Barbo Sumatra: gweler gwybodaeth a chwilfrydedd am y rhywogaeth!

Barbo Sumatra: gweler gwybodaeth a chwilfrydedd am y rhywogaeth!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Barbel Swmatra: pysgodyn godidog a lliwgar!

Mae cael acwariwm yn llawn pysgod yn brofiad hudolus i bobl sy’n frwd dros anifeiliaid dyfrol. Os nad ydych yn gwybod o hyd pa rywogaeth yw'r gorau i fyw mewn cymuned, gallwch ddod o hyd i enghraifft wych yma: y Swmatra Barb gwych!

Mae'r pysgodyn hwn i'w gael mewn gwahanol liwiau ac, am y rheswm hwn, yn gwneud yr acwariwm yn fwy byw, llachar a hwyliog. Nid yw Barb Swmatran yn mynd yn fawr iawn pan fydd yn oedolyn, ond dylai ei gynefin fod yn helaeth i osgoi gwrthdaro dros diriogaeth.

Beth am ddysgu mwy o ffeithiau diddorol am y Swmatran Barb? Dilynwch ein herthygl a darganfyddwch a yw'r rhywogaeth hon o bysgod yn ddelfrydol ar gyfer eich acwariwm!

Gwybodaeth gyffredinol am bysgod Barb Swmatra

I ddysgu mwy am bysgod Swmatra Barb, mae yna yw rhai nodweddion am dano nas gellir eu gadael allan. Er enghraifft, rhaid ystyried corff yr anifail, ei gynefin a'i darddiad, ei atgenhedlu a'i ymddygiad. Dewch i adnabod hyn i gyd isod:

Nodweddion ffisegol pysgodyn Barb Swmatra

Mae Barb Swmatra (Puntigrus tetrazona) yn bysgodyn dŵr croyw lliwgar a thrawiadol iawn. Yn gyffredinol, mae oedolyn yn 6 cm o hyd, ond gall gyrraedd hyd at 7.5 cm. Mae patrwm lliw y pysgod yn "brindle", ers hynnymae ganddo bedwar bar fertigol tywyll amlwg ar ochrau ei gorff.

Mae gwrywod fel arfer ychydig yn llai ac yn deneuach na benywod. Yn ogystal, maent yn fwy cochlyd ac mae ganddynt liwiau mwy dwys. Mae gan y benywod, ar y llaw arall, geg yr un lliw â gweddill y corff ac maent yn dewach.

Cynefin a tharddiad pysgodyn Swmatra Barb

Fel y dywed ei enw, mae'r pysgodyn yn endemig i Sumatra, ynys yn Indonesia. Yn ogystal, mae hefyd i'w gael yn nyfroedd Borneo, ynys yn Ne-ddwyrain Asia. Serch hynny, mae cofnodion o'r Sumatra Barb ar ynysoedd eraill yn y rhanbarth. Yn ogystal, gyda phoblogeiddio'r anifail yn y hobi, gosodwyd sbesimenau o'r pysgod mewn tiriogaethau eraill, megis Awstralia, Singapôr, yr Unol Daleithiau, Suriname a Colombia.

Ymddygiad pysgod Sumatra Barb <7

Yn gyffredinol, mae pysgod Barbel Sumatra yn cydfodoli'n dda â chynrychiolwyr eraill o'u rhywogaeth eu hunain. Maent yn mwynhau byw mewn grwpiau o fwy nag 8 o unigolion. Mae anifeiliaid o'r fath yn diriogaethol gyda rhywogaethau eraill, fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, mae camddealltwriaeth ac anghydfod yn digwydd rhwng y gwrywod Sumatran eu hunain ar gyfer benywod ac ar gyfer tiriogaethau o fewn yr acwariwm.

Er mwyn osgoi'r math hwn o ymddygiad, argymhellir bod mae'r gofod a ddewiswyd ar gyfer yr acwariwm yn fawr ac mae mwy o fenywod na gwrywod yn y lloc. Er gwaethaf hyn, yn gyffredinol, mae'r Sumatra Barb yn iawnchwareus a gweithgar.

Atgenhedlu pysgod Swmatra Barb

Pan fydd y gwryw yn aeddfed i atgenhedlu, bydd yn denu'r fenyw i gynhyrchu wyau a'u dileu yn y dŵr, gan gael ei ffrwythloni ganddo cyn bo hir wedi hynny. Os bydd atgenhedlu'n digwydd mewn acwariwm, mae'n hanfodol bod y ddau unigolyn mewn amgylchedd sy'n wahanol i bysgod eraill a chyda'r amodau wedi'u haddasu ar gyfer ffrwythloni.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta porc? Darganfyddwch yma!

Yn ogystal, gan nad oes gofal gan rieni, gall y Sumatra Barb bwyta wyau eu cywion eu hunain. Felly, er mwyn atgenhedlu'n llwyddiannus, rhaid i rieni a phlant gael eu gwahanu ar ôl eu geni.

Awgrymiadau Bridio Pysgod Barb Swmatra

Rhag ofn bod gennych ddiddordeb yn y Sumatra Barb , bydd yr awgrymiadau a gynigir isod yn Byddwch yn driciau gwych i gael un o'r anifeiliaid hyn yn eich acwariwm! Gweler, felly, ble a faint mae'r anifail anwes yn ei gostio, beth yw'r acwariwm delfrydol ar ei gyfer, beth yw'r paramedrau dŵr angenrheidiol a sut i'w fwydo:

Ble i ddod o hyd a faint mae'r Sumatra Barb yn ei gostio?

Cyn deall yr awgrymiadau ar gyfer codi'r Sumatra Barb yn dda, pysgodyn sy'n boblogaidd iawn gyda dyfrwyr, mae'n hanfodol gwybod ble a faint i fuddsoddi mewn sbesimen. Ar gyfer hyn, mae angen ichi ddod o hyd i siop anifeiliaid anwes ddibynadwy neu fridiwr pysgod cyfrifol sy'n ymroddedig i les eich pysgod. Mae hefyd yn bosibl i wirio ar safleoedd gwerthu pysgod diogel argaeledd yanifail.

Ar gyfartaledd, mae Barb Swmatra fel arfer yn dechrau ar $45.00. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd uchod, mae'n hanfodol gwirio tarddiad yr anifail.

Acwariwm Delfrydol ar gyfer Barb Swmatra

Gan nad yw Barb Swmatra yn bysgodyn mor fawr, nid oes angen acwariwm enfawr. Fodd bynnag, fel yr eglurir yn yr erthygl hon, mae'r rhywogaeth hon yn byw orau gydag o leiaf 8 pysgod bach. Serch hynny, os yw'n ymarferol, 10 uned o'r anifail yw'r swm a argymhellir.

Felly, wrth i nifer yr unigolion gynyddu, dylai'r lle sydd ar gael fod yn fwy hefyd. Dylai'r isafswm maint a nodir ar ei gyfer fod yn 60 litr, a 115 litr yw'r mwyaf priodol i gynnal ansawdd bywyd da ac osgoi anian ymosodol.

O ran addurno, mae'n ddiddorol ychwanegu eitemau, megis planhigion dyfrol, creigiau, boncyffion ac addurniadau, a all fod yn guddfan i'r pysgod bach ei archwilio.

Paramedrau dŵr ar gyfer Barb Swmatra

I bysgod Sumatra Barb fyw'n dda, mae'n angenrheidiol bod y dŵr dŵr yn eich acwariwm ychydig yn asidig, gyda'r pH yn cael ei gynnal rhwng 6.5 a 7. Yn ogystal, dylai tymheredd delfrydol y tanc aros rhwng 23º C a 27º C. Yn olaf, dylai lefel y caledwch dŵr a nodir fod yn hyd at 10 dGH, neu hynny yw, rhaid iddo fod yn feddal neu'n ganolig.

Bwydo Barb Swmatran

Yn ei gynefin naturiol, mae Barb Swmatran yn hollysol ac yn bwyta'n bennafanifeiliaid byw fel larfa pryfed, mwydod a chramenogion bach. Gyda hynny, pan gaiff ei fagu mewn caethiwed, y ddelfryd yw cynnig diet cytbwys iddo ac ar adegau penodol, oherwydd gall unrhyw newid gael ei sylwi arno.

I hwyluso prydau bwyd, mae'r diet fel arfer yn seiliedig ar ddogn wedi'i sychu i mewn grawn neu naddion. Yn y pen draw, efallai y bydd yr anifail yn cael cynnig dogn o anifeiliaid byw neu wedi'u rhewi, sy'n hawdd i'w cael mewn storfeydd cyflenwadau pysgod domestig.

Rhyfeddod y pysgod Sumatra Barbo

Yn ogystal â bod yn brydferth pysgod, mae rhai chwilfrydedd am y Sumatra Barbo y dylid eu gwybod. Mae etymoleg enw pysgodyn, yn ogystal ag arferion yr anifail a'i gydnaws ag anifeiliaid dyfrol eraill yn ffeithiau eithaf diddorol. Dilynwch isod:

Gweld hefyd: Pris cath Persia: gweler y gwerth, ble i brynu a chostau

Etymology enw'r Swmatran Barb

Mae eirdarddiad yr enw gwyddonol Sumatra, Puntigrus tetrazona, yn eithaf chwilfrydig. Mae Puntigrus, genws yr anifail, wedi'i ffurfio o ran o'r enw generig "Puntius" gyda "tigrus", sy'n golygu "teigr" yn Lladin. Digwyddodd hyn diolch i'r cyfeiriad y mae'r bariau tywyll ar ochrau corff y pysgodyn yn ei ysgogi, gan wneud iddo gofio patrwm lliw corff y feline dan sylw

Arferion Barb Swmatra

Mae'r Barb Sumatra yn bysgodyn gofal hawdd ac felly mae'n cael ei argymell ar gyfer dyfrwyr dechreuwyr. Eto i gyd, Sumatra,o dan bwysau, mae ganddo'r arferiad o ddeogi esgyll ei gymrodyr a physgod eraill, yn enwedig os ydyn nhw'n heddychlon iawn neu os oes ganddyn nhw gynffonau hir, fel gypïod.

Cydweddoldeb Barb Swmatra â physgod eraill 7>

Fel y crybwyllwyd, gall yr anifail fod ychydig yn ymosodol. Mewn gwirionedd, mae'r rhywogaeth yn diriogaethol a gall ddatblygu'r arferiad o ymosod ar bysgod llai ac arafach, yn enwedig y rhai sydd ag esgyll hir.

Gellir rheoli'r ymddygiad hwn pan fo Barb Swmatran yn byw mewn ysgol. Rhaid i o leiaf 8 unigolyn fyw gyda'i gilydd yn yr un acwariwm fel bod yr anifeiliaid hyn yn dod yn llai tiriogaethol â physgod eraill. Fodd bynnag, cofiwch mai gorau po fwyaf o sbesimenau a pho fwyaf yw'r gofod nofio.

Os dewiswch sefydlu acwariwm gyda sawl rhywogaeth wahanol ac yn dal i fod eisiau cynnwys y Swmatran Barb, pysgod posibl eraill yw : Tetras, Danios, Platys a Catfish!

Bydd Barb Swmatran yn harddu eich acwariwm!

Ni fydd y rhai sy’n chwilio am acwariwm lliwgar i fywiogi gofod yn y tŷ yn siomedig â’r Sumatra Barb. Wedi'i ddarganfod mewn llawer o liwiau, gellir gofalu am y pysgod hwn hyd yn oed gan y rhai nad oes ganddynt lawer o brofiad gydag anifeiliaid anwes. Fodd bynnag, cofiwch ei fod yn fod byw a bod darparu gofal dyddiol yn rhan hanfodol o'r drefn.

Agwedd unigryw oMae Barbel Sumatra, ynghyd ag acwariwm wedi'i addurno'n dda, yn gwarantu golwg hardd i gariadon anifeiliaid anwes dyfrol. Mae'r prif bwynt sylw yn cyfeirio at ymddygiad y rhywogaeth, rhywbeth y mae'n rhaid ei ddadansoddi'n ofalus bob dydd.

A nawr, ai'r Sumatra Barb yw'r pysgodyn delfrydol i chi? Cofiwch yr awgrymiadau yn ein herthygl a bob amser yn ymgynghori â barn milfeddyg neu arbenigwr ar y pwnc!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.