharol fawr, sy'n gallu cyrraedd hyd at 40 cm o hyd a phwyso tua 170 g. Mae'n byw mewn parau neu heidiau bach ac fe'i ceir o Espírito Santo i Rio Grande do Sul.

Fel ei berthnasau twcan, mae ganddo big mawr, silindrog ac hirgul, gyda blaen tenau, crwm tuag at
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.